Obsah

ROK 2017

BŘEZEN

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vás v tomto čísle našeho Zpravodaje seznámila s tím, jak vypadá současná organizační struktura městského úřadu, který prošel mnoha změnami. Rada města na podzim loňského roku schválila dodatek k organizačnímu řádu, který v sobě zahrnoval jednak zřízení pozice tajemníka/tajemnice městského úřadu a zároveň rozdělení jednotlivých agend do nově zřízených odborů – odboru ekonomiky a majetku (OEM), odboru tepelného a vodního hospodářství (OTVH), odboru rozvoje a investic (ORIM) a odboru kultury a sociálních věcí (OKS). Beze změny zůstal pouze odbor správních agend a personalistiky (OSAP).

Na základě výběrových řízení na obsazení pracovních pozic tajemníka /tajemnice a vedoucích odborů byla vedoucí místa obsazena takto: se souhlasem ředitelky krajského úřadu jsem do funkce tajemnice městského úřadu jmenovala paní Ing. Moniku Hurtovou. Ostatní vedoucí pracovníci byli jmenováni radou města. Odbor ekonomiky a majetku vede paní Ing. Adriana Havalová a pod jejím vedením bude OEM zabezpečovat rozpočet, nakládání s finančními prostředky města, účetnictví, pokladnu, místní poplatky, bytové hospodářství (správu bytového fondu), technickou a ekonomickou správu společenství vlastníků jednotek a evidenci movitého i nemovitého majetku, včetně pozemků a hrobových míst. Odbor tepelného a vodního hospodářství byl nově zřízen zejména proto, aby byla samostatně vyčleněna hlavní ekonomická činnost města, tedy provozování vodního hospodářství. Pokud zastupitelstvo města bude souhlasit, měla by do agendy OTVH od 1. 1. 2018 spadat také správa tepelného hospodářství. Vedoucím odboru je pan Karel Böhm.  Vedoucí odboru rozvoje města a investic je paní Dagmar Čáslavová a mezi hlavní činnosti odboru bude patřit údržba veškerého majetku města a veřejného prostranství, veřejně prospěšné práce, investiční akce, dotace, silniční úřad a veřejné osvětlení. Jednou z nejzásadnějších změn je vznik nového odboru kultury a sociálních věcí, kam byli převedeni stávající zaměstnanci organizačních složek KIC a knihovny a Pečovatelské služby. Vedoucím byl jmenován pan Bc. Zdeněk Harapát. Zatím bez obsazeného místa vedoucího zůstává odbor správních agend a personalistiky, na které je vypsáno výběrové řízení. Základními agendami jsou evidence obyvatel, matrika, přestupky, základní registry, archivace a skartace a zpracování mezd.

Chtěla bych popřát všem vedoucím úředníkům mnoho úspěchů v jejich spolupráci s ostatními zaměstnanci tak, abyste byli s jejich prací spokojeni především vy, občané. Věřím, že se to úřadu pod vedením tajemnice paní Ing. Moniky Hurtové podaří.

Protože je funkce vedoucího odboru neslučitelná s výkonem funkce zastupitele, přijala jsem rezignaci pana Karla Böhma a nově se zastupitelkou města stala Mgr. Martina Bečková, které tímto přeji mnoho úspěchů.

Někteří z Vás jistě zaznamenali změnu telefonních čísel pevných linek na úřad. Proto bych Vás chtěla upozornit na novou digitální ústřednu, která je v provozu od února. Díky tomu je možné volajícím přesměrovat telefonické hovory i na mobilní čísla zaměstnanců. Toto přesměrování  bude pro Vás občany zdarma.  V tomto vydání jsou uvedena pouze telefonní čísla na pevné linky podatelny jako hlavní ústředny a na vedení města. V dalším čísle Zpravodaje budou zveřejněny všechny činnosti městského úřadu tak, jak je mají v kompetenci jednotliví referenti, včetně e-mailových adres a telefonických kontaktů.

Iva Kalátová, starostka města

 

 

 


 

ÚNOR

Vážení spoluobčané,

v těchto dnech po dlouhé době prožíváme pravou zimu. Určitě všichni znáte pana Rudolfa Kovaříka ze Šindelové, který sleduje počasí již čtyřicet let. Z jeho meteostanice na Rotavském potoce přichází pravidelně každý týden během celého roku podrobná předpověď do obcí nejen u nás na Kraslicku.

Když nastanou jakékoliv abnormální výkyvy, telefonujeme si každý den, v extrémních situacích i častěji. Informace o velkém suchu nebo naopak o velkých přívalových deštích, kdy se zvedají hladiny vodních toků, ale také o síle a směru větru (např. při požáru v loňském roce), přicházejí v potřebných intervalech, abychom věděli, jak se máme zachovat a mohli se co nejlépe připravit. Stejně tak tomu bylo během velkého přívalu sněhových srážek v letošním roce.

Požádala jsem pana Kovaříka, aby se s námi podělil o některé zvláštnosti zimních měsíců v předchozích letech. Letošní sněhový spad je zajímavý z hlediska časové osy - ještě 2. ledna 2017 nebyl sníh žádný a o 14 dní později již leželo 65cm sněhu. Toto srážkově velmi bohaté období je srovnatelné pouze s obdobím před deseti lety.  To byl sníh od prosince 2005 a v lednu již leželo 48 cm a následně pak připadlo tolik sněhu, že 11. února 2006 ho bylo 120 cm. Tato srážková bilance byla naprosto výjimečná a není zaznamenána od začátku měření na stanici v Šindelové, tedy od ledna 1986.

Zajímavé jsou i hodnoty maximálního množství napadaného sněhu, které dokládají naprosto odlišný charakter zim v období od roku 2012. Před čtyřmi lety to bylo 64 cm sněhu, který napadl během prvních dvou měsíců v roce. O rok později bylo naměřeno 23. února maximum 30 cm za celou zimu. I v dalších letech dosahovaly naměřené hodnoty množství sněhu  hluboko pod normál. Dokonce v roce   2014 to bylo 13 cm, v roce 2015  31 cm a v loňském roce 27 cm. Všechna tato maxima byla naměřena shodně v průběhu měsíce ledna, v jeho druhé polovině. 

V těchto dnech se setkáváme s varováním před zhoršenou smogovou situací na většině území severní Moravy, ve středních Čechách a na severu Čech v Ústeckém kraji. Karlovarsko má v této smogové inverzní situaci štěstí. Je to díky reliéfu krajiny, kde tvoří Doupovské hory a Slavkovský les s Krušnohořím  písmeno „V“. Takto vzniká přirozená hradba proti pronikání znečišťujících látek do ovzduší našeho kraje z východních a severovýchodních částí republiky.  I přesto, že je u nás velkolom Jiří, nedochází ke znečištění ovzduší. Díky odlišnému charakteru produkce ostatních podniků   oproti Ostravsku jsou limity polétavého prachu PN10 naprosto v normálu a to platí i u oxidu síry.  Západní část kraje - celé Poohří odvětrává přirozeně na západ. 

Přestože mnozí považují pomoc pana Kovaříka za samozřejmost, dovolím si našemu „dvornímu meteorologovi“ touto cestou poděkovat nejen za pravidelnou a spolehlivou předpověď, ale především za nedocenitelnou pomoc při všech zmiňovaných krizových situacích.

Od vás, občanů, během těchto dnů přicházely časté připomínky k úklidu sněhu, ale také mnoho poděkování. Desítky hodin strávených s hrably a lopatami, stovky naježděných kilometrů, když sníh padal a padal, přidal se i silný vítr a nakonec extrémní mráz. Chvílemi se zdála veškerá práce marná. Proto bych chtěla osobně poděkovat všem, kteří s úklidem sněhu i s odstraňováním ledu ze střech pomohli - zaměstnancům úseku údržby veřejného prostranství i veřejně prospěšných prací, hasičům, ale i těm, kteří pomáhali dobrovolně. Velký dík patří panu J. Marouškovi, který souhlasil s tím, abychom sníh sváželi na jeho pozemky.

