Obsah

 

starosta

Květen 2019

Vážení spoluobčané,

v poslední době společně řešíme pro naše město spíše méně radostná témata. Občanské soužití, dluhy, přestupky a pořádek ve městě. Vězte, že jsme se díky našim krokům dostali do zájmu mnoha institucí, které se zabývají některým z uvedených problémů. Ani jedné ze zúčastněných stran, městu, dotčeným občanům a institucím, rozhodně není tato situace příjemná. Když vnímám, jaký tlak je na vedení města vytvářen, dovedu částečně lidsky pochopit, že nemuselo být snadné nastolit cestu, kterou jsme se vydali my. O to více mě těší, že radní města jsou ve svém postoji statečně jednotní.

Když se podařilo stabilizovat chod úřadu, začali jsme postupně řešit právě to, co nás trápí nejvíce. Mrzí mě, že na některé věci ještě nepřišla řada. Rádi bychom např. dořešili organizační strukturu našeho úřadu, abychom ulevili úředníkům, na které klademe mnoho práce, a zároveň úřad ještě více přizpůsobili potřebám Vás občanů. Bohužel, po zjištění, v jakém stavu jsou naprosto zásadní věci pro navrácení rovnováhy do našeho města, jsme se rozhodli napnout síly v první řadě tímto směrem. A jak se nám to zatím daří?

Na začátku dubna jsme evidovali dluhy na nájemném za období let 2016 až 2018 ve výši 907 000 Kč. K dnešnímu dni se podařilo tuto částku snížit o 170 000 Kč, téměř o 20 %! Za uvedené období k dnešku poklesly také dluhy na vodném a stočném o 5 000 Kč a na poplatku za komunální odpad o 35 000 Kč. Pohledávky za odpad jsou přesto za uvedené období 1 335 000 Kč. Znovu apeluji. Pokud víte, že máte dluh a ještě Vám nepřišla výzva k úhradě, nespoléhejte na to, že se zapomnělo. Úředníci pouze v období zpracování vyúčtování za rok 2018, které musí být do 30. dubna, zpomalili přípravu podkladů. Řešte tedy dluh ještě před tím, než Vám přijde dopis od advokátní kanceláře. Vyjde Vás to levněji a zabráníte hrozbě vystěhování. Advokátní kanceláři jsme předali k řešení přes 100 přestupků vzniklých v roce 2018. Nesmí se opakovat situace z roku 2017, kdy došlo k promlčení 150 přestupků. Městská policie má nyní jasný úkol, nekompromisně trestat nerespektování pravidel. V prvním čtvrtletí bylo meziročně pokutováno třikrát více přestupků. Byl odeslán návrh na změnu a doplnění dopravního značení u panelových domů, chodníky nejsou parkoviště ani zkratky. Maminky s kočárky nebo senioři nebudou obcházet v řadě stojící auta. A co teprve v případě požáru nebo zásahu rychlé záchranné služby...

Samozřejmě také řešíme mnoho Vašich dotazů. Nejčastěji se týkají vykoupených třinácti bytových jednotek. Nájemní smlouva bude nyní uzavřena pouze u dvou z nich, zbývající budou prozatím neobsazené. Město neprodává žádné byty. Naopak se připravují další odkupy do našeho vlastnictví. V oblasti hospodaření města již máme zpracovány výkazy k plnění rozpočtu za první čtvrtletí letošního roku. Stav bankovních účtů na začátku roku, tedy k 1. lednu, byl 20 030 678 Kč. Na konci čtvrtletí, tedy k 31. březnu, byl stav 20 086 327 Kč. Příjmy byly o 441 313 Kč vyšší než výdaje.

Přes veškeré starosti jsme tu ale především proto, aby město vzkvétalo. Rozpracovány jsou mimo jiné projektové dokumentace pro veřejné osvětlení u fotbalového hřiště, vodovod a kanalizaci na Sklenský vrch, parkoviště u zdravotního střediska a parkoviště u bl. 25. Hotové jsou například projektové dokumentace pro parkoviště u bl. 18, pro veřejné osvětlení v Růžovém údolí nebo pro plně bezbariérový byt.

