Obsah

PROSINEC 2015

Vážení spoluobčané,

poslední měsíc v roce s sebou přináší každoroční bilancování, zda to byl rok dobrý, zda jsme dosáhli všeho, co jsme si na začátku slibovali. Zhodnocení samotné úspěšnosti přísluší podle mého názoru  především občanům. Jen vy sami, vaše spokojenost či nespokojenost se životem v našem městě je tím nejdůležitějším měřítkem hodnocení naší práce. Z pozice starostky tohoto krásného koutu naší země musím konstatovat, že letošní rok byl především ve znamení příprav na investiční akce, které nás čekají v příštím období. 

Jedním z nejdůležitějších kroků pro úspěšné investování je příprava a následně pak na samotném konci roku schválení Strategického plánu rozvoje města, který by měl usměrňovat vývoj města jednak v nejbližším období, ale zároveň poskytnout výhled na období delší. Jeho hlavním cílem je  přinést pozitivní změny v ekonomickém a sociálním rozvoji města. V této souvislosti bych pak chtěla poděkovat občanům, kteří se vyplněním dotazníku podíleli na jeho přípravě. Bylo jich více než 260, což je důkazem toho, že život v naší obci není Rotavanům lhostejný. Díky vám všem.

Kromě zpracování Strategického plánu rozvoje města prochází již druhým rokem  aktualizací Územní plán města Rotavy, tato aktualizace je hrazena z dotace.

První měsíce tohoto roku byly hektické. Rotava je jedním z mála měst, které se odvážilo provozovat vodní hospodářství samo. To znamená, že provoz vodohospodářské infrastruktury, která je ve vlastnictví města,  je zajištěn vlastními silami, svým jménem a na vlastní odpovědnost.  Rozhodnutí zastupitelstva pro tento krok vycházelo z předpokladu, že pokud se nám podaří úspěšně zvládnout určité období vlastními silami, bude z výsledků hospodaření na tomto úseku zřejmé, jaké jsou skutečné náklady na provoz, a zároveň budeme schopni stanovit reálný zisk. S ohledem na skutečnost, která se váže k obdrženým dotacím na ČOV, a protože město má schválený finanční model určující cenu vody na další období, nemůže samoprovozování přinést snížení samotné ceny za vodné a stočné. Přesto mohu již dnes prohlásit, že rozhodnutí zastupitelstva byl krokem správným směrem a investice do obnovy vodohospodářské infrastruktury bude moci být bez dalšího zatížení rozpočtu města minimálně o 1 milion korun vyšší než tomu bylo dosud. Cílem musí jednoznačně být to, co je uvedeno i ve Strategickém plánu, a to je zlepšení kvality dodávané vody a následně pak i její odkanalizování. Uvedení samoprovozování vodního hospodářství do reality nebylo vůbec jednoduché a pro zaměstnance města bylo v mnohém velkou neznámou. Myslím, že jsme se dokázali  se všemi počátečními problémy vypořádat, a proto díky patří nejen všem zaměstnancům, ale i občanům za jejich pochopení i trpělivost.

Nemohu nechat stranou investiční akce, které se město rozhodlo realizovat samo. Jedná se o rekonstrukce chodníků, výrazný podíl na opravách místních komunikací a rekonstrukci turistické základny Sluníčko. Vždy jsme tyto zakázky soutěžili v rámci výběrových  řízení. Ve spolupráci s odborným dohledem se do této činnosti zapojili především zaměstnanci města. Výsledkem jejich práce je  rekonstrukce 900m2 chodníků a úspora více než 200000,. Kč oproti běžným cenám. Stejným způsobem, s minimálním využitím externích dodávek, zaměstnanci města zrekonstruovali sociální zázemí turistické základny Sluníčko, která je vyhledávaným ubytovacím zařízením a v době svého šestiměsíčního provozu v roce je vždy plně obsazena. První stavby tohoto druhu můžeme hodnotit jako úspěšné, proto se příští rok město chystá v tomto trendu pokračovat.

V souladu s podmínkami dotace je připravován bezbariérový přístup na městský úřad. Je zpracována projektová dokumentace  na vybudování výtahu v budově úřadu a v současné době se připravují  podklady pro schválení bezbariérové trasy, která  je podmínkou podání žádosti o dotaci.

Přípravy akcí na další období se týkají vybudování cyklostezky, která by měla spojovat horní a dolní Rotavu a navazovat u vlakového nádraží na připravovanou realizaci cyklostezky podél řeky Svatavy. Územní plán také nově počítá s vytvořením oddychové pěší zóny – pěší stezky, která je plánována ze Sklenského vrchu přes areál zdraví do dolní Rotavy, kde by se setkala s pěší trasou z Růžového údolí. Osobně by se mi líbilo, kdyby pěší trasa alespoň v určitém úseku korespondovala s naučnou stezkou, která by se věnovala například tématu „Historie a současnost Krušnohoří“ nebo „Fauna a flóra Krušnohoří“. Kromě oddechu by sloužila návštěvníkům i jako průvodce na naším regionem. To je ještě předmětem dalších jednání a příprav v souvislosti s dotacemi.

V rámci bytové strategie města byly radou města schváleny podmínky přidělování bytů v modelu prostupného bydlení. Je to velice důležitý krok,  který napomůže spolu s platnými podmínkami pro přidělování bytů  komplexně, ale zároveň cíleně regulovat nakládání s byty v majetku města.

Reálný výsledek hospodaření roku 2015 budeme znát až po vyhodnocení závěrečného účtu, ale už nyní je možné říci, že tento rok  byl pro město po finanční stránce opět úspěšný.

Pokud se ohlížím za uplynulými měsíci tohoto roku, musím se znovu zastavit u oslav 50.výročí povýšení Rotavy na město včetně oslav 70.výročí osvobození. V plánu byly akce, na které jsme zvyklí, ale letos byly a ještě budou uspořádány v netradičním pojetí. Počínaje městským plesem, přes oblíbené dálkové pochody a Výlet do pohádky až k poslední každoroční události – předvánočnímu setkání se seniory.  Zároveň bylo připraveno několik mimořádných akcí, které byly velice úspěšné a stojí za úvahu, abychom je do kulturního kalendáře zařadili i na další rok. Jednou z nejúspěšnějších událostí byla výstava „Jak šel čas Rotavou ve fotografii“. Vystavované fotografie tvoří výzdobu obou zasedacích místností na městském úřadě a kdokoliv si je může prohlédnout.

V souvislosti s oslavami byly vydány 2 publikace. První publikace „Jak šel čas Rotavou ve fotografii“ mapuje vývoj našeho města  objektivem fotoaparátu. Jedná se 32 fotografií  s tematikou záběrů na shodné místo z pohledu minulosti ve srovnání se současností. Obsahem druhé publikace „Jak šel čas Rotavou“ je více než 40 stran textu o historii našeho města, který  je rozdělen do sedmi kapitol po jednotlivých desetiletích od roku 1945.

Kromě toho jsme připravili další propagační materiály tak, aby si je nejen naši občané, ale i návštěvníci města mohli zakoupit.  Především je to mince k 50.výročí povýšení Rotavy na město ve dvou typech provedení a dále pak drobné reklamní předměty s logem našeho města (zápisníky, klíčenky, přívěsky se žetony, propisky a další).

Všechny jsou k dostání v KIC i na podatelně MěÚ. Obdrželi je i zástupci partnerského města  Veitshöchheim, kteří k nám na pozvání přijeli  poslední zářijový víkend, kdy oslavy města vyvrcholily. 

Těším se na poslední měsíc v roce, který je svým způsobem zvláštní.  Každoročně nás období Vánoc vybízí k zamyšlení nad našimi city a lidským rozměrem. Mnohem intenzivněji než kdykoliv jindy toužíme být s lidmi, se kterými být nemůžeme, protože už mezi námi nejsou. Přes to všechno si navzájem přejeme Šťastné a veselé…… A právě takové by měly být ve všech našich domovech vánoční svátky – šťastné a veselé, plné lásky, pokory a vzájemné úcty.

S vědomím, že má moje přání větší váhu než kdykoliv dříve v souvislostech s událostmi  letošního roku, které vyvrcholily tragédií ve Francii, si dovolím popřát všem občanům naší země. „Přeji nám všem,  abychom nejen letošní svátky, ale pokud možno celý život mohli prožít  v míru a ve zdraví.  Najděme prosím v sobě nejen úctu, pokoru a toleranci, abychom se navzájem dokázali vnímat vstřícně a vážili si jeden druhého, ale především hrdost a vnitřní sílu, která nám všem pomůže uhájit si vlastní svobodu před jakýmkoliv nebezpečím. Věřím, že se nám to společnými silami podaří.

 Iva Kalátová, starostka města

LISTOPAD 2015

Vážení spoluobčané,

  snažíme se, aby se k vám dostalo nové vydání Zpravodaje včas, to znamená nejpozději se začátkem nového měsíce. Proto není možné věnovat se událostem, které se odehrály během závěrečných  dnů předchozího období. Příkladem toho je poslední víkend v září, který byl vyvrcholením celoročních oslav 50. výročí povýšení Rotavy na město. Proto se k němu podrobněji vrátím ještě jednou, jak jsem vám slíbila minulý měsíc.

  V pátek 25.září byl ve 20.00hod. zahájen v sále Slovanského domu slavnostní galavečer. Programem nás provázel pan Alexander Hemala, kterého mnozí znají z jeho televizního účinkování jako dlouholetého hlasatele. Bylo pro mě velkou ctí, že právě on přijal pozvání k nám do Rotavy a svým profesionálním projevem přispěl k důstojnému průběhu večera. O hudební doprovod se postaral Pavel Siegl z Kraslic.

  Prvním bodem programu byla premiéra promítání pětiminutového medailonku o Rotavě, který byl natočen ve spolupráci s krajskou TV Západ. Odkaz je uveden na webových stránkách.

  Ocenění  „Srdce pro Rotavu“ bylo uděleno těm, kteří  se jakýmkoliv způsobem, v  pracovním, zájmovém, kulturním, společenském, ale i  v běžném životě zasloužili o dobrou pověst našeho města. Za svůj výjimečný přístup k životu, k práci i k lidem převzali ceny – skleněné srdce na podstavci s gravírovaným názvem „Srdce pro Rotavu“ a pamětní list s perokresbou pohledu na město z rotavských varhan ze 70.let -  z rukou vedení města sami ocenění nebo jejich rodinní příslušníci. V každém z 50 Srdcí, které byly  předány,  jsou ukryté různé životní příběhy, ale jedno mají společné –  zaslouží náš  zvláštní dík a úctu a já si nesmírně vážím toho, že  právě tato ocenění budou zejména budoucím generacím připomínat, že jsme si výjimečnosti těchto lidí všimli a dokázali jsme ji i ocenit

  Kromě těchto cen byl při této slavnostní příležitosti  předán dar  k 90. výročí vysvěcení  kostela sv.Petra a Pavla a pamětní list. Kostel se stavěl od roku 1914, pak byla stavba  přerušena světovou válkou a mohla být dokončena až o 11 let později, kdy byl 20.září 1925 kostel vysvěcen. Perokresbu s vyobrazením rotavského kostela a pamětní list převzal páter Peter Fořt.

  V letošním roce slaví 20. výročí založení Jednotka sboru dobrovolných hasičů v Rotavě. Pamětní  stuhu převzal starosta  JSDH  pan Karel Vrba a přítomní hasiči. Všichni si přejeme, aby i další léta vyplnili naši hasiči svou užitečnou prací pro nás občany a aby  byli vždy ve správný okamžik na správném místě a nechyběla jim rozvaha a klid v situacích, kdy ostatní už ztrácíme hlavu a naději.

  Na tento víkend vedení města pozvalo zástupce z našeho partnerského města Veitshöchheim. Přijel pan Reiner Kinzkofer, dlouholetý 1.starosta města, který byl v roce 2006 tím, kdo za partnerské město podepisoval partnerskou smlouvu. Členem delegace byl i iniciátor zrodu partnerství pan Karl Nausch. Pro naše hosty byl připraven zvláštní program. Na slavnostním  galavečeru převzali zástupci partnerského města  Ocenění Srdce pro Rotavu a pamětní list..  Našemu městu předal 2.starosta zlatou kroniku, ve které je obsažena historie Veitschöchheimu.   Více se o návštěvě dočtete ve zvláštním příspěvku.

  Za zmínku stojí i skutečnost, že z padesáti oceněných přijali pozvání všichni osobně nebo jejich rodinní příslušníci. Pouze dvěma z nich bude cena a pamětní list předána dodatečně. V prostorách městského úřadu bude vystaveno jen ocenění a pamětní list pro Zitu Ladwig, která nemá žádné potomky, a také ocenění pro občany města.

  Díky této akci se setkali lidé, kteří se dlouhou dobu neviděli. Celý večer proběhl ve velice přátelské atmosféře, o čemž svědčily živě diskutující hloučky a úsměvy na tvářích všech přítomných.

  Hlavní oslavy vypukly v Areálu zdraví v sobotu od 14.00hodin. Uspořádala je pro nás  Česká umělecká agentura a celý den moderoval Petr Čimpera, který s námi spolupracoval na přípravách programu celé akce. Snažili jsme se, aby si každý návštěvník přišel na své, a dlouhou dobu jsme diskutovali nad vstupným. Nakonec jsme se shodli na tom, že akce bude zdarma včetně všech atrakcí pro děti.

  O dobrou náladu se v prvních třech hodinách 12hodinového maratonu zábavy postarali členové dechového hudebního souboru Horalka. Milovníci country hudby zpívali i tančili se skupinou Bankrot a dobré nálady bylo při jejich vystoupení na rozdávání. Pro malé byl připraven animační program s několika vstupy, dále pak  tetovací studio, skákací hrady a balónkový klaun. Spousta stánků s jídlem a pitím poskytovaly něco dobrého na zub, ale i tak potřebné doušky pro zahřátí.

  Kolem osmé hodiny  bylo cítit, že se nad areálem zdraví zvyšuje napětí a zpráva o tom, že hlavní hvězda večera dorazila v pořádku, to jen umocnila. Nikomu snad ani nevadil chlad, když Petr Čimpera přivítal na podiu Petru Janů. Přivítali jsme ji opravdu velkolepě a na ploše byly v tu chvíli stovky diváků. Spolu s ní jsme si zavzpomínali na ty největší hity a čas strávený s ní utekl jako voda.  Následovala autogramiáda a pak už podium patřilo Petru Poláčkovi, úspěšnému účastníkovi soutěže Superstar. To si přišli na své pro změnu mladí.  Noc pokračovala diskotékou, kterou měl připravenou DJ Scamp. Poslední písnička zazněla ve dvě hodiny ráno.

Paráda, nádhera, super…….těmito slovy jste hodnotili oslavy a já se k vám mohu jen připojit.

Iva Kalátová, starostka města

 

PODĚKOVÁNÍ

Vážení spoluobčané,

  v úvodním příspěvku jsem se věnovala průběhu posledního víkendu v září, kdy vyvrcholily oslavy 50. výročí povýšení Rotavy na město.

  Dnes jsou oba dva dny minulostí a vzpomínáme na ně jako na akci, která proběhla bez problémů a úspěšně. A aby všechno takzvaně klaplo, předcházela tomu celá řada příprav a o to se s vámi chci alespoň krátce podělit.

  Všechno začalo na červnovém zasedání zastupitelstva schválením návrhu ocenění a rozpočtu na připravované akce.  Do posledního víkendu v září zbývaly necelé 3 měsíce včetně prázdnin.

  Vznikl seznam hlavních úkolů: Moderátor, hudební doprovod, program pro moderátora s minutovým scénářem; ocenění – vybrat, objednat, zabezpečit rytinu; pamětní listy – kresby, tisk; pozvánky – papír na tisk, adresy, kontakty; výzdoba sálu; raut; stolová úprava; zasedací pořádek; parkování; návštěva z Německa – pozvání, program na celý víkend, ubytování, jídlo, tlumočení; medailon o Rotavě – co natočit, průvodní slovo; zabezpečení focení; tisk brožury;  reklamní předměty; organizační zabezpečení večera; řidiči, dar pro kostel, hasiče; kronika.

  Po prohlídce sálu Slovanského domu se mě zmocnila panika – do tohoto prostředí nemůžeme pozvat lidi na tak slavnostní událost, kterou máme uspořádat. Úkoly se množily, namísto toho, aby ubývaly. Sál  – výmalba stěn, olejové nátěry topení, sloupů,  výměna dveří na toalety, podlaha ve vstupu, v katastrofickém stavu závěsy, nový  samet nejen na podium, nové ubrusy, jejich žehlení, nemáme dostatek  stolů, nová výzdoba sálu atd. atd.

  Potvrzení účasti se vracelo od všech pozvaných v termínu a čas neúprosně běžel. Bylo mnoho okamžiků, kdy jsem litovala svého prohlášení, že večer uspořádáme vlastními silami. Ale podrželi mě a pomohli mi všichni, kdo se se mnou podíleli na přípravách této velké akce. A já jim chci všem moc poděkovat.

  Městu Oloví za zapůjčení stolů; Kulturnímu domu Kraslice za zapůjčení ubrusů; paní učitelce Jančové, která nám pomohla nejen radou, ale i vlastní tvorbou při výzdobě sálu, hasičům, v čele s M.Elízem, kteří jsou pravidelnou součástí každé akce, i když to vůbec samozřejmé není; zaměstnancům města zařazeným na VPP, kteří pod vedením K.Böhma připravovali sál včetně výmalby a úklidu; S.Šimánkové a P.Rojíkovi při komunikaci během rozesílání pozvánek; M.Elízové; M.Novotné, H.Blažkové a M.Husárovi za pomoc při tlumočení; paní B.Páchnikové za pomoc při přípravě reklamních předmětů a žehlení ubrusů; M.Bečkové za pomoc při natáčení medailonku a přípravě průvodního slova atd.; p.J.Šůsové a p.J.Vondrovi za pomoc při úpravách sálu; p.A.Fedorkovi za ozvučení; p.P.Rohanovi a jeho týmu za přípravu skvělého rautu i obědů pro hosty z Veitshöchheimu. 

  Nakonec chci poděkovat všem těm zaměstnancům úřadu, kteří mi od začátku až po samotnou organizaci večera sami pomáhali ve volném čase se zabezpečením všeho potřebného, včetně přepravy hostů. To, že se průběh večera tak vydařil, bylo i díky tomu, že jejich jediným hlediskem pro úspěšné zvládnutí tak náročného úkolu bylo to, aby  se prostředí a následně průběh večera všem hostům líbil a aby na něj rádi vzpomínali.

Díky vám všem Iva Kalátová, starostka města

 

Návštěva z partnerského města Veitshöchheim

  V pátek 25.9.2015 odpoledne  přijela na návštěvu delegace z našeho partnerského města Veitshöchheim ve složení   pan Reiner Kinzkofer, dlouholetý 1.starosta města, který byl v roce 2006 tím, kdo za partnerské město podepisoval partnerskou smlouvu. Pan Karl Nausch, iniciátor vzniku partnerství. Dále přijel pan W. Knötgen 2.starosta města, paní Feiler a pan G. Thein, členové zastupitelstva.  Pro naše hosty byl připraven zvláštní program. Na slavnostním  galavečeru převzali zástupci partnerského města  Ocenění Srdce pro Rotavu a pamětní list. 

  Sobotní program začal oficiálním přijetím na radnici a byl spojen s prohlídkou městského úřadu. Všem se líbila zejména stálá expozice fotografií ze života našeho města – z pohledu do historie i do současnosti, které jsou umístěny v zasedacích místnostech.

  Na dopoledne byla naplánována návštěva základní a mateřské školy. Cestou po sídlišti jsme diskutovali o problémech  našeho města a seznamovali návštěvu se změnami, které se udály za poslední období. Ve škole i ve školce nás přivítaly paní ředitelky, které nám ukázaly prostory a popsaly jejich využití. Všichni byli nadšeni z příjemného a milého prostředí a ještě u oběda jsme probírali chod obou zařízení, zejména z pohledu financování a systému vzdělávání u nás a v Německu. 