Iva Kalátová, starostka města


 

LEDEN

Vážení spoluobčané,

věřím, že jste prožili vánoční svátky podle svých představ a do roku 2017 jste vykročili tou správnou nohou.

Všechny akce, které se konaly během prosince, byly připravené v duchu vánoční atmosféry. Ať už to bylo již tradiční rozsvícení vánočního stromu první adventní neděli, pouštění balónků s přáníčky pro Ježíška od našich nejmenších, koncert Střípků nebo předvánoční setkání seniorů s vedením města, podle vašich ohlasů za poslední dobu jedno z nejpovedenějších.  Každá příležitost nabízí možnost společně se setkat, na chvilku se zastavit a popovídat si o běžných starostech každého z nás, ale pokaždé je hlavním tématem příprava Vánoc a rozloučení s rokem, který má do svého zakončení doslova pár dní. 22. prosince jsem se sociálním pracovníkem navštívila seniory v jejich domově v sídle pečovatelské služby. Sešli jsme se u malého občerstvení stejně jako každý rok a povídali si především o životě v našem městě.

Jedno velké poděkování za spolupráci patří paní Jarmile Černé a bratrům Neradovým, kteří nám zapůjčili úžasné vlastnoručně vyrobené betlémy. Betlém bratrů Neradových je vystaven v prvním patře městského úřadu a můžete ho obdivovat až do 6. Ledna 2017.

Zvláštní atmosféru má půlnoční vánoční mše, která se u nás v Rotavě koná v kostele sv. Petra a Pavla. Na Štědrý večer se tak potkáváme s páterem Fořtem, který slouží mši pro věřící, ale i pro nás ateisty. Plný kostel, klid, víra a především vzájemné porozumění, to jsou slova, která snad nejlépe vystihují atmosféru těch několika desítek minut.  Jako kdyby se zastavil čas a my všichni, každý po svém, ale společně, nasloucháme hlasu našeho faráře. Vzpomeneme na všechny, kteří nejsou mezi námi, zazní nádherné písně, příběh z bible i ze současného života, farář svým slovem pohladí. Právě proto na půlnoční mši chodí nejen věřící, ale i mnoho dalších, pro které se tato událost stala nedílnou součástí Vánoc.

Zastupitelé se sešli na svém posledním zasedání ve středu 21. prosince v sále Slovanského domu. Na programu bylo také schválení podání žádostí o dotace a projednání návrhu rozpočtu města na rok 2017.

V lednu budou podány žádosti o dotaci ministerstva pro místní rozvoj v rámci programu Cestovního ruchu. První z nich obsahuje možnost získání finanční podpory na vybudování bezbariérového přístupu na městský úřad, bezbariérového WC v budově a slibovaného výtahu. Druhá dotace by měla poskytnout pomoc při vybudování informačního parku na prostranství, které vzniklo po demolici bývalé školy v Příbramské ulici. Název infoparku je „Rotava – brána do Krušných hor“ a budou zde umístěny orientační mapové tabule, které všem, kteří navštíví Rotavu, přiblíží nejen naše město, ale také jeho okolí. Třetí dotací je již tradičně žádost o dotaci pro asistenty prevence kriminality.

Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2017 jako přebytkový. O investicích, které nás čekají v tomto  roce, vás budu informovat v příštích úvodnících zpravodaje.

Do nového roku vám všem přeji jen příjemné zážitky a setkání s dobrými lidmi.

Iva Kalátová, starostka města

 

 


 

ROK 2016

 

PROSINEC

Vážení spoluobčané,

je před námi poslední měsíc letošního roku, který již tradičně nabízí mnoho akcí spojených s předvánočním časem. 27. listopadu jsme již potřetí společně rozsvítili vánoční strom a přivítali tak první adventní neděli.  Co všechno je na letošní prosinec připraveno se dočtete na následujících stránkách. Přesto bych se s vámi chtěla zastavit u jedné akce, která je svým způsobem ojedinělá, a tou je představení nové knihy, jejímž vydavatelem je město.

Připomeňme si, že před třemi lety byl ve spolupráci s městem vydán po 86 letech český překlad knížky řídícího učitele H. Brandla „Pověsti a historická vyprávění ze západního Krušnohoří pro mládež“ (autorkou překladu je Mgr. Z. Čepeláková).  V roce 2015 u příležitosti oslav 50. výročí povýšení Rotavy na město jsme vydali 2 publikace. První publikace „Jak šel čas Rotavou ve fotografii“ mapuje vývoj našeho města objektivem fotoaparátu a obsahem druhé publikace „Jak šel čas Rotavou“ je více než 40 stran textu o jeho historii, který je rozdělen do sedmi kapitol po jednotlivých desetiletích od roku 1945 (autorka M. Bečková).

Myšlenka vydat knihu o rotavských rodácích se zrodila u Petra Rojíka již v době vydání překladu Pověstí. Před více než rokem ke mně přišel a představil mi mladou ženu, budoucí hlavní autorku knihy Renátu Malou. Krátký rozhovor mě přesvědčil o tom, že tato mladá empatická žena velice dobře ví, do jak nelehké práce se chce pustit, ale zároveň je přesvědčena o tom, že se jí to podaří. Letos zastupitelé města na svém zasedání odsouhlasili potřebnou finanční podporu a kniha „Kdo tu všechno byl“ se tak dočká svého vydání.

A co o knize říká sama autorka? „Kdo tu všechno byl“ je mozaikou příběhů, které jsem si v letech 2014 až 2016 nechala vyprávět od rotavských občanů. Kniha má dvě části. V první jsou zachyceny podstatné události, které pamětníci zažili, než přišli do Rotavy. Dozvíte se zde, co si přinesli s sebou, proč do Rotavy přišli a jací přišli. Z obsáhlých příběhů jsem vybrala hlavně velké osobní události. Druhá část zrcadlí vzpomínky na jejich život v Rotavě, pohled na minulé rotavské události a současnou tvář Rotavy. Z nitek výpovědí jsem vyňala malé útržky a ty pak svázala v síť souvislé „sousedské paměti“. Jednotlivé kapitoly vzešly z témat, o kterých pamětníci sami chtěli mluvit. Každý z pamětníků vypráví příběh svým vlastním jazykem. Tyto jazyky společně vysoustružil předrotavský i rotavský život – mluvčí během své životní pouti pochytili mnohé zvláštnosti, takže se jejich řeči staly výjimečnými. Důležité však je, že jednotlivé řeči jsou si navzájem srozumitelné.

Útržky jsem kladla vedle sebe, jako kdyby se pamětníci potkali u Rohana, v obchodě, na Sídlišti, v lese nebo v kostele, a „o těch věcech“ spolu rozmlouvali. Pamětníci se někdy shodují, jindy si protiřečí, ale vždy se vyjadřují s určitostí. Jednotlivé výpovědi jsem provázala v jeden celek, protože paměť Rotavy je společnou pamětí všech Rotavanů. A nejen

Rotavanů – o událostech, které se Rotavy týkaly či týkají, mají co říct i její sousedé. Nechala jsem si proto vyprávět také v Šindelové a především v Kraslicích.“

 

Publikace vznikla jako vedlejší produkt internetového projektu Paměť národa. Cílem projektu je přehlednou a srozumitelnou formou zpřístupnit badatelům i široké veřejnosti individuální svědectví pamětníků významných dějinných událostí 20. století.  Skládá mozaiku ze vzpomínek tisíců jednotlivců, kteří se ocitli v mezní situaci a o své svědectví jsou ochotni se podělit.