V blízké době nás čeká realizace mnoha nákladných akcí. Vybudování nové komunikace pro rodinné domy v lokalitě pod školou, připojení vrtu pitné vody, bezbariérová trasa mezi MěÚ a poštou, výměna svítidel ve městě nebo osazení sněhových zábran na bl. 17. Výdaje se vyšplhají do milionů korun. I přes zapojení získaných dotací se jedná o výrazné zatížení rozpočtu. Mám tedy velkou radost, že nám vyšla na poslední chvíli podaná žádost o dotaci na činnost APK. Velká část financování asistentů tedy půjde mimo finance města.

Nezapomínejte sledovat webové stránky a facebook města, ať nepřijdete o novinky. Například uplynulý měsíc byl bohatý na společenské akce - promítání cestopisu, přednáška na téma první světové války, beseda PČR, Velikonoční odpoledne, Den země a čekají nás ještě divadelní představení a Pálení čarodějnic. Nemohu nezmínit ocenění reprezentantů našeho oddílu vzpírání, především Daniely Zronkové, kteří získali ocenění v anketách Nejúspěšnější sportovec okresu Sokolov a Sportovci roku Kraslicka za rok 2018.

Máme za sebou první půl rok v novém složení zastupitelstva, s novým vedením města. Je před námi mnoho práce a výzev. I díky Vám víme, kde máme mezery, jaké děláme chyby. Nebudeme strkat hlavu do písku. Jsme tu od toho, abychom jednali svědomitě, v zájmu města a jeho občanů, jak jsme slíbili na svou čest a svědomí. Přeji nám Všem úspěšný měsíc květen.

Michal Červenka, starosta města

 


Duben 2019

Vážení spoluobčané,

v březnovém čísle jsem se díky odkoupení 12 bytových jednotek do vlastnictví města věnoval především problematice občanského soužití. V březnu jsem byl pozván na tři významná setkání, kde opět zaznívalo toto téma.

Prvním z nich bylo setkání s panem senátorem Balatkou. Pan senátor obdržel podnět našeho občana ve věci činnosti jedné z neziskových organizací (dále jen NO) v našem městě. Příkladem: rodina v jiném městě neplatí nájem a je vnímána jako problémová, nedaří se jí proto po vystěhování zajistit bydlení v místě. Stane se klientem NO, která jí zajistí bydlení v Rotavě za přemrštěné nájemné. Rodina uhradí pouze jeden nájem a na další již nemá peníze. Neuhradí dokonce ani obdrženou pokutu za vyhozený odpad mimo kontejner a v domě narušuje sousedské vztahy. Jak situaci řeší rodina ve spolupráci s neziskovou organizací? Rodina se dožaduje přidělení bytu od města a dovozu potravin z potravinové banky. Nez. organizace se v takové rodině objeví jednou, dvakrát do měsíce. Veškeré problémy tak „vyžírá“ náš úřad a naši občané. Sociální práce neziskové organizace je v tomto případě naprosto nežádoucí. Svým klientům má pomáhat v místě, ne pouze přesouvat problémy jinam. Při jednání se zástupci NO v kanceláři starosty zaznělo jasné odmítnutí takového přístupu a pokyn pozastavit zneužívanou spolupráci s potravinovou bankou. Myslím si, že potenciálních klientů, kteří potřebují také pomoci, je u nás ve městě dostatek – rodiny s dětmi, matky samoživitelky a osamocení senioři. Uvítáme každého, kdo bude chtít pomáhat našim občanům v nouzi, řešit jejich problémy a potřeby. Zastupitelé dokonce schválili příspěvek na činnost jedné z neziskových organizací, která díky svému přístupu pomáhá snižovat dluhy několika rodin vůči městu. Jsme ochotni pomoci i nově příchozím, ale jen za cenu toho, že přijmou jasná pravidla. V tom neustoupíme ani při vyhrožování stížnostmi ombudsmanovi či jiným úřadům.

Druhým setkáním byla konference Ministerstva vnitra k projektu Domovník – Preventista, která se konala v Kadani. Sešli se zde zástupci měst, která trápí podobné problémy. Špatná situace v bydlení a udržování pořádku. Proti tomu bojujeme právě i pomocí projektu Domovník – Preventista. Našim domovníkům děkuji za jejich práci, která opravdu není snadná a často si musí vyslechnout nepříjemné řeči. Přitom chtějí to samé, co my všichni, čistotu a pořádek na chodbách v domech. V debatách mezi představiteli měst panovala naprostá shoda v jedné věci, stát musí přenastavit systém sociálních dávek, včetně příspěvku na bydlení.

