Navigace

Obsah

ROK 2018

ÚNOR

Vážení spoluobčané,

mnozí z vás se na mě obrátili s prosbou, abych vysvětlila, co se děje s naší poštou. Přesto, že o tomto problému psala ve svém příspěvku v minulém čísle zastupitelka Mgr. Martina Bečková, pokusím se i já popsat celou situaci. Úvodník jsem rozdělila do několika otázek, které vás zajímají nejvíce:

Může být pobočka České pošty v Rotavě zrušena?

Ve městě se mezi občany o zrušení pošty šíří nepravdivé, zkreslené a účelové informace. Pobočka České pošty nemůže být zrušena. Vyhláškou Českého telekomunikačního úřadu je našemu městu garantováno, že pobočka České pošty v obcích jako je Rotava bude dále fungovat.

Pobočka se neruší, pošta Partner je plnohodnotná pošta, rozdíl spočívá v tom, že je provozována třetí osobou. Základním hlediskem pro změnu v pobočkové síti je úroveň využívání jednotlivých pošt jejími zákazníky. V této souvislosti je nutno zdůraznit, že převod pošty na poštu Partner nejen, že neznamená rušení pošty, v souvislosti s ním nedojde ani ke zhoršení poskytovaných služeb. Jednoduše řečeno, jde pouze o přechod na nový, efektivnější způsob obsluhy daného území.“ (webové stránky partnercp.cz)

 

Co je Pošta PARTNER a kdo může být PARTNEREM?

„Pošta Partner je plnohodnotnou alternativou pošty. Rozdíl spočívá v tom, že je provozována třetí osobou, nikoli Českou poštou. Z hlediska poskytovaných základních poštovních služeb není mezi pobočkou a poštou Partner žádný rozdíl," uvádí tiskový mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Právě Partner je výše zmiňovanou třetí osobou. Není to nikdo jiný než subjekt (obec nebo podnikatel), který uzavře s Českou poštou smlouvu o zajištění služeb pro Českou poštu, s. p., ve které vystupuje jako zástupce České pošty. Tento zástupce (PARTNER) má za povinnost vykonávat činnost na základě smlouvy tak, že bude jednat jménem České pošty, na její účet a odpovědnost. To znamená, že musí být zachovány všechny stávající služby včetně stejného minimálního počtu hodin otvírací doby.

 

Které pobočky České pošty budou převedeny na poštu PARTNER?

Česká pošta počítá s tím, že se 2 500 poboček ze stávajících 3 200 převede na Poštu Partner. A to do roku 2025. Vychází tak z usnesení vlády z 22. dubna 2015.

Za uplynulý rok došlo k převodu na smluvní partnery u 189 pošt a v současné době tímto způsobem funguje 440 poboček.  Pravdou je, že se jedná o obce, které jsou menší než Rotava. Zhruba polovinu PARTNERŮ provozují obce, polovinu soukromé subjekty. Ve většině případů se u soukromníků jedná o umístění pošt do provozoven obchodů. Jedním z nejvýznamnějších Partnerů je COOP (Jednota). K tomu tiskový mluvčí České pošty uvádí: „S ohledem na probíhající jednání jak s obcemi, tak se soukromníky, případně řetězcem COOP, nemůžeme blíže specifikovat lokality, kterých se přeměna týká. Potenciálními smluvními partnery jsou jak obce, tak soukromníci. Záleží vždy na konkrétním případě, jedná se o dvoustranné, rovnocenné jednání,“ tvrdí mluvčí České pošty Matyáš Vitík. 

 

Jsou nějaké výhody pošty PARTNER?

Každý ze způsobů provozování, ať už je to obec nebo podnikatel, má své výhody i nevýhody. Pro oba platí, že musí být zachovány všechny stávající služby včetně stejného minimálního počtu hodin otvírací doby. Pošta poskytuje oběma subjektům příspěvek na provozování. V případě pošty v Rotavě se jedná o částku cca 30.000 Kč/měsíčně. Za nedodržení podmínek smlouvy uzavřené mezi Českou poštou a partnerem hrozí PARNEROVI sankce.

Pokud PARTNEREM bude obec, je bezesporu výhodou to, že stávající objekt je v majetku města a pobočka může na stejném místě fungovat dál. Naopak nevýhodou je skutečnost, že příspěvek od České pošty nepokryje náklady a město bude muset chybějící výdaje doplácet ze svého rozpočtu.

Pokud bude PARTNEREM podnikatel, bude pobočka pošty s největší pravděpodobností přemístěna na jiné místo ve městě. „V případě, že by provozovatel v obci skončil, bude v této souvislosti povinností České pošty zajistit obslužnost území (hledání jiného vhodného partnera, jiný způsob řešení obslužnosti území). Česká pošta má jako držitel poštovní licence povinnost poskytovat poštovní služby na celém území ČR.“ (webové stránky partnercp.cz)

 

Je možné zabránit převodu na Poštu PARTNER v Rotavě?

Tento problém řeší vyhláška č. 203/2016 Sb. Jedná se vyhlášku, kterou se mění vyhláška č. 464/2012 Sb., o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování, kterou vydal Telekomunikační úřad. Tato vyhláška na jedné straně vymezuje obce, ve kterých bude zajištěno provozování pošty v obcích, mezi které patří naše město. Na druhou stranu umožňuje převedení na poštu Partner.  

„Pro účely této vyhlášky se rozumí poštou provozovna, ve které držitel poštovní licence (vysv.: držitelem licence je Česká pošta) sám nebo prostřednictvím třetí osoby poskytuje a zajišťuje všechny základní služby obsažené v jeho poštovní licenci a která je nezbytná k naplnění podmínek dostupnosti a hustoty podle § 14“(z textu vyhlášky) - tímto paragrafem je garantováno Rotavě, že nelze pobočku zrušit.

 

O čem má zastupitelstvo rozhodnout?

Zastupitelstvo města má na základě oslovení města Českou poštou rozhodnout o tom, zda město Rotava bude nebo nebude provozovat pobočku České pošty jako její PARTNER.

 

Co se stane v případě, že obec nebude se zřízením pošty Partner souhlasit?

Pokud nebude obec souhlasit, pak bude Česká pošta hledat jiného smluvního partnera, a to například místní obchod. Samozřejmě uvítáme, když nám s vhodným výběrem pomůže. Již nyní máme pošty Partner například v Konzumech, Jednotách nebo třeba v kavárnách.“ (webové stránky partnercp.cz)

Pro nás to znamená, že nikdo nemůže žádnou obec nutit, aby převzala provozování pošty jako její PARTNER. Česká pošta hledá vhodného PARTNERA a na prvním místě je oslovena obec, která může nabídku odmítnout. Poté budou osloveni podnikatelé, kteří budou mít stejnou možnost jako obec. Pouze dokud Česká pošta PARTNERA nenajde, bude pobočka v Rotavě provozována stávajícím způsobem.

 

Závěr: Ve svém příspěvku jsem se snažila vám, občanům, vysvětlit situaci pobočky České pošty u nás ve městě, nastínit možná řešení i upozornit na možná rizika. Pobočka České pošty nebude v Rotavě zrušena. Rozhodnutí o způsobu zabezpečení služeb, zda bude provozována jako PARTNER nebo ne, nespadá do kompetence zastupitelů, ale vlády, která 22. 5. 2015 schválila svým usnesením převod 2500 poboček právě na PARTNERA.

Před námi stojí odpověď na otázku:

Kdo bude PARTNEREM České pošty, bude to město nebo podnikatel?

Pokud se vám někdo snaží tvrdit něco jiného, obracejte se se svými dotazy přímo na Českou poštu, která je v tomto ohledu tím nejpovolanějším. Manažerkou České pošty je pro obvod Karlovy Vary Lucie Šašková DiS., tel.:  +420 605 225 434.

                                                                                                                 Iva Kalátová
starostka města

 

Článek navíc:

Jak vznikl projekt Pošta PARTNER?

Odpověď na tuto otázku najdeme v článku, který byl zveřejněn 24. 4. 2015 na webových stránkách České pošty jako tisková zpráva. Nejlépe popisuje situaci kolem tohoto projektu i aktivitu a spolupráci minulé vlády se Svazem měst a obcí České republiky, Sdružení místních samospráv a Spolku pro obnovu venkova, které vystupují v pozici ochránce práv měst a obcí:

Pilotní projekt s názvem Pošta PARTNER zahájila Česká pošta v prosinci roku 2009.  Boží Dar se stal prvním městem, kde se Pošta PARTNER objevila, provozuje ji Městský úřad Boží Dar.

Česká pošta provozuje v současné době 3 217 poboček. Provozování jedné z nejhustších pobočkových sítí v Evropě je značnou finanční zátěží. Projekt Pošta Partner je cestou, jak zachovat poštovní služby pro občany České republiky ve stávající šíři a zároveň finančně optimalizovat náklady České pošty na jejich existenci.

„Jde o standardní projekt, který funguje v celé Evropě a který poště přinese úspory. V současnosti má Pošta ztrátu na pobočkové síti 1,5 mld. Kč ročně. Ztrátových poboček je cca 1400 a většinou jde o pošty na venkově a menších městech. Od projektu si slibujeme, že ztráta bude klesat. Vláda nechce pobočky zavírat, proto je bude pošta nabízet v rámci projektu Pošta Partner. Jsem přesvědčen, že partnery najdeme, protože projekt v této podobě je pro ně výhodný,“ říká ministr vnitra Milan Chovanec. 

Česká republika má nejnižší podíl poboček provozovaných smluvními partnery v Evropě. V Německu se jedná o téměř 100 % partnerských pošt, v Rakousku 71 %, Česká republika má v současné době pouze 1,5 % Pošt Partner z celkového počtu poboček.

„Od letošního roku je naplánován desetiletý proces, na jehož konci bude Česká pošta provozovat 691 vlastních poboček. Ostatních 2 526 míst bude fungovat ve formě Pošt Partner. V roce 2015 je plánován převod 60 poboček na Pošty Partner. Konečný stav letošního roku je závislý na jednání České pošty s potenciálními smluvními partnery, kteří budou provozovateli Pošt Partner,“ říká generální ředitel České pošty Martin Elkán.

Plánovaný desetiletý proces v ČR vychází ze zahraničních zkušeností a zároveň z reálných možností České pošty jej realizovat. Převody poboček byly i v okolních zemích dlouhodobým procesem. Při plánování časového rámce vzala Česká pošta do úvahy také fakt, že je třeba veškeré činnosti realizovat tak, aby nebyl ovlivněn chod jednotlivých obcí a byl i nadále zajištěn sociální rozměr, který plní Česká pošta ve vztahu k obyvatelům daných obcí i k vlastním zaměstnancům.

V rámci projektu, který byl spuštěn v roce 2009, došlo k výraznému zlepšení smluvních podmínek. Jedná se o průměrné navýšení provize o 32 %, dále o novou motivaci na rozsah hodin pro veřejnosti, na kvalitu služby, prodej aliančních partnerů, navýšení příspěvků, např. na telefon, a snížení sankcí v případě porušení smlouvy.“

                                                                                             (webové stránky ceskaposta.cz)

 

 

LEDEN

Vážení spoluobčané,

věřím, že jste vánoční svátky prožili podle svých představ a úspěšný byl i vstup do roku 2018. Pojďme se krátce společně poohlédnout za posledním měsícem roku minulého.

Tradiční prosincové kulturní akce patří dětem a seniorům. Pro děti byla připravená Mikulášská nadílka a divadelní představení ochotnického spolku Komedia. Děti společně vypouštěly balónky s přáním pro Ježíška. Překvapením byl email ze 7. prosince, který nám poslal pan Lorenc z Benátek nad Jizerou: „Šel jsem před několika hodinami krásným lesem Okrouhlík nedaleko Benátek nad Jizerou a našel jsem v houští poletovat či spíš povalovat se takový obyčejný červený balónek. Když jsem si ho prohlédl podrobněji, našel jsem na něm moc hezké přání Ježíškovi – „Šťastnou a pohodovou rodinu“. A protože mě doma učili se vždycky poctivě rozdělit, musel jsem to dát na FB. Celkem by na tom nebylo nic divného, kdyby Rotava nebyla od Benátek 200 km daleko, kterou balónek překonal za necelý den. Tak touto cestou zdravím a přeji hezký advent do Karlovarského kraje!“ A pak, že se balónky ztratí a nedoletí až k Ježíškovi.

Ve čtvrtek 14. prosince proběhlo v knihovně čtenářské odpoledne pro děti s posezením u stromečku a v sále Slovanského domu se uskutečnilo předvánoční setkání se seniory. Přišlo vás mnoho, stejně jako každý rok, a já si myslím, že nikdo nelitoval času, který s ostatními strávil v milé společnosti. Dvě hodiny plné dobré nálady, kdy k vánoční atmosféře přispělo nejen připravené občerstvení, ale také tradiční vystoupení našich nejmenších a žáků ze základní školy, si užívali opravdu všichni. O příjemnou pohodu se pak postarala kraslická hudební skupina. Podle vašich ohlasů se tato akce na závěr roku opravdu vydařila, a proto všem, kteří k tomuto výsledku přispěli, chci ještě dodatečně touto cestou poděkovat.

Na posledním jednání zastupitelstva města byl schválen rozpočet na rok 2018. Přesný výsledek hospodaření roku 2017 budeme znát až po jeho vyhodnocení, ale už nyní můžeme říci, že i tento rok byl pro město po finanční stránce opět úspěšný. Také proto je letos v plánu mnoho investičních akcí, které budou financovány především z dotací, ale také i z našich úspor. Nejvýznamnější z nich je rekonstrukce vodovodního řadu do Smolné a do dolní Rotavy. Pokračovat budeme i v zasíťování pozemků pro výstavbu rodinných domů, v plánu je již 3. etapa rekonstrukce turistické základny Sluníčko, kterou provedou naši vlastní zaměstnanci. Kulturní sál čeká na úpravu interiéru, investovat budeme do úprav rybníků, oprav mostů a lávek přes brody a dalších akcí.

Koncem roku pokaždé zastupitelé schvalují cenu vody, tepla a výši poplatku za odpad na další rok. V letošním roce bude, díky finančnímu modelu schválenému v roce 2010, opět cena vodného a stočného vyšší, tedy 95,92 Kč/m3 bez DPH (tj.110,38 Kč včetně DPH).  Cena za odpad zůstává beze změny a každý občan, na kterého se vztahuje tento místní poplatek, zaplatí 440 Kč za rok. Od 1. ledna město provozuje samo tepelné hospodářství. S ohledem na zvýšenou cenu vody vás určitě potěší, že výrazně poklesne cena za teplo a ohřev vody. Kalkulační cena pro rok 2018 je přibližně o 100 Kč nižší než v uplynulém období, to je 369,46 Kč za 1 GJ bez DPH (tj. 424,88 Kč včetně DPH).

