Obsah

Znak

Městská policie Rotava
Městská policie v Rotavě byla zřízena zastupitelstvem města Rotava v roce 2003 na základě obecně závazné vyhlášky č. 1/2003 „O zřízení Městské policie v Rotavě a podrobnostech stejnokroje strážníka.“ Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce Rotava, plní další úkoly podle zákona o obecní policii nebo zvláštního zákona a spolupracuje s Policií České Republiky, se státními orgány a orgány územních samosprávných celků:

 • Přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
 • Dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
 • Dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
 • Podílí se v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích
 • Podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení
 • Podílí se na prevenci kriminality v obci
 • Provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci
 • Odhaluje přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce
 • Poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii

Městskou policii řídí starostka města Rotava. V roce 2018 tvoří personální strukturu 2 strážníci a 8 asistentů prevence kriminality (APK).
 

Kontakty:
Telefon strážníci MP:
pevná linka: 359 574 148 
mobil: 777 750 480                                                  

Email:
mp@rotava.cz  

Adresa:
Městská policie Rotava
Sídliště 721                                                                
357 01 Rotava

Telefon APK:
mobil I.: 773 088 288
mobil II.: 773 088 319
                                                           .

Informace:
Výzva k podání vysvětlení

 1. Pokud jste našli za stěračem vašeho vozidla lístek, na kterém je uvedeno: „VÝZVA pro nepřítomného pachatele přestupku, spáchaného stáním motorového vozidla“, dostavte se na služebnu Městské policie Rotava do patnácti dnů, k projednání přestupku. S sebou si přineste doklad totožnosti, řidičský průkaz a osvědčení o registraci vozidla. Po tomto termínu bude přestupek předán příslušnému správnímu orgánu.
 2. Na písemnou výzvu, která byla doručena na adresu vašeho bydliště, je potřeba se dostavit v uvedeném termínu. V naléhavých případech si lze domluvit jiný termín. V případě, že osoba výzvě, bez dostatečné omluvy nebo bez závažného důvodu, nevyhoví, může být dle zákona o obecní policii předvedena a přestupek bude předán k dořešení příslušnému správnímu orgánu.
   

Odchyt zvířat
Toulaví nebo opuštění psi na území města Rotava budou dočasně umístěni v kotci na sběrném dvoře MěÚ Rotava. V případě, že se nepodaří nalézt majitele, nebo se majitel sám do tří dnů nepřihlásí, pes bude převezen do útulku pro psy Horní Hraničná u Chebu. U ostatních zvířat bude v rámci možností zajištěna jiná dočasná péče. V případě, že se vám ztratil pes, popřípadě i jiné zvíře, kontaktujte strážníky, nebo asistenty prevence kriminality, kteří poskytnou informaci, zda vaše zvíře bylo odchyceno a kde je umístěno.
 

Ztráty a nálezy
Není-li znám vlastník nalezené věci, je nálezce povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu obci, na jejímž území byla nalezena. Nálezce se proto může obrátit na strážníky MP, policistu nebo přímo na Městský úřad. V případě, že jsou nálezem doklady, je postup stejný, příslušné orgány zajistí, aby se s nálezem nakládalo dle zákona.
 

Odtahy vozidel
Informaci, zda bylo vaše vozidlo odtaženo, protože

 • tvořilo překážku v provozu na pozemních komunikacích,
 • stálo na vyhrazeném parkovišti a omezovalo řidiče vozidla, pro které bylo parkoviště vyhrazeno,
 • o odstranění vozidla rozhodl vlastník pozemní komunikace z důvodu nezbytného naplnění účelu dočasného zákazu nebo omezení stání nebo zastavení silničních vozidel,

 se dozvíte na telefonních číslech:

 • Městské policie Rotava, tel.: 777 750 480,
 • Městském úřadě v Rotavě – odboru ekonomiky a majetku, tel.: 359 574 143,
 • Obvodním oddělení Police ČR Rotava, tel.: 974 376 770 

Odtažená vozidla jsou bezpečně umístěna v areálu sběrného dvora MěÚ Rotava, pod dohledem kamerového systému. Cena za nucený odtah silničního vozidla je stanovena na 1.700,- Kč včetně DPH, kterou je nutné uhradit na odboru ekonomiky a majetku MěÚ Rotava, kde bude vytavena faktura za tuto službu. Nevyzvednutá vozidla budou v zákonné lhůtě předána firmě zajišťující ekologickou likvidaci vozidel.
 