Vzhledem k tomu, že jsem měla možnost seznámit se s návrhem knihy před poslední korekturou, mohu říci, že Renáta Malá dokázala nemožné. Mnozí z nás neradi hovoří s neznámým člověkem o čemkoliv, natož pak o své minulosti. Ze všech vyprávění je však patrné, že všichni, se kterými mnohokrát hovořila, dokázali otevřít svou 13. komnatu a ochotně a bez zábran se o zážitky ze svého života podělit. A vůbec není poznat, že Renáta Malá nepochází z Rotavy. Ze samotného obsahu knihy je patrné, že není důležité, odkud člověk je, ale jaký má k danému místu vztah.

Přijďte 13. prosince od 17.00 hodin do sálu Slovanského domu, kde bude za účasti autorky a jejího kolektivu i dalších hostů kniha poprvé oficiálně představena. Součástí tohoto slavnostního podvečera bude i kulturní program a malé občerstvení.

Iva Kalátová, starostka města


LISTOPAD

Vážení spoluobčané

v tomto listopadovém úvodníku bych se s vámi chtěla zamyslet nad problematikou odpadového hospodářství a přiblížit vám, jak se s odpady vypořádáváme u nás ve městě.

Poplatek za sběr a svoz komunálního odpadu je upraven vyhláškou a na každý rok zastupitelstvo města schvaluje jeho výši. Po dlouhé době se cena za sběr a svoz KO snížila z 500 Kč na 440 Kč za jeden kalendářní rok. Poplatek je povinen platit každý občan s trvalým pobytem v Rotavě a dále i ten, kdo je vlastníkem rekreačního objektu. Ve vyhlášce jsou uvedeny i podmínky, za kterých je možné poplatek snížit,  případně poplatníka osvobodit.

Často se setkávám s připomínkami, které se týkají velkoobjemových kontejnerů i nádob na tříděný odpad – nedostatek některých nádob na určitých místech, malý počet sběrných ploch, ale také stížnosti na nepořádek a zápach kolem kontejnerů. Nepořádek uklízí zaměstnanci města v rámci veřejně prospěšných prací a myslím, že v tomto ohledu opravdu dělají vše, co je v jejich silách. Ale pomoci musí také každý z nás. 

Problémy se pokoušíme řešit postupně a snad i správným způsobem. V loňském roce jsme poprvé rozmístili kontejnery na bioodpad a podle předem stanoveného harmonogramu se je snažíme pro vás rozmísťovat tak, aby je měl každý v dosahu. Těchto nádob však není dostatek, proto se město pokusí získat finanční prostředky z dotace a to nejen na nákup velkoobjemových kontejnerů, ale i na domácí kompostéry. Takto jsou stanovené podmínky výzvy, která je právě aktuální a mohla by pomoci nám všem.

Bioodpad je zkrácený název pro biologicky rozložitelný odpad. V případě, že kompostovatelný organický materiál zpracováváme svépomocí (to znamená, že jej ukládáme do nádob k tomu určených), se pak odpadem nestává. Domácím a komunitním kompostováním tak předcházíme vzniku bioodpadu. Pokud bude naše žádost úspěšně vyhodnocena, mohli bychom získat sběrné nádoby na bioodpad a rozšít tak sběrná místa, ale zároveň bychom získali domácí kompostéry pro občany, kteří mají zahrádky - ať už samostatně nebo na pozemku u rodinných domů. Je na zvážení, zda by nebylo vhodné umístit kontejnery na bioodpad nebo domácí kompostéry i k panelovým domům, protože bioodpad není jen tráva z pozemku. Bioodpad produkuje každá domácnost. Jsou to odpady, které vznikají například v našich kuchyních - slupky od brambor, mrkví, banánů, ohryzky z jablek, květákové košťály atd. Věci, které normálně odhazujeme do směsného odpadu a které by po umístění do kompostéru také přestaly být odpadem. Tyto nádoby by byly v případě získání dotace všem zájemcům poskytnuty zdarma.

Druhým velkým problémem je třídění odpadu a sběr směsného komunálního odpadu. Opět se nabízí řešení získáním financí z dotace z operačního programu životního prostředí. Naším cílem je, abychom jednak doplnili samotné nádoby – podle těch typů, po kterých je největší poptávka, ale také navýšili počet sběrných míst. Výzva také umožňuje, abychom tyto plochy zrekonstruovali. Kontejnerová stání na tříděný odpad by tak měla vydlážděné zpevněné plochy a zároveň nově vybudované přístřešky, což by vyřešilo i estetický problém.

Věřím, že budeme v podání těchto žádostí úspěšní a takto uspořené finanční prostředky budeme moci využít tam, kde dotace není možná.

Přeji vám co nejpříjemněji strávené podzimní dny.

Iva Kalátová, starostka města


 

ŘÍJEN

Vážení spoluobčané,

v průběhu posledních měsíců jsem měla možnost seznámit se s příběhem, který na mě udělal velmi silný dojem. Jeho úzká vazba na život občanů našeho města, především s ohledem na historické události, mě přivedla k rozhodnutí věnovat tomuto tématu úvodník říjnového čísla našeho Zpravodaje.

Následující řádky jsou průřezem vzpomínek pamětníků i dochovaných písemností. Snažili jsme se je seřadit tak, jak postupně vznikaly a poskytly pro nás všechny ucelený obrázek o tom, jaký byl do dnešního dne osud jednoho stromu na prostranství před bývalým Albertem, kolem kterého procházíme.  Jen pamětníci vědí, že překrásná lípa má svůj nelehký osud a jak málo chybělo k tomu, aby byla pokácena.

Podklady z historie sbíral M. Elíz a sám k tomuto tématu uvádí: „Koncem listopadu 2015 mě navštívil pan Věnek Jirmus a začali jsme si povídat, jako už vícekrát, o městě a jeho historii. Dostali jsme se nějakou náhodou k roku 1968 a začalo vyprávění plné emocí a vzpomínek o tom, co se v našem městě dělo. O některých akcích jsem slyšel poprvé, některé znám z vyprávění od jiných pamětníků. Informace se vždy malinko liší podle vzpomínek a přístupu vypravěče – pamětníka.  Nejvíce mě zaujalo vyprávění, které se týkalo „stromů svobody“, tedy přesněji řečeno „stromů republiky“, které se sázely v roce 1968 k výročí vzniku samostatného českého státu. Jednalo se o lípy a ve městě jich bylo zasázeno více a na různých místech. Po nějaké době jsem panu Jirmusovi zavolal a řekl, že příběh kolem stromů je zajímavý a bylo by dobré udělat něco pro jeho uchování, není totiž zanesen do kronik a informací je opravdu málo.  S časovým odstupem bych řekl, že něco podobného čekal a měl radost. Během několika dní donesl první podklady a začali jsme sbírat informace. Stejně jako již mnohokrát nám pomohl pan O. Glos, který s úžasným nadhledem pootevřel dvířka svých vzpomínek.

Podle všech dostupných informací můžeme říci, že v roce 1968 byly v našem městě sázeny k padesátému výročí vzniku samostatného státu stromy svobody. Byly to lípy, které měly u kmenů barevné kůly s českou trikolórou.  Dvě lípy byly zasazeny v prostoru před dnešní budovou MěÚ, kde v té době bylo autobusové nádraží. Další stromy byly vysázeny například u základní školy nebo za tehdejším MNV (v období, kdy byl starostou pan Václav Hnilička). Osud lípy, který se snažíme přiblížit, byl zajímavý i tím, že zůstala na zmiňovaném místě, tedy před dnešní budovou MěÚ.  Druhá byla patrně poražena nebo zničena vandaly. Zde se informace rozcházejí. Socha stojící na tomto prostranství byla přemístěna  před základní školu.  Pro polohu ve středu sídliště a v souvislosti s vývojem událostí se stromu začalo v určité skupině občanů říkat strom svobody a poté lípa svobody. Ne všichni si přáli, aby strom byl v dobré kondici…  Někteří dokonce dle sdělení měli zájem jej odstranit. To se téměř povedlo, když  v roce 1989 začaly práce na základech dnešní budovy MěÚ a strom překážel a měl být pokácen. Po složitém jednání se našla varianta, že se strom pokusí přesadit. Došlo tedy k radikálnímu řezu, aby přesazení tehdy už více než dvacetiletý strom přežil a opět se rozrostl do krásy. Strom byl přesazen na prostranství u tehdejší samoobsluhy a trvalo nějaký čas, než se rozrostl. Když se na něj podíváme, je dnes opravdu překrásný.“ Tolik shrnutí M. Elíze.