Koncem roku jsme získali dotaci na 2. etapu modernizace parkoviště na kavárnou, ta je v plánu na 1.pololetí. Finanční prostředky obdrží i pečovatelská služba. Kromě dotace z Karlovarského kraje byl úspěšně schválen i projekt na nákup nového osobního automobilu. Ten bude za symbolickou cenu k dispozici rotavským seniorům například při zabezpečení dopravy k lékaři, na nákupy, ale také na kulturní akce a výlety.

Paní M. Pletichová má na městském úřadě na starosti mimo jiné agendu životního prostředí.  Zastupitelům předložila návrhy na obnovu a údržbu zeleně na Sídlišti a na hřbitově, které zpracovala zahradní architektka Ing. Macešková. Samostatným projektem bude revitalizace parku u kostela včetně obnovy zchátralého památníku. Zpracovaná studie nabízí dvě možné varianty řešení, obě však předpokládají zachování parku ve tvaru srdce, což bylo i historickým záměrem při výsadbě stromů před desítkami let. Vnitřní prostor by měl být vyplněn meditační zahradou s příjemným posezením. Pozemky okolo kostela nejsou ve vlastnictví města, ale patří římskokatolické farnosti, která tento záměr vítá. Naším úkolem je zabezpečit na tuto akci finanční prostředky, nejlépe z některého dotačního programu, kterým by byly pokryty v co největší míře náklady, odhadované na částku přesahující 3 miliony korun.  

I na letošní rok jsou do plánu investic zahrnuty drobné projekty, které zabezpečí převážně naši zaměstnanci. Jedná se především o pokračování rekonstrukce chodníků a přístupových cest k panelovým domům, opravy schodiště u pošty a rozšiřování počtu parkovacích míst.

Přejme si, aby byl letošní rok stejně úspěšný.

Iva Kalátová,starostka města

 

 

ROK 2017

PROSINEC

Vážení spoluobčané,

začátkem každého měsíce nacházíte ve vašich schránkách nové číslo Rotavského zpravodaje s výjimkou letního dvojčísla. To znamená, že každý rok pro vás připravujeme 11 vydání našich novin a já pro vás ve funkci starostky píši již 68. úvodník. Často se mě ptáte, jak moje příspěvky vznikají a kdo mi radí, o čem mám napsat.

Odpověď je jednoduchá. Kolem nás je mnoho situací, které si zaslouží zvláštní pozornost. Někdy jsou to akce - kulturní, společenské nebo sportovní, které se chystají, nebo které již proběhly. Jindy jsou to události, které se přímo týkají kvality života v našem městě. Některé články jsou reakcí na váš podnět napsat na určité téma. Někdy je potřeba vysvětlit konkrétní problém a věnovat mu zvýšenou pozornost.

Mezi takové patří i dotaz, proč je naše město zařazeno mezi „sociálně vyloučené lokality“. Toto označení vám vadí. Ani mně samotné se označení sociálně vyloučená lokalita ve spojení s naším městem nelíbí.  Komu by se mohlo líbit?

Jak vlastně došlo k tomu, že se naše město ocitlo současně s dalšími ve skupině označované jako sociálně vyloučená lokalita? V roce 2005 provedl tým pana Ivana Gabala (bývalý poslanec ČR) analýzu, na jejímž základě bylo podle určitých parametrů vytipováno více než 300 obcí a měst (v roce 2015 jich byl již dvojnásobek).  Mezi tyto lokality, označované jako sociálně vyloučené, bylo společně se Sokolovem, Kraslicemi a Olovím zařazeno i naše město. Důvodem byla více než 16% nezaměstnanost, vysoká kriminalita a nadprůměrně vyplácené sociální dávky. Toto jsou fakta stará 12 let a nelze je nijak zpochybňovat.

Pro mne jsou ale rozhodující data, která můžeme s časovým odstupem porovnat a která nám ukáží, jaká je současná situace. Výsledkem je klesající počet nezaměstnaných: v roce 2010 bylo evidováno na úřadu práce 404 uchazečů s trvalým bydlištěm v Rotavě, ke 30. září 2017 jich bylo už jen 129! Neméně důležitý je celkový pokles kriminality o téměř 50 %. To je za předchozí rok o neuvěřitelných 638 řešených přestupků méně!

Je mnoho obcí, které jsou v podobné situaci jako my, ale málokterá se může pochlubit tak vynikající statistikou. Na druhé straně zařazením našeho města mezi sociálně vyloučené lokality získáváme podporu v rámci různých dotačních titulů. Dlouhodobě tak čerpáme nejvíce finančních prostředků ze všech obcí a měst v Karlovarském kraji.

A právě proto jsem na naše město hrdá a nepřemýšlím o tom, kam si nás kdo „zaškatulkoval“. Naopak, Rotava si získala pověst čistého města v krásné přírodě, které má své problémy, ale snaží se je řešit. Ve spolupráci s městskou policií a asistenty prevence kriminality, se státní policií, s hasiči a v neposlední řadě i s vámi, občany, se všichni společně snažíme o to, aby se nám v našem městě dobře žilo.

Jistě jste si všimli, máme od září dva nové strážníky. Petr Krágl a Václav Pikrt k nám přišli z Městské policie v Sokolově, která má v Karlovarském kraji vynikající pověst. Díky jejich zkušenostem, motivaci a zodpovědnému vztahu k této práci si určitě brzy získají vaši důvěru. V příštím roce pro vás připravujeme přednášky na různá zajímavá témata. Jedna z nich bude o činnosti městské policie, kde se seznámíte s tím, kdy a jak vám mohou strážníci pomoci.  Zajímavé pro vás určitě bude téma zákona o obcích a o tom, jak do činnosti města může zasáhnout občan.

V prosinci jsou opět připraveny tradiční akce, na kterých se stejně jako každý rok setkáme. V sobotu 2. prosince zahájíme Mikulášskou jízdou, kterou pořádá Železniční spolek Klub M 131.1 a první adventní neděli společně rozsvítíme náš vánoční strom. Pro děti je připraveno vypouštění balónků Ježíškovi, Mikulášská nadílka a divadelní představení. Se seniory se na tradičním předvánočním posezení uvidíme 14. prosince odpoledne. V pondělí 18. prosince se sejdou zastupitelé města, aby na svém posledním zasedání v tomto roce projednali a schválili rozpočet města na příští rok a další důležité podklady.

Advent - zbývá již necelý měsíc na vše, co s adventem souvisí – na nákup dárků pro své nejbližší, výzdobu domácností i na další radosti a starosti, které jsou s tímto časem spojené. Advent je jedním z nejkrásnějších období v roce. Přeji vám všem, vážení spoluobčané, klidné prožití těchto dnů s neopakovatelnou atmosférou hořících svíček na adventním věnci, vůní jehličí a cukroví.

Iva Kalátová,starostka města

 

LISTOPAD

Vážení spoluobčané,

máme za sebou  nejdůležitější událost, která bude mít vliv na budoucnost naší země v následujících čtyřech letech.  Ve dnech 20. a 21. října proběhly volby do Poslanecké sněmovny ČR.  V Rotavě přišlo do volebních místností 1100 voličů, což je téměř 45% z celkového počtu. Základní údaje a výsledky hlasování najdete v tomto čísle ve zvláštním příspěvku. Upřímně děkuji vám všem, že jste k volbám přišli.

Nedávno jsem byla oslovena, abych napsala příspěvek do Lidovek na téma obec a hasiči. Nebylo o čem přemýšlet a článek jsem napsala.

Na internetu je možné jej najít na:  https://www.lidovky.cz/dobrovolni-hasici-v-rotave-neztraceji-hlavu-fmn-/nazory.aspx?c=A171008_223759_ln_nazory_jhe

Dnes vám přináším jeho text :

„Bez dobrovolných hasičů si život v Rotavě vůbec neumím představit. Kromě zásahů při požárech a dalších mimořádných událostech, tedy při různých nebezpečných situacích, hasiči neodmyslitelně patří k našim společenským a sportovním akcím. A my jsme moc rádi, že je máme.

Pomáhají

Rotavský sbor dobrovolných hasičů, který je organizační složkou města, má bez mládeže v současné době dvacet pět členů. Z toho šestnáct patří do výjezdové jednotky. Sbor je financován zejména z městského rozpočtu, dotaci dostává také od Karlovarského kraje. Existuje už 22 let a za svou úspěšnou činnost získal mnoho ocenění, mimo jiné i cenu „Srdce pro Rotavu“ za pomoc našemu městu.

Zasahují

Jak stojí v rotavské kronice, loňský rok byl ve znamení osmdesáti šesti výjezdů dobrovolných hasičů k mimořádným událostem. Šlo o zásahy při lesních požárech a požárech budov či u dopravních nehod. Hasiči tak pomáhali vyprošťovat lidi, čistit a dát do provozu komunikace (třeba, když kvůli větru spadly na vozovku stromy) nebo čerpat vodu z míst, kam nepatří. Protože naši hasiči mají speciální techniku, kterou postupně obnovujeme a zlepšujeme díky adresným dotacím, často pomáhali a pomáhají i mimo katastr města. Samozřejmě, že přitom spolupracují se všemi složkami integrovaného záchranného systému. Tedy s profesionálními hasiči, policií a záchrankou. Pyšná jsem také na to, že rotavská jednotka vede kroužek mladých hasičů, pro školáky v rámci preventivní činnosti pořádá přednášky s ukázkou techniky, a intenzivně tak pracuje s mládeží. Jak jsem už zmínila, bez přítomnosti hasičů - organizátorů - se u nás neobejde žádná akce. Jeho členové také dobrovolně ve volném čase pomáhají při opravách a údržbě turistické základny Sluníčko.

Děkujeme

Vše je vždy o lidech. Proto se sluší i na tomto místě poděkovat za aktivní jednotku rotavských dobrovolných hasičů jejímu veliteli, všestrannému sportovci, Martinu Elizovi. Stojí za to připomenout, že byl dlouhá léta také členem rady a místostarostou našeho města se zhruba třemi tisíci obyvateli. Poděkování patří nejen jemu. Jménem všech občanů děkuji všem dobrovolným hasičům za velmi užitečnou práci. Díky ní se cítíme v bezpečí.

Přeji nám všem, aby hasiči byli vždy ve správný okamžik na správném místě a aby jim nechyběla rozvaha a klid v situacích, kdy my ostatní ztrácíme hlavu a naději. Je příjemné vědět, že v případě ohrožení, jsou dobrovolní hasiči připraveni pomoci.“

Iva Kalátová, starostka města

 

ŘÍJEN

Vážení spoluobčané,

v minulém roce zahájilo město Rotava přípravné práce směřující k podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci OPŽP 2014 – 2020 (operačního programu životní prostředí) na základě výzvy MŽP č. 40 pro projekt: „Pořízení štěpkovače a kompostérů pro město Rotava“.

Naše žádost byla úspěšně vyhodnocena (dotace je poskytnuta ve výši 85 % celkových uznatelných nákladů), takže jsme v srpnu letošního roku mohli na základě výběru nejvhodnější nabídky podepsat smlouvu s vybraným dodavatelem, který vzešel ze zadávacího řízení pro dodávku 400 ks kompostérů (o objemu 600 a 900 l) a 1 ks štěpkovače. Štěpkování rozšíří nabídku služeb sběrného dvora a bude poskytováno občanům za úplatu dle platného ceníku.

V termínu 7., 8. a 14. 9. město Rotava rozeslalo celkem 462 dopisů občanům města s nabídkou bezplatné výpůjčky s následným darováním kompostérů.

Kompostéry budou poskytnuty občanům zdarma, a to na základě smlouvy o bezplatné výpůjčce a následném darování.

Kompostéry budou rozděleny mezi vlastníky nemovitostí a nájemce pozemků v zahrádkář-
ských koloniích dle rozlohy pozemku. Podmínkou předání kompostéru občanům je odevzdání vyplněného dotazníku v požadovaném termínu.

Odevzdáno bylo 155 vyplněných dotazníků.

Předávání bude probíhat v termínu od pondělí 9. 10. 2017 do pondělí 30. 10. 2017 na sběrném dvoře, rozvoz pak v úterý 31. 10., ve středu 1. 11. a v sobotu 4. 11. 2017.

Občané, kteří odevzdali vyplněný dotazník v řádném termínu, si kompostér převezmou způsobem uvedeným v dotazníku:

1. osobně v areálu technických služeb v Příbramské ulici ve dnech:

Pondělí 8.00 – 10.30 hodin        9. 10., 16. 10., 23. 10., 30. 10. 

Čtvrtek 12.00 – 14.30 hodin       12. 10., 19. 10., 26. 10.

Sobota 8.00 – 11.00 hodin         14. 10.

2. v určený den a hodinu Vám kompostér dovezeme na adresu uvedenou v dotazníku:

Úterý 10.00 – 14.30 hodin          31. 10.   

Středa 12.00 – 16.30 hodin          1. 11.

Sobota 8.00 – 11.00 hodin           4. 11.

Společně s kompostérem každý občan obdrží praktické rady s návodem: „Kompostování v  kompostéru“.

Občané, kteří doposud neodevzdali vyplněný dotazník a mají zájem o uvedený kompostér, musí dotazník odevzdat nejpozději do pátku 20. října 2017 do podatelny Městského úřadu Rotava v úředních hodinách:

Pondělí a středa: 8.00 – 11.30 12.00 – 17.00

Úterý a čtvrtek: 8.00 – 11.30 12.00 – 15.00

Pátek: 8.00 – 11.30 12.00 – 14.00 

Pro tyto občany bude zajištěno předání kompostéru v areálu technických služeb v Příbramské ulici ve dnech:

Pondělí 23. 10. a 30. 10.      8.00 – 10.30 hodin

Čtvrtek 26. 10.                     12.00 – 14.30 hodin

Další informace Vám rádi poskytneme na tel. 777 926 550, popř. emailové adrese: caslavova@rotava.cz, (D. Čáslavová, vedoucí Odboru rozvoje a investic města).

Věřím, že tímto krokem přispějeme ke zlepšení kvality životního prostředí města Rotavy.

Vaše starostka Iva Kalátová

 

 

ZÁŘÍ

Vážení spoluobčané,

v dnešním příspěvku se budu věnovat pouze jednomu tématu a tím je problematika bydlení v „prodaných“ bytových domech u nás ve městě. Mezi občany se začíná projevovat velká nespokojenost s tím, že se do některých bytů na sídlišti stěhují nájemníci, kteří svým špatným chováním obtěžují slušné sousedy, většinou vlastníky ostatních bytů v domě. Nepořádek, ničení majetku a hluk, to vše začíná být neúnosné a soukromníci, kteří tyto byty vlastní, ve většině případů problémy neřeší.