  Celé odpoledne až do pozdních večerních hodin strávili naši přátelé v Areálu zdraví na slavnostech města. V neděli dopoledne byla na programu  prohlídka dvou největších podniků v Rotavě. V Průmyslových bariérových systémech seznámil Ing.H.Kursa návštěvu s výrobou, zejména mobilní protipovodňové zabezpečovací techniky a další výrobou. Poté jsme pokračovali do firmy Rotas strojírny, kde nás uvítal pan prokurista a ukázal přítomným především moderní technologické vybavení firmy, které umožňuje výrobu vulkanizačních lisů a další zakázkovou výrobu, ale také dokonalou parkovou úpravu venkovního prostředí. Protože s námi nedělní dopoledne strávil jako zástupce města Petr Rojík, přispěl především s mnoha poznatky   nejen z historie, ale i ze současnosti našeho města.

  Návštěva byla ukončena vynikajícím obědem ve Slovanu, během kterého nám zástupci partnerského města tlumočili pozvání do Veitshöchheimu na oslavy 10.výročí spolupráce mezi oběma městy.

Iva Kalátová, starostka města

ŘÍJEN 2015

Vážení spoluobčané,

  v pořadí již desátém vydání letošního Zpravodaje bude můj příspěvek věnován přání našemu městu.

  Již před 472 roky bylo osídleno území dnešní  dolní Rotavy okolo dolů a hamrů na zpracování železa na Rotavském potoce. K roku 1560 je datována první zmínka, která se vztahuje k osídlení  horní Rotavy na  zemědělském  dvorci Winckelau  u Novoveského potoka.

  Teprve 50 let však uplynulo v letošním roce ode dne, kdy byla Rotava povýšena na město. Co je 50 let? V historii lidstva kapka v moři, pro nás je to padesát let života lidí na jednom území.  Padesátkrát 365 společných dnů  se vším, co k životu patří - naděje i zklamání, radost i smutek.  

  Jsme společenstvím  navzájem různých jedinců  s různými osudy,  různou životní zkušeností, různými schopnostmi a povoláním. A také různých názorů. Nám všem chci popřát, abychom tuto různost názorů neventilovali v neproduktivních sporech, ale naopak ji využili ve prospěch města a  ve prospěch všech občanů, kteří mají ve svém srdci Rotavu jako svůj domov.

  Přeji Rotavě dobrou budoucnost, aby se ve zdraví a kráse těšila na další padesátku. 

Iva Kalátová, starostka města

ZÁŘÍ 2015

Vážení spoluobčané,

  prázdniny jsou za námi a jejich průběh by z se dal z pohledu meteorologů charakterizovat asi takto: teplotně silně až mimořádně nadnormální červenec a srpen  s mnoha denními teplotami  na hranici 40°C, tropické noci, kdy minimální noční či ranní teplota neklesne pod 20 °C a zůstává nad touto hodnotou. Extrémní sucho - vyschlé studny, potoky, rybníky, vyprahlá půda. Letošní léto bylo díky rekordnímu počtu požárů náročné i pro hasiče. Zemědělci si zoufají nad úrodou.

  V našem městě se stalo tradicí, že jeden víkend v srpnu patří zahrádkářům. V sále Slovanského domu vystavují během soboty a neděle květiny, ovoce, zeleninu,,,,. Dalo by se očekávat, že právě díky průběhu léta bude letošní výstava ohrožena z důvodu nedostatku výpěstků.

  Opak je pravdou. V sobotu 15.srpna  byla v 9.00hod. výstava zahájena ve velkém stylu. Plné stoly toho, co zahrádkáři vypěstovali – brambory, dokonce i černé, česnek, cibule, mrkev, okurky salátové i nakládačky, cukety, dýně všech možných tvarů,  patisony, rajčata, papriky,  kukuřice, rybíz, borůvky, jablka, červená řepa, vázy plné květin a další. Nepřehlédnutelný byl kříženec okurky s paprikou – ačokča neboli mexická okurka. Podél stěn byly umístěny ukázky výtvorů ručních prací a v oddělené části sálu byla poprvé připravena výstava dobových předmětů. Vše precizně a kultivovaně naaranžováno. Jako by naši zahrádkáři neměli s počasím žádný problém. Za pár minut po zahájení začaly na zahradě vonět bramboráčky. Ochutnávka salátů byla v plném proudu  a přítomní během prohlídky diskutovali, který je letos ten nejlepší a upozorňovali, že marmeláda z rajčat u vchodu je také vynikající.

  Pro vás, kteří  jste se nemohli přijít podívat osobně, je připravena fotogalerie na webových stránkách města. Díky všem, kteří se na uspořádání výstavy podíleli.  Naši zahrádkáři jsou machři. Zasloužili by si obhajobu putovního poháru, právem jim náleží.

  Zastupitelstvo města na svém zasedání v červnu schválilo uzavření smlouvy s výhercem veřejné výzvy na pořízení Strategického plánu rozvoje našeho města – společnost Equica, a.s. z Prahy.  Strategický plán rozvoje obce je dokument, který definuje základní vývojovou koncepci obce v oblastech jako je veřejná správa, životní prostředí, územní rozvoj, kultura, sport, vzdělávání, bezpečnost aj. Vždyť co nejlepší podmínky ke spokojenému životu, kvalitní a dostatečné služby pro občany,  to je to, čím se chce pyšnit každá obec či město. Aby představy o dalším směřování našeho města dostaly konkrétní obrysy, bude zpracován ve spolupráci s odborníky plán, který by měl určovat hlavní směry rozvoje v dalších letech, jakých cílů bychom chtěli dosáhnout a také to, jakým způsobem. Během zpracování tohoto velmi významného dokumentu budeme v podstatě odpovídat na otázku – Jak si představujeme naše město v budoucnu? Podklady ke strategickému plánu budou zpracovávány v průběhu nejbližšího období za účasti vás, občanů. Průzkum veřejného mínění proběhne formou anonymního dotazníku. V něm budou nejen konkrétní dotazy, ale také prostor k tomu, abyste mohli vyjádřit své náměty a připomínky. Kromě toho se uskuteční veřejné projednávání, na kterém budete srdečně vítáni v co největším počtu. Věřím, že se nám společnými silami podaří vytvořit takový plán, který nebude jen souborem popsaných listů papíru, ale stane se materiálem, se kterým budeme v budoucnu pracovat. Těším se na spolupráci.

Iva Kalátová, starostka města

ČERVENEC - SRPEN 2015

Vážení spoluobčané,

opět vám přinášíme  prázdninové dvojčíslo. 

  V pátek 29. května  se uskutečnilo na pozvání velitele místního oddělení PČR npor. Romana Hoška setkání se zástupci města.   Po představení  jednotlivých členů místního oddělení a jejich kompetencí v rámci výkonu služby, měl každý z nás možnost vyjádřit své požadavky, ale i podněty a připomínky k nastavení vzájemné spolupráce. O svých zkušenostech zejména ve vztahu k prevenci kriminality hovořili  Mgr. J.Červenková, ředitelka MŠ, Mgr.D.Fialová, ředitelka ZŠ a sociální pracovník města Bc. Z. Harapát.  Za vedení města byla setkání přítomna i Mgr.J.Šůsová, která je zároveň zástupkyní ředitelky a výchovnou poradkyní v ZŠ. Dále jsme se s velitelem npor.Hoškem  dohodli na společné účasti např. při řešení problému s parkovacími místy v oblasti Sídliště, zejména v lokalitě u bloku č.4, 5 a 6 a u zdravotního střediska. Posezení se uskutečnilo v příjemné atmosféře a věřím, že zdaleka nebylo poslední.

  Mezi tradiční události a akce tohoto období patří v prvních dnech  měsíce června oslava Dne dětí. Počasí nám přálo, a tak jsme měli možnost vidět v prostorách fotbalového hřiště u více než  dvou desítek stanovišť různých atrakcí mnoho spokojených dětí. 

  Zastupitelstvo města  ve středu 17. června mělo na svém III. zasedání  v tomto roce bohatý program. Byla schválena účetní závěrka a závěrečný účet města za rok 2014. Po dvou letech náprav zjištěných nedostatků se podařilo při kontrolním auditu, který provádí odbor kontroly Karlovarského kraje, získat  výborné hodnocení bez chyb a nedostatků.  Poděkování patří nejen všem, kteří se podíleli a pomohli v rámci plnění svých pracovních povinností,  ale i místostarostovi J. Vondrovi za mnoho hodin práce při přípravě aktualizovaných inventarizačních seznamů se stovkami položek.  Dalším důležitým bodem, o kterém bych se chtěla  zmínit, je schválení směrnice pro stanovení výpočtu ceny za srážkovou vodu.  Podrobnosti k tomuto tématu najdete ve zvláštním příspěvku. Činnost finančního a kontrolního výboru byla obsažena ve zprávách od předsedů obou výborů. Úkoly pro tyto subjekty jsou definovány v zákoně o obcích a zároveň  je dalšími konkrétními úkoly může  pověřit  zastupitelstvo. Volení zástupci města  doplnili navržené úkoly takto – Kontrola přípravy rozpočtu na rok 2016 a Kontrola odbornosti úředníků na městském úřadu.  Videozáznam z průběhu celého jednání bude ke zhlédnutí   na webových stránkách. K tomu bylo přijato usnesení, kterým je určen také termín zveřejnění – nejpozději do 3 pracovních dnů. V samotném závěru zasedání byl předložen návrh na realizaci programu „Oslav 50.výročí povýšení Rotavy na město“ , které se uskuteční 26.září od 14.00hod. v Areálu zdraví.  Tuto akci zabezpečí  Česká umělecká agentura a já jsem přesvědčena o tom, že budete s obsahem programu pro děti i dospělé a  s vystoupením umělců spokojeni.

  Na svém posledním jednání zastupitelé schválili návrh na ocenění „50x Srdce pro Rotavu“.  Sešlo se 32 anketních lístků s nominacemi od jednotlivců, ale i skupin,  a některá jména se opakovala. Z nich byl  vytvořen seznam téměř 60 nominovaných na toto ocenění. Následně byl na pracovním zasedání zastupitelstva  vyhotoven  konečný seznam pro schválení. Souhlas zastupitelů je podmínkou, kterou v případě udělení ceny města ukládá zákon.

Životní příběhy Rotaváků jsou různé, někteří sem přišli v šedesátých letech za prací, jiní mnohem později, někteří se tady narodili. Právě způsob života   lidí všech věkových skupin usnadňuje nebo také ztěžuje společné soužití. Mezi námi žijí a žili občané, kteří získali ceny v různých podobách ve svém zaměstnání, za svou angažovanost ve veřejném, dříve v politickém životě nebo za dosažení sportovních úspěchů.  Srdce pro Rotavu nemá zakládat ani v nejmenším žádnou tradici, která by se měla opakovat.   Je  poděkováním a projevem zvláštní úcty všem, kteří přispěli jakýmkoliv způsobem k přátelskému soužití a k dobré pověsti našeho města.  Věřím, že   nejen ve vztahu k minulosti, ale i budoucím generacím bude připomínat, že jsme si výjimečnosti těchto lidí všimli.  Vzhledem k tomu, že udělení ocenění považuji za důvod, který si zaslouží  nevšední atmosféru, je oslava padesátého výročí povýšení na město  tou nejlepší příležitostí.

  V souvislosti s celoroční událostí našeho města „Rotava slaví“ byla v pátek 19.6.2015 v podvečer za účasti pozvaných zastupitelů otevřena  unikátní výstava „JAK ŠEL ČAS ROTAVOU VE FOTOGRAFII“ spojenou s výstavou retro předmětů.  Připravit takovou výstavu není jednoduché pro odborníky, natož pro amatéry, mezi které patříme i my. Požádat občany o příspěvky, převzít je, setřídit  -  bylo jich skoro 4000ks (děkujeme všem, jmenovitě  Jarmile Černé a A. Heroutové), najít tiskárnu, která bude realizovat naše požadavky (díky tiskárně Halla Cheb)  naskenovat staré fotografie, nafotit Rotavu v dnešní podobě  ( díky manželům Bečkovým), sehnat panely, na které se budou fotografie nalepovat tak, aby mohla zůstat stálá expozice,  zadokumentovat retro předměty  a vystavit je (díky hasičům a obětavým ženám – H. Elízové, A. Votavové, V. Denkové, Z. Nekvasilové, M. Prokopenkové, V. Voráčkové a M.Stárové).   Vytvořit pozvánky, rozeslat okolním obcím a podnikatelům (díky i zaměstnancům úřadu). Na poslední chvíli, týden před otevřením,  přišel M. Elíz s nápadem  vytvořit z vybraných fotografií města pexeso  a já jsem ho při té příležitosti ještě požádala o zabezpečení tisku brožury s názvem výstavy, kde budou fotografie, které  jsme pracovně pojmenovali  „ Rotava včera a dnes“. Doslova hodiny před otevřením přivezl z tiskárny oboje. Brožuru, pexeso i pamětní medaili k 50.výročí povýšení Rotavy  na město  si můžete zakoupit i po výstavě v kulturním a informačním centru.  Nakonec se podařilo za pomoci  neocenitelných odborných rad pana Mouchy a práce několika dobrovolníků připravit sál Slovanského domu k otevření pro veřejnost včas.   Výstava je výjimečná díky vašim příspěvkům, ať už to byly fotografie nebo retro předměty, ale i díky práci všech, kteří na přípravě podíleli. Klobouk dolů a velké díky místostarostovi M.Elízovi a Š.Majerechové z KIC.  

Iva Kalátová, starostka města

ČERVEN 2015

Vážení spoluobčané,

  v letošním roce uplynulo 70 let od konce nejstrašnější války v dějinách lidstva. Všichni bez rozdílu věku si připomínáme příběh o ztrátě svobody, ztrátách životů, ztrátě lidskosti. Na počátku toho příběhu bylo zneužití přirozených rozdílů mezi lidskými kulturami až po finále, které zrodilo mýtus nadčlověka povolaného řídit bez omezení běh celého světa včetně práva rozhodovat o životě a smrti. Svět a s ním i naše země poznaly rasismus v jeho nejhrůznější podobě, v podobě nacismu a fašismu.

  Oslavy 70. výročí osvobození a ukončení 2.sv.války stále ještě probíhají v  celé naší vlasti.  V našem regionu se uskutečnil pietní akt ve čtvrtek 7. května v Kraslicích na nám. 28. října a v  městských sadech a 10. května pak na Přebuzi. V Rotavě proběhly oslavy spojené s oficiálním ukončením války v Evropě v neděli  17. května. Od 9.45 se v areálu fotbalového hřiště uskutečnila přehlídka vojenské historické techniky z konce 2. světové války a hned poté pak turistický pochod po naučné stezce s výkladem Petra Rojíka. U Rotavských varhan bylo pro turisty připraveno občerstvení a dětský program včetně soutěže ve střelbě ze vzduchovky.

  V České republice  je  8. květen státním svátkem. Je to den, který se všeobecně považuje za konec války v Evropě - den  podpisu  kapitulace německých vojsk v květnu 1945. Ta vstoupila v platnost dne 8. května, ve 23:01 hodin středoevropského času, což odpovídalo jedné minutě po půlnoci dne 9. května moskevského času. Proto se ve většině vítězných a osvobozených států považuje za tzv. "Den vítězství" 8. květen, zatímco v zemích bývalého Sovětského svazu je to 9. květen.

  Ne vždy jsme slavili konec války 8. května.  Jakou historii má tento státní svátek?

  V prvních poválečných letech nebyl v Československu konec války ani státním svátkem, dokonce ani dnem památným nebo významným. Teprve v listopadu roku 1951 tehdejší politici schválili zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech, kterým byl s účinností od následujícího roku stanoven 9. květen jako Den osvobození Československa Sovětskou armádou.  Se změnou systému po revoluci v roce 1989 začala politická reprezentace našeho státu pracovat na seznamu státních svátků, dnů památných a významných. Některé svátky zmizely, jiné se objevily, některé změnily název. Tak se s účinností od roku 1991 z 9. května stal Den osvobození od fašismu. Následná debata se točila kolem data, kdy se mají oslavy konce 2. světové války konat.  Historici obhajovali názor, že 9. květen je právě tak legitimní datum jako 8. květen, protože jde o záležitost časového posunu a politický rozměr byl přidán až dodatečně. Rozprava se nevyhnutelně dotkla toho, kdy vlastně skončila druhá světová válka, a  opět se vynořil návrh přesunout svátek na 5. květen, kdy začalo pražské povstání. Nakonec se státním svátkem  stal 8. květen - Den osvobození od fašismu, a to s účinností od roku 1992. Od roku 2001 byl zkrácen název na Den osvobození a  současnou podobu získal o tři roky později. Od té doby je 8.květen státním svátkem s názvem „Den vítězství“.  

  Často v těchto dnech slýchám dohady o tom, kdo vlastně kterou oblast naší země osvobodil a která vojska byla na území dříve. Je to opravdu dnes tak důležité? Ti, kteří válku nebo její část prožili a dnes žijí, vědí své. V každém případě byla 2. světová válka dosud největším a nejvíc zničujícím válečným střetnutím v dějinách lidstva. Mnoho historiků se shoduje na tom, že počet lidských obětí ve druhé světové válce je 60 milionů mrtvých, z čehož 20 milionů připadá na vojáky a 40 milionů na civilisty. Většina civilních obětí podlehla nemocem, hladu, masakrům nebo genocidě.

  Tato hrozná čísla mě pokaždé nutí k zamyšlení a čím dál tím víc k závěru, jak málo si uvědomujeme hodnotu míru. Zejména v dnešní době, kdy ve světě stále více narůstají válečné konflikty. Ať už je to rozvrácený arabský svět, vznik tzv. Islámského státu, válka mezi jednotlivými kmeny s téměř 200 tisíci mrtvými nebo válka na východě Ukrajiny.

  Udržení míru by pro nás mělo být výzvou.  Nejenom politici, ale my všichni udělejme maximum pro to, abychom si sedmdesát mírových let co nejvíce prodloužili.

  Připomeňme si bez jakýchkoliv předsudků hrdinství těch, kteří bojovali za svobodu naší vlasti. Uctěme památku všech  mužů, žen i dětí, kteří se nedožili života v míru.

Iva Kalátová, starostka města

KVĚTEN 2015

Vážení spoluobčané,

  ve dnech 13. až 15. dubna zavítal na třídenní návštěvu do Karlovarského kraje prezident České republiky Miloš Zeman.  Na programu druhého dne návštěvy prezidenta v Karlovarském kraji byla odpolední návštěva Kraslicka. První zastávkou byla společnost Amati – Denak, která je jedním z největších evropských výrobců dechových hudebních nástrojů. V rámci návštěvy se prezident setkal nejen s vedením firmy, ale také se zaměstnanci.

  Poté prezident pokračoval prohlídkou nedostavěného aquaparku Bublava a pracovním obědem s podnikateli z regionu. V půl páté se uskutečnilo setkání s představiteli města Kraslice, kam starosta města pan Kotilínek pozval členy zastupitelstva města Kraslice a starosty obcí a měst, které jsou členy Svazku měst a obcí Kraslicka – Bublavy, Jindřichovic, Oloví, Stříbrné, Šindelové, Přebuzi, Dolních Niv a Rotavy. 

