Obsah

 

Leden 2019

Vážení spoluobčané,

rok 2018 je za námi. Pro mnohé z nás rok plný očekávání a životních změn, které ovlivní nejbližší budoucnost našeho města. Jeho závěr byl hektický, během krátké doby jsme připravili téměř z ničeho dvě nejpodstatnější zasedání zastupitelstva roku. Proto se omlouvám za pozdější vydání nového čísla našeho zpravodaje. Velice si vážím toho, že jste mi dali důvěru, abych o té nejbližší budoucnosti rozhodoval z pozice starosty. Jsem dva měsíce ve funkci a už mohu s naprosto čistým svědomím říci, že nové vedení pracuje opravdu naplno, i když to ve městě nejde zatím příliš vidět. Je potřeba si uvědomit, že na městském úřadě chybí mnoho úředníků, proto je velká část našeho úsilí směrována na samotný chod města. Žádné předchozí vedení nemělo horší startovní pozici. Chybí tajemník, vedoucí a referenti odborů, a tak je pro nás každý den novou zkušeností. Prozatím již byla vyhlášena výběrová řízení na 10 neobsazených pozic. Přesto se nám společně s finančním výborem podařilo sestavit rozpočet města na tento rok, který byl po zapracování některých připomínek schválen 14 zastupiteli. I přes schválené investice je především ve znamení úspor. Snažíme se šetřit i tím, že si vlastními silami zajišťujeme věci, za které byly v minulosti vypláceny nemalé prostředky. Například správa facebookových stránek města, v nichž se Vás snažíme pravidelně informovat, stála v minulém roce téměř 40 000 Kč každý měsíc. Zpracování výše uvedených výběrových řízení by dříve stálo skrze externí firmu dokonce 100 000 Kč. Znamená to sice více práce pro nás, ale každá koruna pro město se počítá.

Schválené investice pro rok 2019:

· projektové dokumentace pro odstavnou plochu a parkoviště u lékárny a parkovací a odstavná stání za blokem č. 25;

· opravy mostů v majetku města;

· bezbariérová komunikace pro pěší mezi objekty MěÚ a pošty;

· projektová dokumentace pro kanalizaci, rekonstrukci a rozšíření vodovodu pro Sklenský vrch;

· zapojení vrtu pitné vody;

· údržba a oprava rybníků ve městě

· odkup bytů ve městě;

· rekonstrukce veřejného osvětlení;

· komunikace a sjezdy pro 5 rodinných domů v ulici Pod Školou;

· inženýrské sítě a sjezdy pro 5 rodinných domů v ul. Nová Plzeň;

· bezbariérový přístup do budovy městského úřadu;

· dokončení rekonstrukce hasičské cisterny;

· dokumentace pro cyklostezku horní Rotava – vlakové nádraží.

Každý den řešíme mnoho Vašich připomínek. Snažíme se reagovat na veškeré Vaše podněty a děláme vše proto, aby se nám v Rotavě žilo lépe. Potrápily nás výpadky dodávek vody a nyní nás to samé potkalo s veřejným osvětlením. Jeho stav 

je zanedbaný, neboť dlouhé roky se zajišťovali pouze nutné opravy. Chybějící investice jsou znatelné a jeho omezené fungování je v některých částech zajištěno alespoň provizorně. Nefungující části se pokusíme zprovoznit v průběhu tohoto měsíce, kdy bychom se také měli dozvědět, zda bude úspěšná žádost o dotaci na jeho rekonstrukci. Obdržet bychom mohli až 2 mil. Kč z celkových nákladů přesahujících 4 mil. Kč. Voda a její cena. To je každoroční téma. Ještě do roku 2021 je pro naše město závazný finanční model pro stanovení ceny vody a budeme bohužel nuceni ještě další dva roky platit více. Zapojení vrtu by mělo zajistit její dostatečné množství a projekty pro rozšíření vodovodu a kanalizace pohodlnější život v lokalitách, kde dnes chybí. Zvyšují se také globálně ceny energií. Pro naše město jsme zajistili nejvýhodnější cenu plynu na trhu od konce léta a cenu elektřiny jsme soutěžili společně s dalšími institucemi v Karlovarském kraji, abychom dosáhli co nejlepší ceny.

Nabitý pracovní program v průběhu prosince nám bohužel nedovolil ani setrvat na adventním setkání seniorů až do konce. Nutnost schválení podkladu pro získaní dotace, a tím i úspory prostředků z pokladny města, nás donutila vyměnit příjemnou vánoční atmosféru za mimořádné zasedání zastupitelstva města. Přesto nás chvíle s Vámi nabila energií, se kterou vstupujeme i do tohoto roku. Věřím, že právě taková setkání prohlubují náš vztah k našemu domovu. Jménem všech zastupitelů města Vám, vážení spoluobčané, přeji to nejlepší v roce 2019.

