Obsah

Pečovatelská služba Rotava

IČ 00259551

DIČ CZ00259551

Sídliště 721, PSČ 357 01

Telefon 777 927 193, FAX 352 350 610

 

 

Popis realizace poskytování pečovatelská služba Rotava s účinností od 2. 1. 2018

Pečovatelská služba Rotava je spolufinancována z dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2017.

Výsledek obrázku pro karlovarský kraj logo       Výsledek obrázku pro karlovarský kraj logo          Výsledek obrázku pro město rotava znak

 

Základní údaje

Zřizovatel Pečovatelské služby:

Město Rotava, Sídliště 721, PSČ 357 01

Sídlo pečovatelské služby

Rotava, Sídliště 714, PSČ 357 01

Vedoucí PS a sociální pracovník:

Bc. Zdeněk Harapát, e-mail: harapat@rotava.cz,

tel. 777 724 214

Zástupce vedoucího a sociální pracovník:

Lenka Studená, DiS., e-mail: studena@rotava.cz,

tel. 778 421 710

Pečovatelka : Blanka Hubálková,  tel. 777 717 704

Pečovatelka : Petra Valdmanová, tel. 777 717 705

 

Pečovatelská služba je terénní a ambulantní služba poskytovaná dle § 40 zákona 108/2006 sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Cílová skupina: osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodiny s dětmi a senioři, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Věková struktura je bez omezení věku. Kapacita pečovatelské služby je 35 uživatelů.

Služby jsou určeny pro občany žijící na území města Rotava.

 

Provozní doba:

pondělí až pátek

 6:30 – 22:00 hod

 

 

V případě předchozí domluvy nebo v mimořádné situaci

v sobotu, neděli a ve svátcích

 

 

 

                                                                                                       

     Poslání a cíle pečovatelské služby

Posláním pečovatelské služby je poskytovat pečovatelskou službu uživatelům prostřednictvím individuální podpory či pomoci v jejich domácnosti, aby mohli zůstat ve svém domácím prostředí, které považují za důstojné a přirozené.

 Cílem služby je u uživatelů:

 • usilovat o zachování si v maximálně možné míře svůj dosavadní způsob života, zejména v domácím prostředí,
 • zachovávat optimální míru samostatnosti a nezávislosti

  a odpovědnosti za své chování, jednání, rozhodování, přispívat tak k prožití plnohodnotného života,

 • podporovat uživatele v oblastech, v nichž jsou jejich schopnosti sníženy,
 • poskytovat sociální služby tak, aby uživatel zůstal součástí komunity a místního společenství
 • podporovat uživatele služeb v podílení se na společenském životě s ohledem na jejich zdravotní stav

  a předcházet tak sociálnímu vyloučení.

 

Místo a čas poskytování

Pečovatelská služba terénní:

 • poskytuje se osobám ve vymezeném čase v jejich domácnosti
 • služba je poskytována denně

pondělí až pátek

  6:30 – 22:00 hod

 

 

V případě předchozí domluvy nebo v mimořádné situaci

v sobotu, neděli a ve svátcích

 

 

 

Uzavírání smlouvy

Uzavření smlouvy předchází sociální šetření (jednání se zájemcem o službu), při kterém sociální pracovník a klient nebo jeho právní zástupce domluví na podmínkách poskytování služby (rozsah úkonů, míra součinnosti s klientem, způsob platby, hodinu návštěv pečovatelek, apod.).

Smlouva je uzavíraná na dobu:

Neurčitou  a určitou - v případě, že se jedná o smlouvu uzavřenou na dobu trvání rekonvalescence.

 

Odmítnutí zavedení pečovatelské služby

Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze, pokud

a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,

b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,

c) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

 

Ukončení smlouvy o poskytování služby

Klient společnosti je oprávněn vypovědět smlouvu

o poskytování služby kdykoliv, bez udání důvodu.

Společnost je oprávněna vypovědět či odstoupit od smlouvy pouze v případech uvedených ve smlouvě ve čl. č. 6,

 • poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že uživatel nevyužije služeb po dobu delší než šest měsíců.
 • poskytovatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že uživatel v daném termínu nezaplatí úhradu stanovenou touto smlouvou za poskytované služby
 • Z důvodu uplynutí doby, v případě že se jedná o smlouvu uzavřenou na dobu určitou.