  Prezident přišel do zasedací místnosti s omluvou za tříminutové zpoždění.  Po krátkém zhodnocení nejčerstvějších zážitků dostaly prostor dotazy přítomných. Času bylo opravdu málo, ale přesto jsem měla možnost pana prezidenta jménem občanů našeho města pozdravit a předat mu pomyslný balíček zelených karet jako vyjádření podpory, poděkovat za to, že jako první prezident v historii České republiky zavítal až sem k nám. Do kraje, který není v naší zemi ekonomicky nejdůležitější, ale má své problémy, které jsou minimálně stejně důležité a díky nevyhovujícím zákonům jen obtížně řešitelné. Zmínila jsem se o nezaměstnanosti, která je dvakrát vyšší než je celorepublikový průměr, i o tom, že bychom si přáli, aby nebyly dotace na zaměstnanost zrušeny. Prezident se pochvalně vyjádřil o zaměstnávání v rámci veřejně prospěšných prací, hovořil o veřejné službě, která byla ústavním soudem zrušena i o lidech, kteří nabízenou pracovní příležitost odmítají. Zavzpomínal také na svou první návštěvu kraje a přislíbil, že se do Karlovarského kraje opět vrátí.

  Na závěr jsem požádala pana prezidenta o podpis pamětního listu pro naše město, což srdečně a rád učinil a ještě připsal poděkování občanům za podporu. Na oplátku jsem mu předala pamětní medaili našeho města „Srdce Rotavy“ s vyobrazením rotavských varhan a sbírku pověstí od Hermanna Brandla o našem kraji „Pověsti a historická vyprávění ze západního Krušnohoří pro mládež“, kterou jsme vydali v roce 2013.

  Poté se Miloš Zeman odebral do ZUŠ na setkání s občany Kraslicka, kde někteří z vás byli a měli také možnost osobně se s ním potkat. Říká se, že v životě člověka jsou chvíle, které nikdy nevymizí z jeho paměti a na které rád vzpomíná. A já vím, že v mém případě mezi hodnotné a milé vzpomínky, kterých si navíc ještě velmi vážím, bude patřit osobní setkání s nejvyšším představitelem naší země na jedno z nejpřednějších míst. O to víc mě těší, že naše město zmiňoval i v rozhovorech o návštěvě Karlovarského kraje v médiích.

Iva Kalátová, starostka města

DUBEN 2015

Vážení spoluobčané,

  je několik věcí, o kterých bych vás tentokrát chtěla informovat.

  Především je to problém, který vás i mě trápí již od podzimu loňského roku, a tím je otevření lékárny ve zdravotním středisku.  Není potřeba cokoliv  vysvětlovat škarohlídům, kteří tvrdí, že se jednalo o předvolební tah, ale pro vás občany, kteří jste očekávali otevření lékárny jako velkou pomoc, bych chtěla uvést situaci na pravou míru.

  Podle sdělení zástupce společnosti Dr.Max měla být lékárna v provozu nejpozději do konce listopadu, pak došlo k prodloužení termínu do konce roku. Na opakované dotazy, proč se stále nic neděje, nám v průběhu ledna bylo sděleno, že lékárník, personál, sklady, materiál jsou už měsíc a půl připravené, ale bez internetu a telefonu nemohou otevřít.  S připojením  na internet nakonec pomohla paní Pitoňáková, Ing.Šůs  a společnost Rete, kterým bych za  to, že přispěli k vyřešení tohoto problému, chtěla poděkovat.  Další oficiální datum otevření lékárny byl stanoven na 9.3.2015, ale nestalo se tak, protože najednou chyběla k magistrovi, který bude dojíždět, další obsluha.  Zaškolení pomocného personálu v Chodově absolvovalo několik uchazeček, ale vše skončilo tak, že nebyl nikdo, kdo by do lékárny v Rotavě nastoupil. Nakonec se přece jenom našel člověk, který bude tím posledním chybějícím článkem a lékárna bude v provozu. O uvolnění z pozice Asistentky prevence kriminality mě požádala Šárka Stehlíková a důvodem byl právě nástup do pracovního poměru do lékárny Dr.Max v Rotavě.  Šárka působila v rámci projektu ministerstva vnitra jako APK téměř 2 roky a já jsem přesvědčena o tom, že svou práci měla ráda, vykonávala ji svědomitě a příkladně a může být na sebe hrdá.  Když jsem v listopadu na celostátní konferenci na ministerstvu vnitra v Praze v rámci prezentace činnosti APK v Rotavě vyprávěla, jak Šárka s kolegyní pomohla najít ztracenou dívku, tleskal celý sál. Slova, která mi v souvislosti s touto příhodou řekla, navždy zůstanou v mé paměti: „Pocit, který nám tenhle příběh přinesl, nám nikdo nevezme. Naše práce není zbytečná, a když se správně uchopí, je užitečná a nepostradatelná. Někdy i krásná.“  Já dnes  Šárce přeji v novém působišti, aby se jí její práce líbila a  děkuji jí za  její působení jako asistentky prevence kriminality u nás ve městě.

  Každý rok se v březnu koná tradiční ples našeho města.  Stejně tomu bylo i letos a v sobotu 14.března se sál Slovanského domu zaplnil a moderátor Karel Ivan seznámil přítomné s programem večera.  Sokolovský taneční orchestr se svou skvělou produkcí postaral o to, že tanečníci dlouho nezaháleli a parket byl neustále plný.  Během večera vystoupili dvakrát chlapci a děvčata z Taneční školy při MKDS v Sokolově Honzy Ondera. Všem se jejich ukázky standardních i latinskoamerických tanců líbily a jejich výkon byl po zásluze odměněn velkým potleskem.  Ceny, které se v průběhu večera rozdávaly podle vylosovaných čísel, udělaly radost jen padesáti šťastlivcům z  téměř 700 lístků. Ples se podle vašich ohlasů opět povedl. Proto bych tentokrát chtěla poděkovat nejen za vynikající organizaci místostarostovi Martinu Elízovi a Šárce Majerechové z KICu, ale také všem pořadatelům dobrovolníkům a obsluze, kteří se o nás v průběhu celého plesu starali.

  V minulém příspěvku jsem se zmínila o vyhlášení Ankety „50krát Srdce pro Rotavu“ a slíbila jsem další informace.  Chtěla bych vás požádat o spolupráci při nominaci občanů, o kterých si sami myslíte, že by měli toto ocenění získat. Jediným hlediskem při vašem rozhodování  by mělo být Srdce pro Rotavu -  občan, který se jakýmkoliv způsobem, historicky v jakémkoliv období a v jakémkoliv odvětví života – pracovním, zájmovém, kulturním, společenském, sportovním, ale i  v běžném životě,  zasloužil podle vašeho mínění o dobrou pověst našeho města a tím dal kousek svého srdce Rotavě.

Nominovat své favority mohou jednotlivci i skupiny občanů, ale vždy musí být uveden důvod, proč by měl být navržený občan oceněn.

  Anketní lístek je jednak v dnešním vydání, ale samozřejmě je k dispozici i na MěÚ v kulturním a informačním centru nebo v knihovně. Ale nic se nestane, pokud někdo jen napíše, že si přeje, aby byl oceněn pan/paní/slečna/mladík XY za to, že…………… a označí nominaci heslem „Nominace 50x Srdce pro Rotavu“. Na dotaz několika z vás, kteří se o anketu zajímají a ptali se mě na podrobnosti, bych chtěla i pro ostatní doplnit, že ocenění může být samozřejmě uděleno in memoriam.   A zda se musí ten, kdo nominaci podává podepsat, mohu říct jediné. Předpokládám, že se žádný z nás nestydí za to, že chce někoho navrhnout na takto důležité ocenění, které se v této podobě nebude opakovat,  ale pokud nebude lístek podepsaný, bude také platný. A poslední informace, která je velice důležitá je to, že anketa bude probíhat od 1.4.2015 do 15.5.2015. Své návrhy můžete odevzdávat do připravené sběrné schránky, která bude umístěna  v knihovně na MěÚ.

  Přeji Vám veselé Velikonoce zalité jarním sluncem a spoustu příjemných zážitků nejen na akcích, kdy se budete setkávat s logem oslav našeho města, „Rotava slaví 50 a 70“ od autora pana Otakara Glose.  Mnoho díků za nás všechny Vám, pane Glosi za návrh, který se nám velmi líbí.

 

                                                                                  Iva Kalátová, starostka města

BŘEZEN 2015

Vážení spoluobčané,

     v dnešním příspěvku se ještě jednou vrátím k oslavám výročí, které bude naše město slavit v letošním roce. Slíbila jsem, že Vás budeme průběžně o všech připravovaných akcích informovat. Sestavení plánu oslav není jednoduchým úkolem, ale snažíme se, aby si každý z vás pro sebe něco našel. Předběžný harmonogram je v tomto vydání uveden ve zvláštním příspěvku, kde je uveden předpokládaný termín a název akce.  Na webových stránkách je pro vás zřízena zvláštní sekce „Rotava slaví“, která bude průběžně aktualizována tak, abyste se dozvěděli o podrobnostech blížících se jednotlivých akcí.  Těm, kteří nemají možnost přístupu na webové stránky, podá informace Šárka Majerechová v Kulturním a informačním centru a pravidelné upoutávky budou na letácích i ve Zpravodaji.

     Zcela ojedinělou a výjimečnou akci, která se uskuteční v květnu v rámci oslav 70.výročí Osvobození, bude pořádat Česká společnost přátel vojenské historie, o.s. z Habartova. Celkově se bude jednat o třídenní akci v některých městech  Karlovarského kraje  v termínu od 15. 5. 2015 do 17. 5. 2015. U nás v Rotavě si budou moci návštěvníci po příjezdu válečné kolony historických vozidel  prohlédnout  vojenskou techniku všech válčících stran s možností nahlédnout do interiérů a na památku si vše vyfotit.

     Vyvrcholením oslav bude poslední zářijový víkend. V pátek 25.9. bude na Slavnostním galavečeru v sále Slovanského domu oceněno 50 občanů našeho města a v sobotu 26.9. budou oslavy pokračovat odpolední veselicí s bohatým programem až do ranních nedělních hodin. V souvislosti s touto akcí připravujeme vyhlášení Ankety „50 krát Srdce pro Rotavu“. „Srdce pro Rotavu“ je název ocenění, které bude uděleno všem občanům,  které budete vybírat právě vy. Samotný název této pocty  je jediným kritétiem pro hodnocení jednotlivých nominovaných občanů. Každý z vás si bude moci vyzvednout  anketní lístek na předem určených místech  a navrhnout své kandidáty z jakékoliv oblasti života, o kterých si myslíte, že se významným způsobem zasloužili o dobrou pověst našeho města.  Podrobné informace o způsobu hlasování a podmínkách ankety se dozvíte v dubnovém Zpravodaji i na webových stránkách města.

     Tradiční akce samozřejmě nechybí, ale přibyly k nim i další. Některé jsou zaměřeny přímo na oslavy výročí, některé jsou doplněny na základě vašich podnětů – sportovní soutěže, diskotéka  i výstava fotografií a retro předmětů.  Ve spolupráci se Západočeskou televizí je připravován medailon o našem městě. Pamětní medaile k 50.výročí povýšení Rotavy na město bude k prodeji všem zájemcům v Kulturním a informačním centru v červenci a nebude chybět ještě další  překvapení  v průběhu roku.

                                                                                      Iva Kalátová, starostka města

ÚNOR 2015

Vážení spoluobčané,

     toto vydání zpravodaje je v několika ohledech přece jenom jiné, i když stále je to náš Rotavský zpravodaj, na který mnoho z vás jedenáctkrát do roka netrpělivě čeká, abyste se dozvěděli, co se u nás ve městě děje. Nově bude všechny příspěvky před odesláním do tisku skládat do sloupců a graficky upravovat Šárka Majerechová z kulturního a informačního centra pod odborným dohledem redakční rady. Protože naše město slaví v letošním roce významná výročí, najdete kromě tradičních čtyř stran čtení v každém dalším vydání samostatnou přílohu. Více o ní píše kronikářka Martina Bečková.

     Já bych se ráda zastavila u samotných historických událostí, které se téměř všechny udály v letech, jejichž numerické označení končí číslicí 5, a proto jsou to výročí „kulatá“. Všechny lze jen stěží vyjmenovat, proto si dnes připomeneme alespoň ty nejdůležitější ročníky:

V roce 1845 se začala stavět císařská silnice ze Sokolova do Kraslic a o 20 let později silnice z Rotavy do Nejdku. Od roku 1895 má Rotava má svůj hřbitov. Rok 1925 byl tím, kdy byla 1. února v dolní Rotavě otevřena mateřská škola pro 60 – 65 dětí, začalo se s výstavbou kina

a 20. září byl vysvěcen kostel. 7. května před 70 lety v odpoledních hodinách obyvatelé Rotavy město sami osvobodili a 14. července to bude 50 let, kdy byla z rozhodnutí Západočeského krajského národního výboru povýšena obec Rotava na město. Městský znak se v dnešní podobě užívá na základě rozhodnutí rady tehdejšího Městského národního výboru již od roku 1975. 30. listopadu v roce 2000 byla slavnostně otevřena současná budova městského úřadu.  Před deseti lety byl otevřen „pečovatelák“ a naším městem se prohnala vichřice, která po sobě dodnes zanechala nezapomenutelné stopy. Ještě o jednom letopočtu bych se ráda zmínila – víte, že našim novinám je v letošním roce 40 let? Už čtyři desítky let vychází jako měsíčník, i když se oficiální název během času změnil ze Zpravodaje města Rotavy na Rotavský zpravodaj.

     Výročí  je opravdu hodně a ve zvláštních přílohách bude uvedena spousta zajímavostí z jednotlivých období.  Plán samotných oslav pro tento rok je zatím ve fázích přípravy, ale postupně vás budeme seznamovat s tím, co všechno se v průběhu roku pro vás občany a pro Rotavu chystá.  

     Na začátek letošního výjimečného roku si dovolím touto cestou dát vám všem občanům první, ale o to důležitější dárek. Díky hospodaření v průběhu posledních třech let se podařilo uzavřít rok 2014 s vynikajícím výsledkem. Na bankovních účtech města zůstalo k poslednímu dni v minulém roce 21 milionů korun. Tolik rezervních prostředků nemělo naše město za posledních deset let. Jsem ráda, že se potvrdilo moje tvrzení, že Rotava nemusí být městem s finančními problémy. Cílem zastupitelstva města teď bude udržet dostatečnou finanční rezervu a přitom naplánovat a rozvrhnout použití volných prostředků účelně a efektivně podle aktuálních potřeb města.

Iva Kalátová, starostka města

LEDEN 2015

Vážení spoluobčané,

     celý právě skončený rok jsem se v každém vydání zpravodaje snažila přiblížit ty události, které přímo souvisely s životem našeho města. Proto bych se ráda vrátila do prosince loňského roku k několika akcím.

     První adventní neděli 30. listopadu jsme se společně setkali u příležitosti, která je v mnoha obcích a městech tradicí, a tou je rozsvěcení vánočního stromu. U nás jsme se pokusili o uspořádání této slavností chvíle poprvé a já myslím, že úspěšně. Návrh připravit pro děti zdobení vánočního stromku spojené s odesláním přání Ježíškovi jsem v polovině listopadu sdělila místostarostovi panu Elízovi, který jej do konečné podoby rozpracoval, a tak jsme poslední listopadovou neděli spolu se spoustou dětí odnášeli v lucernách a v lampionech z kostela betlémské světlo, které všem rozdal farář pan Fořt, a průvodem jsme se vydali až před městský úřad. Všechny děti si přinesly vánoční ozdoby, které pověsily na vánoční stromek, a do připravené schránky vhodily přání pro Ježíška. Když se všichni vystřídali a občerstvili, přišla chvíle, která byla velice emotivní. Všechna světla na Sídlišti zhasla a pár vteřin poté se za zvuku písně Andrea Bocelliho Con Te Partiro rozsvítil vánoční strom i ozdoby na pouličních lampách. Ještě ani neskončil potlesk dvou stovek přítomných a připravené překvapení pro děti – nádherný ohňostroj umocnil atmosféru a rozzářil dětské obličeje. Navzájem jsme si popřáli klidný advent a věděli jsme, že se chceme sejít při této příležitosti znovu za rok. Čeká nás sice ještě odstranění drobných nedostatků, ale pokud bude příští setkání stejně příjemné a milé jako to letošní, můžeme se na něj jen těšit. Proto děkuji všem, kteří se na této akci podíleli a pomohli s její organizací.

     V dalších dnech probíhaly pro děti již tradiční akce. V sobotu 6. 12. to byl Dvacátý ročník Mikulášské jízdy pořádaný Železničním spolkem Klub M 131.1., který nabídl návštěvníkům již tradiční peklo v nádražní budově v Hřebenech a pak řadu dalších atrakcí po cestě podhradím směrem k hradu Hartenberg. Jubilejního ročníku se zúčastnily téměř tři tisíce lidí, což je výsledkem vynikající práce organizátorů, v jejichž řadách jsou převážně dobrovolníci. A hned v neděli 7. 12. v sále Slovanského domu uspořádal náš divadelní ochotnický spolek Komedia ve spolupráci s kulturním a informačním centrem Mikulášskou nadílku pro děti.

     Do jubilejního 10. ročníku vstoupila v roce 2014 anketa Osobnost Karlovarského kraje. Veřejnost mohla během podzimu zasílat své nominace do dvou kategorií (Osobnost v oblasti kultury a služeb veřejnosti a Osobnost v oblasti podnikání) a navrhnout rovněž budoucího držitele ceny za mimořádný přínos kraji. V tomto ročníku ankety nominovali lidé 68 kandidátů, kterým udělili celkem 1077 hlasů. Ceny vítězům předal během slavnostního ceremoniálu v Grandhotelu Pupp hejtman Josef Novotný a další představitelé regionu.

     V kategorii Osobnost v oblasti kultury a služeb veřejnosti zvítězil mezi nominovanými MUDr. Miroslav Podlipský a v kategorii Osobnost v oblasti podnikání byl jako nejlepší oceněn Ing. Rudolf Borýsek. Cenu za mimořádný přínos Karlovarskému kraji za rok 2014 obdržel geolog Sokolovské uhelné, občan našeho města RNDr. Petr Rojík. Petr získal v poslední době již druhé významné ocenění, před časem totiž obdržel také čestné ocenění nejlepšího vyučujícího Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. I proto o něm tisk psal jako o jedné z nejvýraznějších tváří v našem regionu. Sám mi se svou vrozenou skromností po obdržení ceny sdělil, že s cenou nepočítal a do poslední chvíle byl přesvědčen o tom, že nemá šanci. A to i proto, že geologie je poměrně specializovaný obor s relativně úzce vymezeným okruhem zájemců. Přesto všechno o něm víme, že jako geolog Sokolovské uhelné ve skutečnosti patří mezi přední odborníky v České republice. My všichni, kteří si najdeme čas a navštívíme jeho přednášky, můžeme ocenit jeho lidskou a poutavou prezentaci všech témat, o kterých přednáší. I z tohoto důvodu patří jeho vystoupení k těm nejnavštěvovanějším.

     Petr Rojík vystudoval geologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze a od vojny pracuje v sokolovských dolech. V současné době působí ve společnosti Sokolovská uhelná v sekci báňský rozvoj, kde se zabývá využitím přírodních zdrojů. Kromě toho, že je členem několika geologických a hornických organizací, pomáhá také při řešení úkolů v oblastech, jako je například ochrana životního prostředí, památek a kulturního dědictví. Mimo to také externě přednáší na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je také autorem celé řady odborných článků a spoluautorem mnoha publikací. Před více jak deseti lety vydal knihu „Historie cínového hornictví v západním Krušnohoří“, která dodnes patří k velmi ceněným historickým pracím. Ve svých mimopracovních aktivitách pomáhá rozvoji kulturních tradic, pořádá přednášky a připravuje nejrůznější exkurze a výlety. Je také amatérským hudebníkem.

     Dovolím si za nás, všechny občany Rotavy, poblahopřát Petru Rojíkovi k získání Ceny za mimořádný přínos Karlovarskému kraji. Hluboce si vážím toho, že Petr i přes své pracovní vytížení přijal funkci předsedy Komise životního prostředí u nás v Rotavě a na pokračování naší spolupráce se upřímně těším.