Ať už se historie podílela na osudu této krásné lípy jakýmkoliv způsobem, shodli jsme se na tom, že se pokusíme pro tento strom po zaměření a dalším potřebném administrativním řízení získat statut památného stromu.  Bude opatřen tabulkou s nápisem, ke které grafický návrh připravil pan Glos.

Tabulka bude v klidné atmosféře odhalena 28. října v památný den vzniku samostatného státu.

To, že se této události nedožil pan Jirmus a další občané nás velice mrzí, ale jejich odkaz tak nebude zapomenut ani pro budoucí generace.

Iva Kalátová, starostka města

Martin Elíz, místostarosta města

 


 

 

ZÁŘÍ

Vážení spoluobčané,

prázdninové měsíce jsou za námi, ale přesto se pojďme společně vrátit k některým událostem.

V týdnu od 18. do 22. července se v prostorách zasedací místnosti v přízemí městského úřadu konal příměstský tábor, který pořádali policisté z Krajského ředitelství PČR Karlovarského kraje v rámci prevence. V samostatném příspěvku se dozvíte o této akci více a na webových stránkách jsou ve fotogalerii uveřejněny fotografie.

Nová akce pro letní prázdninové dny, kterou uspořádala Lucie Dupalová z KIC, měla název „PRÁZDNINOVÝ DEN“ - den pro malé i velké, zábava pro každého.  Nejvíce si svůj program užily děti, které se pobavily nejen při loutkové pohádce a při divadelním představení, ale navíc se i samy mohly zapojit do různých zajímavých činností. Při výrobě loutek a travnatých panáčků dětem vypomáhali rodiče a pak se malí návštěvníci vyřádili při dětské diskotéce. I pro dospělé byl připraven  hudební program - vystoupení známé kapely Z ULICE, úspěch slavila i  hostující skupina LOLA z Prahy. Škoda, že nebylo lepší počasí, takže děti nemohly využít připravené venkovní sportovní  aktivity.  Déšť také udělal čáru přes rozpočet těm, kteří se těšili na opečené špekáčky. I přesto se všichni dobře bavili. Věřím, že stejně úspěšné budou i další akce.

Od roku 2013 platí možnost přidělení placeného parkovacího místa osobních vozidel pro fyzické a právnické osoby  za poplatek  1.500,- Kč na jeden rok v parkovacích zónách na sídlišti. Výběr lokalit se soustředil na oblast samotné ulice Sídliště, dále na parkoviště za blokem č. 9 a parkoviště u sportovní haly. Paradoxně jsme se ale dostali do situace, která s sebou přinesla i nedostatky. Předplacených  parkovacích míst bylo tolik, že málokdo další mohl najít volné místo k zaparkování, zejména v části sídliště směrem ke zdravotnímu středisku. Částečně pomohlo vybudování parkoviště s jedenácti místy naproti bloku č. 6. Přesto se  žádná další místa pro rezervaci navyšovat nebudou, je  možná jen náhrada za uvolněné stávající místo.  

Problematiku nedostatku parkovacích míst řešili v červenci i zastupitelé. Na základě žádosti sedmi opozičních zastupitelů bylo zasedání svoláno v mimořádném termínu. Na programu byla žádost o zastavení prací  na výstavbě nových parkovacích míst.   Z jednání bylo patrné, že se naše názory na způsob řešení  problému ohledně navýšení počtu parkovacích míst rozcházejí. Po dlouhé diskuzi bylo schváleno, aby započaté práce na vybudování parkovacích míst právě v okolí zdravotního střediska a naproti bloku č. 5 pokračovaly. Zároveň proběhla diskuze na téma kácení stromů, které se právě v těchto místech nacházejí.  Rozhodnutí o kácení stromů patří do přenesené působnosti obce, to znamená, že o problematice rozhoduje úředník městského úřadu a vydání rozhodnutí má svá pravidla. Přesto doplnili zastupitelé do usnesení a nadpoloviční většinou schválili dočasné odložení kácení dřevin v rámci této akce. V souvislosti s tím byl schválen návrh, aby byla provedena studie zeleně v našem městě, která by zahrnovala nejen údržbu té stávající, ale také plán na její obnovu v dalších letech. Již v minulosti musely být vykáceny  v mnohem větším množství stromy, které bránily vybudování parkovišť za blokem č. 9, u bloku č. 2 a č. 25. Vždy byly a stále budou tato rozhodnutí vyvolávat odlišné reakce.  V každém případě není v zájmu nikoho z nás zbytečně a bezdůvodně kácet jediný strom.

Nepříjemnou záležitostí je v současné době parkování na sídlišti z důvodu rekonstrukce parkoviště za kavárnou. Samotná stavba je rozdělena na dvě etapy. Dokončení proběhne v příštím roce s možností získání dotace. Proto vás všechny, kteří jste zvyklí zde parkovat, žádám o trpělivost.  I díky této přestavbě se zase alespoň o trochu kvalita parkování zlepší.

V těchto dnech potkáváte v ulicích nového strážníka městské policie. Je jím Jakub Fritz, který k nám nastoupil jako zkušený strážník. Věřím, že se mu u nás bude líbit. Nápadů má dost a již na příští rok  společně s asistenty chystá několik zajímavých akcí. Tou nejlákavější by měla být návštěva BESIP Teamu. Jedná se o velkolepou akci se spoustou zábavy.  Asi největším lákadlem jsou pak simulátory, na kterých si porušování pravidel silničního provozu může každý sám vyzkoušet.  Věřím, že BESIP Team si pro naše město najde ve svém nabitém kalendáři volný termín.

Je tradicí, že v polovině srpna patří sál Slovanského domu našim zahrádkářům, kteří zde vystavují své výpěstky. Stejně tomu bylo i letos. Výstava byla jako v předchozích letech perfektně zorganizována a přinesla i některé novinky. Zajímavé bylo oddělení pana Machka z Rotavy o včelách, kde byly vystaveny pomůcky, které včelař potřebuje k tomuto nádhernému koníčku.  Nám laikům vše o jednom z nejstarších lidských oborů vysvětlil  pan Glos. Tak jsme měli možnost dozvědět se zajímavosti o potřebách pro práci se včelami, s voskem a s medem. Další novinkou byl koutek P. Rojíka – „Přírodní zahrada“. Tradičně jsme společně ochutnali vynikající pomazánky, saláty i pečenáče u hub. 

Výjimečný koncert operních pěvců Gabriely Beňačkové  a Jakuba Pustiny za doprovodu pianistky Marty Vaškové se bude konat v sobotu 17. září od 18.00 hodin ve farním kostele Božího těla v Kraslicích. Doprava autobusem z Rotavy do Kraslic a zpět bude zajištěna. Všechno důležité se dozvíte nejen v tomto vydání RZ, ale i na našich webových stránkách.  Všem, kteří se chystáte strávit večer ve společnosti těchto výjimečných osobností kultury, přeji krásný umělecký zážitek.

Iva Kalátová,

starostka města

 

 

 


 

 

ČERVENEC A SRPEN

Vážení spoluobčané,

máte před sebou letní vydání dvojčísla našeho Zpravodaje a já si dovolím svůj úvodník věnovat jedné červnové události, která si to podle mého názoru svým významem opravdu zasloužila.