Pečovatelská služba je poskytována v domácnosti klienta. V předem dohodnutém rozsahu úkonů a předem dohodnutém čase, dle stanoveného individuálního plánu.

Individuální plán sestavuje klient v součinnosti s určeným klíčovým pracovníkem. Tento pracovník při pravidelných návštěvách hodnotí, zda služba splňuje jeho očekávání, zda mu skutečně přináší pomoc a podporu, kterou od služeb očekává.

 

Zázemí pečovatelské služby

Zázemí pečovatelské služby se nachází v Domě pro příjmově vymezené osoby na adrese Rotava, Sídliště 714. Tvoří jej kancelář, kuchyňka, prádelna se dvěma pračkami, žehlírna, úklidová místnost, sociální zázemí, sprcha a skladovací prostory. Zřizovací listina obsahuje vymezení majetku PS v DPPVO takto: PS pro zajištění úkolů užívá majetek zřizovatele v rozsahu inventárního zápisu, který určuje jeho rozsah. V domě pro příjmově vymezené osoby bydlí nájemníci na základě smluvního vztahu s Městem Rotava v nájemních bytech, kteří dle svých potřeb a na základě podaných žádostí mohou využívat pečovatelskou službu. Ostatní klienty pečovatelské služby navštěvuje pečovatelka v jejich domácnostech v katastrálním území města.

 

Úhrady – platba za poskytované služby

Ceny služeb za jednotlivé úkony jsou dány vyhláškou MPSV ČR č.505/2006 Sb., v platném znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb.

Výše úhrad za jednotlivé dohodnuté úkony a způsob platby je dán smlouvou uzavřenou mezi klientem a společností.

 • Pečovatelská služba je poskytována za úhradu dle ceníku, který je schválen Radou města Rotava. Ceník je vyvěšen na nástěnkách před městským úřadem Rotava, v domě v čekárně praktického lékaře, na vývěsce před městským domem rotva a ve společných prostorách, kde má zázemí pečovatelská služba jsou umístěny informační letáky s popisem služby

  Bez úhrady se pečovatelská služba poskytuje dle zákona č.108/2006 Sb., § 75, odst. 2 v těchto případech:

 • rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí
 • účastníkům odboje
 • osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č.119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb., nebo u nichž bylo odsuzující soudní rozhodnutí pro trestné činy uvedené v § 2 zákona č.119/1990 Sb., ve znění zákona č. 47/1991 Sb., zrušeno přede dnem jeho účinnosti, anebo byly účastny rehabilitace podle § 22 písm. c) zákona č.82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, jestliže neoprávněný výkon vazby nebo trestu odnětí svobody činil celkem alespoň 12 měsíců, popřípadě méně, pokud tento výkon měl činit 12 měsíců, avšak skončil ze zdravotních důvodů před uplynutím 12 měsíců.
 • osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle § 17 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, anebo ve vojenském táboře nucených prací, jestliže rozkaz o jeho zařazení do tohoto tábora byl zrušen podle § 18 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., ve znění zákona č. 267/1992 Sb., a zákona č. 78/1998 Sb., anebo v centralizačním klášteře s režimem obdobným táborům nucených prací, pokud celková doba pobytu v těchto zařízeních činila 12 měsíců, popřípadě méně, pokud tato doba měla činit 12 měsíců, avšak skončila ze zdravotních důvodů před uplynutím 12 měsíců. 

 

Konkrétní způsob platby je sjednán ve smlouvě o poskytování pečovatelské služby.

Klient volí z následujících možností:

 • v hotovosti, prostřednictvím pověřeného pracovníka pečovatelské služby oproti stvrzence o platbě,
 • převodem na účet města Rotava
 • poštovní poukázkou

 

Informace o službě

Pečovatelská služba má zpracován soubor informací o svých službách, který je dostupný veřejnosti, a to ve formě odpovídající potřebám a možnostem cílové skupiny.