Tím se dostávám ke třetímu setkání. Tím byla návštěva pana prezidenta Miloše Zemana v Kraslicích, při které se sešel se starosty z Kraslicka. Požádal jsem pana prezidenta, aby při setkání se zástupci Vlády ČR otevřel téma obchodu s chudobou a zneužívání sociálních dávek. Sám pan prezident se vyjádřil v tom smyslu, že právo bydlet se odvíjí od povinnosti dodržovat pravidla. Dalším probíraným tématem byla kvalita vozovek v našem kraji.

V našem městě jsme se již pustili do první série oprav děravých silnic. V plánu není pouze ulice Sídliště, ale také ostatní lokality. Velmi poničená je například ulice Žižkova. V nejhorším stavu je silnice v dolní Rotavě směrem do Kraslic (21041). Tento úsek bohužel není v majetku města. Na základě žádosti o zajištění oprav komunikací v našem městě nám bylo sděleno, že tato část byla zařazena do plánu oprav na rok 2019 a snad se tedy oprav povrchu dočkáme co nejdříve.

S jarem přišla i jarní údržba města. Po tuhé zimě musíme na mnoha místech upravit prostranství, chodníky a zeleň. Proběhly kontrolní pochůzky v katastru města a schůzka předsedů Komise životního prostředí p. Fraňka, Stavební komise p. Duludise, technika veřejného prostranství p. Pleiera a stavebního technika p. Trojáka. V dubnu se tak naplno pustíme do práce, které není málo.

Na svém březnovém zasedání zastupiteléodsouhlasili nákup další bytové jednotky v bloku č. 7. Nadále trvá aktivní oslovování majitelů bytů nabízených k prodeji prostřednictvím realitních kanceláří. Projednáváno bylo mimo jiné i přidělování dotací z rozpočtu města pro letošní rok a já jsem rád, že pomůžeme jedné z mála našich historických památek, kostelu sv. Petra a Pavla. Příspěvek poputuje na záchranu kostelních varhan.

V březnu se také konala Výroční členská schůze našich zahrádkářů ZO ČZS Rotava. Na programu jednání bylo například dění v jednotlivých osadách, ale dostali jsme se i k městským tématům. Naše organizace obdržela od Republikové rady ČZS zlatou medaili za mimořádné zásluhy o Český zahrádkářský svaz! Je to zásluhou všech zahrádkářů v Rotavě. I letos plánují svou tradiční výstavu v sále Slovanského domu. Moc děkujeme za léta péče o naše okolí.

Pravidelné úterní setkávání důchodců tentokrát doplnila beseda s  p. Čermákem, krajským koordinátorem projektu MPSV - Stárnout doma. Představena byla Seniorská obálka - formulář pro starší osamocené lidi pomáhající v situacích, kdy se dostanou do tísně, ohrožení zdraví nebo života. Dostalo se také na ochranný limit na doplatky za léky, praktiky šmejdů, či bezbariérovou trasu mezi městským úřadem a poštou nebo možnosti pečovatelské služby. V dubnu bude zkolaudován nově zbudovaný výtah v budově MěÚ23. 4. se bude konat další beseda, tentokrát s Policií ČR na téma Zabezpečte se.

Čekají náš Velikonoce, které jsou nejvýznamnějšími křesťanskými svátky. Mají připomínat zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Jsou to také svátky jara, které oslavují probouzení přírody, její plodnost, naději a lásku. Milí rotavané, přeji Vám všem krásný duben.

Michal Červenka, starosta města


Březen 2019

Vážení spoluobčané,

chceme zajistit lepší sousedy! Ve čtvrtek 28. 2. zastupitelé odsouhlasili odkoupení dvanácti bytových jednotek, z nichž osm je v nejproblémovějších panelových domech - bl. č. 6, 7 a 13. Odkup je součástí dlouhodobé strategie navrácení pořádku do našich ulic a vchodů. Jedná se o největší navýšení bytového fondu města od dob jeho privatizace, kdy došlo ke ztrátě kontroly nad tím, kdo s námi bude bydlet. Během několika let jsme se dostali do situace, kdy starousedlíci z paneláků, jež nejsou v našem vlastnictví, chodí prosit na úřad o pomoc a část nových „spoluobčanů“ nám tamtéž vyhrožuje, když jim kvůli dluhům a špatným referencím odmítneme přidělit byt.