Vraky a autovraky
Dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích:

 • Vrakem je každé silniční vozidlo, které je trvale technicky nezpůsobilé k provozu a není opatřeno registračními značkami, nebo které je zjevně trvale technicky nezpůsobilé k provozu.

Pokud není znám majitel, je v tomto případě na okno vozidla vylepena výzva, aby bylo vozidlo uvedeno do náležitého stavu, nebo aby bylo z komunikace odstraněno. Jestliže nebude v zákonné lhůtě vyhověno, je vozidlo předáno firmě zajišťující ekologickou likvidaci vozidel.

Dle zákona 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, se pro účely tohoto zákona rozumí, že autovrakem je každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí (dále jen "vozidlo") a stalo se odpadem podle § 3

§ 37 Povinnosti při nakládání s autovraky

 1. Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen autovrak předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků.
 2. Vlastník vozidla před jeho předáním podle odstavce 1 je povinen umístit vozidlo na místo, kde nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí ani nenaruší estetický vzhled obce či přírody nebo krajiny.
 3.  Vozidlo umístěné v rozporu s odstavcem 2 (dále jen "opuštěné vozidlo"), přemístí obecní úřad bezodkladně na náklady jeho vlastníka na vybrané parkoviště. Informaci o umístění opuštěného vozidla na vybrané parkoviště zveřejní obecní úřad na své úřední desce. O umístnění vozidla písemně informuje jeho vlastníka, pokud je ho možné identifikovat.

Pokud vlastník nepřevezme vozidlo z vybraného parkoviště po marném uplynutí lhůty 2 měsíců od informování vlastníka a v případě nemožnosti jeho identifikace od zveřejnění informace podle odstavce 3, má se za to, že vozidlo je autovrak. Obecní úřad naloží s autovrakem podle odstavce 1.

Náklady spojené s postupem podle odstavců 3 a 4 je povinen uhradit obci poslední vlastník opuštěného vozidla uvedený v registru motorových vozidel.
 

TPZOV (tzv. „botička“)
Strážník je oprávněn použít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla,

 1. které bylo ponecháno na místě, kde je zakázáno stání nebo zastavení vozidla,
 2. které stojí na místě, do kterého je vjezd zakázán místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích,
 3. které stojí na chodníku, kde to není povoleno, nebo
 4. je-li vozidlem proveden neoprávněný zábor veřejného prostranství

a jeho řidič není na místě přítomen.
Technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla se odstraní bez zbytečných průtahů po projednání přestupku příkazem na místě, po zjištění totožnosti osoby, která vozidlo na místě ponechala, po provedení úkonů nezbytných ke zjištění totožnosti takové osoby nebo po uhrazení nákladů provozovatelem. Pro odstranění se obracejte na strážníky Městské policie Rotava telefonicky na výše uvedených číslech.
 

Městský kamerový dohlížecí systém
Městská policie v Rotavě používá v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, ke své práci Městský kamerový dohlížecí systém (dále jen MKDS), kameru ve vozidle, osobní kamery a také fotopasti. Pracoviště MKDS se nachází na služebně Městské policie a obsluhu zajišťují strážníci. V současné době má tři otočné kamerové body na ulici Sídliště a další tři pevné body se nacházejí na sběrném dvoře MěÚ Rotava. Nahrávky jsou po určité období ukládány pro další možné využití, např. po potřeby Policii ČR, orgánům obce nebo dalším orgánům, je-li to nutné k plnění jejich úkolů.
Kamerové body:

 1. Sídliště č. p. 649 – snímá obě parkoviště u sportovní haly, křižovatku před poštou, prostranství před bloky domů č. 9 a 10 v ulici Sídliště
 2. Sídliště č. p. 721 (budova MěÚ) – snímá parkoviště před MěÚ, ul. Sídliště od pošty až ke zdravotnímu středisku, prostranství před nákupním střediskem a hernou RYO
 3. Sídliště č. p. 604 – snímá prostranství za blokem domu č. 4 a 5. v ulici Sídliště, zdravotní středisko, prostor před domem s pečovatelskou službou až k budově ZŠ Rotava

V letošním roce se uvažuje se o modernizaci a rozšíření MKDS v dalších lokalitách. Fotopasti se nacházejí v rekreačním areálu Sluníčko a na Městském hřbitově v Rotavě. Kamera ve vozidle je umístěna za čelním sklem a snímá vše, co posádka před sebou vidí a spolu s osobními kamerami je strážníci používají při plnění svých úkolů a zákroků. Záznamy mohou být součástí důkazního řízení.    

kontakty