Výjimečný den – oslavy 140. výročí Kraslické dráhy. Vše začalo v sobotu 11.června, kdy jsme se ráno sešli v Sokolově na vlakovém nádraží. Po úvodních proslovech ostrostřelci v historických kostýmech slavnostní salvou oslavy zahájili. Protokolární vlak s parní lokomotivou Všudybylkou z roku 1925 se vydal na cestu do Kraslic. Na zastávkách ve Svatavě a v Hřebenech bylo připraveno slavnostní přivítání hostů a krátký program. I my v Rotavě jsme se pečlivě na tuto událost připravovali. Každý měsíc se konala koordinační schůzka, během které se přípravy a plány dolaďovaly až do posledního dne před samotnou slavností.

V 10.17 hod. houkající, v kouři zahalená parní lokomotiva oznamovala příjezd na nádraží v Rotavě. Ve vlaku se ozývaly výkřiky: „Tam je lidí, to je krásný…..Pojďte se podívat…“ Byla jsem v klidu, protože jsme si všechno důkladně připravili.

Na vyzdobené budově nádraží byla umístěna historická tabule Annathal a dvě směrovky: jedna zpět na Falkenau, druhá směr Graslitz. Na nástupišti stály staré kufry čekajících cestujících, po prostranství se stejně jako před 140 lety procházeli vážení občané – měšťané a měšťanky (V. Jirmus, Z. Nekvasilová, A. Fedorková, A. Fedorková ml.) a diskutovali spolu, mladá vdova (P. Parihuzičová) kapesníčkem stírala slzy, selka držela za ruku dcerku, aby se v davu lidí neztratila (L. Dupalová a A. Dupalová). Válečný veterán hrál na flašinet (T. Fedorek), hasiči  (M. Elíz, K. Vrba, M. Pavelka) v historických uniformách spolu s oficírem (P. Zaspal) dohlíželi na bezpečnost a pořádek. Rada Vacátko (R. Weingartl) se svým elegantním dámským doprovodem (D. Weingartlová) nervózně bafal ze zapálené dýmky a obyčejní lidé netrpělivě vyhlíželi vlak. Kolorit doby dokreslovali chlapci (F. Plánka, M. Kladiva) jako kameloti rozdávající nejnovější vydání novin a děvče s květinou pro císařovnu (E. Marečková). Jedna z vážených dam (I. Kladivová) a mladé děvče (E. Plánková) rozdávaly z košíku koláčky, ve stánku se nabízely nápoje, fotoaparáty dokumentovaly neopakovatelné okamžiky. Jako by se vrátil čas.

Z historických vagónů do této atmosféry za zvuků slavnostní fanfáry vystoupili hosté v čele s Jeho císařským a královským Apoštolským veličenstvem, Františkem Josefem I., z Boží vůle císařem rakouským, králem českým a uherským a jeho chotí Alžbětou Bavorskou, oblíbenou "císařovnou Sissi", dále Blahoslavený císař Karel I., František Josef Ludvík Hubert Jiří Oto Mario Habsbursko-Lotrinský s doprovodem dvorních dam, Svatý muž a samozřejmě významní hosté ze současnosti a další cestující.

To už jsme stáli na nástupišti všichni připraveni na uvítání:

„Příležitost, při které jsme se na rotavském nádraží setkali, je vzhledem k její významnosti naprosto ojedinělá. Sešli jsme se, abychom oslavili 140. výročí Kraslické dráhy. 140 let je 51 100 dnů provozu železnice se vším, co k tomu patří, a to si opravdu zaslouží na chvilku se zastavit a připomenout si, jak to všechno tehdy bylo“.

Po tomto uvítání jsem předala slovo váženému měšťanovi (V. Jirmus), který přítomným krátce připomněl historii:  „Koncese na stavbu železné dráhy z Falknova nad Ohří do Kraslic a dále pak ke státní hranici se Saskem byla udělena Vaším císařským a královským veličenstvem 30. října 1873 jako součást Říšského zákoníku. My dnes v 21. století víme, že stavba Falknovsko-kraslické trati jako trati vedlejší o délce 27,5 km vedené údolím divoké a neregulované horské řeky Zvody byla velmi náročná. Pro nepříznivé poměry terénu bylo nutno překonati velmi mnoho technických obtíží. Linie má směr severozápadní a sleduje až na hranice údolí, kterým se vine v ostrých zatáčkách malá, v čase dešťů a tání mocně se rozvodňující horská  řeka Zwota, dnes Svatava, kterou bylo nutné na několika místech přeložiti. V úseku mezi Olovím a Anenským údolím byl prokopán 177 m dlouhý tunel, který „ušetřil“ stavbu dvou mostů a mezi Falknovem a Svatavou byla při stavbě trati využita trasa báňské vlečky. Během dvou let byly stavební práce zdárně dokončeny, a tak mohl být

1.června léta páně 1876 zahájen provoz do Dolních Kraslic - dnes se zastávka nazývá  Kraslice předměstí.  Krom výchozí a konečné stanice se další nádraží nacházela ve Svatavě – Davidově, Hřebenech, Oloví a Anenském údolí, ve kterém je dnešní zastávka v Rotavě.“

Ale ani během následujících let nebyl osud trati lehký, přesto byly všechny problémy překonány a kraslická dráha je využívána dodnes. S úctou k významnosti těchto oslav jsme poděkovali všem, kteří se celých 1680 měsíců starali o to, aby se naše dráha  ve zdraví dožila svých 140. narozenin. Císařovna Sissi dostala květinu, selka (M. Zaspalová) připravila sklenice s červeným vínem, aby  významní hosté připili nejen na historii a současnost, ale především na budoucnost naší Kraslické dráhy.

Pak už zbyla jen chvilka na občerstvení a focení. Radeckého marš z reproduktorů byl pokynem k nástupu  a protokolární vlak odjel s cestujícími do Kraslic, kde následoval další program.

Děkuji všem, kteří se na přípravách oslav v Rotavě podíleli – Kulturnímu a informačnímu centru města, Sboru dobrovolných hasičů, divadelnímu spolku Komedia, dobrovolníkům  i všem těm, kteří se přijeli historickým autobusem nebo po vlastní ose podívat a  svou přítomností akci podpořili. Sešlo se nás opravdu hodně, tak velkou účast nikdo nečekal. Oslavy v Rotavě byly důstojné a velkolepé i vaší zásluhou.

Velké poděkování patří hlavnímu organizátorovi akce  panu Robertu Koutnému, jehož Železniční spolek Klub M 131.1 oslavy 140. výročí dráhy připravil. Za zmínku stojí i to, že při této příležitosti byla vydána publikace s názvem Pozor, přijíždí vlak aneb Historie Kraslické dráhy, která popisuje celé období její historie až po současnost.

Přeji Vám všem příjemné letní dny, klidnou dovolenou a dětem překrásné prázdniny se spoustou nezapomenutelných zážitků.

Iva Kalátová,
starostka města


 

ČERVEN

Vážení spoluobčané,

     na druhou květnovou neděli asi nikdo z nás nebude vzpomínat rád. V odpoledních hodinách obdrželi hasiči hlášení, že u nás v katastru v lese hoří. Nechci se k této události obsáhle vracet, ale v médiích bylo zveřejněno mnoho nepřesných informací. Požár vznikl na jižním svahu Ptačího vrchu (vpravo od silnice v dolní Rotavě směrem na Kraslice). Naštěstí v těchto místech nejsou žádné obytné objekty. Zasažen byl lesní porost o velikosti více než jednoho a půl hektaru plochy a vzniklá škoda se dá jen velmi obtížně vyčíslit. Kromě škod na zničeném porostu byly vynaloženy i obrovské náklady na samotnou likvidaci požáru kvůli rozsahu a špatné přístupnosti.  K rychlému šíření ohně přispělo i slunečné a velmi větrné  počasí. Na pomoc bylo povoláno 14 jednotek hasičů s potřebnou technikou nejen z našeho kraje, ale i z Německa. Velkým úskalím byla i doprava vody na místo požáru. Zásahové cisterny přejížděly nejkratší možnou trasou lesními cestami, ale i terénem po soukromých pozemcích. Hasiči se potýkali s padajícími pařezy a zbytky stromů po loňských polomech.