Chceme pomoci lidem v SVJ převzít zpět kontrolu nad panelovými domy a nastavit takové podmínky, aby se zahraničním vlastníkům nevyplatilo nadále využívat byty k jejich ziskům. Oslovujeme insolvenční správce, kteří spravují majetek zadlužených vlastníků bytů. Snažíme se tím předejít prodeji „na kšeft“. Stejně tak postupujeme i v případě neziskových organizací, díky kterým přicházejí do našeho města občané, které z jejich měst vystěhují. Tito lidé vzhledem ke své situaci nemají na více než jeden nájem v takových bytech a migrují v našem městě z bytu do bytu. Seniorům se snažíme vysvětlit, že nemusí mít obavy obracet se na MP a PČR. Jinak se nedostaneme ke konkrétním osobám a jejich konkrétním činům ve věci narušování občanského soužití. Podaří se nám totiž po letech rozhýbat přestupková řízení a již nedojde k tomu, že přestupek nebude potrestán! Další besedy na téma bezpečnosti a zdraví jsou již přichystány. Nebude to snadná a krátká cesta, ale občas si extrémní situace vyžádají extrémní řešení. Rotava má být městem s dostupným bydlením pro rodiny a mladé a klidným místem pro odpočinek starých, kteří se často v dobách minulých osobně podíleli na jeho zvelebování. A spolu s námi tu může být každý, chcemBesedae jen to, aby respektoval pravidla slušného soužití. V rámci zasedání zastupitelstva byl také změněn původně kalkulovaný zisk vyúčtování tepelné energie pro obyvatele ve výši 15,65 %. V době zvyšování nákladů domácností na základní potřeby, u energií obzvláště, jsme považovali takový zisk za nepřiměřený a rozhodli jsme se jej snížit na 6 %.

Že jsme schopni si tu každodenní život zpříjemnit, je vidět i na kulturních a Plesspolečenských akcích. Na pondělního Tvořílka chodí pravidelně mnoho dětí, nově zavedená Odpoledne pro důchodce už si také našla své pravidelné účastníky a Reprezentační ples města byl beznadějně vyprodán. Sto šedesát hostů se bavilo do brzkých ranních hodin! Nezapomněli jsme v rámci slavnostní události ani na naše občany v pečovatelském domě, kam jsme zavítali s malou výslužkou a zpříjemnili jim nedělní odpoledne.

V úterý 19. 3. od 14:30 hod zveme seniory v rámci Odpoledne pro důchodce ke kulatému stolu s krajským koordinátorem MPSV, který jim představí novinky a zodpoví mnohé dotazy z oblasti života seniorů. Na začátku dubna, konkrétně 5. 4., nás čeká divadelní představení, komedie S tvojí dcerou ne, a čekají nás také Velikonoce a Pálení čarodějnic. Rozhodně se máme společně na co těšit.

Michal Červenka, starosta města


Únor 2019

Vážení spoluobčané,

v průběhu ledna k nám přišla pravá krušnohorská zima. Někdo se raduje, jiný nadává. My bojujeme s rozmary počasí a strojní technikou. Vozidla údržby nejsou v dobré kondici a po zimě je nemine dlouho odkládaný generální servis. Čas strávený opravami poté dohánějí svým nasazením pracovníci, kteří se vydávají do ulic v brzkých ranních i pozdních večerních hodinách. Náš katastr je rozsáhlý a díky vydatnému sněžení by v některých dnech mohli jezdit prakticky nonstop. Často mi voláte, kde zrovna není ideálně protaženo. Snažíme se na Vaše podněty reagovat, ale ne vždy je v našich silách vyhovět. Někteří z Vás si možná vzpomenou na leden roku 2017, kdy kvůli úklidu sněhu do našeho města dokonce přijela natáčet televize. Byly objednány firmy z okolí a zapojeno bylo 20 pracovníků veřejně prospěšných prací z úřadu práce. Dnes máme těchto pracovníků bohužel pouze 5 a desítky tisíc korun za firmy z okolí se prozatím snažíme vkládat především do vlastní údržby. Například střecha na bloku číslo 17. Na jaře loňského roku zrekonstruovaná, ale bez instalace sněhových zábran. Proč to zmiňuji? Letošní zima nám svým střídáním sněhových a dešťových srážek připravila takové podmínky, že v naší nadmořské výšce je hodnota zatížení sněhem na metr čtvereční 90 kg, to je nejvíce za 5 let! Výsledek toho, co takto těžký sníh dokáže, můžete vidět na zničených stříškách nad vchody paneláku. Naštěstí nedošlo k žádnému zranění. Proběhlo kompletní odklizení sněhu ze střechy a řešíme nápravu ve věci osazení protisněhových prvků. Sníh nás ještě nějakou chvíli potrápí, tak na sebe buďte opatrní a myslete na nástrahy zimy i za volantem.