Michal Červenka,
starosta města

 

Prosinec 2018

Vážení spoluobčané,

je mi velkou ctí, že Vás mohu oslovit skrze úvodní slovo v našem zpravodaji. O výsledcích voleb samotných jste již byli informováni v minulém vydání. Poslední říjnový den proběhlo v sále Slovanského domu ustavující zasedání zastupitelstva města, během něhož zastupitelé zvolili nové vedení města. Do funkce uvolněného starosty byla zvolena má osoba, do funkce neuvolněného místostarosty byl zvolen pan Martin Rezek a radními se stali pan Ing. Jan Slíva, pan Christos Duludis a paní Mgr. Jaroslava Červenková, DiS. Pevně věřím, že nové vedení, vědomo si důvěry nejen občanů, ale také zastupitelů, bude pracovat ve prospěch města dle nejlepšího svědomí a vědomí. Ostatně tak, jak se očekává od každého z nás zastupitelů. Zřízen byl také finanční a kontrolní výbor, jež jsou poradními orgány zastupitelstva města. Rada města již v průběhu měsíce listopadu třikrát zasedala, a i ta zřídila své poradní orgány, komise rady města.

Nyní je hlavním úkolem ukončení stávajícího roku a příprava roku příštího. Zde patří velký dík za snahu a odhodlání, s jakým pracují zaměstnanci města. V organizační struktuře nyní nejsou obsazeny pozice čtyř vedoucích odborů, čili
pouze jeden odbor má svého vedoucího, a dalších pět zaměstnanců chybí na pozicích referentů. Obsazena není ani pozice tajemníka, který je vedoucím městského úřadu. V nejnáročnějším období roku, které je umocněno komplikacemi spojenými se zapracováním změn souvisejících s volbami, jsou tak všichni vystaveni velkému tlaku.

V průběhu listopadu se nadále pracovalo na dokončení stavebních prací v našem městě. S tím však bohužel byly spojeny také problémy v dodávkách vody, které nám všem více či méně komplikovaly život. Za komplikace se ještě jednou omlouváme. Nejen rekonstrukce vodovodu do dolní Rotavy se již blíží ke zdárnému konci. I pro rok 2019 připravujeme velké množství investičních akcí, včetně již započatých. Jedná se například o zpracování projektové dokumentace pro kanalizaci a rekonstrukci a rozšíření vodovodu na Sklenský vrch, zapojení vrtu jako zdroje pitné vody, výstavbu komunikací a infrastruktury pro rodinné domy, bezbariérový přístup na městský úřad a mnoho dalších. Které konkrétní akce nakonec budou realizovány již v roce příštím, o tom rozhodne zastupitelstvo města při schvalování rozpočtu, na němž nyní intenzivně pracujeme.

Jednou z hlavních priorit by mělo být vykupování bytů do vlastnictví města, abychom měli vliv na to, kdo se stane našimi sousedy. Každý den mě mnoho z Vás kontaktuje se svými problémy a nejčastěji je to právě ve věci občanského soužití. Věřím, že jednou se vrátí do Rotavy taková atmosféra, při níž nás bude trápit „jen špatně upravený záhon“. Z probíhajících jednání se zástupci Policie ČR vyplývá, že z pohledu jejich statistik je Rotava bezpečným městem a řešená kriminalita má také vysokou objasněnost. Ve věci klid-

ného občanského soužití musí hrát svou aktivní roli městská policie a asistenti prevence kriminality, nastavení jasných pravidel a jejich fungování.

Velkou radost mi v nové funkci přináší možnost setkávat se s našimi jubilanty. Při těchto setkáních se každé projevy blahopřání změní v příjemné posezení s množstvím vzpomínek a podnětů. Naděje v lepší zítřky našeho města, to mají všechna setkání společné. Přistupovat k ní musíme s pokorou a respektem, které si také zaslouží každý, kdo se rozhodl zůstat a žít tu společně s námi slušně a zodpovědně. 

Využijme příchodu vánočních svátku a setkejme se na některé z připravovaných akcí. Hned první prosincovou sobotu se koná Mikulášská jízda, den poté slavnostní rozsvícení vánočního stromu, na Mikuláše budeme vypouštět balónky Ježíškovi a 13. prosince proběhne tradiční předvánoční setkání seniorů.

Těším se a přeji Vám všem klidný konec roku, Vánoce plné radosti a pohody a v roce novém splnění všech přání.

Michal Červenka, starosta města