     Na posledním zasedání zastupitelstva města, které se uskutečnilo 17. prosince, zastupitelé schválili cenu vody na rok 2015 ve výši 83,06 Kč/m3 bez DPH. Dalším důležitým bodem bylo projednání a schválení rozpočtu města na rok 2015 jako přebytkového, zatím bez investičních akcí. V průběhu 1. čtvrtletí by měl být rozpočet až po výsledku hospodaření minulého roku doplněn právě o investice na rok 2015.

     Vážení spoluobčané, dovolte mi popřát Vám všem do nového roku mnoho zdraví a úspěchů v osobním i pracovním životě.

Iva Kalátová, starostka města  

PROSINEC 2014

Vážení spoluobčané,

  ve středu 5. listopadu se v sále Slovanského domu konalo ustavující zasedání zastupitelstva města, na kterém si noví a staronoví zastupitelé zvolili vedení města a předsedy finančního a kontrolního výboru. Ustavující zasedání probíhá podle zákonem stanovených pravidel. Některé konkrétní situace upravuje Jednací a volební řád zastupitelstva města. Naše zastupitelstvo schválilo volby na ustavujícím zasedání jako volby tajné, což znemaná, že každý zastupitel odevzdá svůj hlasovací lístek do připravené volební urny a volební komise pak hlasy sčítá. Jako první v pořadí je zvolen starosta města, dále místostarosta - v našem případě budou v dalším období pracovat dva, a nakonec zbývající členové rady města tak, aby jich bylo celkem pět. Kromě rady města mají zastupitelé za povinnost zvolit předsedy a poté také členy finančního a kontrolního výboru. Oba výbory jsou poradními orgány zastupitelstva a kromě zákonných povinností jim jsou ukládány další úkoly. Obsazení konkrétních funkcí pro přehlednost uvádím samostatně za příspěvkem. Zastupitelstvo má nyní před sebou hlavní úkol, kterým je schválení rozpočtového výhledu a také rozpočtu města na rok 2015. Zároveň by měl být zpracováván Plán rozvoje města tak, aby byl schválen začátkem příštího roku.

  Poslední měsíc v roce nás čekají již tradiční události. Na začátku prosince v sále Slovanského domu pořádá KIC ve spolupráci s DOS Komedia Rotava Mikulášskou besídku pro děti, senioři budou mít své setkání ve čtvrtek 11. prosince a od pátku do soboty pak bude ve sportovní hale probíhat mezinárodní Velká cena Rotas strojírny spol. s r.o. mládeže ve vzpírání. Městská knihovna také připravuje akce, o kterých se dočtete na dalších stránkách.

  A každým dnem se v období tajemného adventu budeme stále více přibližovat vánočním svátkům, dnům, na které se nejvíce těší naše děti. A my dospělí? Věřím, že je pryč ta doba, kdy jsme se jako s větrem o závod vrhali do víru úklidu, pečení co největšího počtu druhů vánočního cukroví a zběsilého nakupování, abychom měli všeho co možná nejvíce. Myslím si, že po uspěchaném roce je nejkrásnějším a nenahraditelným dárkem čas, který věnujeme svým blízkým, a to i bez dokonalé výzdoby, bezchybně uklizeného bytu a nákladných dárků. Každoročně nás období Vánoc vybízí k zamyšlení na našimi city a lidským rozměrem. Mnohem intenzivněji než kdykoliv jindy toužíme být s lidmi, se kterými být nemůžeme, protože už mezi námi nejsou. Přesto všechno si navzájem přejeme Šťastné a veselé... ... A právě takové by měly být ve všech našich domovech vánoční svátky - šťastné a veselé, plné lásky, pokory a vzájemné úcty. Vždyť samota nemusí být nutně opuštěnost, krása a bohatství domova nemusí být pouze nablýskaný luxus, milující se rodina nemusí nutně být kopií obrazu z povrchní reklamy, lásky nebude nikdy zvýšená péče o druhé jenom během několika dnů v roce.

  Dovolte mi, vážení spoluobčané, abych Vám všem popřála, abyste prožili vánoční svátky tak, aby byly šťastné a veselé, plné lásky, pohody a klidu. Najděme v sobě úctu, pokoru a toleranci, abychom se navzájem dokázali vnímat vstřícně a vážili si jeden druhého. Možná se nám to docela nepodaří. Možná jenom na malou chvilku. Ale i ta chvilka stojí za to.

S úctou Iva Kalátová, starostka města 

LISTOPAD 2014

Vážení spoluobčané,

  máme za sebou  nejdůležitější událost, která bude ovlivňovat budoucnost našeho města v následujících čtyřech letech. Základní údaje o volební účasti a jména zvolených zastupitelů najdete ve zvláštním příspěvku.

  Pojďme se společně zastavit u některých zajímavostí: v komunálních volbách v celé České republice lidé odevzdali 4 372 653 obálek. To představuje volební účast 44,5%. Rotava si vedla skvěle, protože nás bylo u voleb ještě o 3% více. Největším volebním okrskem v zemi je Vojenský újezd Březina u Vyškova, který má celkem 16 tisíc hektarů. Žijí zde ale pouze 2 voliči. A k letošním podzimním volbám ani jeden z nich nepřišel… Nejstarším kandidátem, který uspěl v komunálních volbách, je 85letý zastupitel z Lesné u Třebíče a nejmladších je hned několik - v zastupitelstvech zasedne 10 osmnáctiletých.

  Ale zpět k nám domů. Ti, které jsme si zvolili, jsou už teď našimi novými zastupiteli, kteří budou až do roku 2018 zastupovat nás občany. Svých práv a povinností zastupitele ale nabývají až ve chvíli, kdy na první schůzi zastupitelstva složí předepsaný slib.

  Omlouvám se všem občanům, kteří se chtěli zúčastnit zasedání ZM 20. října. Tento termín byl schválen bývalými členy zastupitelstva v době, kdy ještě nebylo známé datum konání komunálních voleb. Ustavující zasedání bude svoláno, ale musí být dodrženy zákonem stanovené lhůty. Nejprve se musí počkat deset dní, zda někdo u krajského soudu nenapadne platnost voleb. Jakmile uplyne tato desetidenní lhůta, začíná běžet jiná - patnáctidenní, během které se musí uskutečnit první ustavující zasedání zastupitelstva. Zároveň však musí ohlášený termín první schůze radnice oznámit vám občanům na úřední desce. 

  Na tomto prvním zasedání volí zastupitelé do funkcí starostu, místostarostu a další členy rady města. Většinou jsou také voleni předsedové a členové nejrůznějších výborů. Zákon každé obci nebo městu přímo ukládá, aby měla přinejmenším dva výbory - kontrolní a finanční. Pozvánka na ustavující zasedání, kromě úřední desky, bude vyhlášena rozhlasem a zveřejněna na našem webu. 

  Už jste si všimli, že jsou webové stránky trochu jiné? Nedávno byl na úvodní stránku doplněn nový odkaz „Senioři“ -  zjednodušená verze nejen pro seniory. Celý modul a jeho obsah je koncipován tak, aby co nejlépe vyhověl starším občanům. Navigace je maximálně zjednodušená a názorná. Obsah je zobrazen velkým písmem pro lepší čitelnost, některé sekce je možné si nechat také předčítat, například hlášení městského rozhlasu. To využijí nejen senioři, ale určitě i mnoho dalších. Aby se všem s novou pomůckou dobře pracovalo, připravuje pan Elíz, který se o získání této aplikace zasloužil, přehlednou prezentaci pro seniory ve velké zasedací místnosti na městském úřadě.

  Dovolte mi, vážení spoluobčané, abych vám poděkovala především za to, že jste k volbám přišli a pozvala na ustavující zasedání nového zastupitelstva našeho města.

Iva Kalátová, starostka města

ŘÍJEN 2014

Vážení spoluobčané,

  dovolím si Vás oslovit touto cestou - jako Váš spoluobčan, jako člověk, který v našem městě žije spolu s Vámi a pozvat vás k volbám, ve kterých budeme společně ze svých řad volit zástupce občanů do městského zastupitelstva.

  V jednom z minulých vydání jsem se Vám snažila přiblížit volební systém i jednotlivé možnosti hlasování. Dnes je nejvhodnější chvíle připomenout si několik dalších, stejně důležitých faktů, které přímo s volbami souvisejí.

  Letos tomu bude bezmála čtvrt století, co jsme se poprvé po desetiletích totality nadechli svobody. Jedna z věcí, která nás všechny spojovala, byly první svobodné volby. Za plentou, bez dohledu státní bezpečnosti a hlavně, bylo z čeho vybírat. Jen pro zajímavost - najděte si ve statistikách, jak obrovská byla volební účast! Volby jsou největším projevem demokracie, a proto bychom si jich měli vážit a hlavně bychom měli naše volební právo využívat.

  Doslova za několik dní nás čekají volby do našeho zastupitelstva. Právě tyto volby se týkají každého z nás nejvíc. Rozhodne se, jestli budeme pokračovat v dobrém trendu, věnovat se školám či rodinám s dětmi, nebo jestli budeme nadále podporovat kulturu a sport či investiční akce. Každá strana nebo sdružení, které se uchází o Váš hlas, vždy přinese nové změny a myšlenky. Je právě na Vás, komu dáte, či nedáte svůj hlas. A věřte, každý hlas má svou váhu a může změnit!  Kouzlo demokracie tkví ve svobodě, o kterou musíme pečovat. Ztratíme ji, pokud se o ni sami občané nezačnou zajímat. Každý z nás by si měl právě teď položit otázku "jak se mi líbilo, jak si město vedlo či nevedlo za poslední období?" a za svůj názor se postavit svým volebním právem.

  Kritizovat u piva, kdo sedí nebo nesedí na radnici, bez volební aktivity není ani na místě a navíc, je to pozdě! To vše začíná zkoumáním všech kandidátů, jejich motivací, pohnutek, jejich životních a podnikatelských zkušeností. Jestli se někdo snaží udržet tradice nebo budovat město ve svém životě, zcela jistě tak bude vést i naše město. Jestli někdo nemá nejlepší pověst třeba v podnikání, patrně se ze dne na den nezmění ani v roli starosty nebo zastupitele. Moc Vás, prosím, abyste dali svůj hlas lidem, kterých si vážíte a věříte, že mohou město vést tím správným směrem.

  Děkuji všem, kteří z vlastní iniciativy, dobrovolně a bez postranních úmyslů pomáhali městu. Děkuji vám, občanům, za vaši podporu, ale i konstruktivní kritiku.

  Mysleme na naše město, děti, vnuky, známé. Ctěme demokracii, přijďme k volbám!

Iva Kalátová, starostka města

ZÁŘÍ 2014

Vážení spoluobčané,

  poslední červencový den vás v ranních hodinách překvapily houkající sirény hasičských aut, která naším městem projížděla, a nikdo nevěděl, co se stalo. V 9.00hod. začalo dlouho dopředu připravované hasičské prověřovací cvičení s nácvikem evakuace letního tábora z rekreační základny Sluníčko. Již před rokem připravil velitel našich hasičů společně s vedoucím jedné skupiny letního tábora noční cvičení jen pro naši jednotku. Proběhly nácviky různých situací včetně zakouření celého tábora vojenskou dýmovnicí. Úspěšná večerní táborová hra byla zakončena vyhodnocením. Při prezentaci tohoto cvičení se zrodil nápad jejího pokračování v rozšířené verzi. Proto byla sestavena pracovní skupina ve složení Petr Hamouz z HZS Karlovarského kraje a velitel stanice Kraslice, Ing. Miroslav Lukeš z HZS Karlovarského kraje, oddělení ochrany obyvatelstva krizového řízení a Martin Elíz, velitel jednotky JPOII Rotava. Právě tato skupina připravila základ prověřovacího cvičení pro místní jednotku a další jednotky z blízkého okolí. Další záležitosti kolem cvičení již byly řešeny pouze s Ing. Miroslavem Lukešem a bezprostředně před samotným cvičením také s vedením města. Průběh cvičení byl naplánován, a tak byla do letního tábora na "Sluníčku", který byl plný dětí, poštovním balíkem dopravena „nebezpečná látka“, která kontaminovala táborníky. Bylo potřeba zajistit dekontaminaci všech táborníků, vytipovat místo pro náhradní ubytování a vytvořit evakuační středisko. Prověřovací cvičení se úspěšně podařilo do poslední chvíle utajit a jednotky, které na místo cvičení vyjely, byly přesvědčeny, že se jedná o skutečnou událost. Po příjezdu hasičů byl celý prostor uzavřen a zástupce hasičů dětem vysvětlil, o co se vlastně jedná. Ty přestaly mít strach a další události vnímaly jako táborovou hru. Po dekontaminaci byli všichni převezeni autobusem do tábora vybudovaného u fotbalového hřiště. Tam na ně čekalo nejen občerstvení, ale i ukázka veškeré hasičské techniky, kterou jim hasiči za odměnu předvedli. Cvičení, které bylo největším svého druhu v Karlovarském kraji, bylo komplexně velice dobře vyhodnoceno. Ředitel HZS Karlovarského kraje plk. Ing.Václav Klemák svým osobním dopisem  poděkoval vedení města, veliteli SDH v Rotavě  M. Elízovi a všem členům jednotky za aktivní účast na prověřovacím cvičení složek IZS „Sluníčko 2014“.

  23. a 24. srpna 2014 se v sále Slovanského domu uskutečnila pod záštitou  hejtmana Karlovarského kraje  PaedDr. Josefa Novotného  Krajská výstava ovoce, zeleniny a květin. Vzhledem k tomu, že výstavě je v tomto vydání věnován samostatný článek, chci na tomto místě našim zahrádkářům poděkovat za vynikající organizaci a úspěšnost celé výstavy. „Putovní pohár“ za první místo vystavovaných výpěstků a aranžování, které získalo Sokolovské územní sdružení, jehož je ZO Rotava členem, je dalším významným oceněním Vaší práce.

  Klid a pohoda srpnových dnů byla narušena vaší oprávněnou nespokojeností s probíhající investiční akcí, během které mělo na sídlišti dojít k rekonstrukci plynovodu a přípojek. Na tomto místě musím upozornit, že tato akce nebyla objednána městem, ale byla naplánována majitelem plynovodu, společností RWE  GasNet s.r.o., Ústí nad Labem, a byla rozdělena do několika etap. Její ukončení podle harmonogramu prací bylo plánováno až na 22.října letošního roku a čtrnáctidenní přerušení dodávky plynu občanům v jednotlivých objektech bylo s ohledem na klimatické podmínky pro vedení města nepřijatelné. Proto jsem se v pondělí 25.srpna spolu s místostarostou p. Elízem a zástupcem SBD Rozvoj panem Novákem sešla na jednání v zasedací místnosti Městského úřadu se zástupcem investora RWE  GasNet s.r.o. a zástupcem zhotovitele firmy Stamoza s.r.o.. Na tomto jednání jsem požádala o přerušení prací a ukončení rozpracované etapy v co nejkratším termínu a přeložení dalších prací na rok 2015. Dokončení prací v letošním roce bude provedeno včetně terénních úprav a uvedení do původního stavu. Podle poslední  informace společnosti RWE GasNet s.r.o. bude žádosti vyhověno a k  přerušení plánované rekonstrukce dojde nejpozději v termínu do 20.9.2014.  Děkuji všem občanům za trpělivost.

Iva Kalátová, starostka města

ČERVENEC - SRPEN 2014

Vážení spoluobčané,

  právě se Vám do rukou dostalo vydání zpravodaje, plánované vždy na oba letní měsíce.

  13. června proběhla v sále Slovanského domu Školní akademie, která byla opět přehlídkou dovedností žáků naší školy. Podle potlesku všech přítomných - žáků, rodičů i všech hostů, bylo jasné, že se celá akce nadmíru vydařila a všem se předvedená vystoupení jednotlivých tříd líbila. Akademie tentokrát byla výjimečná i v tom, že všichni oslavovali i to, že se podařilo úspěšně dokončit zateplení všech objektů v areálu školy.

  Já bych na tomto místě chtěla poděkovat všem dětem, žákům a zaměstnancům základní i mateřské školy v čele s paní ředitelkou Mgr. D. Fialovou a Mgr. J. Červenkovou za jejich pomoc, protože se obě akce protáhly až do letošního roku a soužití s dodavatelskou firmou pod jednou střechou bylo mnohem delší než se původně plánovalo. Vím, že trpělivost a tolerance všech pomohly k úspěšnému dokončení největší akce, která se u nás ve městě za poslední tři roky uskutečnila.

  Konec školního roku a s ním spojený začátek prázdnin je v Rotavě vždy slavnostní. Přijetí oceněných žáků v obřadní síni a neformální setkání v zasedací místnosti městského úřadu pro mě opět bylo příjemné a milé, stejně jako předávání vysvědčení vycházejícím žákům poslední školní den. Tato událost, která pokračuje v sále Slovanského domu a končí předáním pomyslné štafety deváťáků budoucím prvňáčkům, je vždy vrcholem celé slavnostní atmosféry.

  Pokaždé se snažím seznámit Vás s něčím novým, upozornit na to, co se v našem městě událo zajímavého nebo Vám prostě jen přiblížit to, co si myslím, že by Vás mohlo zajímat.  Ale nikdy mě nenapadlo, že budu psát o takové události, jakou je záchrana lidského života.

  Všechno se stalo 22.května v podvečerních hodinách u Plivátka. V rybníku se koupali menší kluci a svůj volný čas nedaleko trávila i skupina mladých lidí. Když jedna z dívek zakřičela, že se někdo topí, zpočátku si všichni mysleli, že jde jen o nemístný vtip. V rybníce viděli jen ruce mávající z vody a kousek od nich stál další chlapec.  Po pár vteřinách pochopili, že se nejedná o legraci, ale že se opravdu malý kluk topí. Jeden z mladíků bez váhání skočil do vody, topícího se devítiletého Lukáše vytáhl včas a zachránil mu tím život. Nebýt toho, že o všem řekl strážníkům městské policie jeden ze svědků, asi bychom se o tomto hrdinském činu Honzy Beneše nikdy nedozvěděli. Malý Lukáš sám ze strachu doma nic neřekl a jeho rodiče informovala až hlídka městské policie.

  Protože se jedná o tak výjimečný skutek, dovolím si v tomto případě vyjádřit obdiv a poděkovat Honzovi nejen za sebe, ale i za všechny občany našeho města.

  Přeji Vám všem příjemné letní dny, dětem překrásné prázdniny se spoustou nezapomenutelných zážitků.

Iva Kalátová, starostka města

ČERVEN 2014

Vážení spoluobčané,

  rok 2014 je na území České republiky označován jako supervolební. V květnu se konaly volby do Evropského parlamentu, během kterých jsme volili 21 poslanců, a na podzim nás ještě čekají volby do jedné třetiny Senátu Parlamentu ČR a také volby do obecních zastupitelstev.
  Já jsem si pro Vás  připravila malou kuchařku pro komunální volby, ve kterých budeme volit 17 členů zastupitelstva našeho města pro další 4leté funkční období.. Členem zastupitelstva obce může být zvolen každý volič, u kterého není překážka ve výkonu volebního práva.  