Občas nás také ještě potrápí veřejné osvětlení, které se nám podařilo provizorně zprovoznit. Z Ministerstva průmyslu a obchodu jsem dostal předběžnou informaci, že naše žádost na rekonstrukci veřejného osvětlení byla schválena. Po obdržení oficiálních dokumentů zahájíme neprodleně další kroky, na které se připravujeme již nyní. Přiznána nám byla také dotace na zapojení vrtu pitné vody, a to ve výši 2,8 mil. Kč.

V minulém zpravodaji jsem zmiňoval výběrová řízení na uvolněné pozice na městském úřadě. Po ukončení výběrových řízení se podařilo některá pracovní místa obsadit. Věřím, že až noví pracovníci nastoupí, tak budou přínosem a úřad postupně začne naplno fungovat. Bude to znamenat malé vítězství. I přes očekávané nezvládnutí nelehké situace se nám podařilo zajistit chod města a konečně se zaměříme na to, co nás všechny trápí. Začneme šlapat na paty těm, kteří nerespektují pravidla slušného chování. Zaměříme se na vymáhání místních poplatků. Neexistuje, aby se nám vedle kontejnerů přes noc objevily kusy nábytku a pytle s odpadky a zároveň zůstalo nezaplaceno za odpad beztrestně každý rok přes čtyři sta tisíc korun. Upozorňuji, že odpad odložený mimo sběrné nádoby je považován za černou skládku a původci může být uložena pokuta do výše padesáti tisíc korun. Využijte raději služeb města a sběrného dvora. Striktně budeme přistupovat také k dluhům na nájmu či vodném a stočném. Skončí neřešení přestupků. Narušitelé veřejného pořádku se nebudou spoléhat na to, že se vše obejde bez sankce. Nechci, aby snaha a investice do našeho města byly zastiňovány negativním vlivem těch, kterým je kvalita života v našem městě ukradená. Ihned po nástupu do funkcí jsme společně s místostarostou začali jednat o odkupu 12 bytů v majetku jediné osoby, který se teď blíží ke zdárnému konci. Početně se jedná o téměř jeden celý vchod panelového domu. Dnes už mi na stole leží cenové nabídky.

Nedělní odpoledne 27. ledna patřilo na úřadě dobrovolníkům, díky kterým se v našem městě konají nejrůznější zábavné akce. Krom poděkování a malé odměny bylo připraveno také pohoštění. Tito úžasní lidé, kteří obětují svůj volný čas, stojí za turistickými pochody, výlety do pohádky, dětskými dny, pálením čarodějnic… Jsem pyšný na to, že se v našem městě najde několik desítek nadšenců všeho věku. Poděkování patří nejen jim a dobrovolným hasičům, ale také pracovníkům odboru kultury.

 

Na co se můžeme těšit v nejbližších týdnech? V sále Slovanského domu se bude v neděli 10. února konat dětský karneval a finišovat budou v tomto měsíci také přípravy na ples města, který se bude konat 2. března. Na něj se já osobně moc těším. Situace mi ještě nedovoluje věnovat se občanům tolik, jak bych si přál, a tak doufám, že se společně setkáme v dobré náladě právě na městském plesu.