Nemohu nechat bez povšimnutí skutečnost, že se mezi občany šíří pověsti o tom, že za tuto situaci může současné vedení města, které údajně cíleně do některých bytů tyto občany umísťuje. Mohu zodpovědně prohlásit, že tato informace není v žádném případě pravdivá.

Bytový fond v Rotavě je tvořen téměř 1000 byty, z toho je pouze 268 bytů v majetku města Rotava. To znamená, že pouze v těchto bytech vedení města rozhoduje o jejich obsazení nájemníky.

Pro Vaši orientaci připojuji v tomto vydání přehled bytů, které jsou v majetku města. Pouze o nich může rada města rozhodnout, komu je přidělí…. Ale těchto bytů se problémy většinou netýkají.  Nájemníci mají krátkodobé smlouvy, a pokud jsou na ně oprávněné stížnosti nebo městu neplatí nájem a služby, není jim smlouva prodloužena.

Ostatní byty jsou družstevní, nebo jsou součástí společenství vlastníků jednotek (SVJ), kterých je v Rotavě 18. Od roku 2012 vykonává město Rotava na základě mandátní smlouvy ekonomickou a technickou správu pro 10 společenství. To znamená, že zabezpečuje pro jednotlivá SVJ tyto činnosti: vedení účetnictví, evidenci úhrad jednotlivých vlastníků, údržbu a opravy společných částí domů, revize, řešení dlužníků a další administrativní činnosti spojené se správou domu. V žádném případě však vedení města, ani žádný ze zaměstnanců úřadu, nemůže ovlivnit nakládání se soukromým majetkem, kterým jednotlivé byty jsou. Každý vlastník bytové jednotky může se svým vlastnictvím v mezích platných zákonů nakládat, jak sám chce – může byt užívat, prodat nebo pronajmout.

Problémy se tedy týkají nájemníků těch bytů, které jsou ve vlastnictví soukromých osob.

V roce 2012 byla schválena nová strategie bytového hospodářství, jejíž součástí bylo mimo jiné i to, že město pomůže společenstvím (SVJ) s vykoupením bytů po dlužnících. K tomu bylo potřeba, aby SVJ nabídlo konkrétní byt městu. K dnešnímu dni se podařilo takto vykoupit a „zachránit“ 27 bytových jednotek. Bohužel se často stávalo i to, že byt původní majitel prodal sám nebo prostřednictvím realitní kanceláře někomu jinému, protože za něj dostal více peněz. Takto si některé byty koupili ti, kteří je neměli pro potřebu vlastního bydlení, ale právě k „podnikání“. Většinou tito vlastníci vůbec v Rotavě nebydlí a své byty pronajímají těm nájemníkům, kterým rada města neschválila přidělení městského bytu. Často jsou tito soukromí vlastníci upozorněni předem na skutečnost, že se jedná o problematické občany, ale bezvýsledně. Místo tzv. sociálního začleňování dochází díky přístupu těchto „podnikatelů“ k sociálnímu vyčlenění slušných lidí, což je naprosto nepřijatelné, ale v současné době bohužel zákonem tolerované.

Sama vnímám tuto problematiku velmi intenzivně i proto, že bydlím na sídlišti v bytě, který je součástí SVJ. Plně si uvědomuji, že vždy záleží na tom, kdo byt vlastní a jak s ním naloží.

Do nedávna bylo vedení města prakticky bez možnosti se s touto situací nějak vyrovnat, ale změnou zákona o sociálních dávkách (od června je platná novela zákona o pomoci v hmotné nouzi) se otevřela možnost pro některá města, aby vydáním tzv. opatření obecné povahy zamezila vyplácení doplatku na bydlení. Pečlivě jsem tuto možnost zvažovala, protože se samozřejmě může stát, že postihne i ty, kteří by na toto opatření doplatili nespravedlivě. Ale pro ty přece máme pomoc prostřednictvím spolupráce se sociálním pracovníkem, a proto jsem se rozhodla, že zastupitelům na jednání 25. září předložím návrh, abychom toto opatření nechali zpracovat. Musíme využít každou zákonnou možnost, abychom situaci v těchto lokalitách změnili k lepšímu.

Jsem si vědoma toho, že se jedná svým způsobem o nepopulární opatření, ale přesto věřím, že se zastupitelé přikloní k mému návrhu a bude odsouhlasen.

Co přináší opaření obecné povahy? Tímto opatřením se vyčlení problematické lokality – ulice, jednotlivé domy nebo vchody, v nichž se příjemcům dávek nebude vyplácet část dávek hmotné nouze. Konkrétně se jedná o doplatek na bydlení, jenž sice nepředstavuje v tomto případě zásadní část sociálních dávek, ale do příjmů těchto osob i tak citelně zasáhne. Ti, kteří si v Rotavě koupili nebo koupí byty, budou muset respektovat to, že každý, kdo se u nich bude ucházet o bydlení, nebude mít na doplatek na bydlení nárok.

Zároveň se na Vás obracím s prosbou, abyste v zájmu úspěšného řešení této situace hlásili zejména narušování veřejného pořádku a občanského soužití okamžitým voláním MP, APK nebo policie ČR.

Iva Kalátová, starostka města

 

ČERVENEC

 

Vážení spoluobčané,

na začátku letních prázdnin tradičně vychází dvojčíslo našeho Zpravodaje. Školáci si vychutnávají plnými doušky první dny dvouměsíčního volna, na které se celý školní rok těšili, a my dospělí vyhlížíme dovolenou, byť s obavami, jestli nám vyjde počasí.

Pátek 30. června – závěr školního roku jsme prožili předáním vysvědčení a posledním zvoněním v sále Slovanského domu, při kterém se rozloučili deváťáci a předali pomyslnou štafetu budoucím prvňáčkům.

V posledním červnovém týdnu se konalo zasedání zastupitelstva města. Jednání trvalo téměř čtyři hodiny a na programu byly některé body, se kterými bych Vás chtěla seznámit.

Byla projednána a schválena účetní závěrka a závěrečný účet města za rok 2016 – dokumenty, které vypovídají o našem hospodaření, jehož výsledkem byl přebytek 13 milionů. Kč. Část byla použita na splátky úvěru a zbývající uspořené prostředky (11 milionů Kč) navýšily naši finanční rezervu na bankovních účtech na konečnou částku 35 milionů Kč. Opět se jednalo o velice úspěšný rok. Součástí schvalovaných podkladů byla i zpráva o přezkoumání hospodaření, které provádí krajský úřad dvakrát v průběhu každého roku a jehož předmětem je prověření dodržování zákonných povinností. Závěr hodnocení byl „bez chyb a nedostatků“, což je vizitkou práce všech zaměstnanců, a já jim tímto děkuji za perfektně odvedenou práci.

31. 12. 2017 skončí smlouva o provozování tepelného hospodářství s firmou BWB SANT s.r.o. Proto byl vedoucím odboru tepelného a vodního hospodářství předložen zastupitelům návrh, aby tepelné hospodářství v dalších letech provozovalo město vlastními silami. Návrh byl schválen a v září by měla být projednána kalkulace nákladů na rok 2018. Věřím, že tímto rozhodnutím dojde ke snížení ceny za teplo a ohřev teplé vody.

V letošním roce jsme podali žádosti o poskytnutí dotačních prostředků do více než desítky výzev. Dosud schválené projekty tak přinesou do rozpočtu města úsporu více než 20 milionů korun a některé další žádosti ještě čekají na vyhodnocení.

Mimo jiné se jedná o finance, kterými bez navýšení rozpočtu pokryjeme náklady na mzdy a vybavení nových asistentů prevence kriminality nebo domovníky, kteří se budou od příštího roku na plný úvazek starat o společné prostory domů v majetku města. Schválena je také dotace na rekonstrukci jedenácti bytových jednotek, finanční příspěvek z rozpočtu  Karlovarského kraje na akci „Výlet do pohádky“, pro knihovnu pořízení výkonného počítačového programu z výzvy ministerstva kultury nebo prostředky na pořízení štěpkovače a domácích kompostérů pro občany města z operačního programu životního prostředí.

Štěpkovač je velmi praktickým pomocníkem, který umožňuje zpracovat například spadlé větve ze stromu. Bez štěpkovače bychom tyto větve neupotřebili, maximálně bychom je mohli použít na zatápění. Díky štěpkovači, který dokáže bez větších problémů nadrtit i větve o větším průměru, se dá vzniklá rozdrcená hmota využít například ke hnojení. Právě nadrcené větve mohou být vhodným posypem pod stromy a keře, které nám rostou na zahradě. Drť pomáhá k lepšímu vyživování půdy, která je tak kvalitnější. Náš štěpkovač nebude využíván pouze pro potřeby veřejného prostranství, ale budou si ho moci objednat i občané na likvidaci vlastního odpadu.

Domácí kompostování je jednoduchý způsob, jak omezit podíl odpadů ze zahrad a kuchyňského bioodpadu. Domácí kompostování je možno organizovat právě v kompostérech a občané zemí Evropské unie věnují kompostování stejnou péči jako ostatním zahrádkářským činnostem. 400 domácích kompostérů bude nabídnuto zdarma těm občanům Rotavy, kteří mají samostatné zahrádky nebo zahrádky u rodinných domů. O tom, jakým způsobem dojde k rozdělení kompostérů, Vás budou včas informovat zaměstnanci městského úřadu. Ale to předbíhám. Nejdříve je potřeba štěpkovač a domácí kompostéry nakoupit .

Vážení spoluobčané, přeji Vám všem krásnou dovolenou a dětem báječné prázdniny.

Iva Kalátová, starostka města

 

 

 

ČERVEN

Vážení spoluobčané,

v  posledních dnech se na městský úřad často obracíte se stížností na cenu za vodné a stočné. Výše ceny se Vám zdá neúměrně vysoká. Musím s vámi v tomto ohledu souhlasit. Ale tato cena je v současnosti ze strany města neovlivnitelná. Proto je na místě si opět připomenout, proč a jakým způsobem se u nás cena určuje.  Souvisí s povinností vypočítat cenu za vodné a stočné podle finančního modelu, jehož schválení bylo podmínkou, aby město získalo dotaci na rekonstrukci čističky odpadních vod v roce 2010.  Tento způsob výpočtu ceny musí být dodržován po dobu udržitelnosti projektu, tedy 10 let a takto byly zastupitelstvem města v roce 2010 podmínky odsouhlaseny.

Jediné, co můžeme během této doby pro vás občany udělat, je to, že na základě podmínek z Rozhodnutí o poskytnutí dotace je možné snížit cenu pro vodné a stočné pro daný rok na úroveň tzv. sociálně únosné ceny vypočtené podle metodiky státního fondu životního prostředí. Tuto možnost využíváme každý rok, i přesto je výsledná cena vysoká.  

S naší školou letos společně oslavíme její 50. narozeniny.

Mnoho jednání, odkladů a průtahů předcházelo konečnému rozhodnutí potřebě výstavby nového školského zařízení. Ještě v říjnu 1965 se na místě nynějšího školního areálu rozprostíralo rozsáhlé vřesoviště. V prosinci 1965 byla stavba zahájena a v srpnu 1967 byl dokončen poslední (pátý) pavilón. Stavební náklady, včetně zabudovaného zařízení, činily 9 250 000 Kčs.

Přestřižením stuhy u dveří do vstupní haly byla dne 2. září 1967 slavnostně otevřena nová základní škola na Nové Plzni, tehdy ještě s názvem 2. základní škola. Činnost školy byla zahájena se 470 žáky v 19 třídách a 2 odděleními školní družiny. Ve škole pracovalo 40 zaměstnanců. (Zdroj: webové stránky ZŠ Rotava).

V letech 2013 až 2014 byla díky poskytnuté dotaci provedena rekonstrukce základní školy, která zahrnovala opravu střechy, výměnu oken i zateplení, což přináší každoročně úsporu téměř půl milionu v nákladech na její provoz.

Co vlastně vytváří a formuje školu? Samozřejmě, že všichni, kteří ji v dané době navštěvují. Zaměstnanci i žáci, jen ji každý vnímá  jinak. Na jedné straně jsou to pedagogové – učitelé a ostatní pedagogičtí pracovníci, ale také další zaměstnanci školy – uklízečky, kuchařky či školník. Jejich pohled je určován především tím, jak jsou zařazeni ve svých profesích a plní si své povinnosti. Příprava, vyučování, opravy úkolů, písemek, návrh jídelníčku, drobné opravy, úklid a stovky dalších činností k zabezpečení chodu školy. A zároveň se potýkají s neustálými změnami zákonů, které limitují jejich práci.

Na druhé straně ti, kteří jsou ve věku dětí školou povinných - někteří z nich chodí do školy rádi, jiní tuto povinnost vnímají jako něco, co je naprosto zbytečné. Samozřejmě nemohou pochopit, proč by se zrovna oni měli učit matematiku nebo češtinu a proč si vlastně učitelé stále něco vymýšlejí…

My dospělí vzpomínáme na školu z pohledu bývalých žáků. Vzpomínáme na období, kdy jsme chodili do školy: na svou školu, na svou třídu, své učitele, na spolužáky, školníka nebo kuchařku. Při různých výročních setkáních po ukončení „základky“ již s odstupem času a s patřičným nadhledem probíráme nezapomenutelné zážitky ze školních lavic, nepřiznané průšvihy, ale i první lásky.

Ale napadlo někoho z nás, kolik za těch 50 let prošlo školou žáků, kolik učitelů každé ráno vešlo do tříd na zahájení hodiny, kolik bylo předáno vysvědčení, kolik se spotřebovalo křídy, kolik bylo zlámaných pravítek nebo kolik hektolitrů polévky nám kuchařky uvařily?  Dovedete si představit kolik slibů a tajemství v sobě ukrývají všechny školní zdi?  A kolik žáků se rádo vrací, aby si vybavili své vzpomínky?

Škola – základ života. Pravdivá slova, která jen podtrhují význam a důležitost existence každé školy.

Dovolím si proto poděkovat všem, kteří se na výchově a vzdělání mladé generace v Rotavě jakýmkoliv způsobem podíleli a podílejí a popřát naší škole do další padesátky zdraví a sílu překonávat všechny překážky. Všem zaměstnancům přeji mnoho trpělivosti a častý úsměv ve tváři a také, aby bylo v budoucnu Vaše povolání vnímáno s větší úctou a respektem nejen od žáků a jejich rodičů, ale i od široké veřejnosti.