  Volby vyhlašuje prezident republiky a letos se budou konat v období mezi 15.9. až 15.10. 
  Často se ptáte, kdo se může stát členem volební komise. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí uvádí, že členem okrskové volební komise může být státní občan České republiky a státní občan jiného státu, jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv. Dále musí být přihlášen k trvalému pobytu v obci na území České republiky a alespoň v den složení slibu dosáhne věku nejméně 18 let. Nesmí být kandidátem pro volby do zastupitelstva obce, pro které je okrsková volební komise vytvořena. 
  Volební systém komunálních voleb do zastupitelstev obcí je založen na většinové volbě stran a hnutí. Počet mandátů (členů) jedné strany v zastupitelstvu  vychází z celkového počtu hlasů, které tato volební strana obdrží od voličů. Označí-li volič křížkem celou volební stranu v rámečku u jejího názvu, obdrží všichni kandidáti této strany po jednom hlasu a strana obdrží tolik hlasů, kolik má na své listině kandidátů. Zaškrtne-li volič jednotlivé kandidáty z různých stran v rámečcích před jejich jmény, obdrží tito kandidáti jeden hlas (tzv. preferenční hlasy) a každá strana tolik hlasů, kolik jejích kandidátů bylo označeno. Zbytek hlasů do celkového počtu  pak obdrží volební strana, kterou volič dále označil v rámečku u jejího názvu. Strana, která chce mít svoje kandidáty v zastupitelstvu, musí získat minimálně 5 % hlasů z celkového počtu platných hlasů. Může se stát, že kandidát, který jako jednotlivec obdrží nejvíce hlasů ze všech kandidátů všech volebních stran, nemusí být do zastupitelstva zvolen, pokud jeho strana jako celek nedostane potřebných 5 % hlasů. Čím více hlasů která strana obdrží, tím více míst v zastupitelstvu získá. Hlasy jsou sčítány jak pro jednotlivé kandidující, tak pro celé volební strany. 
  Kdy naopak bude Váš hlas neplatný? Hlas je neplatný, jestliže volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta nebo volič označil na hlasovacím lístku křížkem více než jednu volební stranu. Neplatný hlas bude také v případě, pokud volič označí v hlasovacím lístku křížkem v rámečku před jménem kandidáta více kandidátů, než kolik členů zastupitelstva má být voleno. 
  Svou důležitou roli před samotnými volbami má samozřejmě i městský úřad. Mimo jiné projednává a registruje kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce, informuje starostu o registraci kandidátních listin, losuje pořadí volebních stran na hlasovacím lístku, zajišťuje tisk hlasovacích lístků a vyhlašuje výsledky voleb v obci. Kromě toho městský úřad zajišťuje volební místnosti pro okrskové volební komise a jejich vybavení. Vede seznam voličů a zajišťuje telefonické spojení do každé volební místnosti v územním obvodu obce. Převážnou většinu těchto zákonem předepsaných úkonů může zajišťovat pouze zaměstnanec, který má zvláštní osvědčení. Spoustu dalších úkolů ukládá zákon starostovi.  
  V našem městě veškerou přípravu pro zdárný průběh voleb zabezpečuje paní Pavla Kocábková. Bez jejího vedení a pomoci dobrovolníků si žádné volby v Rotavě nedovedu vůbec představit. Málokdo si uvědomuje, jak obrovské množství práce, která není vidět, volbám předchází, protože vždy je všechno včas a pečlivě připraveno.  Proto si dovolím za nás všechny občany paní Kocábkové touto cestou poděkovat.

Iva Kalátová, starostka města

KVĚTEN 2014

Vážení spoluobčané,

  máme za sebou oslavu Velikonoc - prodloužený víkend, který všichni pracující, ale i školáci očekávají, protože jim přináší o pár desítek hodin volna navíc. Pojďme se spolu na chvilku zastavit u tohoto období a společně si připomenout jeho význam, i když se zpožděním. Pro některé z nás Velikonoce představují oslavu příchodu jara a probouzení přírody (původní pohanské svátky), ale pro křesťany jsou to nejdůležitější svátky v roce, spojené s ukřižováním Ježíše Krista a jeho zmrtvýchvstáním. Jméno Velikonoc je odvozeno od Velké noci (noc, kdy vstal Ježíš Kristus z mrtvých). Velikonoce nemají přesně stanovené pevné datum. Konají se vždy v neděli po prvním jarním úplňku (jaro začíná 21. března). Velikonoční neděle tedy může připadat na kterékoliv datum mezi 22. březnem a 25. dubnem.

  Každý den ve velikonočním týdnu má svůj název a vážou se na něj tradice, zvyky či pověry. Nejznámější je Zelený čtvrtek - dle Bible se v tento den konala v Getsemanské zahradě poslední večeře Ježíše Krista, byl při ní zatčen. Mezi zvyky patří například brzké vstávání a omytí rosou (zabrání se nemocem), má se sníst něco zeleného (člověk bude rok zdravý) a další. Také se pekly jidáše (pečivo z kynutého těsta), které se namazaly medem. Dále pak Velký pátek - v Bibli je napsáno, že Ježíš byl souzen, odsouzen a ukřižován. Křesťané mají držet přísný půst. Říká se, že na Velký pátek se otevírá země a vydává poklady. Podle tradice se nemá prát prádlo či pracovat na poli a v sadu. Také se nemá nic půjčovat, prodávat a darovat. Na Bílou sobotu končí půst, který trval 40 dní. Uklízí se, pečou mazance a velikonoční beránci, zdobí se vajíčka a pletou pomlázky.

  Velikonoční neděle (Boží hod velikonoční) je den, kdy podle Bible vstal Ježíš Kristus z mrtvých. Pro křesťany se jedná o nejvýznamnější svátek roku. V kostele se světí jídlo, které se pak podává u slavnostní tabule. A Velikonoční pondělí je den, který je spojen s koledováním, poléváním vodou a velikonočním zajíčkem. V současné době se velikonoční tradice a zvyky dodržují i v souvislosti se zvyky krajovými. Mezi velmi známé a stále dodržované tradice patří: pletení pomlázky a koledování, barvení a zdobení vajíček - existuje množství technik, jak vajíčka ozdobit. Velmi starým symbolem je také velikonoční beránek, který se objevuje téměř v každé domácnosti a s chutí se do něj pustí spousta dětí i dospělých.

  Tentokrát se nám na Velikonoce vydařilo i počasí a doufám, že jste si prodloužený víkend náležitě užili.

  V květnu nás čeká opět mnoho akcí, které pořádá MěK a KIC a o kterých se prostřednictvím Zpravodaje i na webových stránkách dozvídáte. Kromě pravidelných akcí nás čekají i některé novinky. Divadelní spolek Komedia uspořádá představení zejména pro seniory, které se bude konat v domě s pečovatelskou službou a v sále Slovanského domu se po velkém úspěchu můžeme těšit opět na vystoupení pana Kubce a jeho partnerky na májovém setkání. Tentokrát mohou přijít všichni, kteří budou mít chuť si zazpívat a jen tak na chvilku posedět s ostatními.

Iva Kalátová, starostka města

DUBEN 2014

Vážení spoluobčané,

    Březen je Měsícem knihy. A kniha je přítelem člověka. Dříve bylo toto slovní spojení často opakované, ale jak je tomu dnes, platí toto rčení stále? Také máte pocit, že už je tolik neslýcháte, nebo dokonce, že neplatí? Pro někoho je kniha pomocníkem v životě, studnice informací, útěk do jiného světa, odpočinek, inspirace, pro někoho ale jen prostředek na zabití nudy nebo dokonce jen věc na podložení stolu, ztráta času…

  Vymlouváme se, že je pro knihu špatná doba. Ale co s tím?  Může televize, počítačové hry předčit knihu? Odpověď není jednoznačná a svalit vinu na špatnou dobu je tak jednoduché. Myslím si, že každý z nás má ke knihám svůj vztah, každého z nás přivedlo ke knihám něco jiného, někdo začal listovat kuchařkami a následně zjistil, že nejen o receptech jsou zajímavé knihy, jiný ze zvědavosti nakoukl do Harryho Pottera a byl lapen žánrem fantasy a někdo možná na tu svoji osudovou knihu teprve čeká. Určitě nemá cenu odsuzovat někoho, kdo smysl ve čtení knih nevidí, vždyť i někteří vášniví čtenáři se dostali ke knihám úplnou náhodou a třeba až v hluboké dospělosti, snad i ve stáří. Přesto máme knihovnu, která má ve svém portfoliu více než 18 000 svazků a má své stálé registrované čtenáře, ale i ostatní návštěvníky, kteří do tohoto milého prostředí rádi zavítají, ať už je to na besedu nebo jen tak najít něco na netu.  S dobou se vyvíjí i technologie, které knihovna nezbytně potřebuje, aby byla v dnešní době na moderní úrovni.

  A naše knihovna, jako jedna z posledních v regionu, neposkytovala službu ve formě online katalogu prostřednictvím internetu. Díky úspěšné žádosti získalo naše město dotaci od Ministerstva kultury, oddělení literatury a knihoven, a to z programu Veřejné informační služby knihoven - VISK 3.  Tyto finanční prostředky a spoluúčast města byly využity právě k modernizaci naší knihovny. Zakoupením a zpřístupněním knihovního systému Clavius www katalog pro dokumenty se rozšířila a zkvalitnila nabídka služeb. Nyní mají čtenáři možnost, v prostředí internetu, on-line vyhledávat v databázi knihovny požadované dokumenty.  Díky tomuto systému mohou nahlížet do svého uživatelského konta, kde získají přehled o svých výpůjčkách a rezervacích. V rámci tohoto projektu byly také zakoupeny dvě nové počítačové sestavy a tím bylo zmodernizováno vybavení městské knihovny pro další automatizaci knihovního systému. Byly zefektivněny a zrychleny nejen služby poskytované našim čtenářům, ale i vzájemná komunikace mezi jednotlivými knihovnami v regionu.

  Akcí pro malé i velké čtenáře bylo na oslavu knihy právě v březnu opravdu hodně a měli jste možnost seznámit se s nimi již minulém čísle. Já bych tentokrát chtěla připomenout, že za tím vším, co patří k úspěchům a oblíbenosti naší knihovny stojí paní L. Štěpánková, která knihami a pro čtenáře opravdu žije. A i to je důvod, proč do naší knihovny chodíme tak rádi.  A za to patří poděkování právě Vám, paní Štěpánková.

  Sobotní noc 15. března patřila v sále Slovanského domu tradičnímu Městskému plesu, na který se prodalo 140 vstupenek a během večera celých 1000 slosovatelných lístků o ceny.  Večerem nás provázela známá televizní a divadelní herečka a dabérka paní Jitka Sedláčková. Milým zpestřením byla dvě vystoupení - ukázky latinsko-amerických tanců profesionálního tanečního páru Marka Hrstky a Veroniky Flaškové. Kolektiv pana Rohana se postaral o naše žaludky a stejně jako v loňském roce hrál k tanci KV Band.  Poslední spokojení tanečníci odcházeli domů dlouho po půlnoci.

  Zahrádkáři slaví své padesátiny a výroční členská schůze základní organizace se konala 21.3.2014 od 18.00 hodin v sále Slovanského domu. Vyslechli jsme výroční zprávu předsedy pana Fedorka, přítomní zvolili na další období staronový výbor, pan Jirmus hovořil o pořádání Krajské výstavy zahrádkářů, která se bude konat právě v Rotavě. Nakonec byli jako vždy oceněni ti nejlepší. Zvláštní cenu- bronzovou medaili od Českého zahrádkářského svazu za rozvoj zahrádkářství převzal pan Kamil Vodák. Přesto, že přítomných bylo poměrně málo, patří našim zahrádkářům nejen obdiv, ale i poděkování za spolupráci, kterou pomáhají městu. Je to pomoc dobrovolná a velice záslužná. Péči o květiny a výsadbu na prostranství před městským úřadem si bez pomoci našich zahrádkářů neumíme představit. A každá akce, kterou pořádá Kulturní a informační centrum, je úspěšná právě díky Vám zahrádkáři a Vaší aktivní pomoci.

  A na závěr se chci zmínit o tom, že jsme ve spolupráci s paní Ivetou Wagnerovou, sociální pracovnicí města, vstoupili do jednání s představiteli společnosti, která v ČR vlastní síť lékáren Dr.Max. Na českém trhu působí od roku 2006 a   nyní najdete lékárny Dr.Max na více než 300 místech, ve více než 115 městech v celé České republice. Lékárny jsou umístěné nejen v obchodních domech Kaufland, ale i v nemocnicích, poliklinikách, v historických centrech velkých měst a v obchodních nákupních domech typu Tesco, Hypernova, Interspar atd.  Po první návštěvě zástupce této společnosti se zdá být vše na dobré cestě. Věřím, že se nám podaří uskutečnit náš cíl, kterým je zabezpečit pro Rotavu otevření alespoň výdejny léků, kterou bychom pomohli všem obyvatelům, aby nemuseli pro většinu léků dojíždět až do Kraslic.

Iva Kalátová, starostka města

BŘEZEN 2014

Vážení spoluobčané,

  v dnešním příspěvku se pokusím odpovědět na opakující se dotazy, které se týkají veřejně prospěšných prací. Velmi často chválíte pořádek ve městě - buď z vlastního podnětu, nebo na základě požadavku některého z návštěvníků Rotavy. Ale zároveň se ptáte, co vlastně veřejně prospěšné práce jsou a kdo může být tímto způsobem zaměstnaný.

  Veřejně prospěšné práce (VPP) v obcích a městech přináší zaměstnání těm lidem, kteří mají problémy s uplatněním na trhu práce. Jedná se o časově omezený pracovní poměr po dobu maximálně 12 měsíců s využitím mzdového příspěvku. To znamená, že náklady na mzdy pro zaměstnance jsou hrazeny z dotačních prostředků a nezatěžují rozpočet města. Ucházet se tímto způsobem o zaměstnání v našem městě mohou tito občané: dlouhodobě nezaměstnaní (délka evidence na úřadu práce nad 5 měsíců), osoby starší 55 let (+ délka evidence nad 3 měsíce), zdravotně postižené osoby (+ délka evidence nad 1 měsíc), dále osoby, kterým je potřeba věnovat zvýšenou péči - mladí do 24 let, absolventi bez praxe, osoby se zdravotním postižením a osoby pečující o dítě (do 15 let); tato skupina uchazečů musí být vedena na ÚP nepřetržitě po dobu 1 měsíce. Pracovníci jsou po dobu výkonu veřejně prospěšných prací vyřazeni z evidence ÚP a po ukončení se do evidence navrátí. Určené jsou také pracovní činnosti, které mohou tito zaměstnanci vykonávat a je u nich splněna podmínka veřejné prospěšnosti. Zejména se jedná o údržbu veřejných prostranství, úklid a údržbu veřejných budov a komunikací; organizování volno-časových aktivit dětí a mládeže, práce na veřejných sportovištích atd.

  Realizace tohoto projektu započala již v roce 2008, kdy byly uzavírány první dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací. Dohody uzavírají jednotlivé úřady práce, které postupují v souladu s pravidly Evropského sociálního fondu a v souladu se zákonem o zaměstnanosti. Veřejná služba se stala koncem roku 2012 věcí dobrovolnou. Úřad práce tedy nemůže uchazeči výkon veřejné služby nařídit.

  Na základě ,,Žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání“ získalo naše město celkem 66 pracovních míst - v roce 2012 jich bylo 30, v loňském roce 26 a na rok 2014 máme zatím k dispozici 10 pracovních míst, která budou od 1. března obsazena dalšími pracovníky. Náplní práce zaměstnanců v Rotavě je úklid veřejného prostranství v katastru. To je úklid chodníků a cest, zelených ploch, úklid sběrného místa včetně soboty v dopoledních hodinách, úklid zahrad v mateřské a základní škole, vyklízení společných prostor v domech, úklid sportovních ploch a dětského hřiště a úklid v městských lesích.

  Tímto chci za sebe i za vás, kteří se na mě obracíte, poděkovat všem, kteří veřejně prospěšné práce dobrovolně vykonávají a podílejí se tak na pověsti našeho města, že je jedním z nejčistších a nejupravenějších v celém kraji.

  Akce, které pro nás pořádá Městská knihovna a Kulturní a informační centrum, se těší velké návštěvnosti. Velmi oblíbené jsou přednášky. V měsíci lednu a únoru proběhla přednáška Táni a Petra Uhlíkových na téma „Ohře, řeka pozoruhodná“ a knihovna byla naprosto zaplněná. Přednáška PhDr. Vladimíra Bružeňáka na téma „ Ženský pracovní tábor Svatava a pochody smrti na Sokolovsku“se uskuteční v březnu. PhDr. Vladimír  Bružeňák je regionální historik a učitel sokolovského gymnázia, je také autorem knihy „Květen bez šeříků“ a spoluautorem několika dalších knih. Kniha „Květen bez šeříků“ mapuje osvobozování západočeského regionu za 2. světové války. Beseda bude zaměřena na informace o koncentračních táborech a pochodech smrti, kterých se na našem území uskutečnilo několik, o náladách místního obyvatelstva nebo o trestech, které postihovaly na konci války samotné Němce.

  V sobotu 15. února patřil sál Slovanského domu dětem. Konal se zde maškarní karneval, na kterém vystoupila taneční skupina pod vedením Lucie Gabčové a účinkoval Divadelní ochotnický spolek Komedia Rotava. Všichni, kteří přišli, děti i dospěláci, byli nadšeni.

  Že je březen - Měsíc knihy, to víme asi všichni, ale tentokrát se opravdu máme na co těšit. Kromě týdne čtení pro předškoláky a malé školáky a akcí pro šikovné a tvořivé děti, bude mít naše knihovna pro každého nového čtenáře připravený malý dáreček - za svou registraci, která bude platit do konce června, nebude muset zaplatit žádný poplatek.  A pro stávající čtenáře je naplánována amnestie dlužníků - v době výpůjčních hodin v březnu budou dlužníkům prominuty upomínky. 

  Na závěr bych Vás chtěla jménem svým i jménem pořadatele - Kulturního a informačního centra pozvat na Městský ples, který se uskuteční v sále Slovanského domu 15. března od 20 hodin.

Iva Kalátová, starostka města

ÚNOR 2014

Vážení spoluobčané,

  naše druhé setkání v tomto roce bych opět chtěla věnovat některým důležitým událostem minulého měsíce.

  V pondělí 6. ledna proběhlo v prostorách městského úřadu slavnostní otevření Naučné stezky Rotavské varhany. Celé odpoledne bylo rozděleno do dvou částí. V první oficiální části hlavní aktér a strůjce myšlenky vybudovat tuto stezku pan Petr Rojík poděkoval všem, kteří se na jejím vybudování podíleli, a poté následovala virtuální prohlídka pro všechny přítomné, kdy jsme se s celým dílem seznámili prostřednictvím fotografií, které provázel jeho nenapodobitelný komentář. Někteří z účastníků přijali pozvání a ve druhé neoficiální části absolvovali první prohlídku celé trasy ještě týž den. Podle ohlasů nikdo tohoto rozhodnutí nelitoval. Mnoho občanů, nejen z Rotavy, si stěžovalo na nevhodně zvolený čas slavnostního otevření. K tomu je jednoduché vysvětlení: způsob i čas byl zvolen v souladu s podmínkami dotačního titulu, ze kterého je více než 80% finančních nákladů hrazeno. Pro všechny zájemce chystáme velkou prohlídku celé Naučné stezky Rotavské varhany i s doprovodem Petra Rojíka na některý víkendový den tak, aby se mohlo zúčastnit co nejvíce lidí. O termínu budeme včas všechny informovat.

  Přesně před rokem ve druhém vydání zpravodaje jsem psala o ceně vody v našem městě. Reagovala jsem na vaše stížnosti na cenu vodného a stočného, která byla na rok 2013 stanovena na částku 94,68 Kč za 1m3. Vysvětlovala jsem, že se cena vypočítává podle finančního modelu ještě po dobu pěti let, což bylo podmínkou pro získání dotace na rekonstrukci čističky odpadních vod v roce 2010.  Na rok 2014 byla tímto způsobem vypočítána cena vodného a stočného pro Rotavu, která přesahovala částku 105,- Kč za 1m3 a na jednání zastupitelstva města v prosinci nebyla schválena. Z několika jednání s dotčenými subjekty jsem se dozvěděla, že jediná možnost, jak změnit cenu vodného a stočného je varianta, která bude mít negativní důsledek v tom, že se sníží příjmy města, které nám platí provozovatel jako nájemné z provozování vodního hospodářství. V souvislosti s tím bylo nutné požádat na základě podmínek z Rozhodnutí o poskytnutí dotace o možnost snížení ceny pro vodné a stočné pro rok 2014 a to na úroveň tzv. sociálně únosné ceny vypočtené podle metodiky státního fondu životního prostředí. Na rok 2014 byla hranice sociální únosnosti pro náš kraj spočítána na 93,07 Kč za 1m3.  Na jednání zastupitelstva města v lednu byl tento návrh schválen a já Vám mohu opravdu s radostí oznámit, že cena za vodné a stočné na rok 2014 bude pro Rotavu činit 93,07 Kč za 1 m3. A to znamená snížení ceny na úroveň nižší než pro rok 2013. 