Před čtvrtou hodinou přiletěl na pomoc vrtulník Policie České republiky, který na místo dopravoval vodu v osmisetlitrovém vaku. Provedl 44 shozů a při každém z nich dopadlo na les 1000 litrů vody. K večeru byl oheň lokalizován, ale práce v pondělí dopoledne pokračovala, protože se určitá místa rozhořela znovu. Po čtrnácté hodině byly všechny činnosti zastaveny, požár byl definitivně uhašen a všichni si oddechli.

Moje poděkování patří samozřejmě složkám integrovaného záchranného sytému –  180 dobrovolným i profesionálním hasičům  i policistům. Kromě nich musím poděkovat i městské policii a asistentům prevence kriminality, kteří bez váhání přišli a pomáhali, panu J. Marouškovi za toleranci a vstřícnost, když poskytl pozemky pro nejkratší přístup cisternám, starostům okolních obcí, kteří nabízeli pomoc, místostarostovi J. Vondrovi i Lesům ČR za kompenzaci finančních výdajů. A samozřejmě rotavským příslušníkům Policie ČR a dobrovolným hasičům v čele s M. Elízem. Je příjemné vědět, že v případě ohrožení jsou tady a připraveni nám pomoci.

Strategický plán rozvoje města (SPR) spolu s akčním plánem byl 18. května 2016 představen vám občanům zástupkyněmi společnosti, která spolu s pracovní skupinou a vámi (vyplněné dotazníky) dokument připravovaly. Celý plán je také zveřejněn na webových stránkách města. To ale neznamená, že tím naše práce končí. Ke každé oblasti pro zlepšení života nás všech, což jsou bezpečnost, technická infrastruktura, územní rozvoj a bydlení a občanská vybavenost, jsou postupně zpracovávány jednotlivé karty. Na nich je uvedeno, o jakou připravovanou investiční nebo neinvestiční akci se jedná, jakým způsobem bude financována a je zde uvedena i osoba odpovědná za realizaci. Vy občané se můžete také podílet svými náměty či připomínkami, které lze zasílat na adresu podatelna@rotava.cz. Každý rok bude na jednání zastupitelstva města předkládána zpráva o tom, co všechno jsme dokázali splnit, i o tom, co je v plánu pro nejbližší období.

V současné době je mnoho rozpracovaných projektů a jedním z nich je i řešení problematiky nedostatečného parkování v Rotavě. Poté, co budou dokončeny práce na rekonstrukci chodníků a přístupových cest u bloku č.6, se pustíme do rozšiřování počtu míst, kde můžete zaparkovat v oblasti směrem od městského úřadu ke zdravotnímu středisku.  V první fázi to bude 16 míst, následně pak ještě dalších 10 míst navíc. Zároveň bychom v letošním roce chtěli začít s rekonstrukcí parkoviště v centru města za bývalou drogerií. Dotazy, které se týkají parkování před městským úřadem, jsou oprávněné. Není možné, aby se při nedostatku parkovacích míst parkování zablokovalo i na dobu, kdy není úřad v provozu. Proto se nyní snažíme najít nejvhodnější řešení a upravit dobu pro využití těchto míst i veřejností.

Iva Kalátová,
starostka města


 

KVĚTEN

Vážení spoluobčané,

v tomto čísle zpravodaje jsem se rozhodla seznámit vás se dvěma zprávami, které jsou podle mého názoru velmi důležité.  Z dostupných podkladů je zřejmé, že se současný vývoj kriminality v Rotavě ve srovnání se stejným obdobím předešlých let  jeví jako pozitivní. Klesá nápad trestné činnosti a naopak výrazně stoupá objasněnost. Stále si však mnoho z vás stěžuje na výskyt drog. Proto si tentokrát dovolím na titulní straně namísto úvodníku uveřejnit v plném znění články od nprap. Kateřiny Krejčí z Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, které této závažné problematiky týkají.

Iva Kalátová, starostka města

Prodával drogy v Rotavě - Na svědomí má ještě další závažnou trestnou činnost.  

Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání 25letého muže ze Sokolovska, kterého obvinili ze spáchání přečinu Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a z přečinu Vydírání.

Obviněný muž měl nejprve v době od května do července loňského roku v Rotavě, několika osobám v  desítkách případů prodat nebo zdarma poskytnout drogu pervitin. V měsíci listopadu měl navíc požadovat po 30letému muži finanční hotovost, s tím, že pokud mu ji do určité doby nedá,  ukáže jeho zaměstnavateli videonahrávku, na které 30letý muž užívá drogu. 

Tento 25letý muž má na svědomí ještě další závažnou trestnou činnost. V polovině ledna byl sokolovskými kriminalisty obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu Loupež a z přečinů Porušování domovní svobody, Vydírání a Neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Tohoto jednání se měl dopustit společně s 24letým mužem.

Starší z obviněných po vzájemné dohodě a naplánování s druhým obviněným na konci měsíce září ve večerních hodinách telefonicky kontaktoval 64letou ženu zprostředkovávající finanční služby a vydával se za jejího klienta. Pod záminkou, že jí chce zaplatit více splátek dopředu, si se ženou domluvil schůzku.

O hodinu později oba obvinění zaklepali na dveře bytu 64leté ženy a po otevření vtrhli dovnitř, ženě přehodili přes hlavu hadr a drželi jí ho na obličeji. Poté jí zavázali oči šátkem a odvedli do obývacího pokoje, kde jí přikázali si sednout na gauč. Ženě vyhrožovali usmrcením a následně prohledali celý byt. Odcizili peněženku s osobními doklady a kreditními kartami, vzali finanční hotovost přes 13 tisíc korun, šperky v hodnotě téměř 10 tisíc korun a různé další věci. Poté z bytu utekli.

V Rotavě se oba obvinění měli dopustit ještě dalšího případu, a to na konci srpna, kdy u jednoho z bytů vytvořili otvor u vchodových dveří, kterým prostrčili ruku a odcizili svazek klíčů, v úmyslu se do bytu později vloupat a odcizit cennosti.

Svým jednáním způsobili celkovou škodu přesahující 38 tisíc korun. Za toto nezákonné jednání hrozí oběma obviněným mužům trest odnětí svobody až na deset let.

Starší z nich byl v minulosti odsouzen za násilnou i majetkovou trestnou činnost. Mladší z dvojice byl v minulosti odsouzen za majetkovou trestnou činnost. Soudce oba obviněné již poslal do vazební věznice, kde si počkají na verdikt soudu.

Obviněn další prodejce pervitinu v Rotavě -  Hrozí mu až desetileté vězení. 

Sokolovští kriminalisté realizovali další případ prodeje drog v Rotavě.

V polovině dubna zahájili trestní stíhání 30letého muže, kterého obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

Obviněný muž měl nejméně od března roku 2014 do ledna roku 2016 téměř ve 250 případech v obci Rotava na různých místech několika osobám prodat nebo bezúplatně poskytnout za protislužbu drogu pervitin.

Tohoto jednání se obviněný dopustil i přesto, že byl za stejný trestný čin v posledních třech letech odsouzen okresním soudem, proto mu teď v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na deset let. Obviněný muž si v současné době odpykává trest ve věznici za jinou trestnou činnost.

nprap. Kateřina Krejčí


 

DUBEN

Vážení spoluobčané,

během uplynulého měsíce byly tři soboty v sále Slovanského domu plné kulturních akcí. Já bych se s vámi chtěla podělit o zážitky alespoň z některých.