 

Iva Kalátová, starostka města

 


 

 

KVĚTEN

Vážení spoluobčané,

poslední březnové středy, kdy jsem se s místostarostou Jiřím Vondrou zúčastnila slavnostního předávání cen v Centru Bavaria Bohemia (CeBB) v německém Schönsee.  Cena „Brückenbauer - Stavitel mostů“ byla poprvé udělena v roce 2007. Nejedná se o mosty, na které je potřeba projektová dokumentace nebo stavební povolení, ale přesto jsou stejně důležité. Stavět mosty a cesty k porozumění mezi lidmi a jejich pomocí je  učit najít své poslání, respektovat rozdíly mezi lidmi, diskutovat o různých tématech a hledat řešení problémů, nedokáže každý.  Petr Rojík má tento dar v sobě, což nám již mnohokrát dokázal. Proto jako jeden ze sedmi laureátů převzal tuto významnou cenu za neúnavnou práci, která významně přispívá k soužití mezi českými a bavorskými sousedními regiony, za úsilí o zachování kulturního dědictví německé menšiny v České republice a za snahu o podporu vzájemné tolerance. Je mi ctí, že mohu Petru Rojíkovi jménem nás všech poblahopřát k dalšímu významnému, tentokrát mezinárodnímu ocenění.

Téměř pět set dětí ze základních a mateřských škol z Rotavy, Jindřichovic, Kraslic a Oloví se ve středu 12. dubna dopoledne zúčastnilo DNE S BESIPEM a složkami IZS na našem fotbalovém hřišti. V odpoledních hodinách si pak mohla nejrůznější vystavenou záchranářskou techniku prohlédnout i široká veřejnost.

Velký zájem poutala technika dobrovolných hasičů a Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje – cisternové stříkačky a třicet metrů vysoká výsuvná plošina, ze které   slaňovali členové Horské služby Bublava. Služební auta, motocykl a terénní čtyřkolku předvedla dětem také Policie ČR. U dalšího z řady stanovišť si děti zopakovaly základy první pomoci. Školákům se líbila práce policejního psovoda, jenž v ukázce hravě zneškodnil pachatele. Zájem budili rovněž vodní záchranáři, sanitka zdravotnické záchranné služby a stan BESIP, který se tímto způsobem soustřeďuje na prevenci bezpečnosti silničního provozu. Větší děti BESIP zábavnou formou vyzkoušel ze znalosti dopravních značek, za odměnu je nechal řídit na simulátoru motorku nebo auto a na  simulátoru nárazu si pak děti vyzkoušely, jak je důležité být v autě připoutaný. 

O úspěchu akce není pochyb. Dovolím si na tomto místě citovat emailovou korespondenci, která patří všem členům realizačního týmu (M. Elízovi, R. Hoškovi, Z. Harapátovi a L. Dupalové, J. Fritzovi, asistentům PK a B. Zemanovi): „Vážená paní starostko, dovolte mi, abych vám alespoň prostřednictvím e-mailu poděkovala za akci  s BESIPEM a složkami IZS, na kterou jste pozvala naši školu.  Kolegové se vrátili zcela nadšení a spokojení, stejné reakce  vyslechli i od dětí v autobusu.“(Mgr. Ivona Šípošová, ředitelka Základní školy Kraslice, Opletalova 1121, příspěvková organizace).

Já osobně všem děkuji za perfektní spolupráci: jedna schůzka - rozdělení požadavků mezi jednotlivé členy a pak již jen telefonické potvrzení splněných úkolů a všichni jsme jen doufali, že dětem zážitky nezkazí počasí. A nezkazilo. Věřím, že se příští rok opět setkáme.

Zbývá již jen doplnit, že sponzorem akce byla společnost Lesy ČR a o stravu pro účinkující se postaral pan Hertl.

6. dubna jsme jednali o stavu silnic s 1. náměstkem hejtmanky Karlovarského kraje pro dopravu Martinem Hurajčíkem, který přijal moje pozvání. Jednání předcházel tříhodinový výjezd do terénu v doprovodu starostů po mikroregionu Kraslicka. Této první části se zúčastnili i zástupci Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje – technický náměstek Petr Šťovíček a správní náměstkyně Martina Svojtková. Tématem byl neuspokojivý stav krajských silnic nižších tříd, snaha demonstrovat nespokojenost obyvatel Kraslicka s rozbitými vozovkami a přesvědčit zodpovědné orgány, aby při plánování velkoplošných oprav věnovaly mikroregionu větší pozornost.

Část pracovní porady byla věnována problému ničení místních komunikací soukromými těžařskými firmami. Starostové navrhují, aby firmy ve smlouvách měly vyjmenovány povolené svozové trasy a obce by o těchto trasách a svozových časech měly být předem informovány. Dá se předpokládat, že jde jen o začátek problému, protože těžba dřeva v této části Krušných hor se bude postupně rozšiřovat.

Jsem přesvědčena o tom, že spolupráce s krajem pomůže našemu městu při řešení i jiných problémů.

V dubnu z funkce místostarosty odstoupil Martin Elíz. Chtěla bych mu touto cestou poděkovat za spolupráci a za to, že této funkci podřídil maximum a vždy jednal v zájmu všech občanů. Jsem velice ráda, že bude dál pracovat ve vedení města ve funkci člena rady města, do které byl na II. zasedání zastupitelstva zvolen. 

Iva Kalátová, starostka města

 

Informace pro občany

Život v každém městě určuje a výrazně ovlivňuje chování občanů. Ne všichni nám svým způsobem života společné soužití usnadňují. Mnozí z Vás se opakovaně dotazují na nepříjemné události uplynulého měsíce. Proto Vám v tomto čísle přináším tiskové zprávy PČR tak, jak jsme je obdrželi se všemi informacemi, které je možné zveřejnit.

Iva Kalátová, starostka města

 

Vražda v lese na Rotavě

KARLOVARSKÝ KRAJ – Motivem byly osobní vztahy. 

V lesním porostu v okolí Rotavy byl nalezen 1. 4. 2017 rodinným příslušníkem 60letý muž bez známek života. Muž měl v těle několik bodných ran a případem se začali okamžitě zabývat krajští kriminalisté.

Během několika hodin se podařilo zjistit podezřelého, kterým je 61letý muž. Ten se kriminalistům k činu doznal. Důvodem útoku byly osobní vztahy mezi nimi. Na poškozeného muže měl zaútočit a způsobit mu bodná zranění, kterým podlehl.

Při širším ohledání místa činu se podařilo nalézt policejnímu psovodovi se služebním psem vražednou zbraň.

Kriminalisté následně zahájili trestní stíhání 61 letého muže ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy dle ust. § 140 odst. 2 trestního zákoníku. Následně podali podnět státnímu zástupci Krajského státního zastupitelství v Plzni k vydání návrhu na vzetí obviněného do vazby. Státní zástupce návrh akceptoval a soudce muže poslal do vazby.

V případě odsouzení hrozí obviněnému muži trest odnětí svobody ve výši 12 až 20 let.

mjr. Mgr. Kateřina Böhmová

 

Spadla klec

SOKOLOVSKO - Soud na muže uvalil vazbu. 

Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání dvou mužů ve věku 30 a 31 let. Jednatřicetiletého muže obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a zločinu vydírání. Mladšího z mužů pak kriminalisté obvinili jen ze spáchání zločinu vydírání.

Starší z obviněných od února roku 2015 do začátku února 2017 nejméně ve 235 případech distribuoval drogu pervitin, které prodal přes 200 gramů a ve 4 případech distribuoval drogu marihuana, které prodal 2 gramy. Za prodej drog utržil celkovou částku kolem 110 tisíc korun.

V průběhu této doby, koncem října loňského roku,

prostřednictvím sociální sítě vyhrožoval jednomu z konzumentů likvidací, pokud o něm bude v souvislosti s distribucí drog hovořit před policií. Společně s mladším pachatelem pak v březnu letošního roku nutili pod pohrůžkou násilí jiného 20letého konzumenta, aby křivě vypovídal u okresního soudu v dřívější trestní věci jednoho z obviněných. Ten ze strachu výpověď u soudu skutečně změnil. Jednatřicetiletý obviněný již v minulosti drogy distribuoval a byl za to i odsouzen.

Kriminalisté podali státnímu zástupci podněty k vydání návrhů na vzetí obviněných do vazby. Soudce pak poslal staršího muže do vazby. Vyšetřování druhého z obviněných bude probíhat na svobodě.

V případě prokázání viny hrozí staršímu z mužů až desetiletý trest odnětí svobody. Mladšímu z obviněných pak v případě prokázání viny hrozí až osmiletý trest odnětí svobody.

nprap. Bc. Věra Hnátková


 

 

 

DUBEN

Vážení spoluobčané,

měsíc duben tohoto roku je pro naše město opravdu výjimečný, proto si dovolím věnovat celý svůj  příspěvek  jediné události – 100. narozeninám pana Svatoslava Karpíška.

Pan Karpíšek se narodil 26. 4. 1917 v obci Lžín, jako nejmladší z osmi dětí rodičů Marie Karpíškové - Kuttanové a Jana Karpíška. Maminka Marie byla dcerou Karla Václava Kuttana, obchodníka se stavebninami, básníka a spisovatele. Otec Jan pracoval jako řídící učitel ve Lžíně, České Kubici, v Českém Krumlově, později v Kaplici.

Pan Svatoslav dokončil základní docházku v Jindřichově Hradci, kde rodina po smrti otce (od roku 1926) bydlela. Vyučil se zde automechanikem u automobilového závodníka Jana Kubíčka, který si svého učně brával na závody jako mechanika. Znal osobně i naší nejznámější závodnici Elišku Junkovou. Jako mladý chlapec chodil do místního hostince U Kůrků stavět kuželky

– za drobnou úplatu, která byla vítanou pomocí pro maminku a domácnost, neboť maminka byla v té době již vdova. Z pomocníka a stavěče kuželek se stal časem dobrý hráč. Zde se setkal také se známou osobností našich kulturních dějin, malířem Josefem Ladou, který také chodíval hrát kuželky. Rodiny Kůrkova a Ladova byly v příbuzenském vztahu.

Po vyučení odešel na jeden rok do Košic. Než na podzim roku 1936 narukoval na vojnu, stal se Mistrem Jižních Čech na 100 m volným způsobem na plaveckých závodech v Českých Budějovicích. Na vojně sloužil u tankistů v Turčanském Sv. Martině.

Po vojně mu pomohla sestra sehnat místo ve firmě Bří. Micherových v Praze Holešovicích – v závodě na výrobu vodoměrů a plynoměrů. Pracoval zde jako montér a soustružník. V letech 1940 – 1942 byl pan Karpíšek totálně nasazený v Německu. V roce 1945 se účastnil povstání v Praze a osvobozování Prahy, byl velitelem bojové čety citadely na Vyšehradě.

Po válce pracoval 3 roky v konzervárně Tomášek a Sherberger v Lysé nad Labem jako strojník, řidič nákladního vozu, nákupčí a správce. Z Lysé nad Labem se přestěhoval do Krásného Jezu ke strýci, který byl zemědělec. Pomáhal mu s hospodářstvím, ale od roku 1949 začal pracovat na dráze.

Práce na dráze mu profesně naplnila život až do důchodu. Nejdříve pracoval jako traťový dělník, později se stal návěstním dozorcem na trati Krásný Jez – Nové Sedlo – K. Vary. Později tratě Krásný Jez – K. Vary, Tršnice – Luby u Chebu a naposled Krásný Jez, Bečov, Toužim, Štědrá – Protivec, Bochov. Pracoval zde i syn Ivan, později odešel do Boru u Tachova, kde žije doposud.

Pan Svatoslav odešel do důchodu přesně v den svých 60. narozenin. V roce 1999 se přestěhoval do Rotavy za svým synem Zdeňkem. Bydlí s ním a jeho rodinou v dvojdomku v ulici Nová Plzeň. Kromě dvou synů měl ještě dvě dcery – Svatoslavu a Blanku.

Často vzpomíná na zážitky ze svého pestrého života, ale také se těší současností, vnoučaty a pravnoučaty. Také rád kreslí a vzpomíná na setkání s Josefem Ladou. Velmi si vážil svých strýců, bratrů maminky – Karla Kuttana a Václava Kuttana, kteří bojovali v 1. světové válce a byli u vzniku samostatného Československa dne 28. 10. 1918. (Zdroj: Kronika města)

Vážený pane Karpíšku, je mi ctí, že Vám budu moci jménem všech občanů Rotavy popřát k tak významnému životnímu jubileu při osobním setkání.

Iva Kalátová, starostka města

 

 


 

BŘEZEN

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vás v tomto čísle našeho Zpravodaje seznámila s tím, jak vypadá současná organizační struktura městského úřadu, který prošel mnoha změnami. Rada města na podzim loňského roku schválila dodatek k organizačnímu řádu, který v sobě zahrnoval jednak zřízení pozice tajemníka/tajemnice městského úřadu a zároveň rozdělení jednotlivých agend do nově zřízených odborů – odboru ekonomiky a majetku (OEM), odboru tepelného a vodního hospodářství (OTVH), odboru rozvoje a investic (ORIM) a odboru kultury a sociálních věcí (OKS). Beze změny zůstal pouze odbor správních agend a personalistiky (OSAP).

Na základě výběrových řízení na obsazení pracovních pozic tajemníka /tajemnice a vedoucích odborů byla vedoucí místa obsazena takto: se souhlasem ředitelky krajského úřadu jsem do funkce tajemnice městského úřadu jmenovala paní Ing. Moniku Hurtovou. Ostatní vedoucí pracovníci byli jmenováni radou města. Odbor ekonomiky a majetku vede paní Ing. Adriana Havalová a pod jejím vedením bude OEM zabezpečovat rozpočet, nakládání s finančními prostředky města, účetnictví, pokladnu, místní poplatky, bytové hospodářství (správu bytového fondu), technickou a ekonomickou správu společenství vlastníků jednotek a evidenci movitého i nemovitého majetku, včetně pozemků a hrobových míst. Odbor tepelného a vodního hospodářství byl nově zřízen zejména proto, aby byla samostatně vyčleněna hlavní ekonomická činnost města, tedy provozování vodního hospodářství. Pokud zastupitelstvo města bude souhlasit, měla by do agendy OTVH od 1. 1. 2018 spadat také správa tepelného hospodářství. Vedoucím odboru je pan Karel Böhm.  Vedoucí odboru rozvoje města a investic je paní Dagmar Čáslavová a mezi hlavní činnosti odboru bude patřit údržba veškerého majetku města a veřejného prostranství, veřejně prospěšné práce, investiční akce, dotace, silniční úřad a veřejné osvětlení. Jednou z nejzásadnějších změn je vznik nového odboru kultury a sociálních věcí, kam byli převedeni stávající zaměstnanci organizačních složek KIC a knihovny a Pečovatelské služby. Vedoucím byl jmenován pan Bc. Zdeněk Harapát. Zatím bez obsazeného místa vedoucího zůstává odbor správních agend a personalistiky, na které je vypsáno výběrové řízení. Základními agendami jsou evidence obyvatel, matrika, přestupky, základní registry, archivace a skartace a zpracování mezd.