   Na závěr bych se chtěla vyjádřit k situaci, kdy byla dvakrát po sobě na prosincových jednáních předložena zpráva o vývoji finanční situace našeho města a v ní bylo uvedeno, že rozpočet města na rok 2013 byl překročen a že město nedisponuje dostatečnými finančními prostředky k tomu, aby bylo schopno zaplatit všechny své závazky. Tento schodek rozpočtu (nedostatek finančních prostředků) byl deklarován finančním odborem MěÚ ve výši minus 3,7 mil. Kč, dále pak upraven na částku minus 1mil.Kč. Obě tyto informace byly chybné.  Mohu zodpovědně prohlásit, že naše město v žádném případě nebylo a není v situaci, kdy nemá potřebné finance na pokrytí veškerých závazků, naopak výsledek hospodaření města za rok 2013 je po zaplacení všech závazků vyjádřen zůstatkem vlastních prostředků ve výši 1,6 mil. Kč. A pokud obdržíme dotaci na zateplení základní a mateřské školy v předpokládané výši, budeme mít na bankovních účtech zpět všechny finanční prostředky tak, jak tomu bylo v roce 2012.

Iva Kalátová, starostka města

LEDEN 2014

Vážení spoluobčané,

  setkáváme se spolu na začátku roku, který je pro naše město velmi významným, protože se jedná o rok, který je posledním ve volebním období 2010-2014, a to znamená, že nás čekají na podzim komunální volby, ze kterých vzejde nové složení zastupitelstva města. To bude zastupovat vás občany až do roku 2018. 

prani

  Naše město vstupuje do roku 2014 s rozpočtovým provizoriem. S tímto slovním výrazem jste se jistě už setkali, ale význam nemusí být všem jasný, a proto se pokusím vysvětlit, co vlastně rozpočtové provizorium znamená pro život ve městě. Určitě víte, že se schvaluje rozpočet města, který obsahuje předpokládané hospodaření územně samosprávného celku, tedy města nebo obce, na následující rok. Rozpočet je rozdělen na příjmy a výdaje a stanoví, kolik budeme potřebovat finančních prostředků k tomu, abychom zabezpečili fungování města, a dále pak, jaké prostředky budeme moci použít na naplánované investiční akce, které zastupitelstvo schválí a to tak, aby byly tyto výdaje pokryté buď právě příjmy v rozpočtovaném období, nebo vlastními prostředky, které máme k dispozici na bankovních účtech.

  V Rotavě v současné době probíhá velká investiční akce, kterou je zateplení základní a mateřské školy. Obě tyto akce jsou realizovány v rámci dotačního programu Ministerstva životního prostředí. Přesto musí být město připraveno na situaci, kdy vrácení finančních prostředků - dotaci obdržíme později, než bylo původně plánováno. Rozpočet prostředků, které bude potřeba zaplatit dodavatelské společnosti, pokud budou obě díla městu řádně předána, je odhadován na částku vyšší než 19 mil. korun Zejména z tohoto důvodu by nebylo vhodné plánovat jiné finanční náklady než ty, které bezprostředně souvisí s běžnými provozními výdaji města, a to až do doby, kdy bude přislíbená dotace připsána na účet města a následně poté může být schválen řádný rozpočet města s reálnými předpoklady na další období včetně výkazu skutečných vlastních finančních zdrojů na bankovních účtech.  To znamená, že úloha rozpočtového provizoria spočívá  v určení pravidel čerpání finančních prostředků města pouze v přechodném období a je tedy správné, že na posledním zasedání zastupitelstva města dne 18.12.2013 bylo na základě předloženého návrhu rozpočtové provizorium schváleno.

  Často se někteří občané dotazují na problém, který se týká sloučení základní a mateřské školy. To, že se ptají lidé, kteří se touto otázkou zabývají na základě obdržených informací, je zcela pochopitelné a je to správné. A protože chtějí mít v dané věci jasno, obrátí se na město s konkrétním  dotazem a se žádostí o vysvětlení. Na druhou stranu někteří tuto záležitost vykládají ostatním pouze na základě vlastních úvah a nesprávně interpretují získané informace. To objektivnímu vysvětlení určitě neprospívá, naopak. Ve skutečnosti je vše podstatně jednodušší, než je veřejností vnímáno. Na doporučení stavební komise bylo schváleno vypsání veřejné výzvy na zpracovatele studie možného sloučení obou příspěvkových organizací, tedy mateřské a základní školy. Jak k tomuto rozhodnutí došlo? Všichni víme, že se oba objekty potýkají s problémem nevyužitého prostoru, což je následek sníženého počtu předškoláků i školáků z jakéhokoliv důvodu.  Město jako majitel těchto budov a jako řádný hospodář musí tuto situaci řešit. Samozřejmě tak, aby nebyl narušen chod obou zařízení a aby další možné využití volného prostoru bylo pro obě organizace co nejpřijatelnější. Tím se dostáváme k tomu, že prvním, logickým a nejpříbuznějším oborem by mohlo být školství.  Proto je zpracována studie několika variantních řešení, za jakých podmínek a také s jakými finančními náklady by bylo možné tyto provozy sloučit. To vůbec přece neznamená, že se někdo někde rozhodl, že se budou obě zařízení slučovat. Navíc, o této tak zásadní problematice musí rozhodovat zastupitelstvo na veřejném zasedání a v tom případě se k němu mohou vyjádřit i sami občané.  A pouze v případě, že by zastupitelstvo došlo k závěru, že nejen ekonomická stránka, ale především vhodnost situačního řešení s ohledem na co nejlepší zabezpečení školství v našem městě jsou přijatelné, teprve potom budeme moci hovořit o sloučení obou provozů. V opačném případě, tedy neschválení realizace některého návrhu studie, bude muset město hledat jiné, ale opět co nejvhodnější řešení pro využití volných prostor v těchto budovách. Věřím, že tento názor kromě mě sdílí i další představitelé našeho města a že řešení tohoto nanejvýš citlivého problému bude probíhat vždy v souladu s veškerými zákonnými, ale i etickými pravidly.

Iva Kalátová, starostka města

 

PROSINEC 2013

Vážení spoluobčané,

  do schránek se Vám dostalo prosincové vydání našeho Zpravodaje a to znamená, že se spolu setkáváme naposledy v tomto roce. V předchozích příspěvcích jsem se Vám vždy snažila přiblížit zajímavé akce nebo události, které se odehrály v našem městě.

  V prosinci nás samozřejmě čekají další, některé z nich se každoročně opakují a získaly si tak svou tradici. Mezi ně patří především Mikulášská nadílka pro naše nejmenší a Vánoční setkání seniorů v sále Slovanského domu. Obě akce byly v loňském roce plné pohody a dobré nálady. Senioři mají svou slavnost ve čtvrtek 12. prosince od 16.00 hodin. V programu  vystoupí  tradiční hosté - žáci  z mateřské a základní školy a již potřetí mezi sebou přivítáme p.Kubce s partnerkou, kteří tentokrát přijedou s blokem melodií z muzikálů. Těšit se můžete samozřejmě i na občerstvení.

  V následujících dvou dnech, 13. a 14. prosince pak TJ Rotas, oddíl vzpírání, pořádá další Velkou cenu s mezinárodní účastí. Pro naše vzpěrače a vzpěračky je tato akce vyvrcholením celé opět velmi úspěšné sezóny. Dva dny budou ve sportovní hale probíhat souboje mezi jednotlivci i družstvy a my všichni budeme „našim“ držet palce, aby byli zase nejlepší.

  Horkou novinkou, kterou pro Vás připravuje Kulturní a informační centrum, je předvánoční odpolední zájezd autobusem do Karlových Varů do některého z nákupních středisek s pracovním názvem „Ježíšek je za dveřmi“. Cena jízdného bude opravdu symbolická. Po upřesnění termínu se všechny potřebné informace dozvíte na MěÚ v KIC a v hlášení městského rozhlasu.

  Nejdůležitější událostí každého prosince jsou samozřejmě vánoční svátky. Chtěla bych se s Vámi podělit alespoň ve zkratce o pocity, které mi tyto dny přinášejí. Letošní rok připadá první adventní neděle na 1. prosinec.  Právě doba adventu nás svou atmosférou pomalu, ale jistě přibližuje k nejkrásnějším svátkům v roce. Nevlídný měsíc listopad, kdy se se sluncem setkáme opravdu jen málo a na obloze jsou ubytované nekonečně šedé mraky, se přehoupne v prosincové dny a v ulicích malých obcí i velkých měst se najednou rozzáří vánoční stromy i pouliční výzdoba. Okna příbytků obyvatel se ozdobí větvičkami a rozsvítí se světelnými hvězdami, řetězy a sněhovými vločkami. Na chodbách domů je cítit neopakovatelná vůně cukroví a jak se vánoční svátky přibližují, začínají je lidé různého věku vnímat rozdílně. Děti každý den otevírají okénka adventního kalendáře, počítají, kolik ještě dnů zbývá do vytouženého večera, kdy někde v pokoji tajemně zacinká zvoneček, aby se konečně dozvěděly, co jim nadělil Ježíšek.

  Někteří dospělí předvánoční čas vnímají jako všechno jiné než klid a pohodu. Naopak vidí před sebou úklidový a nákupní maraton a na rozdíl od dětí by nejraději posunuli ručičky hodin alespoň o pár hodin zpět, protože určitě všechno nemůžou stihnout. Jiná kategorie dospělých adventní čas příliš neprožívá a skutečnost, že Ježíšek je opravdu za dveřmi, jim dochází většinou tak kolem dvacátého a jedním nákupem v supermarketu pořídí vše.

  V každém případě se 24. prosince odpoledne, u někoho až navečer, na chvíli zastaví čas. Štědrovečerní večeře, rozdávání dárků a je po všem, jak jsme si zvykli říkat. Děti s rozzářenýma očima se ukládají do svých postýlek a my dospělí s přejedenými žaludky přetěžujeme mobilní sítě operátorů esemeskami obsahujícími přání či sdělení, jaké byly letošní Vánoce. Přitom je za námi pouze první den vánočních svátků.

  Dovolte mi, abych Vám všem popřála, aby se u Vás zastavil čas na delší dobu, než je doba večeře a krátkého pobytu u stromečku, abyste se těšili z přítomnosti svých blízkých nejen dva tři dny během povinných vánočních návštěv, ale pokud možno celý rok. Najděme v sobě úctu pokoru a toleranci, abychom se navzájem dokázali vnímat vstřícně a vážili si jeden druhého.

  Přeji Vám všem krásné a klidné vánoční svátky

Iva Kalátová, starostka města

LISTOPAD 2013

Vážení spoluobčané,

  v  posledním říjnovém týdnu byla dokončena II. etapa instalace kamerového systému v našem městě. Díky získaným finančním prostředkům v rámci Programu prevence kriminality MVCR získala Rotava možnost umístění dalších dvou kamerových bodů. Jedna kamera je  umístěna na bloku č.5 a smyslem instalace je dohled nejen na základní školu, ale i na ostatní prostranství právě v této oblasti. Otočná kamera je umístěna do „Areálu zdraví“s dohledem na sportovní areál, blízký lesík i garáže. Všechny kamerové body jsou propojeny na dohledové pracoviště v budově městského úřadu. Pokud se nám podaří pokračovat v  rozšiřování MKDS i v dalších letech, pak by mělo v další etapě dojít k propojení tohoto systému do dolní Rotavy a tam umístit další kamerové body.

  19. října 2013 v sobotu byl v 8.00 hodin v přízemí Městského úřadu v Rotavě odstartován další ročník tradičního turistického pochodu Rotavský permoník2013. Pokud je někdo z Vás jeho stálým účastníkem, jistě si vzpomene, že minulý ročník byl zasněžený. Opravdu vloni napadl sníh. I když byl letošní ročník jen o týden dříve, dal by se naopak nazvat prosluněným. Sluníčko a modré nebe přilákaly do Rotavy mnoho návštěvníků, celkem se jich na startu sešlo 127 nejen z Rotavy, ale i z Jindřichovic, Oloví, Kraslic, Stříbrné, Chodova, Chebu, Habartova. Dokonce přijeli i účastníci z Plzně a ze Zruče nad Sázavou a náš pochod si velmi pochvalovali. Organizátoři připravili celkem 3 trasy - 8km, 10km a 27km a umístili je tak, že se částečně překrývaly s připravovanou naučnou stezkou. Nejmladšími účastníky této akce byli dva občánci Rotavy - A.Hilková a M.J.Elíz, kteří mají ve svých  rodných listech rok narození 2011. Oběma je o 71 let méně než těm, kteří absolvovali pochod jako nejstarší účastníci - p.B.Lašek a p.J.Slabý, oba také z Rotavy. Všem přejeme, aby se zúčastnili ještě mnoha ročníků Rotavského permoníka.

  V tomto vydání Zpravodaje najdete mimo jiné i pozvánku na čtvrtek 28. listopadu, na čtvrtou hodinu odpoledne, kdy se uskuteční představení knížečky Pověsti a historická vyprávění ze západního Krušnohoří pro mládež“ spolu s vyprávěním předkladatelky a autogramiádou. Nápad začít vydávat knížečky jako publikační řadu, která se bude týkat Rotavy a jejího okolí, vzešel od komise životního prostředí. Záměrem je, aby se čas od času vydala jedna knížečka menšího rozsahu nebo sešit jednotného formátu a grafického stylu, každá od jiného autora a s různým tematickým obsahem - např. turistické zajímavosti, příroda, historie, přírodní památky, pověsti aj. Tahle knížečka by tedy měla být jednou z celé řady. Na tomto místě bych měla zmínit jméno p. P. Rojíka, který toto vydání sám inicioval a také napsal životopisný úvod autora.

  Když se zmiňuji o tom, co nás v listopadu čeká, nesmím zapomenout ještě na jednu velmi důležitou událost. V svém příspěvku v září jsem psala o naučné stezce „Rotavské varhany“, kterou naše město připravuje v rámci programu Fondu malých projektů EuregiaEgrensis. Vzhledem k tomu, že jsou všechny práce v plném proudu, bude stezka dokončena v průběhu první poloviny listopadu a poté proběhne její slavnostní otevření, kterého by se měli zúčastnit všichni ti, kteří se na vybudování tohoto výjimečného díla podíleli. O termínu oficiálního zahájení se dozvíte na webových stránkách i prostřednictvím místního rozhlasu.

  Na obě tyto slavnostní události bych Vás chtěla co nejsrdečněji pozvat.

  Na závěr bych Vás chtěla informovat o tom, že na základě požadavků občanů našeho města proběhlo na zasedání SMOK v Kraslicích jednání se zástupci akciové společnosti Autobusy Karlovy Vary ohledně možné úpravy autobusové linky č. 481200 Kraslice - Rotava - Vřesová - Vintířov. Jedná se o to, že některé spoje ve směru od Kraslic, které končily v horní Rotavě, by byly prodloužené do dolní Rotavy, zastávka u Rotasu. A některé spoje, které začínaly na horní Rotavě, zastávka Sídliště, by vyjížděly od zastávky u Rotasu. Návrh úpravy jízdního řádu najdete také v tomto vydání a měl by být platný od 15.12.2013.

Iva Kalátová, starostka města

ŘÍJEN 2013

Vážení spoluobčané,

  v každém vydání našeho Zpravodaje se snažím věnovat nejvýznamnějším událostem, které se týkají života v našem městě.
  Problém, se kterým se naše město dlouhodobě potýká, je nezaměstnanost. Proto vítáme každou příležitost, jak pomoci alespoň některým z Vás. V červnu nás oslovila firma Witte Nejdek, s.r.o. s nabídkou uspořádat v Rotavě náborovou akci na pozice předák, manipulant, lisař a montážní dělník. Na MěÚ se shromažďovaly dotazníky od všech občanů, kteří o nábor projevili zájem. V červenci se v zasedací místnosti uskutečnilo setkání zájemců se zástupcem firmy Witte. Z jedenácti dotazníků bylo vyhodnoceno šest jako úspěšných a jejich autoři byli pozváni na náborový den přímo do Nejdku.
  V září na zasedání zastupitelstva města byl schválen nový dodavatel plynu. Smlouva byla podepsána s firmou LAMA energy a.s., která pokrývá dodávky i vlastní těžbou na Moravě a jejíž podmínky byly nejlepší. Pro období od 1.1. do 31.12.2014  činí jednosložková cena  plynu  715,- Kč za 1 MWh bez DPH, což je o 17,- Kč méně než pro rok 2013.  Zároveň tato společnost nabídla cenu pro stejné období i pro Vás občany.  Vzhledem k tomu, že jde opravdu o cenu velmi výhodnou, připravili jsme v tomto vydání zvláštní článek, kde jsou uvedeny všechny důležité informace. Proto, abychom ušetřili i další finanční prostředky, nezajišťovala výběrové řízení jako dříve externí firma, ale odbor správy majetku města MěÚ, který v současné době připravuje i poptávku na nákup elektrické energie pro rok 2014.
  Jistě si mnozí všimli, že začaly práce na zateplení mateřské a základní školy. Někteří z Vás se ptají, proč realizace probíhá až nyní, na podzim, a ne v období letních měsíců. Výzva v rámci dotace z operačního programu životního prostředí, do které jsme se žádostí přihlásili, byla uzavřena a vyhodnocena až před prázdninami. Dále bylo potřeba vypsat a vyhodnotit výběrové řízení na zhotovitele a vyřídit další potřebné podklady. I když není tento termín nejvhodnější, věřím tomu, že se podaří obě akce úspěšně dokončit. Náročné období čeká především učitele, žáky i ostatní zaměstnance školy a školky.  Základní škola bude mít v průběhu od 7. do 11.10.2013 ředitelské volno, aby mohla být provedena náročná výměna všech oken za plastová. Aby si rodiče nemuseli čerpat dovolenou, zabezpečí škola všem dětem zaměstnaných rodičů možnost docházky do družiny včetně stravování.
  Asi málokdo z Vás ví, že v letošním roce uplyne 470 let od jedné z významných událostí v historii našeho města. K letopočtu 1593 se váže uzavření kupní smlouvy a udělení léna pro hamerníka na Rotavském potoce (die Rhodaw) na panství Jindřichovice na území dnešní Rotavy nebo Šindelové. V této době bylo osídleno území dolní Rotavy v okolí dolů a hamrů na zpracování železa na Rotavském potoce. Ve spolupráci s RNDr.P.Rojíkem a komisí životního prostředí jsme se snažili připravit pro tento rok některé akce, které by nebyly pouze akcemi investičními, ale měly vazbu právě na historii a tradice našeho města. O vydání publikace českého překladu Brandlových pověstí našeho kraje, s komentářem RNDr. Petra Rojíka jsem psala již dříve. Věřím, že do konce letošního roku budou k dispozici pamětní medaile, které jsme nechali zhotovit nejen pro tuto příležitost, ale také pro návštěvníky našeho města.  Medaile budou v provedení stříbrné patiny, na jedné straně bude znak Rotavy, popis Město Rotava a letopočet 1593, na druhé straně budou vyobrazeny Rotavské varhany.  Velmi významnou akcí, která také vznikla z podnětu komise ŽP, je vybudování naučné stezky. V červnu roku 2012 schválilo zastupitelstvo města podání žádosti o dotaci na vybudování naučné stezky „Rotavské varhany“ v rámci programu Fondu malých projektů EuregiaEgrensis, Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce. Více než rok trvaly nelehké přípravy podkladů tak, aby splňovaly všechny požadavky a žádost mohla být předložena. Byla to nejen administrativní práce a příprava smluv, ale hlavně zpracování návrhů textů a jejich překladů, dohledávání historických údajů, konzultace s rodáky, nákresy tabulí, směrovek a mnoho dalšího. Není v mých silách vyjmenovat v tomto článku všechny, kteří se na přípravě podíleli, a poděkovat jim. Všichni si zaslouží zveřejnění v některém z příštích vydání. Dnes si dovolím zveřejnit několik informací, které vám naučnou stezku alespoň částečně přiblíží. Jedná se o úryvky doprovodných textů.
  Naučná stezka Rotavské varhany je poznávacím, výletním a rekreačním okruhem, který spojuje nejznámější přírodní pamětihodnost a turistickou atrakci na území Rotavy - kamenné varhany s městem. Začátek i konec má na shodném místě, uprostřed horní části Rotavy, na Sídlišti před budovou MěÚ s infocentrem, informačním koutem, službami a dopravní návazností. Stezka je koncipována tak, aby bylo možné ji v budoucnu propojit s dalšími zajímavými místy v okolí. Je dlouhá 8 km, nevede jen po cestách a v okolí Varhan má horský profil. Kromě této informační tabule má stezka 16 dvojjazyčných tabulí. Zavede nás do různých částí současné a historické Rotavy, k přírodním, stavebně-historickým, lomařským, botanickým a lesnickým perlám Rotavy. Náplň informačních tabulí byla konzultována s mnoha současnými a bývalými obyvateli, občanskými sdruženími a organizačními složkami města.  Rotavské varhany jsou dostupné pro pěší turisty po turisticky značené cestě a zároveň cyklostezce, která se však k cíli dostává delším okruhem. Naučný okruh využívá i tuto značenou cestu, kterou navíc doplňuje o celou řadu vysvětlujících zastavení o přírodě, morfologii krajiny, místopisu, dějinách a současnosti. Okruh nabízí i kratší přístupovou cestu k hlavnímu cíli, která je dostupná pouze pro pěší návštěvníky a nabízí několik informativních zastavení na trase. Zároveň splňuje přání mnoha návštěvníků kraje, kteří poptávají prakticky využitelnou a přístupnou zkratku na Varhany a také odstraňuje nedostatek dosavadních tras. Dosud totiž návštěvníci, kterým se podařilo dojít oklikami ke slavné stěně kamenných varhan, od ní odcházeli stejnou cestou po lesní silnici zpět, aniž by měli tušení o dalších poutavých zajímavostech místní přírody. Proto stezka provádí návštěvníky okolo a přes dvojité sopečné návrší Skalka a Varhany a využívá nových výsledků geologických a biologických výzkumů.
  V září byla dotace městu Rotava přidělena a my se pokusíme, aby realizace proběhla v nejkratším možném termínu a slavnostní otevření proběhlo ještě v letošním roce jako dárek všem bývalým, současným, ale i budoucím občanům Rotavy.