 • Informace o pečovatelské službě, včetně všech žádostí o pečovatelskou službu jsou veřejně dostupné na webové stránce města Rotavy. Adresa: www.rotava.cz,
 • důležité informace o poskytování sociálních služeb jsou také uveřejňovány v Rotavském zpravodaji, který vychází každý měsíc,
 • v čekárně praktického lékaře, na vývěsce před městským domem Rotava a ve společných prostorách, kde má zázemí pečovatelská služba jsou umístěny informační letáky s popisem služby
 • průběžně probíhají letákové akce na informovanost občanů města Rotavy,
 • v registru poskytovatelů sociálních služeb (http://iregistr.mpsv.cz/).

 

 

Vyřizování stížností

Stížnost je reakce uživatele, která směřuje na službu a její kvalitu. Stížnost nebo jakýkoli podnět a připomínka je chápána jako důležité poselství o spokojenosti uživatele s poskytovanou službou a o tom, zda služba odpovídá potřebám uživatelů. Je to důležitý zdroj informací o možnostech, jak zlepšit  službu. Současně jde o nástroj kontroly uživatele nad službou, která je mu poskytována.

Stížnost, podnět nebo připomínku může podat uživatel nebo rodina uživatele, zástupce, opatrovník, kterýkoliv občan. Stížnost lze podat  formou ústní, telefonickou, písemnou (může být napsána na kterémkoliv listě, nemusí být pouze na tiskopisu tomu určeném), elektronickou, anonymní. Pokud podává stížnost uživatel, může být zastoupen kteroukoliv osobou, kterou si uživatel určí. O každé stížnosti je učiněn zápis na formuláři k tomu určeném.

Poskytovateli – pečovatelce, vedoucímu pečovatelské služby, starostce.
Stížnosti se podávají na DPPVO u vedoucího PS Bc. Zdeňka Harapáta, sociální pracovnici Lence Studené, DiS., nebo na podatelně MěÚ ústně, telefonicky, písemně – rovněž i v elektronické podobě na e-mailové adrese harapat@rotava.cz, Mobil 777 724 214, studena@rotava.cz, Mobil 778 421 710.

Stížnost lze podat i anonymně – poštou nebo do schránky důvěry, která je umístěna u MěÚ Rotava. K vyřizování stížnosti si může stěžovatel určit svého zástupce. Má-li stěžovatel za to, že stížnost, kterou podal, nebyla řádně vyřízena, může požádat žádost o přešetření vyřízení stížnosti nebo podat stížnost zřizovateli tj. Město Rotava (níže uvedené konkrétní adresy) nebo nezávislé instituce.

Rozsah poskytovaných služeb v domácnosti klienta.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití                                
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek                       
 • pomoc při prostorové orientaci, při samotném pohybu

  ve vnitřním prostoru                                                                                                    

 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík         

   

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • pomoc při úkonech osobní hygieny (v domácnosti)                                              
 • pomoc při základní péči o vlasy, nehty                                                                  
 • pomoc při použití WC                                                                                            

 

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • donáška jídla                                                                                                         
 • pomoc při přípravě jídla a pití                                                                              
 • příprava a podávání jídla a pití (vaření)                                                                

   

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • běžný úklid a údržba domácnosti                                                                         
 • běžný úklid sociálního zařízení                                                                            
 • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (sezonní úklid, úklid po malování, okna) – u klientů využívající běžný úklid                           
 • donáška vody                                                                                                      
 • topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení                                                                                                  
 • běžné nákupy (do 5 kg)  - tzv. malý nákup                                                           
 • běžné nákupy (do 10 kg)                                                                                      
 • velký nákup, například týdenní, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti (nad 10 kg)                                                                       
 • pochůzky (lékař,pošta,zařizování na úřadech) – do 1/2 hod                                
 • praní a žehlení prádla (ložní i osobní), popřípadě jeho drobné opravy                                                                                                                   

   

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod):

 • doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři,
 • na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět                                                                                                  
 • doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři

  a doprovázení zpět  

   

Popis jednotlivých úkonů 

Nákupy

V zájmu podpory zachování schopností klienta a v zájmu podpory začleňování klienta do společnosti, společnost preferuje službu „doprovodu klienta na nákup“.