Chtěla bych popřát všem vedoucím úředníkům mnoho úspěchů v jejich spolupráci s ostatními zaměstnanci tak, abyste byli s jejich prací spokojeni především vy, občané. Věřím, že se to úřadu pod vedením tajemnice paní Ing. Moniky Hurtové podaří.

Protože je funkce vedoucího odboru neslučitelná s výkonem funkce zastupitele, přijala jsem rezignaci pana Karla Böhma a nově se zastupitelkou města stala Mgr. Martina Bečková, které tímto přeji mnoho úspěchů.

Někteří z Vás jistě zaznamenali změnu telefonních čísel pevných linek na úřad. Proto bych Vás chtěla upozornit na novou digitální ústřednu, která je v provozu od února. Díky tomu je možné volajícím přesměrovat telefonické hovory i na mobilní čísla zaměstnanců. Toto přesměrování  bude pro Vás občany zdarma.  V tomto vydání jsou uvedena pouze telefonní čísla na pevné linky podatelny jako hlavní ústředny a na vedení města. V dalším čísle Zpravodaje budou zveřejněny všechny činnosti městského úřadu tak, jak je mají v kompetenci jednotliví referenti, včetně e-mailových adres a telefonických kontaktů.

Iva Kalátová, starostka města

 

 

 


 

ÚNOR

Vážení spoluobčané,

v těchto dnech po dlouhé době prožíváme pravou zimu. Určitě všichni znáte pana Rudolfa Kovaříka ze Šindelové, který sleduje počasí již čtyřicet let. Z jeho meteostanice na Rotavském potoce přichází pravidelně každý týden během celého roku podrobná předpověď do obcí nejen u nás na Kraslicku.

Když nastanou jakékoliv abnormální výkyvy, telefonujeme si každý den, v extrémních situacích i častěji. Informace o velkém suchu nebo naopak o velkých přívalových deštích, kdy se zvedají hladiny vodních toků, ale také o síle a směru větru (např. při požáru v loňském roce), přicházejí v potřebných intervalech, abychom věděli, jak se máme zachovat a mohli se co nejlépe připravit. Stejně tak tomu bylo během velkého přívalu sněhových srážek v letošním roce.

Požádala jsem pana Kovaříka, aby se s námi podělil o některé zvláštnosti zimních měsíců v předchozích letech. Letošní sněhový spad je zajímavý z hlediska časové osy - ještě 2. ledna 2017 nebyl sníh žádný a o 14 dní později již leželo 65cm sněhu. Toto srážkově velmi bohaté období je srovnatelné pouze s obdobím před deseti lety.  To byl sníh od prosince 2005 a v lednu již leželo 48 cm a následně pak připadlo tolik sněhu, že 11. února 2006 ho bylo 120 cm. Tato srážková bilance byla naprosto výjimečná a není zaznamenána od začátku měření na stanici v Šindelové, tedy od ledna 1986.

Zajímavé jsou i hodnoty maximálního množství napadaného sněhu, které dokládají naprosto odlišný charakter zim v období od roku 2012. Před čtyřmi lety to bylo 64 cm sněhu, který napadl během prvních dvou měsíců v roce. O rok později bylo naměřeno 23. února maximum 30 cm za celou zimu. I v dalších letech dosahovaly naměřené hodnoty množství sněhu  hluboko pod normál. Dokonce v roce   2014 to bylo 13 cm, v roce 2015  31 cm a v loňském roce 27 cm. Všechna tato maxima byla naměřena shodně v průběhu měsíce ledna, v jeho druhé polovině. 

V těchto dnech se setkáváme s varováním před zhoršenou smogovou situací na většině území severní Moravy, ve středních Čechách a na severu Čech v Ústeckém kraji. Karlovarsko má v této smogové inverzní situaci štěstí. Je to díky reliéfu krajiny, kde tvoří Doupovské hory a Slavkovský les s Krušnohořím  písmeno „V“. Takto vzniká přirozená hradba proti pronikání znečišťujících látek do ovzduší našeho kraje z východních a severovýchodních částí republiky.  I přesto, že je u nás velkolom Jiří, nedochází ke znečištění ovzduší. Díky odlišnému charakteru produkce ostatních podniků   oproti Ostravsku jsou limity polétavého prachu PN10 naprosto v normálu a to platí i u oxidu síry.  Západní část kraje - celé Poohří odvětrává přirozeně na západ. 

Přestože mnozí považují pomoc pana Kovaříka za samozřejmost, dovolím si našemu „dvornímu meteorologovi“ touto cestou poděkovat nejen za pravidelnou a spolehlivou předpověď, ale především za nedocenitelnou pomoc při všech zmiňovaných krizových situacích.

Od vás, občanů, během těchto dnů přicházely časté připomínky k úklidu sněhu, ale také mnoho poděkování. Desítky hodin strávených s hrably a lopatami, stovky naježděných kilometrů, když sníh padal a padal, přidal se i silný vítr a nakonec extrémní mráz. Chvílemi se zdála veškerá práce marná. Proto bych chtěla osobně poděkovat všem, kteří s úklidem sněhu i s odstraňováním ledu ze střech pomohli - zaměstnancům úseku údržby veřejného prostranství i veřejně prospěšných prací, hasičům, ale i těm, kteří pomáhali dobrovolně. Velký dík patří panu J. Marouškovi, který souhlasil s tím, abychom sníh sváželi na jeho pozemky.

Iva Kalátová, starostka města


 

LEDEN

Vážení spoluobčané,

věřím, že jste prožili vánoční svátky podle svých představ a do roku 2017 jste vykročili tou správnou nohou.

Všechny akce, které se konaly během prosince, byly připravené v duchu vánoční atmosféry. Ať už to bylo již tradiční rozsvícení vánočního stromu první adventní neděli, pouštění balónků s přáníčky pro Ježíška od našich nejmenších, koncert Střípků nebo předvánoční setkání seniorů s vedením města, podle vašich ohlasů za poslední dobu jedno z nejpovedenějších.  Každá příležitost nabízí možnost společně se setkat, na chvilku se zastavit a popovídat si o běžných starostech každého z nás, ale pokaždé je hlavním tématem příprava Vánoc a rozloučení s rokem, který má do svého zakončení doslova pár dní. 22. prosince jsem se sociálním pracovníkem navštívila seniory v jejich domově v sídle pečovatelské služby. Sešli jsme se u malého občerstvení stejně jako každý rok a povídali si především o životě v našem městě.

Jedno velké poděkování za spolupráci patří paní Jarmile Černé a bratrům Neradovým, kteří nám zapůjčili úžasné vlastnoručně vyrobené betlémy. Betlém bratrů Neradových je vystaven v prvním patře městského úřadu a můžete ho obdivovat až do 6. Ledna 2017.

Zvláštní atmosféru má půlnoční vánoční mše, která se u nás v Rotavě koná v kostele sv. Petra a Pavla. Na Štědrý večer se tak potkáváme s páterem Fořtem, který slouží mši pro věřící, ale i pro nás ateisty. Plný kostel, klid, víra a především vzájemné porozumění, to jsou slova, která snad nejlépe vystihují atmosféru těch několika desítek minut.  Jako kdyby se zastavil čas a my všichni, každý po svém, ale společně, nasloucháme hlasu našeho faráře. Vzpomeneme na všechny, kteří nejsou mezi námi, zazní nádherné písně, příběh z bible i ze současného života, farář svým slovem pohladí. Právě proto na půlnoční mši chodí nejen věřící, ale i mnoho dalších, pro které se tato událost stala nedílnou součástí Vánoc.

Zastupitelé se sešli na svém posledním zasedání ve středu 21. prosince v sále Slovanského domu. Na programu bylo také schválení podání žádostí o dotace a projednání návrhu rozpočtu města na rok 2017.

V lednu budou podány žádosti o dotaci ministerstva pro místní rozvoj v rámci programu Cestovního ruchu. První z nich obsahuje možnost získání finanční podpory na vybudování bezbariérového přístupu na městský úřad, bezbariérového WC v budově a slibovaného výtahu. Druhá dotace by měla poskytnout pomoc při vybudování informačního parku na prostranství, které vzniklo po demolici bývalé školy v Příbramské ulici. Název infoparku je „Rotava – brána do Krušných hor“ a budou zde umístěny orientační mapové tabule, které všem, kteří navštíví Rotavu, přiblíží nejen naše město, ale také jeho okolí. Třetí dotací je již tradičně žádost o dotaci pro asistenty prevence kriminality.

Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2017 jako přebytkový. O investicích, které nás čekají v tomto  roce, vás budu informovat v příštích úvodnících zpravodaje.

Do nového roku vám všem přeji jen příjemné zážitky a setkání s dobrými lidmi.

Iva Kalátová, starostka města

 

 


 

ROK 2016

 

PROSINEC

Vážení spoluobčané,

je před námi poslední měsíc letošního roku, který již tradičně nabízí mnoho akcí spojených s předvánočním časem. 27. listopadu jsme již potřetí společně rozsvítili vánoční strom a přivítali tak první adventní neděli.  Co všechno je na letošní prosinec připraveno se dočtete na následujících stránkách. Přesto bych se s vámi chtěla zastavit u jedné akce, která je svým způsobem ojedinělá, a tou je představení nové knihy, jejímž vydavatelem je město.

Připomeňme si, že před třemi lety byl ve spolupráci s městem vydán po 86 letech český překlad knížky řídícího učitele H. Brandla „Pověsti a historická vyprávění ze západního Krušnohoří pro mládež“ (autorkou překladu je Mgr. Z. Čepeláková).  V roce 2015 u příležitosti oslav 50. výročí povýšení Rotavy na město jsme vydali 2 publikace. První publikace „Jak šel čas Rotavou ve fotografii“ mapuje vývoj našeho města objektivem fotoaparátu a obsahem druhé publikace „Jak šel čas Rotavou“ je více než 40 stran textu o jeho historii, který je rozdělen do sedmi kapitol po jednotlivých desetiletích od roku 1945 (autorka M. Bečková).

Myšlenka vydat knihu o rotavských rodácích se zrodila u Petra Rojíka již v době vydání překladu Pověstí. Před více než rokem ke mně přišel a představil mi mladou ženu, budoucí hlavní autorku knihy Renátu Malou. Krátký rozhovor mě přesvědčil o tom, že tato mladá empatická žena velice dobře ví, do jak nelehké práce se chce pustit, ale zároveň je přesvědčena o tom, že se jí to podaří. Letos zastupitelé města na svém zasedání odsouhlasili potřebnou finanční podporu a kniha „Kdo tu všechno byl“ se tak dočká svého vydání.

A co o knize říká sama autorka? „Kdo tu všechno byl“ je mozaikou příběhů, které jsem si v letech 2014 až 2016 nechala vyprávět od rotavských občanů. Kniha má dvě části. V první jsou zachyceny podstatné události, které pamětníci zažili, než přišli do Rotavy. Dozvíte se zde, co si přinesli s sebou, proč do Rotavy přišli a jací přišli. Z obsáhlých příběhů jsem vybrala hlavně velké osobní události. Druhá část zrcadlí vzpomínky na jejich život v Rotavě, pohled na minulé rotavské události a současnou tvář Rotavy. Z nitek výpovědí jsem vyňala malé útržky a ty pak svázala v síť souvislé „sousedské paměti“. Jednotlivé kapitoly vzešly z témat, o kterých pamětníci sami chtěli mluvit. Každý z pamětníků vypráví příběh svým vlastním jazykem. Tyto jazyky společně vysoustružil předrotavský i rotavský život – mluvčí během své životní pouti pochytili mnohé zvláštnosti, takže se jejich řeči staly výjimečnými. Důležité však je, že jednotlivé řeči jsou si navzájem srozumitelné.

Útržky jsem kladla vedle sebe, jako kdyby se pamětníci potkali u Rohana, v obchodě, na Sídlišti, v lese nebo v kostele, a „o těch věcech“ spolu rozmlouvali. Pamětníci se někdy shodují, jindy si protiřečí, ale vždy se vyjadřují s určitostí. Jednotlivé výpovědi jsem provázala v jeden celek, protože paměť Rotavy je společnou pamětí všech Rotavanů. A nejen

Rotavanů – o událostech, které se Rotavy týkaly či týkají, mají co říct i její sousedé. Nechala jsem si proto vyprávět také v Šindelové a především v Kraslicích.“

 

Publikace vznikla jako vedlejší produkt internetového projektu Paměť národa. Cílem projektu je přehlednou a srozumitelnou formou zpřístupnit badatelům i široké veřejnosti individuální svědectví pamětníků významných dějinných událostí 20. století.  Skládá mozaiku ze vzpomínek tisíců jednotlivců, kteří se ocitli v mezní situaci a o své svědectví jsou ochotni se podělit.

Vzhledem k tomu, že jsem měla možnost seznámit se s návrhem knihy před poslední korekturou, mohu říci, že Renáta Malá dokázala nemožné. Mnozí z nás neradi hovoří s neznámým člověkem o čemkoliv, natož pak o své minulosti. Ze všech vyprávění je však patrné, že všichni, se kterými mnohokrát hovořila, dokázali otevřít svou 13. komnatu a ochotně a bez zábran se o zážitky ze svého života podělit. A vůbec není poznat, že Renáta Malá nepochází z Rotavy. Ze samotného obsahu knihy je patrné, že není důležité, odkud člověk je, ale jaký má k danému místu vztah.

Přijďte 13. prosince od 17.00 hodin do sálu Slovanského domu, kde bude za účasti autorky a jejího kolektivu i dalších hostů kniha poprvé oficiálně představena. Součástí tohoto slavnostního podvečera bude i kulturní program a malé občerstvení.

Iva Kalátová, starostka města


LISTOPAD

Vážení spoluobčané

v tomto listopadovém úvodníku bych se s vámi chtěla zamyslet nad problematikou odpadového hospodářství a přiblížit vám, jak se s odpady vypořádáváme u nás ve městě.

Poplatek za sběr a svoz komunálního odpadu je upraven vyhláškou a na každý rok zastupitelstvo města schvaluje jeho výši. Po dlouhé době se cena za sběr a svoz KO snížila z 500 Kč na 440 Kč za jeden kalendářní rok. Poplatek je povinen platit každý občan s trvalým pobytem v Rotavě a dále i ten, kdo je vlastníkem rekreačního objektu. Ve vyhlášce jsou uvedeny i podmínky, za kterých je možné poplatek snížit,  případně poplatníka osvobodit.

Často se setkávám s připomínkami, které se týkají velkoobjemových kontejnerů i nádob na tříděný odpad – nedostatek některých nádob na určitých místech, malý počet sběrných ploch, ale také stížnosti na nepořádek a zápach kolem kontejnerů. Nepořádek uklízí zaměstnanci města v rámci veřejně prospěšných prací a myslím, že v tomto ohledu opravdu dělají vše, co je v jejich silách. Ale pomoci musí také každý z nás. 