Michal Červenka, starosta města


Leden 2019

Vážení spoluobčané,

rok 2018 je za námi. Pro mnohé z nás rok plný očekávání a životních změn, které ovlivní nejbližší budoucnost našeho města. Jeho závěr byl hektický, během krátké doby jsme připravili téměř z ničeho dvě nejpodstatnější zasedání zastupitelstva roku. Proto se omlouvám za pozdější vydání nového čísla našeho zpravodaje. Velice si vážím toho, že jste mi dali důvěru, abych o té nejbližší budoucnosti rozhodoval z pozice starosty. Jsem dva měsíce ve funkci a už mohu s naprosto čistým svědomím říci, že nové vedení pracuje opravdu naplno, i když to ve městě nejde zatím příliš vidět. Je potřeba si uvědomit, že na městském úřadě chybí mnoho úředníků, proto je velká část našeho úsilí směrována na samotný chod města. Žádné předchozí vedení nemělo horší startovní pozici. Chybí tajemník, vedoucí a referenti odborů, a tak je pro nás každý den novou zkušeností. Prozatím již byla vyhlášena výběrová řízení na 10 neobsazených pozic. Přesto se nám společně s finančním výborem podařilo sestavit rozpočet města na tento rok, který byl po zapracování některých připomínek schválen 14 zastupiteli. I přes schválené investice je především ve znamení úspor. Snažíme se šetřit i tím, že si vlastními silami zajišťujeme věci, za které byly v minulosti vypláceny nemalé prostředky. Například správa facebookových stránek města, v nichž se Vás snažíme pravidelně informovat, stála v minulém roce téměř 40 000 Kč každý měsíc. Zpracování výše uvedených výběrových řízení by dříve stálo skrze externí firmu dokonce 100 000 Kč. Znamená to sice více práce pro nás, ale každá koruna pro město se počítá.

Schválené investice pro rok 2019:

· projektové dokumentace pro odstavnou plochu a parkoviště u lékárny a parkovací a odstavná stání za blokem č. 25;

· opravy mostů v majetku města;

· bezbariérová komunikace pro pěší mezi objekty MěÚ a pošty;

· projektová dokumentace pro kanalizaci, rekonstrukci a rozšíření vodovodu pro Sklenský vrch;

· zapojení vrtu pitné vody;

· údržba a oprava rybníků ve městě

· odkup bytů ve městě;

· rekonstrukce veřejného osvětlení;

· komunikace a sjezdy pro 5 rodinných domů v ulici Pod Školou;

· inženýrské sítě a sjezdy pro 5 rodinných domů v ul. Nová Plzeň;

· bezbariérový přístup do budovy městského úřadu;

· dokončení rekonstrukce hasičské cisterny;

· dokumentace pro cyklostezku horní Rotava – vlakové nádraží.

Každý den řešíme mnoho Vašich připomínek. Snažíme se reagovat na veškeré Vaše podněty a děláme vše proto, aby se nám v Rotavě žilo lépe. Potrápily nás výpadky dodávek vody a nyní nás to samé potkalo s veřejným osvětlením. Jeho stav 

je zanedbaný, neboť dlouhé roky se zajišťovali pouze nutné opravy. Chybějící investice jsou znatelné a jeho omezené fungování je v některých částech zajištěno alespoň provizorně. Nefungující části se pokusíme zprovoznit v průběhu tohoto měsíce, kdy bychom se také měli dozvědět, zda bude úspěšná žádost o dotaci na jeho rekonstrukci. Obdržet bychom mohli až 2 mil. Kč z celkových nákladů přesahujících 4 mil. Kč. Voda a její cena. To je každoroční téma. Ještě do roku 2021 je pro naše město závazný finanční model pro stanovení ceny vody a budeme bohužel nuceni ještě další dva roky platit více. Zapojení vrtu by mělo zajistit její dostatečné množství a projekty pro rozšíření vodovodu a kanalizace pohodlnější život v lokalitách, kde dnes chybí. Zvyšují se také globálně ceny energií. Pro naše město jsme zajistili nejvýhodnější cenu plynu na trhu od konce léta a cenu elektřiny jsme soutěžili společně s dalšími institucemi v Karlovarském kraji, abychom dosáhli co nejlepší ceny.

Nabitý pracovní program v průběhu prosince nám bohužel nedovolil ani setrvat na adventním setkání seniorů až do konce. Nutnost schválení podkladu pro získaní dotace, a tím i úspory prostředků z pokladny města, nás donutila vyměnit příjemnou vánoční atmosféru za mimořádné zasedání zastupitelstva města. Přesto nás chvíle s Vámi nabila energií, se kterou vstupujeme i do tohoto roku. Věřím, že právě taková setkání prohlubují náš vztah k našemu domovu. Jménem všech zastupitelů města Vám, vážení spoluobčané, přeji to nejlepší v roce 2019.

