Obsah

Znak

Městská policie v Rotavě byla zřízena zastupitelstvem města Rotava v roce 2003 na základě obecně závazné vyhlášky č. 1/2003, která byla v březnu roku 2018 aktualizována a nahrazena obecně závaznou vyhláškou č. 1/2018. Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce Rotava a Smolná, plní další úkoly podle zákona o obecní policii nebo zvláštního zákona a spolupracuje s orgány veřejné moci:

  • Přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
  • Dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
  • Dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
  • Podílí se v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích
  • Podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení
  • Podílí se na prevenci kriminality v obci a jiných sociálně patologických jevů v obci
  • Provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci
  • Odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce
  • Poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii

Městskou policii řídí starosta města Rotava. Začátkem roku 2018 tvoří personální strukturu 2 strážníci a 8 asistentů prevence kriminality (APK). V průběhu června tohoto roku přibudou další dva noví strážníci a bude tedy plný stav schválený zastupitelstvem města v roce 2017.

Kontakty:
Telefon strážníci MP:
pevná linka: 359 574 148 
mobil: 777 750 480                                                  

Email:
mp@rotava.cz


Adresa:
Městská policie Rotava
Sídliště 721                                                                
357 01 Rotava

Telefon APK:
mobil I.: 773 088 288
mobil II.: 773 088 319