Problémy se pokoušíme řešit postupně a snad i správným způsobem. V loňském roce jsme poprvé rozmístili kontejnery na bioodpad a podle předem stanoveného harmonogramu se je snažíme pro vás rozmísťovat tak, aby je měl každý v dosahu. Těchto nádob však není dostatek, proto se město pokusí získat finanční prostředky z dotace a to nejen na nákup velkoobjemových kontejnerů, ale i na domácí kompostéry. Takto jsou stanovené podmínky výzvy, která je právě aktuální a mohla by pomoci nám všem.

Bioodpad je zkrácený název pro biologicky rozložitelný odpad. V případě, že kompostovatelný organický materiál zpracováváme svépomocí (to znamená, že jej ukládáme do nádob k tomu určených), se pak odpadem nestává. Domácím a komunitním kompostováním tak předcházíme vzniku bioodpadu. Pokud bude naše žádost úspěšně vyhodnocena, mohli bychom získat sběrné nádoby na bioodpad a rozšít tak sběrná místa, ale zároveň bychom získali domácí kompostéry pro občany, kteří mají zahrádky - ať už samostatně nebo na pozemku u rodinných domů. Je na zvážení, zda by nebylo vhodné umístit kontejnery na bioodpad nebo domácí kompostéry i k panelovým domům, protože bioodpad není jen tráva z pozemku. Bioodpad produkuje každá domácnost. Jsou to odpady, které vznikají například v našich kuchyních - slupky od brambor, mrkví, banánů, ohryzky z jablek, květákové košťály atd. Věci, které normálně odhazujeme do směsného odpadu a které by po umístění do kompostéru také přestaly být odpadem. Tyto nádoby by byly v případě získání dotace všem zájemcům poskytnuty zdarma.

Druhým velkým problémem je třídění odpadu a sběr směsného komunálního odpadu. Opět se nabízí řešení získáním financí z dotace z operačního programu životního prostředí. Naším cílem je, abychom jednak doplnili samotné nádoby – podle těch typů, po kterých je největší poptávka, ale také navýšili počet sběrných míst. Výzva také umožňuje, abychom tyto plochy zrekonstruovali. Kontejnerová stání na tříděný odpad by tak měla vydlážděné zpevněné plochy a zároveň nově vybudované přístřešky, což by vyřešilo i estetický problém.

Věřím, že budeme v podání těchto žádostí úspěšní a takto uspořené finanční prostředky budeme moci využít tam, kde dotace není možná.

Přeji vám co nejpříjemněji strávené podzimní dny.

Iva Kalátová, starostka města


 

ŘÍJEN

Vážení spoluobčané,

v průběhu posledních měsíců jsem měla možnost seznámit se s příběhem, který na mě udělal velmi silný dojem. Jeho úzká vazba na život občanů našeho města, především s ohledem na historické události, mě přivedla k rozhodnutí věnovat tomuto tématu úvodník říjnového čísla našeho Zpravodaje.

Následující řádky jsou průřezem vzpomínek pamětníků i dochovaných písemností. Snažili jsme se je seřadit tak, jak postupně vznikaly a poskytly pro nás všechny ucelený obrázek o tom, jaký byl do dnešního dne osud jednoho stromu na prostranství před bývalým Albertem, kolem kterého procházíme.  Jen pamětníci vědí, že překrásná lípa má svůj nelehký osud a jak málo chybělo k tomu, aby byla pokácena.

Podklady z historie sbíral M. Elíz a sám k tomuto tématu uvádí: „Koncem listopadu 2015 mě navštívil pan Věnek Jirmus a začali jsme si povídat, jako už vícekrát, o městě a jeho historii. Dostali jsme se nějakou náhodou k roku 1968 a začalo vyprávění plné emocí a vzpomínek o tom, co se v našem městě dělo. O některých akcích jsem slyšel poprvé, některé znám z vyprávění od jiných pamětníků. Informace se vždy malinko liší podle vzpomínek a přístupu vypravěče – pamětníka.  Nejvíce mě zaujalo vyprávění, které se týkalo „stromů svobody“, tedy přesněji řečeno „stromů republiky“, které se sázely v roce 1968 k výročí vzniku samostatného českého státu. Jednalo se o lípy a ve městě jich bylo zasázeno více a na různých místech. Po nějaké době jsem panu Jirmusovi zavolal a řekl, že příběh kolem stromů je zajímavý a bylo by dobré udělat něco pro jeho uchování, není totiž zanesen do kronik a informací je opravdu málo.  S časovým odstupem bych řekl, že něco podobného čekal a měl radost. Během několika dní donesl první podklady a začali jsme sbírat informace. Stejně jako již mnohokrát nám pomohl pan O. Glos, který s úžasným nadhledem pootevřel dvířka svých vzpomínek.

Podle všech dostupných informací můžeme říci, že v roce 1968 byly v našem městě sázeny k padesátému výročí vzniku samostatného státu stromy svobody. Byly to lípy, které měly u kmenů barevné kůly s českou trikolórou.  Dvě lípy byly zasazeny v prostoru před dnešní budovou MěÚ, kde v té době bylo autobusové nádraží. Další stromy byly vysázeny například u základní školy nebo za tehdejším MNV (v období, kdy byl starostou pan Václav Hnilička). Osud lípy, který se snažíme přiblížit, byl zajímavý i tím, že zůstala na zmiňovaném místě, tedy před dnešní budovou MěÚ.  Druhá byla patrně poražena nebo zničena vandaly. Zde se informace rozcházejí. Socha stojící na tomto prostranství byla přemístěna  před základní školu.  Pro polohu ve středu sídliště a v souvislosti s vývojem událostí se stromu začalo v určité skupině občanů říkat strom svobody a poté lípa svobody. Ne všichni si přáli, aby strom byl v dobré kondici…  Někteří dokonce dle sdělení měli zájem jej odstranit. To se téměř povedlo, když  v roce 1989 začaly práce na základech dnešní budovy MěÚ a strom překážel a měl být pokácen. Po složitém jednání se našla varianta, že se strom pokusí přesadit. Došlo tedy k radikálnímu řezu, aby přesazení tehdy už více než dvacetiletý strom přežil a opět se rozrostl do krásy. Strom byl přesazen na prostranství u tehdejší samoobsluhy a trvalo nějaký čas, než se rozrostl. Když se na něj podíváme, je dnes opravdu překrásný.“ Tolik shrnutí M. Elíze.

Ať už se historie podílela na osudu této krásné lípy jakýmkoliv způsobem, shodli jsme se na tom, že se pokusíme pro tento strom po zaměření a dalším potřebném administrativním řízení získat statut památného stromu.  Bude opatřen tabulkou s nápisem, ke které grafický návrh připravil pan Glos.

Tabulka bude v klidné atmosféře odhalena 28. října v památný den vzniku samostatného státu.

To, že se této události nedožil pan Jirmus a další občané nás velice mrzí, ale jejich odkaz tak nebude zapomenut ani pro budoucí generace.

Iva Kalátová, starostka města

Martin Elíz, místostarosta města

 


 

 

ZÁŘÍ

Vážení spoluobčané,

prázdninové měsíce jsou za námi, ale přesto se pojďme společně vrátit k některým událostem.

V týdnu od 18. do 22. července se v prostorách zasedací místnosti v přízemí městského úřadu konal příměstský tábor, který pořádali policisté z Krajského ředitelství PČR Karlovarského kraje v rámci prevence. V samostatném příspěvku se dozvíte o této akci více a na webových stránkách jsou ve fotogalerii uveřejněny fotografie.

Nová akce pro letní prázdninové dny, kterou uspořádala Lucie Dupalová z KIC, měla název „PRÁZDNINOVÝ DEN“ - den pro malé i velké, zábava pro každého.  Nejvíce si svůj program užily děti, které se pobavily nejen při loutkové pohádce a při divadelním představení, ale navíc se i samy mohly zapojit do různých zajímavých činností. Při výrobě loutek a travnatých panáčků dětem vypomáhali rodiče a pak se malí návštěvníci vyřádili při dětské diskotéce. I pro dospělé byl připraven  hudební program - vystoupení známé kapely Z ULICE, úspěch slavila i  hostující skupina LOLA z Prahy. Škoda, že nebylo lepší počasí, takže děti nemohly využít připravené venkovní sportovní  aktivity.  Déšť také udělal čáru přes rozpočet těm, kteří se těšili na opečené špekáčky. I přesto se všichni dobře bavili. Věřím, že stejně úspěšné budou i další akce.

Od roku 2013 platí možnost přidělení placeného parkovacího místa osobních vozidel pro fyzické a právnické osoby  za poplatek  1.500,- Kč na jeden rok v parkovacích zónách na sídlišti. Výběr lokalit se soustředil na oblast samotné ulice Sídliště, dále na parkoviště za blokem č. 9 a parkoviště u sportovní haly. Paradoxně jsme se ale dostali do situace, která s sebou přinesla i nedostatky. Předplacených  parkovacích míst bylo tolik, že málokdo další mohl najít volné místo k zaparkování, zejména v části sídliště směrem ke zdravotnímu středisku. Částečně pomohlo vybudování parkoviště s jedenácti místy naproti bloku č. 6. Přesto se  žádná další místa pro rezervaci navyšovat nebudou, je  možná jen náhrada za uvolněné stávající místo.  

Problematiku nedostatku parkovacích míst řešili v červenci i zastupitelé. Na základě žádosti sedmi opozičních zastupitelů bylo zasedání svoláno v mimořádném termínu. Na programu byla žádost o zastavení prací  na výstavbě nových parkovacích míst.   Z jednání bylo patrné, že se naše názory na způsob řešení  problému ohledně navýšení počtu parkovacích míst rozcházejí. Po dlouhé diskuzi bylo schváleno, aby započaté práce na vybudování parkovacích míst právě v okolí zdravotního střediska a naproti bloku č. 5 pokračovaly. Zároveň proběhla diskuze na téma kácení stromů, které se právě v těchto místech nacházejí.  Rozhodnutí o kácení stromů patří do přenesené působnosti obce, to znamená, že o problematice rozhoduje úředník městského úřadu a vydání rozhodnutí má svá pravidla. Přesto doplnili zastupitelé do usnesení a nadpoloviční většinou schválili dočasné odložení kácení dřevin v rámci této akce. V souvislosti s tím byl schválen návrh, aby byla provedena studie zeleně v našem městě, která by zahrnovala nejen údržbu té stávající, ale také plán na její obnovu v dalších letech. Již v minulosti musely být vykáceny  v mnohem větším množství stromy, které bránily vybudování parkovišť za blokem č. 9, u bloku č. 2 a č. 25. Vždy byly a stále budou tato rozhodnutí vyvolávat odlišné reakce.  V každém případě není v zájmu nikoho z nás zbytečně a bezdůvodně kácet jediný strom.

Nepříjemnou záležitostí je v současné době parkování na sídlišti z důvodu rekonstrukce parkoviště za kavárnou. Samotná stavba je rozdělena na dvě etapy. Dokončení proběhne v příštím roce s možností získání dotace. Proto vás všechny, kteří jste zvyklí zde parkovat, žádám o trpělivost.  I díky této přestavbě se zase alespoň o trochu kvalita parkování zlepší.

V těchto dnech potkáváte v ulicích nového strážníka městské policie. Je jím Jakub Fritz, který k nám nastoupil jako zkušený strážník. Věřím, že se mu u nás bude líbit. Nápadů má dost a již na příští rok  společně s asistenty chystá několik zajímavých akcí. Tou nejlákavější by měla být návštěva BESIP Teamu. Jedná se o velkolepou akci se spoustou zábavy.  Asi největším lákadlem jsou pak simulátory, na kterých si porušování pravidel silničního provozu může každý sám vyzkoušet.  Věřím, že BESIP Team si pro naše město najde ve svém nabitém kalendáři volný termín.

Je tradicí, že v polovině srpna patří sál Slovanského domu našim zahrádkářům, kteří zde vystavují své výpěstky. Stejně tomu bylo i letos. Výstava byla jako v předchozích letech perfektně zorganizována a přinesla i některé novinky. Zajímavé bylo oddělení pana Machka z Rotavy o včelách, kde byly vystaveny pomůcky, které včelař potřebuje k tomuto nádhernému koníčku.  Nám laikům vše o jednom z nejstarších lidských oborů vysvětlil  pan Glos. Tak jsme měli možnost dozvědět se zajímavosti o potřebách pro práci se včelami, s voskem a s medem. Další novinkou byl koutek P. Rojíka – „Přírodní zahrada“. Tradičně jsme společně ochutnali vynikající pomazánky, saláty i pečenáče u hub. 

Výjimečný koncert operních pěvců Gabriely Beňačkové  a Jakuba Pustiny za doprovodu pianistky Marty Vaškové se bude konat v sobotu 17. září od 18.00 hodin ve farním kostele Božího těla v Kraslicích. Doprava autobusem z Rotavy do Kraslic a zpět bude zajištěna. Všechno důležité se dozvíte nejen v tomto vydání RZ, ale i na našich webových stránkách.  Všem, kteří se chystáte strávit večer ve společnosti těchto výjimečných osobností kultury, přeji krásný umělecký zážitek.

Iva Kalátová,

starostka města

 

 

 


 

 

ČERVENEC A SRPEN

Vážení spoluobčané,

máte před sebou letní vydání dvojčísla našeho Zpravodaje a já si dovolím svůj úvodník věnovat jedné červnové události, která si to podle mého názoru svým významem opravdu zasloužila.

Výjimečný den – oslavy 140. výročí Kraslické dráhy. Vše začalo v sobotu 11.června, kdy jsme se ráno sešli v Sokolově na vlakovém nádraží. Po úvodních proslovech ostrostřelci v historických kostýmech slavnostní salvou oslavy zahájili. Protokolární vlak s parní lokomotivou Všudybylkou z roku 1925 se vydal na cestu do Kraslic. Na zastávkách ve Svatavě a v Hřebenech bylo připraveno slavnostní přivítání hostů a krátký program. I my v Rotavě jsme se pečlivě na tuto událost připravovali. Každý měsíc se konala koordinační schůzka, během které se přípravy a plány dolaďovaly až do posledního dne před samotnou slavností.

V 10.17 hod. houkající, v kouři zahalená parní lokomotiva oznamovala příjezd na nádraží v Rotavě. Ve vlaku se ozývaly výkřiky: „Tam je lidí, to je krásný…..Pojďte se podívat…“ Byla jsem v klidu, protože jsme si všechno důkladně připravili.