Michal Červenka, starosta města


Prosinec 2018

Vážení spoluobčané,

je mi velkou ctí, že Vás mohu oslovit skrze úvodní slovo v našem zpravodaji. O výsledcích voleb samotných jste již byli informováni v minulém vydání. Poslední říjnový den proběhlo v sále Slovanského domu ustavující zasedání zastupitelstva města, během něhož zastupitelé zvolili nové vedení města. Do funkce uvolněného starosty byla zvolena má osoba, do funkce neuvolněného místostarosty byl zvolen pan Martin Rezek a radními se stali pan Ing. Jan Slíva, pan Christos Duludis a paní Mgr. Jaroslava Červenková, DiS. Pevně věřím, že nové vedení, vědomo si důvěry nejen občanů, ale také zastupitelů, bude pracovat ve prospěch města dle nejlepšího svědomí a vědomí. Ostatně tak, jak se očekává od každého z nás zastupitelů. Zřízen byl také finanční a kontrolní výbor, jež jsou poradními orgány zastupitelstva města. Rada města již v průběhu měsíce listopadu třikrát zasedala, a i ta zřídila své poradní orgány, komise rady města.

Nyní je hlavním úkolem ukončení stávajícího roku a příprava roku příštího. Zde patří velký dík za snahu a odhodlání, s jakým pracují zaměstnanci města. V organizační struktuře nyní nejsou obsazeny pozice čtyř vedoucích odborů, čili
pouze jeden odbor má svého vedoucího, a dalších pět zaměstnanců chybí na pozicích referentů. Obsazena není ani pozice tajemníka, který je vedoucím městského úřadu. V nejnáročnějším období roku, které je umocněno komplikacemi spojenými se zapracováním změn souvisejících s volbami, jsou tak všichni vystaveni velkému tlaku.

V průběhu listopadu se nadále pracovalo na dokončení stavebních prací v našem městě. S tím však bohužel byly spojeny také problémy v dodávkách vody, které nám všem více či méně komplikovaly život. Za komplikace se ještě jednou omlouváme. Nejen rekonstrukce vodovodu do dolní Rotavy se již blíží ke zdárnému konci. I pro rok 2019 připravujeme velké množství investičních akcí, včetně již započatých. Jedná se například o zpracování projektové dokumentace pro kanalizaci a rekonstrukci a rozšíření vodovodu na Sklenský vrch, zapojení vrtu jako zdroje pitné vody, výstavbu komunikací a infrastruktury pro rodinné domy, bezbariérový přístup na městský úřad a mnoho dalších. Které konkrétní akce nakonec budou realizovány již v roce příštím, o tom rozhodne zastupitelstvo města při schvalování rozpočtu, na němž nyní intenzivně pracujeme.

Jednou z hlavních priorit by mělo být vykupování bytů do vlastnictví města, abychom měli vliv na to, kdo se stane našimi sousedy. Každý den mě mnoho z Vás kontaktuje se svými problémy a nejčastěji je to právě ve věci občanského soužití. Věřím, že jednou se vrátí do Rotavy taková atmosféra, při níž nás bude trápit „jen špatně upravený záhon“. Z probíhajících jednání se zástupci Policie ČR vyplývá, že z pohledu jejich statistik je Rotava bezpečným městem a řešená kriminalita má také vysokou objasněnost. Ve věci klid-

ného občanského soužití musí hrát svou aktivní roli městská policie a asistenti prevence kriminality, nastavení jasných pravidel a jejich fungování.

Velkou radost mi v nové funkci přináší možnost setkávat se s našimi jubilanty. Při těchto setkáních se každé projevy blahopřání změní v příjemné posezení s množstvím vzpomínek a podnětů. Naděje v lepší zítřky našeho města, to mají všechna setkání společné. Přistupovat k ní musíme s pokorou a respektem, které si také zaslouží každý, kdo se rozhodl zůstat a žít tu společně s námi slušně a zodpovědně. 

Využijme příchodu vánočních svátku a setkejme se na některé z připravovaných akcí. Hned první prosincovou sobotu se koná Mikulášská jízda, den poté slavnostní rozsvícení vánočního stromu, na Mikuláše budeme vypouštět balónky Ježíškovi a 13. prosince proběhne tradiční předvánoční setkání seniorů.

Těším se a přeji Vám všem klidný konec roku, Vánoce plné radosti a pohody a v roce novém splnění všech přání.

Michal Červenka, starosta města