Poslední únorovou sobotu odpoledne jsme se společně přišli podívat na vystoupení  našeho divadelního ochotnického spolku Komedia Rotava. Herci se představili v programu Pohádková hodinka sestaveném ze tří bajek (O lišce a lasičce, Liška a čáp a Červená karkulka). Chvíle pro přestavbu kulis vyplňovaly vtipným vystoupením pohádkové postavy Jů a Hele. Smích a potlesk diváků byl podle slov režisérky a herečky Mileny Zaspalové tou nejlepší odměnou pro všechny malé i dospělé herce. Všichni jsme je asi poznali, ale zvláštní poděkování samozřejmě patří malým hercům  a především těm, kteří vystupovali před publikem poprvé - Péťa Havala, Eliška Marečková a Leona Císařová. A když jsem zmínila herce, pak nesmíme  zapomenou na ty, kteří se sice přímo na podiu neobjevili, ale na přípravě programu se také podíleli: Věnek Jirmus, Tonda Fedorek, Anděla Fedorková, Anděla Fedorková ml..

V sobotu 12.března se konaly hned dvě akce. Odpoledne jsme v ulicích potkávali děti v maskách, které se sešly na maškarním karnevalu. Karneval má u nás ve městě v kulturním kalendáři své místo a stal se tradicí. V letošním roce byl program zase o něco bohatší. Role  moderátorky odpoledne se ujala čarodějnice Milena Zaspalová a taneční výuka probíhala pod vedením pirátky Michaely Nevrlé.

Pro všechny děti, i ty bez masek, byly připravené zajímavé soutěže, například  nošení pingpongových míčků na lžíci nebo namotávání přivázaných lízátek na pravítka a tužky. Odměnou pro všechny byly sladkosti a drobné dárky od pořadatele a sponzorů (magnetka, pastelky, pexeso, omalovánky, hopík, džusík, sušenky, lízátka ). Každý platící návštěvník měl možnost napsat na vstupenku návrh masky na ocenění a podle toho pak byly ze čtyř desítek masek vyhlášeny čtyři nejlepší. Po dvou hodinách soutěží a tance   si všichni odnesli balónky, které tvořily výzdobu sálu, a jen neradi odcházeli domů. V maskách pomáhali hasiči Roman Weingartl a Daniela Weingartlová.

O pár hodin později byl sál uklizený a připravený pro vzácného a milého hosta. Večer patřil bubeníkovi, který ve světě sklízí jeden úspěch za druhým a v občance má místo narození – Rotava, Česká republika a jméno Pavel Valdman.  Po bouřlivém přivítání a úvodní skladbě Pavel vyprávěl o svém životě.  O hudebních začátcích,  kdy ve dvanácti letech usedl díky bratrovi za bicí a o dva roky později zakládal s kamarády  garážové kapely.  Následovala nelehká  cesta na konzervatoř v Praze a poznání, že být dobrým hudebníkem znamená cvičit a cvičit. Plán byl jasný, a tak začal Pavel makat  šest let o dvě hodiny více než ostatní (10 hodin denně) , aby dosáhl svého vysněného cíle – být uznávaným hudebníkem.  Dřina a píle přinesla své ovoce.  Klip pro Petra Poláčka, spolupráce s  Ewou Farnou , Markem Ztraceným, Danielem Landou a dalšími. Později pak i s Ondřejem Soukupem a  Jankem Ledeckým.

V roce 2008 nastal v životě mladého bubeníka velký zlom. Začal jako osmý Čech studovat na nejprestižnější  hudební škole Berklee Colege of Music v USA a také ji úspěšně dokončil.  Pavel vyprávěl o studiu, shánění peněz na školné, o hudebnících, se kterými se setkal - kapelou Aerosmith, Quincy Jonesem (producent alba Thriller - Michael Jackson), s Eagles, Johnem Mayerem i  o tom, jak mu škola pomohla. Krátce poté začala spolupráce s Danielem Jakubovicem a kapelou  Against The Wall, se kterou vystupuje i dnes.  Kromě toho pořádá  semináře a učební kurzy.  Volný čas věnuje cvičení.

Pavle, na dálku ještě jednou díky za nevšední zážitek i za Vaše osobní bubenické paličky, které jste našemu městu věnoval. Dokázal jste nám všem, že stojí za to jít za svými sny.

 

Iva Kalátová, starostka města


 

BŘEZEN

Vážení spoluobčané,

        5. února se v 16.30 hod. zaplnila zasedací místnost desítkami rotavských občanů i návštěvníků z blízkého okolí. Kdo jiný by nás v tak hojném počtu dokázal přilákat v pátek odpoledne na besedu než Petr Rojík? Geolog a patriot Krušných hor si dokázal najít ve svém nabitém programu čas a připravil nám další nezapomenutelný zážitek. Přednáška Kameny našeho domova byla skvělá! Petr nás všechny vzal na výlet až do doby srážky kontinentů, datované před stovkami milionů let a vyprávěl nám strhující příběhy hornin našeho domova.

Žuly ve všech svých nezaměnitelných podobách, ruly se svými typickými oky i plástevné fylity před námi jakoby vracely čas a vyprávěly nám o své cestě  do velké hloubky až ke svému opětovnému vynoření. Obrazová a slovní prezentace byla doplněna výstavkou Petrových leštěných hornin, které jsme si mohli všichni na závěr prohlédnout. Díky moc Petře, těšíme na další přednášku.

„Geologie a nerostné zdroje Karlovarského kraje“ je název nové Petrovy knihy o bohatství našeho kraje, o procesech v zemské kůře, o historicky významných ložiscích. Více se o ní dočtete na našich webových stránkách. Protože je o ni velký zájem, dovolím si Vás požádat o trpělivost. V příštích dnech budou do knihovny přivezeny další výtisky.

Během ledna a února proběhla rekonstrukce sociálního zařízení v sále Slovanského domu, při které byla rozšířena kapacita dámských i pánských toalet a zároveň toto místo získalo odpovídající úroveň. Část prací provedli zaměstnanci našeho města a tím pomohli uspořit finanční prostředky, které můžeme použít na další vybavení. Děkuji touto cestou všem, kteří pomáhali a zasloužili se tak o zkvalitnění prostředí, kde probíhají téměř všechny kulturní akce. A opravdu je to nádhera.

Někteří z Vás si určitě všimli, že v těchto dnech také probíhají stavební úpravy v přízemí městského úřadu. Od března bude v současných prostorách kulturního a informačního centra otevřena centrální pokladna a podatelna, kde budete moci zaplatit místní poplatky za odpad, za psy, za parkovací místa, pronájmy pozemků a hrobových míst, faktury za vodné a stočné. K tomuto kroku jsme přistoupili hlavně z toho důvodu, aby maminky s malými dětmi, starší a méně pohybliví občané nemuseli chodit až do 1. patra.

Služby kulturního a informačního  centra budou poskytovány v knihovně v rozsahu stejné provozní doby jako dosud.  V příštím roce by pak měl být za pomoci dotace vybudován výtah do prvního patra a dokončen tak bezbariérový přístup do budovy. 

„Dokud můžu, tak si nic neodpustím“. To je krédo pana Josefa Váni, českého dostihového jezdce a trenéra. Jeho trenérské a dostihové úspěchy - osm vítězství ve Velké Pardubické beze sporu dokládají, proč je největší postavou českého dostihového sportu. Setkala jsem se s panem Váňou na besedě u nás ve městě, kde vyprávěl svůj strhující životní příběh sportovce i člověka - dřina, překážky, únava, zranění, úspěchy i neúspěchy a zase dřina. Neúnavně odpovídal na všechny dotazy a svou lidskostí vytvořil vynikající atmosféru, a kdyby to bylo jen trochu možné, mohlo společné povídání pokračovat až do rána. Dozvěděla jsem se, že pokud mu zdraví dovolí, chystá se pan Váňa opět na letošní Velkou pardubickou. To si zaslouží velký obdiv.