Na vyzdobené budově nádraží byla umístěna historická tabule Annathal a dvě směrovky: jedna zpět na Falkenau, druhá směr Graslitz. Na nástupišti stály staré kufry čekajících cestujících, po prostranství se stejně jako před 140 lety procházeli vážení občané – měšťané a měšťanky (V. Jirmus, Z. Nekvasilová, A. Fedorková, A. Fedorková ml.) a diskutovali spolu, mladá vdova (P. Parihuzičová) kapesníčkem stírala slzy, selka držela za ruku dcerku, aby se v davu lidí neztratila (L. Dupalová a A. Dupalová). Válečný veterán hrál na flašinet (T. Fedorek), hasiči  (M. Elíz, K. Vrba, M. Pavelka) v historických uniformách spolu s oficírem (P. Zaspal) dohlíželi na bezpečnost a pořádek. Rada Vacátko (R. Weingartl) se svým elegantním dámským doprovodem (D. Weingartlová) nervózně bafal ze zapálené dýmky a obyčejní lidé netrpělivě vyhlíželi vlak. Kolorit doby dokreslovali chlapci (F. Plánka, M. Kladiva) jako kameloti rozdávající nejnovější vydání novin a děvče s květinou pro císařovnu (E. Marečková). Jedna z vážených dam (I. Kladivová) a mladé děvče (E. Plánková) rozdávaly z košíku koláčky, ve stánku se nabízely nápoje, fotoaparáty dokumentovaly neopakovatelné okamžiky. Jako by se vrátil čas.

Z historických vagónů do této atmosféry za zvuků slavnostní fanfáry vystoupili hosté v čele s Jeho císařským a královským Apoštolským veličenstvem, Františkem Josefem I., z Boží vůle císařem rakouským, králem českým a uherským a jeho chotí Alžbětou Bavorskou, oblíbenou "císařovnou Sissi", dále Blahoslavený císař Karel I., František Josef Ludvík Hubert Jiří Oto Mario Habsbursko-Lotrinský s doprovodem dvorních dam, Svatý muž a samozřejmě významní hosté ze současnosti a další cestující.

To už jsme stáli na nástupišti všichni připraveni na uvítání:

„Příležitost, při které jsme se na rotavském nádraží setkali, je vzhledem k její významnosti naprosto ojedinělá. Sešli jsme se, abychom oslavili 140. výročí Kraslické dráhy. 140 let je 51 100 dnů provozu železnice se vším, co k tomu patří, a to si opravdu zaslouží na chvilku se zastavit a připomenout si, jak to všechno tehdy bylo“.

Po tomto uvítání jsem předala slovo váženému měšťanovi (V. Jirmus), který přítomným krátce připomněl historii:  „Koncese na stavbu železné dráhy z Falknova nad Ohří do Kraslic a dále pak ke státní hranici se Saskem byla udělena Vaším císařským a královským veličenstvem 30. října 1873 jako součást Říšského zákoníku. My dnes v 21. století víme, že stavba Falknovsko-kraslické trati jako trati vedlejší o délce 27,5 km vedené údolím divoké a neregulované horské řeky Zvody byla velmi náročná. Pro nepříznivé poměry terénu bylo nutno překonati velmi mnoho technických obtíží. Linie má směr severozápadní a sleduje až na hranice údolí, kterým se vine v ostrých zatáčkách malá, v čase dešťů a tání mocně se rozvodňující horská  řeka Zwota, dnes Svatava, kterou bylo nutné na několika místech přeložiti. V úseku mezi Olovím a Anenským údolím byl prokopán 177 m dlouhý tunel, který „ušetřil“ stavbu dvou mostů a mezi Falknovem a Svatavou byla při stavbě trati využita trasa báňské vlečky. Během dvou let byly stavební práce zdárně dokončeny, a tak mohl být

1.června léta páně 1876 zahájen provoz do Dolních Kraslic - dnes se zastávka nazývá  Kraslice předměstí.  Krom výchozí a konečné stanice se další nádraží nacházela ve Svatavě – Davidově, Hřebenech, Oloví a Anenském údolí, ve kterém je dnešní zastávka v Rotavě.“

Ale ani během následujících let nebyl osud trati lehký, přesto byly všechny problémy překonány a kraslická dráha je využívána dodnes. S úctou k významnosti těchto oslav jsme poděkovali všem, kteří se celých 1680 měsíců starali o to, aby se naše dráha  ve zdraví dožila svých 140. narozenin. Císařovna Sissi dostala květinu, selka (M. Zaspalová) připravila sklenice s červeným vínem, aby  významní hosté připili nejen na historii a současnost, ale především na budoucnost naší Kraslické dráhy.

Pak už zbyla jen chvilka na občerstvení a focení. Radeckého marš z reproduktorů byl pokynem k nástupu  a protokolární vlak odjel s cestujícími do Kraslic, kde následoval další program.

Děkuji všem, kteří se na přípravách oslav v Rotavě podíleli – Kulturnímu a informačnímu centru města, Sboru dobrovolných hasičů, divadelnímu spolku Komedia, dobrovolníkům  i všem těm, kteří se přijeli historickým autobusem nebo po vlastní ose podívat a  svou přítomností akci podpořili. Sešlo se nás opravdu hodně, tak velkou účast nikdo nečekal. Oslavy v Rotavě byly důstojné a velkolepé i vaší zásluhou.

Velké poděkování patří hlavnímu organizátorovi akce  panu Robertu Koutnému, jehož Železniční spolek Klub M 131.1 oslavy 140. výročí dráhy připravil. Za zmínku stojí i to, že při této příležitosti byla vydána publikace s názvem Pozor, přijíždí vlak aneb Historie Kraslické dráhy, která popisuje celé období její historie až po současnost.

Přeji Vám všem příjemné letní dny, klidnou dovolenou a dětem překrásné prázdniny se spoustou nezapomenutelných zážitků.

Iva Kalátová,
starostka města


 

ČERVEN

Vážení spoluobčané,

     na druhou květnovou neděli asi nikdo z nás nebude vzpomínat rád. V odpoledních hodinách obdrželi hasiči hlášení, že u nás v katastru v lese hoří. Nechci se k této události obsáhle vracet, ale v médiích bylo zveřejněno mnoho nepřesných informací. Požár vznikl na jižním svahu Ptačího vrchu (vpravo od silnice v dolní Rotavě směrem na Kraslice). Naštěstí v těchto místech nejsou žádné obytné objekty. Zasažen byl lesní porost o velikosti více než jednoho a půl hektaru plochy a vzniklá škoda se dá jen velmi obtížně vyčíslit. Kromě škod na zničeném porostu byly vynaloženy i obrovské náklady na samotnou likvidaci požáru kvůli rozsahu a špatné přístupnosti.  K rychlému šíření ohně přispělo i slunečné a velmi větrné  počasí. Na pomoc bylo povoláno 14 jednotek hasičů s potřebnou technikou nejen z našeho kraje, ale i z Německa. Velkým úskalím byla i doprava vody na místo požáru. Zásahové cisterny přejížděly nejkratší možnou trasou lesními cestami, ale i terénem po soukromých pozemcích. Hasiči se potýkali s padajícími pařezy a zbytky stromů po loňských polomech.

Před čtvrtou hodinou přiletěl na pomoc vrtulník Policie České republiky, který na místo dopravoval vodu v osmisetlitrovém vaku. Provedl 44 shozů a při každém z nich dopadlo na les 1000 litrů vody. K večeru byl oheň lokalizován, ale práce v pondělí dopoledne pokračovala, protože se určitá místa rozhořela znovu. Po čtrnácté hodině byly všechny činnosti zastaveny, požár byl definitivně uhašen a všichni si oddechli.

Moje poděkování patří samozřejmě složkám integrovaného záchranného sytému –  180 dobrovolným i profesionálním hasičům  i policistům. Kromě nich musím poděkovat i městské policii a asistentům prevence kriminality, kteří bez váhání přišli a pomáhali, panu J. Marouškovi za toleranci a vstřícnost, když poskytl pozemky pro nejkratší přístup cisternám, starostům okolních obcí, kteří nabízeli pomoc, místostarostovi J. Vondrovi i Lesům ČR za kompenzaci finančních výdajů. A samozřejmě rotavským příslušníkům Policie ČR a dobrovolným hasičům v čele s M. Elízem. Je příjemné vědět, že v případě ohrožení jsou tady a připraveni nám pomoci.

Strategický plán rozvoje města (SPR) spolu s akčním plánem byl 18. května 2016 představen vám občanům zástupkyněmi společnosti, která spolu s pracovní skupinou a vámi (vyplněné dotazníky) dokument připravovaly. Celý plán je také zveřejněn na webových stránkách města. To ale neznamená, že tím naše práce končí. Ke každé oblasti pro zlepšení života nás všech, což jsou bezpečnost, technická infrastruktura, územní rozvoj a bydlení a občanská vybavenost, jsou postupně zpracovávány jednotlivé karty. Na nich je uvedeno, o jakou připravovanou investiční nebo neinvestiční akci se jedná, jakým způsobem bude financována a je zde uvedena i osoba odpovědná za realizaci. Vy občané se můžete také podílet svými náměty či připomínkami, které lze zasílat na adresu podatelna@rotava.cz. Každý rok bude na jednání zastupitelstva města předkládána zpráva o tom, co všechno jsme dokázali splnit, i o tom, co je v plánu pro nejbližší období.

V současné době je mnoho rozpracovaných projektů a jedním z nich je i řešení problematiky nedostatečného parkování v Rotavě. Poté, co budou dokončeny práce na rekonstrukci chodníků a přístupových cest u bloku č.6, se pustíme do rozšiřování počtu míst, kde můžete zaparkovat v oblasti směrem od městského úřadu ke zdravotnímu středisku.  V první fázi to bude 16 míst, následně pak ještě dalších 10 míst navíc. Zároveň bychom v letošním roce chtěli začít s rekonstrukcí parkoviště v centru města za bývalou drogerií. Dotazy, které se týkají parkování před městským úřadem, jsou oprávněné. Není možné, aby se při nedostatku parkovacích míst parkování zablokovalo i na dobu, kdy není úřad v provozu. Proto se nyní snažíme najít nejvhodnější řešení a upravit dobu pro využití těchto míst i veřejností.

Iva Kalátová,
starostka města


 

KVĚTEN

Vážení spoluobčané,

v tomto čísle zpravodaje jsem se rozhodla seznámit vás se dvěma zprávami, které jsou podle mého názoru velmi důležité.  Z dostupných podkladů je zřejmé, že se současný vývoj kriminality v Rotavě ve srovnání se stejným obdobím předešlých let  jeví jako pozitivní. Klesá nápad trestné činnosti a naopak výrazně stoupá objasněnost. Stále si však mnoho z vás stěžuje na výskyt drog. Proto si tentokrát dovolím na titulní straně namísto úvodníku uveřejnit v plném znění články od nprap. Kateřiny Krejčí z Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, které této závažné problematiky týkají.

Iva Kalátová, starostka města

Prodával drogy v Rotavě - Na svědomí má ještě další závažnou trestnou činnost.  

Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání 25letého muže ze Sokolovska, kterého obvinili ze spáchání přečinu Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a z přečinu Vydírání.

Obviněný muž měl nejprve v době od května do července loňského roku v Rotavě, několika osobám v  desítkách případů prodat nebo zdarma poskytnout drogu pervitin. V měsíci listopadu měl navíc požadovat po 30letému muži finanční hotovost, s tím, že pokud mu ji do určité doby nedá,  ukáže jeho zaměstnavateli videonahrávku, na které 30letý muž užívá drogu. 

Tento 25letý muž má na svědomí ještě další závažnou trestnou činnost. V polovině ledna byl sokolovskými kriminalisty obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu Loupež a z přečinů Porušování domovní svobody, Vydírání a Neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Tohoto jednání se měl dopustit společně s 24letým mužem.

Starší z obviněných po vzájemné dohodě a naplánování s druhým obviněným na konci měsíce září ve večerních hodinách telefonicky kontaktoval 64letou ženu zprostředkovávající finanční služby a vydával se za jejího klienta. Pod záminkou, že jí chce zaplatit více splátek dopředu, si se ženou domluvil schůzku.

O hodinu později oba obvinění zaklepali na dveře bytu 64leté ženy a po otevření vtrhli dovnitř, ženě přehodili přes hlavu hadr a drželi jí ho na obličeji. Poté jí zavázali oči šátkem a odvedli do obývacího pokoje, kde jí přikázali si sednout na gauč. Ženě vyhrožovali usmrcením a následně prohledali celý byt. Odcizili peněženku s osobními doklady a kreditními kartami, vzali finanční hotovost přes 13 tisíc korun, šperky v hodnotě téměř 10 tisíc korun a různé další věci. Poté z bytu utekli.

V Rotavě se oba obvinění měli dopustit ještě dalšího případu, a to na konci srpna, kdy u jednoho z bytů vytvořili otvor u vchodových dveří, kterým prostrčili ruku a odcizili svazek klíčů, v úmyslu se do bytu později vloupat a odcizit cennosti.

Svým jednáním způsobili celkovou škodu přesahující 38 tisíc korun. Za toto nezákonné jednání hrozí oběma obviněným mužům trest odnětí svobody až na deset let.

Starší z nich byl v minulosti odsouzen za násilnou i majetkovou trestnou činnost. Mladší z dvojice byl v minulosti odsouzen za majetkovou trestnou činnost. Soudce oba obviněné již poslal do vazební věznice, kde si počkají na verdikt soudu.

Obviněn další prodejce pervitinu v Rotavě -  Hrozí mu až desetileté vězení. 

Sokolovští kriminalisté realizovali další případ prodeje drog v Rotavě.

V polovině dubna zahájili trestní stíhání 30letého muže, kterého obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

Obviněný muž měl nejméně od března roku 2014 do ledna roku 2016 téměř ve 250 případech v obci Rotava na různých místech několika osobám prodat nebo bezúplatně poskytnout za protislužbu drogu pervitin.

Tohoto jednání se obviněný dopustil i přesto, že byl za stejný trestný čin v posledních třech letech odsouzen okresním soudem, proto mu teď v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na deset let. Obviněný muž si v současné době odpykává trest ve věznici za jinou trestnou činnost.

nprap. Kateřina Krejčí


 

DUBEN

Vážení spoluobčané,

během uplynulého měsíce byly tři soboty v sále Slovanského domu plné kulturních akcí. Já bych se s vámi chtěla podělit o zážitky alespoň z některých.

Poslední únorovou sobotu odpoledne jsme se společně přišli podívat na vystoupení  našeho divadelního ochotnického spolku Komedia Rotava. Herci se představili v programu Pohádková hodinka sestaveném ze tří bajek (O lišce a lasičce, Liška a čáp a Červená karkulka). Chvíle pro přestavbu kulis vyplňovaly vtipným vystoupením pohádkové postavy Jů a Hele. Smích a potlesk diváků byl podle slov režisérky a herečky Mileny Zaspalové tou nejlepší odměnou pro všechny malé i dospělé herce. Všichni jsme je asi poznali, ale zvláštní poděkování samozřejmě patří malým hercům  a především těm, kteří vystupovali před publikem poprvé - Péťa Havala, Eliška Marečková a Leona Císařová. A když jsem zmínila herce, pak nesmíme  zapomenou na ty, kteří se sice přímo na podiu neobjevili, ale na přípravě programu se také podíleli: Věnek Jirmus, Tonda Fedorek, Anděla Fedorková, Anděla Fedorková ml..

