Navigace

Obsah

Oprávnění strážníka Městské policie

Oprávnění dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii

§ 11

 Oprávnění požadovat vysvětlení

§ 11a  

Oprávnění vyžadovat od příslušných orgánů z jejich informačních systémů údaje

§ 12   

Oprávnění požadovat prokázání totožnosti

§ 13   

Oprávnění předvést osobu

§ 14   

Oprávnění odebrat zbraň

§ 15

Oprávnění vstupu na určená místa

§ 16   

Oprávnění otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor

§ 17   

Oprávnění odejmout věc

§ 17a  

Oprávnění použít technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla (TPZOV - lidově "botička")

§ 17c  

Oprávnění ke vstupu do živnostenských provozoven

§ 18    

Oprávnění použít donucovací prostředky

§ 19    

Oprávnění použití psa

§ 20    

Oprávnění použití služební zbraně

§ 24a   

Oprávnění zpracovávat osobní údaje, které potřebuje k plnění úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona

§ 24b  

Oprávnění pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných

Oprávnění dle zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

§ 5, odst. 1

Řidič je povinen

 

f/ podrobit se na výzvu strážníka obecní policie vyšetření podle zvláštního právního předpisu ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem

 

g/ podrobit se na výzvu strážníka obecní policie vyšetření podle zvláštního právního předpisu ke zjištění, zda není ovlivněn jinou návykovou látkou

§ 79, odst. 1, písm c)

Zastavovat vozidla je oprávněn strážník obecní policie ve stejnokroji

 

1. před přechodem pro chodce k zajištění bezpečného přechodu osob, jestliže to situace na přechodu či stav přecházejících osob vyžaduje

2. jestliže řidič vozidla nebo přepravovaná osoba je podezřelá ze spáchání přestupku týkajícího se bezpečnosti silničního provozu


   Povinnosti strážníka Městské policie

Povinnosti dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii

 

§ 6

   

1/ dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní a nepřipustit, aby osobám v souvislosti s touto činností vznikla bezdůvodná újma

2/ poučit osoby o jejich právech

3/ Strážník je povinen poskytnout pomoc v rozsahu svých oprávnění a povinností podle tohoto nebo zvláštního zákona každému, kdo o ni požádá.

§ 7

  

1/ v pracovní době provést zákrok nebo úkon, nebo učinit jiné opatření, je-li páchán trestný čin nebo přestupek či jiný správní delikt anebo je-li důvodné podezření z jejich páchání

2/ mimo pracovní dobu provést zákrok, popřípadě učinit jiné opatření, zejména vyrozumět nejbližší útvar policie, je-li páchán trestný čin nebo přestupek, kterým je bezprostředně ohrožen život, zdraví nebo majetek.

4/ při provádění zákroku, pokud to povaha a  okolnosti zákroku dovolují, použít odpovídající výzvy.

§ 9    

1/ při výkonu své pravomoci prokázat svou příslušnost k městské policii stejnokrojem s odznakem městské policie, identifikačním číslem a názvem obce. Vykonává-li svou pravomoc na území obce, která je smluvní stranou veřejnoprávní smlouvy, prokáže se na požádání rovněž zmocněním této obce, při zákroku, který nesnese odkladu, tak učiní, jakmile to povaha a okolnosti tohoto zákroku dovolí.

§ 10

1/ bez zbytečného odkladu oznámit policii důvodné podezření, že byl spáchán trestný čin a podle povahy věci též zajistit místo trestného činu proti vstupu nepovolaných osob

2/ oznámit příslušnému orgánu podezření, že  byl spáchán přestupek nebo jiný správní delikt

§ 18   

3/ před použitím donucovacích prostředků vyzvat osobu, proti které zakročuje, aby upustila od protiprávního jednání s  výstrahou "jménem zákona", že bude použito donucovacích prostředků, to neplatí, je-li ohrožen jeho život nebo zdraví anebo život nebo zdraví jiné osoby a zákrok nesnese odkladu

5/ dbát, aby použitím donucovacích prostředků nezpůsobil osobě újmu zřejmě nepřiměřenou povaze a nebezpečnosti jejího protiprávního jednán

§ 20

4/ před použitím služební zbraně vyzvat osobu, proti které zakročuje, aby upustila od protiprávního jednání s výstrahou, že  bude použito služební zbraně. Od výzvy s výstrahou může upustit jen v  případě, že je ohrožen jeho život nebo zdraví anebo je-li ohrožen život nebo zdraví jiné osoby a zákrok nesnese odkladu

5/ při použití služební zbraně dbát nutné opatrnosti, zejména aby nebyl ohrožen život jiných osob, a co nejvíce šetřit život a zdraví osoby, proti níž zákrok směřuje

§ 21

1/ jestliže zjistí, že při použití donucovacích prostředků došlo ke zranění osoby, je povinen, jakmile to okolnosti dovolí, poskytnout zraněné osobě první pomoc a zajistit lékařské ošetření

 

2/ po každém použití služební zbraně, při  kterém došlo ke zranění osoby, musí ihned, jakmile to okolnosti dovolí, poskytnout zraněné osobě první pomoc a zajistit lékařské ošetření a dále učinit všechny neodkladné úkony, aby mohla být řádně objasněna oprávněnost použití služební zbraně

 

3/ o každém použití donucovacích prostředků nebo služební zbraně vyrozumět bez zbytečného odkladu osobu, která řídí obecní policii a sepsat úřední záznam

§ 23

dojde-li při použití donucovacích prostředků, psa nebo služební zbraně ke zranění nebo usmrcení osoby anebo ke škodě nikoli nepatrné, je osoba, která řídí obecní policii, povinna neprodleně vyrozumět prokurátora a nejbližší útvar policie

§ 27a

strážník, který je k 1. listopadu 1995 pověřen plněním některých úkolů při řízení obecní policie, je povinen předložit lustrační osvědčení nejpozději do 31.ledna 1996