Iva Kalátová, starostka města

ZÁŘÍ 2013

Vážení spoluobčané,

  věřím, že jste prázdniny prožili podle svých představ a to i přes tropické teploty, na které v našich končinách nejsme zvyklí. Řada z Vás si možná z dovolené přivezla i neobvyklé zážitky. Jedním z mých největších zážitků během prázdninových měsíců byl svatební obřad. Obvykle při takové příležitosti vítám svatebčany v prostorách obřadní síně našeho města. Tentokrát si snoubenci, kromě dvou zákonných, vybrali opravdu výjimečného svědka - Rotavské varhany. Čedičový dvanáctimetrový monument na nás po celý obřad dýchal svou historií a byl pro tuto slavnostní chvíli připraven být i osobním strážcem novomanželů. Kouzelná atmosféra znásobila jedinečnost okamžiku a já věřím, že se tento den stal pro všechny přítomné zážitkem, na který budou stejně jako já, rádi vzpomínat.

  Ani o prázdninách se nezastavila činnost rady města.  Ta na svém srpnovém zasedání schválila nařízení, kterým je v katastru Rotavy zakázán podomní a pochůzkový prodej. Podnět k tomuto kroku jste dali vy sami, zejména starší spoluobčané, když jste poukazovali na to, že Vás obtěžují někteří neodbytní a nekorektní prodejci služeb nebo zboží.  Také v několika městech bylo v poslední době schváleno podobné nařízení. Dodržování tohoto zákazu bude kontrolovat především městská policie a za jeho porušení bude možné uložit pokutu. Někteří z Vás asi přesně nevědí, co vlastně pochůzkový a podomní prodej znamená. Jde o to, že mimo provozovnu, tedy mimo obchod, Vám prodávající na veřejném prostranství nebo v bytových domech bude nabízet zboží nebo služby bez Vaší předchozí objednávky.  Pokud se stane, že Vás bude někdo podobným způsobem obtěžovat, můžete zavolat na městskou policii, která Vám pomůže nepříjemnou situaci vyřešit. Zákaz tohoto druhu prodeje se netýká organizovaných celorepublikových veřejných sbírek, pokud budou příspěvky v těchto případech dobrovolné. S celým zněním tohoto nařízení se můžete seznámit na webových stránkách města Rotavy. V srpnu byly také schváleny upravené Domovní řády pro domy v majetku města.  Každému nájemníkovi je v těchto dnech roznášejí domovníci, aby se s ním mohli všichni seznámit a nemohli se vymlouvat, že ho neznají.  Někteří předsedové výborů SVJ požádali o Domovní řád i pro Společenství, který je také připraven.

  Nyní pro Vás občany připravujeme další akce. Dostali jsme nabídku, abychom uspořádali zájezd do Karlových Varů do nákupního centra Globus. V těchto dnech probíhá jednání se zástupcem dopravce, který by po dohodě s obchodním centrem zajistil dopravu. Informace o výletu za nákupy se dozvíte včas prostřednictvím příštího vydání zpravodaje, internetových stránek, ale i v knihovně a ve vývěskách. Pro ty z Vás, kteří si chtějí udělat sami výlet a prodloužit si léto skvělým koupáním, mám tip. V knihovně můžete získat vstupenky do aquaparku ve Františkových Lázních, které jsou platné do konce září.  Každá vstupenka je pro 2 osoby. Obdržíte je zdarma a v aquaparku zaplatíte vstupné pouze za jednoho z Vás a druhý má vstupné zdarma. Přijďte si je vyzvednout. 

  Poslední prázdninový víkend patřil našim zahrádkářům, kteří v sále Slovanského domu pořádali okresní výstavu. Touto cestou bych chtěla všem, kteří se na pořádání této akce podíleli jak po organizační stránce, tak i tím, že přispěli svými výpěstky, poděkovat. Tato prezentace našeho města byla nadmíru úspěšná.

Iva Kalátová, starostka města

ČERVENEC - SRPEN 2013

Vážení spoluobčané,  

  setkáváme se spolu na začátku července, v době prázdnin a dovolených, a to znamená, že toto vydání je již tradičně dvojčíslem.

  Nejdříve bych se chtěla zmínit o tom, že naše město podalo žádost o dotaci v rámci programu prevence kriminality a opět jsme byli úspěšní.  Dotace tentokrát činí více než 1 milion korun. Z těchto finančních prostředků bude hrazeno rozšíření městského kamerového systému o další 2 kamerové body a část je určena na vybavení a mzdy pro asistenty PK. Kromě těchto dvou hlavních projektů jsme byli vybráni jako jedno z pěti měst z celé republiky, abychom se podíleli na pilotním programu ministerstva vnitra „Domovník - preventista“. Tři občané s trvalým pobytem v Rotavě budou na tomto projektu spolupracovat.  Kromě prevence kriminality jsme byli úspěšní ve 44. výzvě Státního fondu životního prostředí a v červnu nám byla přiznána dotace na zateplení základní a mateřskéškoly. Pro ZŠ 8,8 milionu korun a pro MŠ 5,5 milionu korun. O tom, jak vysokou částkou by muselo na tyto akce přispět město ze svého rozpočtu, se dozvíme až z výběrového řízení a zda tyto akce budeme realizovat, rozhodnou zastupitelé na svém zasedání v srpnu.

  Jednou z událostí za minulý měsíc, která však zasáhla celou naši republiku, byly povodně. V průběhu dvou týdnů jsme s napětím sledovali, jak stoupá hladina vody. V našem katastru jsme největší obavy prožívali v dolní Rotavě. Nejvíce mi v těchto dnech pomohli členové povodňové komise, hasiči, městská i státní policie, kteří byli v pohotovosti a nepřetržitě monitorovali stav vodních toků.  Ve spolupráci s Kraslicemi, Olovím a p.Kovaříkem ze Šindelové jsme  získávali aktuální informace o stavu průtoku vody i o počasí. I přesto, že musela být krátkodobě uzavřena komunikace směrem na Sokolov, neutrpěli jsme žádné velké škody. O to více jsme všichni s účastí sledovali ostatní obce a města naší republiky, kde voda způsobila velká neštěstí. Naše město ve spolupráci s městskou policií uspořádalo materiální sbírku, abychom nejvíce postiženým oblastem alespoň trochu pomohli. Velké díky patří Vám občanům a všem, kteří se na organizaci sbírky a následném odvozu podíleli.  Více si přečtete v příspěvku MP.

  22. června se v sobotu ve sportovní hale konala Velká cena memoriál Otty Bartovského k 55. výročí založení oddílu vzpírání v Rotavě. Samotné soutěži předcházelo slavnostní zahájení, kterého se zúčastnilo mnoho významných hostů. Za Karlovarský kraj přijala pozvání členka Rady města KV kraje paní B. Hajská a za Český svaz vzpírání byl přítomen jeho předseda pan P.Krol, který celou akci zahájil. Rotavští vzpěrači poděkovali za spolupráci městu a zejména pak svému patronovi a sponzorovi - řediteli firmy Rotas strojírny s.r.o., Ing.J.Hrůzovi. Město spolu se mnou zastupovali oba místostarostové p.M.Elíz a p.J.Vondra a tajemnice MěÚ Bc.V.Klimčuková. Oddílu vzpírání jsme předali dar k výročí založení oddílu - šek na 15.000,- Kč na sportovní vybavení a velkou vlajku, která jim bude připomínat nejen dobu trvání oddílu, ale i spolupráci s firmou Rotas a městem. Soutěž, která měla dvě části, probíhala v příjemné atmosféře a přítomným se v ní představili mnozí „veteráni“, kteří již s aktivním sportem skončili, ale při této slavnostní příležitosti se nechali vyhecovat a předvedli senzační výkony, za které sklízeli velký potlesk. Oslava pak pokračovala v restauraci U kina neformálním posezením.

  Závěr měsíce června patřil jako již tradičně ukončení školního roku. V obřadní síni proběhlo přijetí oceněných žáků ze základní školy a pak samotné slavnostní předání vysvědčení, na které navazovalo ukončení školní docházky a vítání budoucích prvňáčků v sále Slovanského domu.

  Na závěr tohoto příspěvku bych Vám všem chtěla popřát příjemnou letní pohodu. Školákům a studujícím krásné prázdniny a rodičům pohodovou dovolenou.

Iva Kalátová, starostka města

 

Vážení vzpěrači a vzpěračky,

  dovolte mi, abych Vám všem v souvislosti s oslavou 55. výročí založení Oddílu vzpírání TJ Rotas Rotava poděkovala za vzornou reprezentaci našeho města.

  Nemá smysl vyjmenovávat všechny Vaše úspěchy, kterých jste dosáhli. Ani vlastně ve Vašem případě nevím, co je u vás neúspěch, protože někde jsem někoho od Vás slyšela říkat: „Škoda, skončili jsme čtvrtí“. V každém případě jsem přesvědčena o tom, že Vaše celorepublikové i mezinárodní úspěchy jsou mnohem četnější než neúspěchy a že tedy máte být na co hrdí. O tom není pochyb a každý se mnou bude jistě souhlasit.

  Kromě Vaší dřiny, potu a píle, bych se chtěla zmínit také o tom, co za těmito vynikajícími výsledky stojí. Mám na mysli konkrétní postoj určitých lidí, kteří zabezpečují fungování vzpírání v Rotavě  - dobrovolně, skromně a nezištně, a  troufnu si říct, že hlavně srdcem. Věřte mi, že to nepíšu proto, že to dobře zní, ale proto, že je takový přístup v dnešní době opravdu výjimečný a my bychom ho neměli přehlížet. A při této příležitosti je nejvhodnější okamžik, kdy můžeme těmto lidem poděkovat a smeknout před nimi pomyslný klobouk. Určitě všichni víte, že nemluvím o nikom jiném než o Janu Šedlbauerovi a Václavu Zronkovi. Takže, Vám pánové, upřímně děkuji za to, co pro rotavské vzpírání děláte a přeji Vám a Vašemu oddílu ještě mnoho úspěšných let.

Iva Kalátová, starostka města

 

ČERVEN 2013

Vážení spoluobčané,  

  během 

 

KVĚTEN 2013

Vážení spoluobčané,  

  během dubna proběhl na našem, ale především na Vašem, městském úřadu personální a organizační audit, který měl za cíl zefektivnit organizaci a to po stránce systémové - procesní, ale též po stránce personální.  Ta byla zacílena nejen na atmosféru, klima a komunikaci uvnitř úřadu, ale též vně, tedy ve vztahu ke klientům. A klientem není nikdo jiný než Vy, občané. Proto bych Vás ráda s celým procesem seznámila podrobněji.

  V rámci auditu jsme ve spolupráci s dodavatelskou firmou MVS projekt, s.r.o. aplikovali mnoho metod a postupů moderního managementu. Firmou byly realizovány anonymní dotazníky hodnocení úřadu (vedení, komunikace, atmosféry, vztahů, efektivity atd.) ze strany zaměstnanců. S každým z nich byl veden individuální rozhovor, dále byla provedena analýza funkčních náplní jednotlivých pozic a jejich porovnání se skutečným stavem, analýza organizační struktury, popis základních procesů probíhajících na úřadě, možných zdvojených činností a vzhledem k počtu zaměstnanců MěÚ byla prověřena také neméně důležitá zastupitelnost. Jako velmi zajímavé se také ukázalo využití metody Benchmarking, což je porovnání daných ukazatelů s jinými úřady.

  V rámci hodnocení „navenek“ úřadu bylo vybráno v průběhu tří dnů 20 dotazníků od náhodně oslovených klientů, kteří odcházeli z budovy MěÚ a dále bylo pomocí „tajných“ spolupracovníků firmy provedeno tzv. MysteryClient šetření, které spočívá v tom, že se vyškolení fiktivní klienti obrátí na úřad - na jednotlivé úředníky s běžným dotazem a následně dle přesně stanovené metodiky a v předem definovaných kritériích oznámkují průběh jednání. V rámci tohoto šetření bylo během celého měsíce dubna provedeno 20 osobních, 20 telefonních a 20 e-mailových kontaktů.

  Výsledky byly prezentovány na zasedání zastupitelstva města dne 29. dubna 2013 a dále se s nimi také můžete seznámit v dalším (červnovém) čísle zpravodaje.

  Ráda bych také touto cestou poděkovala všem zaměstnancům úřadu za jejich spolupráci v rámci auditu a všem zaměstnancům společnosti MVS projekt za jejich profesionální a vstřícný přístup k nám všem. Celý příspěvek bych ráda zakončila citátem jednoho z významných psychologů Carla Gustava Junga. „Ve skutečnosti závisí všechno na člověku a málo nebo nic na metodě. Metoda znamená jen cestu a směr, kterým se člověk dá, přičemž způsob jeho jednání je věrným projevem jeho samého.“

  Pevně věřím, že poznání a zejména potom sebepoznání nás samotných, ale také organizace jako celku napomůže ke zlepšení situace nejen uvnitř úřadu, ale také ve vztahu k Vám. Firma MVS projekt již udělila mnoha úřadům v republice certifikaci zákaznické orientace Úřad s úsměvem. Doufám, že i nám se podaří tohoto ocenění dosáhnout a věřte, že ne proto, abychom získali ocenění „pro sebe“, ale hlavně pro Vás, občany. Teprve potom budeme vědět, že jsme učinili všechny kroky pro opravdu efektivní úřad, spokojené a vstřícné zaměstnance i klienty, kteří budou odcházet z úřadu s tím, že s nimi bylo jednáno s respektem a v příjemné atmosféře, prostě budou odcházet „s úsměvem“.

DUBEN 2013

Vážení spoluobčané,

  scházíme se spolu v letošním roce již počtvrté a v kalendáři otáčíme stránky s jarními daty. Počasí tomu sice příliš neodpovídá, ale podle meteorologické předpovědi bychom se snad mohli skutečného příchodu jara dočkat v nejbližších dnech.

  Ve svých příspěvcích se snažím psát o událostech v našem městě, které jsou pozitivní a vnášejí mezi všední starosti radost. Téměř každý měsíc se uskuteční alespoň jedna akce, která tato kritéria splňuje. V průběhu března byly hned dvě, kterých jsem se i osobně zúčastnila a chtěla bych je přiblížit i Vám.

  Pravidelná  setkání s milými lidmi pořádá naše knihovna v čele s paní Ĺ. Štěpánkovou.  Kromě akcí pro naše předškoláky i školáky jsou to besedy či přednášky s různými tematickými okruhy pro dospělé. Pokud půjdete v podvečer, kdy se taková akce koná, třeba k bankomatu a nakouknete oknem do knihovnyuvidíte spoustu Vašich spoluobčanů na židlích mezi regály s knihami, jak napjatě sledují přednášejícího nebo s ním živě diskutují. Pokud uvidíte za sedícími diváky ještě další, kteří se spokojili s místem k stání, a v knihovně je přeplněno, pak si můžete být jisti, že přednášejícím není nikdo jiný než RNDr. Mgr. Petr Rojík, PhD. Člověk, který svým inteligentním humorem dokáže poutavě a humorně vyprávět téměř o čemkoliv, zejména pokud se hlavní téma týká Rotavy a Krušnohoří.  Jeho přehled, odborné znalosti, ale především skromnost a přívětivé chování mě při každém setkání s ním vždycky potěší a zároveň si vždy znovu uvědomuji, jak vzácné jsou tyto lidské vlastnosti v dnešní době.  Právě proto si takových lidí velmi vážím. Petr Rojík ale není jen geolog, přírodovědec a u studentů oblíbený přednášející na vysoké škole, aktivně také pracuje v celorepublikovém vedení Kulturního sdružení občanů ČR německé národnosti a je dlouholetým varhaníkem.  7.března  jsem byla pozvána na vystoupení pěveckého sboru Heimatchor, které se konalo právě u nás v knihovně. Zde se pan Rojík představil i v další roli. S ohledem na zdravotní indispozice několika členek, nemohl soubor vystupovat v plné síle, proto kromě moderování tohoto setkání zastal i funkci harmonikářky a všechny písně doprovázel.

  Vrátím se na chvilku k historii samotného souboru, se kterým jsem se já osobně setkala již na jeho velmi úspěšném předvánočním vystoupení v Kulturním domě v Kraslicích. Pěvecký sbor HEIMATCHOR vznikl v lednu 1989. Vystupuje pod hlavičkou Kulturního sdružení občanů ČR německé národnosti. Dvě členky souboru jsou Češky. Ženy se sjíždějí jen tak pro radost ze zpívání z Kraslic, Stříbrné a Rotavy a dvě další zpěvačky příležitostně přijíždějí ke zkouškám a vystoupením z Německa. Repertoár sboru tvoří lidové a zlidovělé písně v původním nářečí, kterým se mluvilo a místy ještě mluví v Krušných horách. Soubor zpívá i lidové písně v egerlandském nářečí, které je typické pro  horní Poohří. Zpívá také české a německé lidové písně. Heimatchor vystupuje při kulturních, dobročinných a církevních akcích v Čechách od Aše až po Prahu, ale i v Německu. Vrcholem se stala vystoupení na mezinárodním folklórním festivalu ve Strážnici 1995 a 1996, nahrávka CD 2000 a televizní nahrávky 1999, 2000, 2008 a 2009. Amatérskému sboru sice chybí dorost a mužské hlasy, ženy to však překonávají procítěností projevu a hluboko prožitým vztahem k písním. Dokážou jimi rozeznít duše posluchačů po obou stranách státní hranice. 