 • frekvence nákupů je stanovena v IP klienta.
 • objednávky nákupů jsou přebírány jednak při osobní návštěvě pečovatelky (obvykle při předávání již provedeného nákupu), eventuálně telefonickým

  (e-mailem). Veškeré objednávky nákupů klientů jsou evidovány v notýsku klienta

 • finanční zálohy na nákupy a platby klientů jsou evidovány v notýsku nákupů a stvrzeny podpisem klienta

  a pracovníka služby

 • Vyúčtování nákupů je provedeno v notýsku nákupů po položkách, dokladováno účtenkou a stvrzeno podpisem klienta a pracovníka
 • klientovi je do úhrady za provedený úkon (nákup) nákup do 5 Kg- myšleno nákup základních potravin, který je zabezpečen v jednom obchodě – 30Kč za úkon
 • nákup do 10 kg – myšleno nákup ve více obchodech a jiné zboží než potraviny – 60 Kč za úkon.

 

Běžný úklid

Pracovník dodržuje zásady stanovené pro výkon funkce pracovník v sociálních službách.

Pracovník nekomentuje zvyklosti klienta.

Rozsah a způsob úklidu domácnosti je stanoven v individuálním plánu klienta.

Pečovatelka v součinnosti s klientem uklízí pouze prostory definované v individuálním plánu klienta. Pokud si klient nepřeje dopomoc v úklidu, tak jak je popsáno v IP, pečovatelka jej nepřesvědčuje, ale respektuje přání klienta.

Uklízecí prostředky dodává klient.

Po provedení úklidu je vyznačen úkon a čas spotřebovaný na zajištění úkonu je evidován v záznamech průběhu služby

a v měsíčním výkazu klienta.

Shledává-li pracovník důvody pro změnu nastaveného rozsahu služby, nabídne klientovi schůzku se sociálním pracovníkem pečovatelské služby.

 

Donáška jídla  

Příprava na donášku

• Pracovník si shromáždí všechny jídlonosiče a zkontroluje má-li správný počet.

• Jídlonosiče pracovnice roztřídí podle vývařoven, určené si označí čísly (dle jídelníčku, aby bylo usnadněno vložení správné stravy a zároveň zamezeno omylu).

• Pro roztřídění jídlonosičů je důraz kladen na správné zajištění oběda pro klienta (teplota jídla, včasné předání, obsah jídlonosiče odpovídá objednávce klienta apod.). Za kvalitu

a množství stravy odpovídá vývařovna nikoli pracovník poskytovatele.

 

Postup při převzetí a vlastní rozvoz je v tomto sledu:

• v určenou dobu (většinou po 9°° hod.) pracovník připraví jídlonosiče a vyčká na příjezd pracovníků vývařovny M. Fojtíkové z Kraslic. Proběhne výměna naplněných

a prázdných jídlonosičů. Pracovnice si jídlonosiče přeloží do kárky a následuje donáška jednotlivým uživatelům-klientům v terénu v obci Rotava.

• následuje cesta zpět do DPPVO – vykládka a úklid již vyměněných jídlonosičů od klientů do určené místnosti (kuchyň – kuchyňská linka)

• v určenou dobu (v 11°°hodin) začíná výdej další části obědů v Mateřské škole Rotava; zde pracovnice vymění naplněné za prázdné jídlonosiče a následuje donáška jednotlivým uživatelům v terénu nebo DPPVO v obci Rotava.

zpět – vykládka a úklid již vyměněných jídlonosičů od klientů do určené místnosti (kuchyň – kuchyňská linka)

• zpět – školní jídelna Základní školy Rotava –v určenou dobu (v 1130hodin)- začíná vyzvednutí naplněných jídlonosičů, zde pracovnice vymění naplněné za prázdné jídlonosiče a následuje donáška jednotlivým uživatelům v terénu nebo DPPVO v obci Rotava.

• následuje cesta zpět do DPPVO – vykládka a úklid již vyměněných jídlonosičů od klientů do určené místnosti (kuchyň – kuchyňská linka)

• Donáška jídel po Rotavě se může časově měnit v závislosti na bydlišti jednotlivých klientů; v závislosti na počasí, dle uvážení pracovnice, tak aby trasa byla optimální.