Setkání zástupců společnosti ČSAD Autobusy Karlovy Vary s občany proběhlo ve čtvrtek 24.února. Jednání se uskutečnilo z iniciativy Svazku měst a obcí Kraslicka a pozváni byli ti, kterých se tato problematika dotýká, aby se mohli vyjádřit k tomu, co nás cestující nejvíce tíží.

Iva Kalátová, starostka města


 

ÚNOR

Vážení spoluobčané,

     v dnešním příspěvku se ještě na chvíli zastavím na konci minulého roku. Určitě jste si všimli, že se  ve městě objevil nový přírůstek v podobě oranžové multikáry. Jedná se o multifunkční stroj UNICAR 4x4, který má hodnotu téměř 2 a půl milionu korun.  Svozové vozidlo ke sběru separovaného komunálního odpadu jsme získali spolu s pěti novými sběrnými kontejnery z dotace Státního fondu životního prostředí a z našeho rozpočtu bylo zaplaceno pouze 266 tisíc korun.  Poděkování patří především  panu Martinu Elízovi, který se spolu s dalšími odborníky podílel na získání finančních prostředků.  

     Během ledna byl uzavřen rozpočet roku 2015.  Hospodaření minulého roku dopadlo velmi dobře. Důkazem toho je skutečnost,  že vznikl přebytek  více než 5 milionů  Kč a na běžných bankovních účtech města bylo k 31.12.2015 téměř 24 milionů Kč. Věřím, že uspořené finanční prostředky co nejlépe využijeme a navíc získáme další zdroje zejména prostřednictvím dotačních titulů.

     Proto byl na prvním jednání zastupitelstva města předložen přehled  konkrétních aktuálních výzev vhodných pro naše město. Pro nejbližší období byla schválena příprava těchto projektů:    V Integrovaném regionálním operačním programu  budou vyhlášeny  výzvy na rekonstrukci bytových domů a na rekonstrukci bytových jednotek v majetku města.  V této fázi se zaměříme na objekt v Nejdecké 427 a na vytipované byty na Sídlišti, které by byly pro rekonstrukci nejvhodnější. Pokud bude finanční  rozpočet po zpracování projektové dokumentace  pro město příznivý,  o dotace požádáme.

     Z evropských strukturálních fondů  je finančně  velmi výhodná výzva pro města a obce, ze které lze čerpat prostředky například na zpracování studií k plánovaným  projektům.

     Program Efekt 2016 je určen na opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení. Z tohoto programu  lze použít finanční prostředky na výměnu osvětlovacích těles a konstrukčních prvků, kabeláže v zemi a výkopové práce. Protože v současné době probíhá pasportizace veřejného osvětlení, jehož součástí je i návrh na úsporná opatření, budeme v průběhu února žádat o dotaci i z této výzvy.

     Zastupitelé se v lednu zabývali i budoucností prevence kriminality a schválili navýšení rozpočtu na mzdy pro 3 asistenty a zároveň i účast v dotačním titulu  ministerstva vnitra Program prevence kriminality  na rok 2016. Žádost bude podána na několik dílčích projektů. Kromě asistentů také na domovníky, na vzdělávání a na vybudování dětského hřiště v dolní Rotavě. 

     Prioritou pro rok 2016 bude navýšení počtu parkovacích míst i oprava chodníků a přístupových cest.  Ne všechny akce je možné realizovat za pomoci dotací. Proto se budeme snažit co nejvíce prací  zhotovit vlastními silami. To opět přinese úsporu podobně jako v  minulém roce.

     Schválen byl také Strategický plán rozvoje města (SPR) spolu s akčním plánem na nejbližší období. Za nejdůležitější oblasti pro zlepšení života nás všech byla určena bezpečnost, technická infrastruktura, územní rozvoj a bydlení a občanská vybavenost. V každé z těchto oblastí jsou stanoveny hlavní cíle, které se budeme snažit plnit podle přiřazených priorit.  Každý rok by měl být akční plán zhodnocen a aktualizován. S obsahem Strategického plánu budete vy občané města seznámeni zástupcem společnosti Equica.

     Jistě si mnozí z vás všimli, že je na budově městského úřadu nainstalován nový informační panel, který v pravidelných intervalech zobrazuje  datum, čas, teplotu vzduchu a navíc důležité aktuální informace.

     Závěrem se omlouvám za pozdní vydání tohoto čísla, ke zdržení došlo proto, že jsem s napsáním příspěvku čekala  až na zasedání ZM, abych vás s aktuálními novinkami mohla seznámit.

Iva Kalátová, starostka města


 

LEDEN 

Vážení spoluobčané,

  věřím, že se Vám všem vánoční svátky podařilo prožít podle Vašich představ, i když nám někdy počasí připomínalo spíše jaro.

  Máme za sebou první dny nového roku, do kterého  naše město vstoupilo s novými obecně závaznými vyhláškami, které zastupitelé  na svém zasedání v prosinci schválili. S jejich zněním se můžete seznámit na stránkách města nebo si je vyžádat na podatelně úřadu.  

  Ihned po schválení vstoupila v účinnost obecně závazná vyhláška k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou je zakázáno užívání zábavní pyrotechniky ve městě. Za porušení této vyhlášky budou udělovány pokuty. Bude-li chtít někdo z občanů pořádat ohňostroj, je jeho povinností nahlásit tuto skutečnost na městském úřadě a požádat o výjimku, které bude v případě dodržení bezpečnostních opatření vyhověno. Přesto, že situace ještě zdaleka nebyla ideální, je potřeba říct, že i díky asistentům prevence kriminality byly letošní Vánoce mnohem klidnější než ty předchozí.

  Obsahem další obecně závazné vyhlášky je regulace loterií a jiných podobných her. To znamená, že od 30.6.2016 je v našem městě zakázáno provozování výherních hracích automatů a videoloterijních terminálů. Věřím, že je tento krok v boji proti hazardu správný. Na to, že značná část sociálních dávek končí právě v automatech, upozorňovalo mnoho občanů.

  Zastupitelé schvalovali výši místních poplatků. Podmínky o povinnosti poplatníků i způsobu  placení za odpad jsou součástí obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Na rok 2016 je stanovena sazba na osobu za odvoz komunálního odpadu v Rotavě  na 440,-Kč, což je o 60,-Kč méně než v předchozích letech. Upravena byla také splatnost poplatku, a to nejpozději do 30.září.

  V průběhu měsíce ledna obdrží všichni poplatníci na adresu trvalého bydliště podrobné instrukce o všech podmínkách, které se týkají nejen odpadů, ale také poplatku ze psů, u kterého byla cena také upravena. Kromě toho budou v dalším čísle Zpravodaje a  na webových stránkách uveřejněny  sazby všech místních poplatků včetně podstatných informací. 

  S rokem 2015 jsme se rozloučili tradičním odpoledním setkáním se seniory v sále Slovanského domu. Přišlo vás více než v loňském roce a myslím, že nikdo nelitoval, že v příjemné společnosti spolu s ostatními takto strávil více než dvě hodinky plných dobré nálady. K pohodové atmosféře   přispělo  úvodní  tradiční vystoupení  našich  nejmenších z mateřské a základní školy a  o občerstvení se opět postarali žáci 2.stupně. Někteří z vás si zazpívali i zatančili při vystoupení dechové hudby  Horalka z Kraslic, kterým letošní setkání se seniory vyvrcholilo.

  Na závěr bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům města a veřejně prospěšných prací za pomoc při udržení čistoty ve městě během svátků. Děkuji všem, kteří obětovali své osobní volno a ráno 25. prosince i v dalších dnech uklízeli  nepořádek kolem popelnic a kontejnerů.

Iva Kalátová, starostka města