V sobotu 12.března se konaly hned dvě akce. Odpoledne jsme v ulicích potkávali děti v maskách, které se sešly na maškarním karnevalu. Karneval má u nás ve městě v kulturním kalendáři své místo a stal se tradicí. V letošním roce byl program zase o něco bohatší. Role  moderátorky odpoledne se ujala čarodějnice Milena Zaspalová a taneční výuka probíhala pod vedením pirátky Michaely Nevrlé.

Pro všechny děti, i ty bez masek, byly připravené zajímavé soutěže, například  nošení pingpongových míčků na lžíci nebo namotávání přivázaných lízátek na pravítka a tužky. Odměnou pro všechny byly sladkosti a drobné dárky od pořadatele a sponzorů (magnetka, pastelky, pexeso, omalovánky, hopík, džusík, sušenky, lízátka ). Každý platící návštěvník měl možnost napsat na vstupenku návrh masky na ocenění a podle toho pak byly ze čtyř desítek masek vyhlášeny čtyři nejlepší. Po dvou hodinách soutěží a tance   si všichni odnesli balónky, které tvořily výzdobu sálu, a jen neradi odcházeli domů. V maskách pomáhali hasiči Roman Weingartl a Daniela Weingartlová.

O pár hodin později byl sál uklizený a připravený pro vzácného a milého hosta. Večer patřil bubeníkovi, který ve světě sklízí jeden úspěch za druhým a v občance má místo narození – Rotava, Česká republika a jméno Pavel Valdman.  Po bouřlivém přivítání a úvodní skladbě Pavel vyprávěl o svém životě.  O hudebních začátcích,  kdy ve dvanácti letech usedl díky bratrovi za bicí a o dva roky později zakládal s kamarády  garážové kapely.  Následovala nelehká  cesta na konzervatoř v Praze a poznání, že být dobrým hudebníkem znamená cvičit a cvičit. Plán byl jasný, a tak začal Pavel makat  šest let o dvě hodiny více než ostatní (10 hodin denně) , aby dosáhl svého vysněného cíle – být uznávaným hudebníkem.  Dřina a píle přinesla své ovoce.  Klip pro Petra Poláčka, spolupráce s  Ewou Farnou , Markem Ztraceným, Danielem Landou a dalšími. Později pak i s Ondřejem Soukupem a  Jankem Ledeckým.

V roce 2008 nastal v životě mladého bubeníka velký zlom. Začal jako osmý Čech studovat na nejprestižnější  hudební škole Berklee Colege of Music v USA a také ji úspěšně dokončil.  Pavel vyprávěl o studiu, shánění peněz na školné, o hudebnících, se kterými se setkal - kapelou Aerosmith, Quincy Jonesem (producent alba Thriller - Michael Jackson), s Eagles, Johnem Mayerem i  o tom, jak mu škola pomohla. Krátce poté začala spolupráce s Danielem Jakubovicem a kapelou  Against The Wall, se kterou vystupuje i dnes.  Kromě toho pořádá  semináře a učební kurzy.  Volný čas věnuje cvičení.

Pavle, na dálku ještě jednou díky za nevšední zážitek i za Vaše osobní bubenické paličky, které jste našemu městu věnoval. Dokázal jste nám všem, že stojí za to jít za svými sny.

 

Iva Kalátová, starostka města


 

BŘEZEN

Vážení spoluobčané,

        5. února se v 16.30 hod. zaplnila zasedací místnost desítkami rotavských občanů i návštěvníků z blízkého okolí. Kdo jiný by nás v tak hojném počtu dokázal přilákat v pátek odpoledne na besedu než Petr Rojík? Geolog a patriot Krušných hor si dokázal najít ve svém nabitém programu čas a připravil nám další nezapomenutelný zážitek. Přednáška Kameny našeho domova byla skvělá! Petr nás všechny vzal na výlet až do doby srážky kontinentů, datované před stovkami milionů let a vyprávěl nám strhující příběhy hornin našeho domova.

Žuly ve všech svých nezaměnitelných podobách, ruly se svými typickými oky i plástevné fylity před námi jakoby vracely čas a vyprávěly nám o své cestě  do velké hloubky až ke svému opětovnému vynoření. Obrazová a slovní prezentace byla doplněna výstavkou Petrových leštěných hornin, které jsme si mohli všichni na závěr prohlédnout. Díky moc Petře, těšíme na další přednášku.

„Geologie a nerostné zdroje Karlovarského kraje“ je název nové Petrovy knihy o bohatství našeho kraje, o procesech v zemské kůře, o historicky významných ložiscích. Více se o ní dočtete na našich webových stránkách. Protože je o ni velký zájem, dovolím si Vás požádat o trpělivost. V příštích dnech budou do knihovny přivezeny další výtisky.

Během ledna a února proběhla rekonstrukce sociálního zařízení v sále Slovanského domu, při které byla rozšířena kapacita dámských i pánských toalet a zároveň toto místo získalo odpovídající úroveň. Část prací provedli zaměstnanci našeho města a tím pomohli uspořit finanční prostředky, které můžeme použít na další vybavení. Děkuji touto cestou všem, kteří pomáhali a zasloužili se tak o zkvalitnění prostředí, kde probíhají téměř všechny kulturní akce. A opravdu je to nádhera.

Někteří z Vás si určitě všimli, že v těchto dnech také probíhají stavební úpravy v přízemí městského úřadu. Od března bude v současných prostorách kulturního a informačního centra otevřena centrální pokladna a podatelna, kde budete moci zaplatit místní poplatky za odpad, za psy, za parkovací místa, pronájmy pozemků a hrobových míst, faktury za vodné a stočné. K tomuto kroku jsme přistoupili hlavně z toho důvodu, aby maminky s malými dětmi, starší a méně pohybliví občané nemuseli chodit až do 1. patra.

Služby kulturního a informačního  centra budou poskytovány v knihovně v rozsahu stejné provozní doby jako dosud.  V příštím roce by pak měl být za pomoci dotace vybudován výtah do prvního patra a dokončen tak bezbariérový přístup do budovy. 

„Dokud můžu, tak si nic neodpustím“. To je krédo pana Josefa Váni, českého dostihového jezdce a trenéra. Jeho trenérské a dostihové úspěchy - osm vítězství ve Velké Pardubické beze sporu dokládají, proč je největší postavou českého dostihového sportu. Setkala jsem se s panem Váňou na besedě u nás ve městě, kde vyprávěl svůj strhující životní příběh sportovce i člověka - dřina, překážky, únava, zranění, úspěchy i neúspěchy a zase dřina. Neúnavně odpovídal na všechny dotazy a svou lidskostí vytvořil vynikající atmosféru, a kdyby to bylo jen trochu možné, mohlo společné povídání pokračovat až do rána. Dozvěděla jsem se, že pokud mu zdraví dovolí, chystá se pan Váňa opět na letošní Velkou pardubickou. To si zaslouží velký obdiv.

Setkání zástupců společnosti ČSAD Autobusy Karlovy Vary s občany proběhlo ve čtvrtek 24.února. Jednání se uskutečnilo z iniciativy Svazku měst a obcí Kraslicka a pozváni byli ti, kterých se tato problematika dotýká, aby se mohli vyjádřit k tomu, co nás cestující nejvíce tíží.

Iva Kalátová, starostka města


 

ÚNOR

Vážení spoluobčané,

     v dnešním příspěvku se ještě na chvíli zastavím na konci minulého roku. Určitě jste si všimli, že se  ve městě objevil nový přírůstek v podobě oranžové multikáry. Jedná se o multifunkční stroj UNICAR 4x4, který má hodnotu téměř 2 a půl milionu korun.  Svozové vozidlo ke sběru separovaného komunálního odpadu jsme získali spolu s pěti novými sběrnými kontejnery z dotace Státního fondu životního prostředí a z našeho rozpočtu bylo zaplaceno pouze 266 tisíc korun.  Poděkování patří především  panu Martinu Elízovi, který se spolu s dalšími odborníky podílel na získání finančních prostředků.  

     Během ledna byl uzavřen rozpočet roku 2015.  Hospodaření minulého roku dopadlo velmi dobře. Důkazem toho je skutečnost,  že vznikl přebytek  více než 5 milionů  Kč a na běžných bankovních účtech města bylo k 31.12.2015 téměř 24 milionů Kč. Věřím, že uspořené finanční prostředky co nejlépe využijeme a navíc získáme další zdroje zejména prostřednictvím dotačních titulů.

     Proto byl na prvním jednání zastupitelstva města předložen přehled  konkrétních aktuálních výzev vhodných pro naše město. Pro nejbližší období byla schválena příprava těchto projektů:    V Integrovaném regionálním operačním programu  budou vyhlášeny  výzvy na rekonstrukci bytových domů a na rekonstrukci bytových jednotek v majetku města.  V této fázi se zaměříme na objekt v Nejdecké 427 a na vytipované byty na Sídlišti, které by byly pro rekonstrukci nejvhodnější. Pokud bude finanční  rozpočet po zpracování projektové dokumentace  pro město příznivý,  o dotace požádáme.

     Z evropských strukturálních fondů  je finančně  velmi výhodná výzva pro města a obce, ze které lze čerpat prostředky například na zpracování studií k plánovaným  projektům.

     Program Efekt 2016 je určen na opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení. Z tohoto programu  lze použít finanční prostředky na výměnu osvětlovacích těles a konstrukčních prvků, kabeláže v zemi a výkopové práce. Protože v současné době probíhá pasportizace veřejného osvětlení, jehož součástí je i návrh na úsporná opatření, budeme v průběhu února žádat o dotaci i z této výzvy.

     Zastupitelé se v lednu zabývali i budoucností prevence kriminality a schválili navýšení rozpočtu na mzdy pro 3 asistenty a zároveň i účast v dotačním titulu  ministerstva vnitra Program prevence kriminality  na rok 2016. Žádost bude podána na několik dílčích projektů. Kromě asistentů také na domovníky, na vzdělávání a na vybudování dětského hřiště v dolní Rotavě. 

     Prioritou pro rok 2016 bude navýšení počtu parkovacích míst i oprava chodníků a přístupových cest.  Ne všechny akce je možné realizovat za pomoci dotací. Proto se budeme snažit co nejvíce prací  zhotovit vlastními silami. To opět přinese úsporu podobně jako v  minulém roce.

     Schválen byl také Strategický plán rozvoje města (SPR) spolu s akčním plánem na nejbližší období. Za nejdůležitější oblasti pro zlepšení života nás všech byla určena bezpečnost, technická infrastruktura, územní rozvoj a bydlení a občanská vybavenost. V každé z těchto oblastí jsou stanoveny hlavní cíle, které se budeme snažit plnit podle přiřazených priorit.  Každý rok by měl být akční plán zhodnocen a aktualizován. S obsahem Strategického plánu budete vy občané města seznámeni zástupcem společnosti Equica.

     Jistě si mnozí z vás všimli, že je na budově městského úřadu nainstalován nový informační panel, který v pravidelných intervalech zobrazuje  datum, čas, teplotu vzduchu a navíc důležité aktuální informace.

     Závěrem se omlouvám za pozdní vydání tohoto čísla, ke zdržení došlo proto, že jsem s napsáním příspěvku čekala  až na zasedání ZM, abych vás s aktuálními novinkami mohla seznámit.

Iva Kalátová, starostka města


 

LEDEN 

Vážení spoluobčané,

  věřím, že se Vám všem vánoční svátky podařilo prožít podle Vašich představ, i když nám někdy počasí připomínalo spíše jaro.

  Máme za sebou první dny nového roku, do kterého  naše město vstoupilo s novými obecně závaznými vyhláškami, které zastupitelé  na svém zasedání v prosinci schválili. S jejich zněním se můžete seznámit na stránkách města nebo si je vyžádat na podatelně úřadu.  

  Ihned po schválení vstoupila v účinnost obecně závazná vyhláška k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou je zakázáno užívání zábavní pyrotechniky ve městě. Za porušení této vyhlášky budou udělovány pokuty. Bude-li chtít někdo z občanů pořádat ohňostroj, je jeho povinností nahlásit tuto skutečnost na městském úřadě a požádat o výjimku, které bude v případě dodržení bezpečnostních opatření vyhověno. Přesto, že situace ještě zdaleka nebyla ideální, je potřeba říct, že i díky asistentům prevence kriminality byly letošní Vánoce mnohem klidnější než ty předchozí.

  Obsahem další obecně závazné vyhlášky je regulace loterií a jiných podobných her. To znamená, že od 30.6.2016 je v našem městě zakázáno provozování výherních hracích automatů a videoloterijních terminálů. Věřím, že je tento krok v boji proti hazardu správný. Na to, že značná část sociálních dávek končí právě v automatech, upozorňovalo mnoho občanů.

  Zastupitelé schvalovali výši místních poplatků. Podmínky o povinnosti poplatníků i způsobu  placení za odpad jsou součástí obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Na rok 2016 je stanovena sazba na osobu za odvoz komunálního odpadu v Rotavě  na 440,-Kč, což je o 60,-Kč méně než v předchozích letech. Upravena byla také splatnost poplatku, a to nejpozději do 30.září.

  V průběhu měsíce ledna obdrží všichni poplatníci na adresu trvalého bydliště podrobné instrukce o všech podmínkách, které se týkají nejen odpadů, ale také poplatku ze psů, u kterého byla cena také upravena. Kromě toho budou v dalším čísle Zpravodaje a  na webových stránkách uveřejněny  sazby všech místních poplatků včetně podstatných informací. 

  S rokem 2015 jsme se rozloučili tradičním odpoledním setkáním se seniory v sále Slovanského domu. Přišlo vás více než v loňském roce a myslím, že nikdo nelitoval, že v příjemné společnosti spolu s ostatními takto strávil více než dvě hodinky plných dobré nálady. K pohodové atmosféře   přispělo  úvodní  tradiční vystoupení  našich  nejmenších z mateřské a základní školy a  o občerstvení se opět postarali žáci 2.stupně. Někteří z vás si zazpívali i zatančili při vystoupení dechové hudby  Horalka z Kraslic, kterým letošní setkání se seniory vyvrcholilo.

  Na závěr bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům města a veřejně prospěšných prací za pomoc při udržení čistoty ve městě během svátků. Děkuji všem, kteří obětovali své osobní volno a ráno 25. prosince i v dalších dnech uklízeli  nepořádek kolem popelnic a kontejnerů.

Iva Kalátová, starostka města