• Za čistotu jídlonosiče si ručí klient sám; pokud toho není schopen, umyje pracovnice jídlonosiče v jeho domácnosti.

• Po návratu do DPPVO se všechny jídlonosiče kontrolují (čistota, jmenovky, víčka, lístky) – pracovník případně si vše poznamená , případně doplní a připraví na následující den.

 

Vyhotovení objednávek pro jednotlivé vývařovny:

• Po rozvozu obědů

se provedou nezbytné administrativní práce spojené s objednávkami

na druhý den – odhlášení, přihlášení.

• Pravidelně ve čtvrtek se rozdávají jídelníčky klientům (z vývařovny Fojtíková Kraslice, restaurace U Kocoura Kraslice). Druhý den se vyplněné a podepsané jídelníčky sbírají a vystaví se podle toho objednávka pro danou vývařovnu. Pro případ pozdější reklamace ze strany klienta (klient dostal jiné jídlo, než si objednal) je nutné jídelníčky uschovat z předešlého týdne. V těchto případech lze dohledat, zda k chybnému naplnění jídlonosiče došlo vinou pracovníka, vinou vývařovny (neohlášená změna) nebo klient zapomněl, co si objednal.

• Obědy se vyzvedávají v restauraci Slovan Rotava. Od 10:45 hod. je výdej jídel a mezi 11:00 a 12:00 hod. se jídla rozvážejí klientům. Donáška jídel po Rotavě se může časově měnit v závislosti na bydlišti jednotlivých klientů; v závislosti na počasí, dle uvážení pracovnice, tak aby trasa byla optimální.

• Pro všechny vývařovny (MŠ, ZŠ a Kraslice) se předávají peníze na obědy vždy koncem měsíce na měsíc následující či za měsíc uplynulý dle dohody ve smlouvě, převzetí peněz se nechá potvrdit.

• Jídelníčky z MŠ a ZŠ jsou k dispozici na konci týdne pro týden následující, zde jde spíše o informativní věc (vaří pouze jedno jídlo).

 

Manipulace s penězi při dovážce obědů

• Pracovnice si před koncem měsíce zjistí od klientů, zda neplánují nějakou změnu

v odebírání obědů (plánovaný pobyt v lázních, operace, pobyt u dětí apod.).

• Dále vyhotoví oznámení o výběru peněz s příslušnou částkou, které předá jednotlivým

klientům.

• Následující den se uskuteční výběr peněz. Pracovnice předává klientům stvrzenky.

Stvrzenky z vývařovny Fojtíková Kraslice se klientům nevystavují.

• Určená pracovnice odpovídá za vlastní výběr peněz, správnost údajů na stvrzence,

hlídá odhlášení a přihlášení obědů od klientů, aby poté mohla správně vystavit doklady a vybrat či vrátit peníze klientům.

 

Pracovníkem je úkon evidován v záznamech průběhu služby

a v měsíčním výkazu klienta a je zaznamenán  do evidence úkonů

Základní zásady:       

 • respektovat individualitu klienta a jeho přání
 • zachovávat taktní a citlivý přístup ke klientovi
 • při úkonech osobní hygieny chránit a podporovat důstojnost klienta.
 • pracovník respektuje intimitu klienta (vhodné zakrytí intimních míst při úkonu)
 • pracovník zachová klid, trpělivost – nedává najevo spěch
 • po celou dobu úkonu je pracovník ve verbálním kontaktu s klientem (vysvětluje postup, upozorňuje na nadcházející „kroky“ apod.)
 • v případě snížené úrovně komunikačních dovedností věnuje pracovník zvýšenou pozornost nonverbálním projevům klienta, pozoruje jeho reakce (zápis do „záznamu o průběhu služby, eventuálně změna IP“)
 • v případě potřeby rozšíření služeb kontaktuje vedoucího pečovatelské služby k okamžitému jednání (po provedení úkonu)

 

Praní, žehlení prádla

Odpovědný pracovník:

 • odsouhlasí prádlo dle seznamu
 • v případě, že klient nedodá seznam prádla, vyhotoví seznam na místě s klientem
 • provede záznam o příjmu prádla,
 • prádlo se zváží po příchodu do prádelny
 • soupis prádla, potvrdí klient i odpovědný pracovník svým podpisem
 • před vložením prádla do pračky zkontroluje obsah kapes, současně ověří a zvolí odpovídající prací program
 • prací prášek, aviváž a škrob zajišťuje pečovatelská služba
 • vyprané prádlo je pověšeno ručně na sušáky 
 • k žehlení prádla používá žehličku
 • vyprané a vyžehlené prádlo připraví k předání klientovi – prádlo označí cedulkou se jménem klienta

   

Postup při výdeji prádla

Odpovědný pracovník:

 

 • předává vyprané a vyžehlené prádlo klientům na základě soupisu vyhotoveného při příjmu prádla
 • záznam o výdeji prádla potvrdí klient i předávající pracovník svým podpisem
 • Pracovník zaznamená množství prádla (kg) do záznamů průběhu služby a je zaznamenán v měsíčním výkazu klienta a následně do evidence úkonů v programu pečovatelská služba Zajíc. Vyúčtování probíhá na konci měsíce s vyúčtováním všech úkonů. Pečovatelka nabízí záznam k podpisu klienta.

 

Pomoc při přípravě stravy

Pomoc pečovatelky při přípravě jednoduchých jídel (jídla, jejichž příprava je nenáročná na čas) – snídaně, svačiny, oběd, večeře.

Podání stravy

Podáváním stravy se rozumí servírování eventuálně podpora při konzumaci jídel.

Pochůzky

Služba pochůzky pomáhá klientovi např. zajistit klientovi léky, zaplatit poštovní složenky apod.

Pochůzky jsou evidovány v měsíčním výkazu provedených služeb, četnost se řídí na základě klientovi potřeby.

Doprovod

Služba doprovodu je poskytována v rámci úkonu zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, jedná se o doprovod např. k lékaři, na úřad a podobně. Je možné požádat o doprovod např. do klubu nebo na setkání s přáteli v případě, že klient tuto službu potřebuje z důvodu např. částečné mobility.

Doprovod je poskytován v předem dohodnutém čase – stanoveno v individuálním plánu. Je možno se domluvit i na mimořádných doprovodech. Klient se domlouvá s klíčovou pečovatelkou nebo s vedoucím pečovatelské služby.

Podpora při pohybu v domácnosti., dohled.

Služba dohledu je poskytována v rámci úkonu pomoc při prostorové orientaci, je poskytována v dohodnutém čase. Pečovatelka tráví čas v domácnosti klienta, cílem této služby je zajistit klientovo bezpečí v určených hodinách.

Klient hradí skutečný stav pracovníka strávený ve společnosti klienta.

Pomoc při osobní hygieně, pomoc při oblékání a svlékání.

Služba obsahuje pomoc při koupeli nebo sprchování v domácnosti klienta. Pomoc při základní péči o vlasy (mytí) a nehty (stříhání), včetně pomoci při užití WC v domácnosti. Hygiena je prováděna dle potřeb klienta, postup úkonu je stanoven individuálním plánem.  Klient hradí skutečný čas, strávený v domácnosti klienta.                                                                            

 

Informace o službě

Pečovatelská služba má zpracován soubor informací o svých službách, který je dostupný veřejnosti, a to ve formě odpovídající potřebám a možnostem cílové skupiny.

 • Informace o pečovatelské službě, včetně všech žádostí o pečovatelskou službu jsou veřejně dostupné na webové stránce města Rotavy. Adresa: www.rotava.cz,
 • důležité informace o poskytování sociálních služeb jsou také uveřejňovány v Rotavském zpravodaji, který vychází každý měsíc,
 • v čekárně praktického lékaře, na vývěsce před městským domem Rotava a ve společných prostorách, kde má zázemí pečovatelská služba jsou umístěny informační letáky s popisem služby
 • průběžně probíhají letákové akce na informovanost občanů města Rotavy,
 • v registru poskytovatelů sociálních služeb (http://iregistr.mpsv.cz/).