  Jen velice vzácně máme ještě možnost vyslechnout si lidové a zlidovělé písničky našeho kraje v původních nářečích a většina z nás ani nemá představu, jak vůbec takové písničky znějí. A tento soubor jako jediný v republice tuto tradici pěstuje. Ačkoli jsou dámy v seniorském věku, vždy dokážou přenést radost ze zpěvu a družnost na své posluchače.

  Právě poslední věta z materiálu od P.Rojíka, který mi k historii a úspěchům Heimatchoru poskytl, je důvodem, proč ve svém dnešním příspěvku píšu právě o tomto sboru. Když jsem spolu s ostatními seděla v knihovně a poslouchala písničky, které si pobrukovali i přítomní diváci, nepřipadalo mi, že slyším hlasy seniorek, ale děvčat, která si zpívají pro radost svou, ale především těch druhých. Snad mi členky sboru toto familiární oslovení prominou. Příjemně a mile strávená hodinka a půl  byla jako mávnutím kouzelného proutku pryč a já jsem odcházela s pocitem, že právě pro tyhle okamžiky je nutné řešit každodenní starosti a problémy. Děvčata z Heimatchoru  v čele s „Rojíkovci“- paní E.Rojíkovou, S.Šimánkovou a P.Rojíkem, já vám jménem svým i všech těch, kteří vám fandí, děkuji a přeji spoustu krásných a úspěšných vystoupení a dovolím si vyjádřit přesvědčení, že se opět v Rotavě setkáme. 

  Stejný pocit jsem zažila v sobotu 16. března, kdy se v sále Slovanského domu konal tradiční Městský ples. Téměř 130 přítomných hostů ve slavnostní náladě, hudba KV Bandu a průvodní slovo rozhlasového moderátora Davida Petříka vytvořily skvělou atmosféru. Když k tomu ještě připočítáme netradičně a vkusně vyzdobený sál, bezchybnou a milou obsluhu týmu pana Petra Rohana, profesionální služby pořadatelů - rotavských vzpěračů a hasičů a také pana Fedorka a jeho dcery, nekuřácké prostředí a 800 prodaných slosovatelných lístků o 101 cen, pak si jistě umíte představit, jaký asi měl ples průběh. Přece jen si ale nikdo z vás asi nedokáže představit to, co se na plese odehrálo jako překvapení, se kterým, kromě samotných aktérů, nikdonepočítal.  Dá se říct, že je do programu každého plesu zařazeno nějaké vystoupení, v loňském roce to byla „světelná show“.  Letos ohlásil D. Petřík vystoupení, které nazval „Místní tančí místním“. Z reproduktorů se ozvala country hudba a taneční parket zaplnili pánové s kovbojskými klobouky na hlavách, kteří se svými partnerkami předvedli vystoupení, na které jsme my všichni diváci hleděli v úžasu. Slovanský sál se proměnil v „saloon“, kde tanečníkům na parketu tleskají ostatní do rytmu a všichni se náramně baví. O tenhle neopakovatelný zážitek se postarali členové Tanečního kurzu pro dospělé z Rotavy pod vedením tanečních mistrů manželů Macháčkových. Mezi účinkujícími jsme tak mohli vidět jak spolu dohromady tančí pro pobavení nás všech ti, které v běžném životě potkáváme úplně v jiných rolích, ať už je to v základní škole, na městském úřadě, na zasedání zastupitelstva či rady města nebo prostě jako naše spoluobčany. Poznali jsme mezi nimi i „krasličáky“, kteří na taneční kurz dojíždějí k nám do Rotavy. Všem patřil náš závěrečný potlesk i obdivný pokřik bravo. Pro mne to byl jeden z nejhezčích zážitků celého večera nebo vlastně noci, protože ještě po druhé hodině ranní zněla ze Slovanu hudba a někteří vytrvalci se stále ještě bavili. Tradiční Městský ples se prostě vydařil a mé díky patří nejen sponzorům a pořadatelům, ale zejména paní Mgr. Monice Novotné, která se svými spolupracovníky naprosto profesionálně zvládla tuto zdařilou akci.

 

Iva Kalátová, starostka města

 

BŘEZEN 2013

Vážení spoluobčané,

  protože se na mě stále více obracíte s dotazy ohledně chystaných změn parkování v našem městě, pokusím se Vám v tomto příspěvku tento problém vysvětlit a přiblížit. ZM na svém I. zasedání schválilo záměr vytvoření Placené parkovací zóny v Rotavě a zároveň schválilo dodatek k Obecně závazné vyhlášce města Rotavy č. 2/2011 O místních poplatcích, ze kterého vyplývá, že za trvalé vyhrazení parkovacího místa osobních vozidel pro fyzické a právnické osoby bude poplatek upraven na 1.500,- Kč za jeden rok. Přípravou podkladů a podmínek pro samotnou realizaci byl pověřen zastupitel pan Christos Duludis. Realizace záměru samozřejmě předpokládá kromě stanovení ceny za parkovací místo ještě další náležitosti. K nim patří především určení samotných lokalit, kterých se bude toto opatření týkat. V počáteční fázi uvažujeme o oblasti samotné ulice Sídliště, dále o parkovišti za blokem č.9 a parkovišti u sportovní haly. V těchto zónách si mohou již nyní rezervovat samotná místa občané našeho města, pokud splňují následující podmínky: 1. zájemce má trvalé bydliště v Rotavě, 2. je vlastníkem vozidla, pro které rezervaci místa žádá, 3. nesmí mít vůči městu žádné závazky, 4. dále se předpokládá omezení počtu parkovacích míst pro jednu rodinu na maximální počet dvě. Pokud bude žadatelem důchodce, lze zároveň požádat o slevu z ročního poplatku. Žádosti mohou občané podávat na Městský úřad v Rotavě na odbor stavební a životního prostředí u pana Pavla Trojáka. Samotná realizace pak bude zahrnovat vodorovné vyznačení zaplacených míst a umístění společné dopravní značky s dodatkovými tabulkami konkrétních SPZ. Cílem této akce je vytvářet pro občany našeho města stále lepší podmínky pro spokojený život. Pokud budete mít kdokoliv zájem, můžete se obrátit přímo na pana Duludise, který rád zodpoví Vaše dotazy a vše vysvětlí. Tel: 777740208.

  Druhou část mého příspěvku chci věnovat pracovníkům, kteří se stali součástí městského úřadu zařazením na odbor správy majetku města na období jednoho roku. Jsou to zaměstnanci, kteří mají smlouvy v rámci výkonu veřejně prospěšných prací. V předchozích vydáních jsem psala o tom, že máme tímto způsobem zaměstnáno 30 občanů, kteří nastupovali do trvalého pracovního poměru v průběhu roku 2012 postupně od května až do listopadu.  Všechny náklady na jejich mzdy jsou hrazeny z účelové dotace.  Smlouvu tito pracovníci získali na základě řádného výkonu veřejné služby - po odpracování nejméně 140 hodin, řádné docházky a aktivního přístupu. Všichni jistě víte, že před koncem loňského roku byla tato tzv. veřejná služba zrušena jako povinnost a byla převedena na práci dobrovolnou.  V Rotavě tehdy pracovalo v rámci výkonu této služby téměř 20 občanů. Vyhlášením dobrovolnosti ale všichni neskončili. Osm pracovníků zůstalo a nadále chodili do zaměstnání opravdu zdarma a dobrovolně dál. Jejich přístup byl odměněn a v nejbližších dnech budou i oni zařazeni mezi pracovníky veřejně prospěšných prací, protože se nám opět podařilo získat další finanční prostředky na mzdy v rámci dotace z programu na tyto práce. Tentokrát museli všichni absolvovat týdenní školení na úřadu práce v Sokolově, pouze s příspěvkem na dopravu a stravné. Všichni byli úspěšní, a proto získají smlouvu na hlavní pracovní poměr.  Znovu bych chtěla vyzdvihnout všechny práce, na kterých se tito zaměstnanci podíleli a které bychom vlastními silami sami nezvládli. Kromě vzorné údržby veřejného prostranství, kterou provádějí ve spolupráci s našimi stálými zaměstnanci a kterou okolní obce i návštěvníci Rotavy obdivují, to jsou tyto práce: opravy na zařízení a výmalby ve 42 bytových jednotkách v majetku města, úklidové práce v panelových domech a vyklízení nebytových prostor, oprava oplocení mateřské školy, opravy na hřbitově, na dětském hřišti, příprava stanového tábora na Sluníčku a údržba ledové plochy v areálu zdraví, kterou oceňují všichni uživatelé. Chtěla bych všem touto cestou poděkovat a zároveň vyjádřit, že si jejich práce vážím.

Iva Kalátová, starostka města

ÚNOR 2013

Vážení spoluobčané,

   I. zasedání zastupitelstva města v tomto roce se uskutečnilo ve středu 23.ledna. Ráda bych se zastavila alespoň u některých bodů programu, protože je považuji za důležité ve vztahu k našemu občanskému životu. Zastupitelstvo volilo nového místostarostu, kterým se stal pan Jiří Vondra a nového člena rady města. Do této funkce a zároveň předsedkyní finančního výboru ZM byla zvolena Mgr. Jaroslava Šůsová. Oba za Sdružení nezávislých kandidátů. Ke zvolení jim touto cestou ještě jednou gratuluji. Při této příležitosti si dovolím poděkovat panu Ing. Janu Šedlbauerovi, který z funkce místostarosty na vlastní žádost odstoupil, za spolupráci, podporu a čas, který věnoval městu nad rámec svých povinností. Nesmírně si vážím jeho přístupu, rovného a férového jednání. Věřím, že nám všem jako zastupitel bude i nadále svými zkušenostmi pomáhat.

  Velkou a zásadní změnou prochází naše městská policie. Ze zákona můžezastupitelstvo obce pověřit plněním některých úkolů při řízení obecní policie určeného strážníka. Zastupitelstvo našeho města odsouhlasilo od 1.února 2013 pověření pro strážníka pana Norberta Raua.  Strážník pan Čeněk Jelínek svůj pracovní poměr k 31.1.2013 ukončil.  Pan Rau předložil zastupitelstvu „Zprávu o činnosti MP Rotava s výhledem na období leden až červen 2013“, ve které představil směr, kterým by se měla naše městská policie ubírat v nejbližším období. Novým členem je také od ledna 2013 paní Zuzana Husárová, která je zařazena jako strážník-čekatel. Díky čerpání mateřské dovolené musí znovu absolvovat rekvalifikační kurz a poté bude řádným strážníkem.  Noví členové MP nejsou žádní „zelenáči“.  Oba pracovali u Městské policie Chodov, která má v Karlovarském kraji vynikající pověst. Jejich zkušenosti, praxe, motivace a zodpovědný vztah k této práci budou tou nejlepší pomocí k tomu, abyste vy, občané, byli na Městskou policii Rotava pyšní.  O všech událostech, novinkách a důležitých skutečnostech vás bude MP Rotava informovat.

  Se záměrem vytvořit v Rotavě placenou parkovací zónu, seznámil přítomné pan Christos Duludis. Realizace by měla probíhat v nejbližším období a jejím cílem je zabezpečení parkovací plochy pro trvale hlášené obyvatele našeho města, kteří nemají vůči městu žádné neuhrazené závazky.  Schválením dodatku č.1 k Obecně závazné vyhlášce č.2/2011 O místních poplatcích byl  roční poplatek za parkovací místo snížen na 1.500,- Kč.  Všechny informace k tomuto tématu získáte aktuálně prostřednictvím letáčků, které vám budou včas doručeny až domů, a samozřejmě informováni budete i prostřednictvím Zpravodaje.

  Obdržela jsem několik stížností na cenu za vodné a stočné, která se vám zdá neúměrně vysoká. Musím s vámi v tomto ohledu souhlasit. Ale tato cena je v současnosti ze strany města neovlivnitelná. Souvisí s povinností vypočítat cenu za vodné a stočné podle finančního modelu, který byl podmínkou, aby město získalo dotaci na rekonstrukci čističky odpadních vod v roce 2010.  Výpočet ceny za vodné a stočné podle schváleného finančního modelu musí být dodržován po dobu pěti let.

  Nakonec se omlouvám za pozdní vydání tohoto čísla, ke zdržení došlo tentokrát proto, že jsem s napsáním tohoto příspěvku čekala až po zasedání ZM, abych vás s těmito novinkami mohla seznámit.

Iva Kalátová, starostka města

LEDEN 2013

Vážení spoluobčané,

  13. prosince se v sále Slovanského domu uskutečnilo odpolední předvánoční setkání se seniory. Přišlo vás, stejně jako každý rok, mnoho a myslím, že nikdo nelitoval času, když v příjemné společnosti spolu s ostatními takto strávil dvě hodinky plné dobré nálady. K pohodové atmosféře přispěla krásná výzdoba sálu a úvodní tradiční vystoupení našich nejmenších. Občerstvení, které bylo naopak svým způsobem ojedinělé, podávalo se kromě chlebíčků a vánočního cukroví, kávy, čaje a limonády také červené nebo bílé víno, Vám také jistě chutnalo. Obsluhovali Vás téměř profesionálně opět žáci naší základní školy. O hlavní program se postaral pan Kubec se svou kolegyní. Repertoár staropražských písniček se všem líbil a často se stalo, že zpíval celý sál. Podle ohlasů se tato akce na závěr roku opravdu vydařila, a proto všem, kteří k tomuto výsledku přispěli, chci ještě dodatečně touto cestou poděkovat.

  Poslední týden před Vánoci se konalo závěrečné zasedání zastupitelstva v tomto roce, na kterém byl schválen rozpočet na rok 2013. Ten minulý byl ve znamení, řekněme, úsporného režimu. Jak se nám tento úkol podařilo splnit, uvidíme až v průběhu ledna, ale je zřejmé, že jsme dokázali snížit běžné výdaje města. Rozpočet na rok 2013 jsme proto mohli postavit tak, že jsme do něj zahrnuli vyšší výdaje jak na opravy a údržbu majetku města, tak i na některé investiční akce.

  Kromě rozpočtu řešili zastupitelé Obecně závaznou vyhlášku č.2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou vypracovala a předkládala tajemnice MěÚ Bc. Věra Klimčuková. Poplatek za odpad, který bychom měli platit v roce 2013, mohl být nově zvýšen až na celkových 1.000,- Kč za každého občana za rok. Návrh ale s navýšením ceny nepočítal a zastupitelé jej podpořili a odsouhlasili. Poplatek za odpad pro rok 2013 zůstává tedy na částce 500,- Kč na jednu osobu za rok! Za to můžeme zastupitelům poděkovat, ale zároveň je potřeba se zamyslet nad tím, že tento krok není řešením. Město bude chybějící částku samozřejmě doplácet, protože náklady na sběr a přepravu komunálního odpadu převyšují vybrané poplatky. Jediným možným východiskem je pomoc nás všech zejména důsledným tříděním odpadu. Celý text vyhlášky je v plném znění na webových stránkách našeho města.

  Takto jsme minulý rok uzavřeli. Možná, že do toho nového někteří z Vás vstoupili s různými předsevzetími, která se budou snažit plnit. Já Vám k tomu přeji ještě jednou mnoho zdraví a sil k vyrovnání se s touto těžkou dobou.

Iva Kalátová, starostka města

 

PROSINEC 2012

Vážení spoluobčané,

   jen těžko se dá uvěřit tomu, že je opět jeden rok za námi a v době, kdy budete číst poslední letošní vydání našeho Zpravodaje, bude zbývat jen několik dní do vánočních svátků.

  Možná by se slušelo zhodnotit uplynulý rok, ale já si myslím, že toto přísluší především vám občanům. Jen vy sami, vaše spokojenost nebo nespokojenost je tím nejdůležitějším měřítkem hodnocení naší práce. V každém z předchozích vydání jsem se snažila napsat alespoň několik řádků o akcích nebo důležitých událostech v našem městě.  Snad jsem na nic nezapomněla. 

  Zbývá nám jen minulý měsíc, který začal hned prvního listopadu ve čtvrtek zájezdem do Prahy na divadelní představení s prohlídkou Národního divadla. Cestovali jsme na dvě skupiny. První parta vyjela ve dvanáct hodin v poledne a po příjezdu do hlavního města jsme absolvovali prohlídku Národního divadla. Šikovný a milý pán nás provedl od sklepa, kde jsou uloženy základní kameny, až po sedačky na nejvyšším balkoně skoro pod střechou. Dech se nám tajil z Hynaisovy opony, která byla výjimečně spuštěná právě v okamžiku, kdy jsme všichni seděli v hledišti blízko jeviště a poslouchali různé zajímavosti z historie naší Zlaté kapličky. Krátce před sedmou hodinou jsme se sešli s dalšími účastníky našeho zájezdu, kteří vyrazili z Rotavy o něco později a společně jsme zhlédli téměř tříhodinový herecký koncert hlavních představitelek divadelního představení ve Stavovském divadle. Plni zážitků, unavení, ale podle Vašich ohlasů spokojení, jsme se hodně po půlnoci vrátili domů.  Poděkování náleží pí Novotné za organizaci zájezdu a řidičům p. Lišky, kteří jeli a bezpečně nás přepravili tam i zpět. Tato akce mi přinesla jednu negativní zkušenost. Překvapil mě malý zájem o tak výjimečnou kulturní akci.

  V obřadní síni našeho města bylo oproti jiným měsícům poměrně živo. 7. listopadu jsem předala plaketu za rozvoj města Rotavy panu Milanu Němcovi. Slavnostního předání se zúčastnili i zástupci zaměstnavatele Průmyslových bezbariérových systémů. Pro mě je toto ocenění mimo jiné výrazem hrdosti nad tím, že zde mezi námi žijí lidé, kteří se zasloužili o rozvoj našeho města, o jeho dobré jméno, a jsou výjimeční i tím, že přispěli a stále přispívají svojí prací k naplňování pocitu, že Rotava je dobré místo k životu. V polovině listopadu pak proběhlo v obřadní síni letošní druhé tradiční vítání občánků našeho města. 

  V těchto dnech se převážně věnujeme přípravě rozpočtu na rok 2013, který by měl být do konce roku schválen zastupitelstvem města. Snažili jsme se, aby byl letošní rok co možná nejvíce úsporný. Do příštího roku i do dalších let se opět pokusíme zapracovat investiční akce, které se stanou součástí Plánu rozvoje našeho města. 

  Vám všem, vážení a milí spoluobčané přeji co nejpohodovější prožití vánoční svátků, mnoho zdraví a spokojenosti nejen v novém roce.

Iva Kalátová, starostka města

 

LISTOPAD 2012

Vážení spoluobčané,

  můj dnešní článek bude věnován jediné, ale o to důležitější události, která opět negativně ovlivnila klid v našem městě.

  Ve druhém říjnovém týdnu bylo na MěÚ doručeno oznámení o konání shromáždění svolavatele pana Tišera, předsedy Strany rovných příležitostí SRP, s názvem Za pokojné soužití. To samé oznámení s pozdějším začátkem obdržel i starosta Oloví. Na pondělí 15. října jsme spolu se státní policií pozvali na MěÚ p.Kokyho, který byl svolavatelem označen za osobu oprávněnou jednat, abychom celou záležitost probrali. Pan Koky se omluvil a na jednání se nedostavil. Když jsem oslovila p.Tišera, tak s ohledem na své pracovní vytížení přislíbil účast až na 18.10.2012. Na toto jednání jsem pozvala významné představitele našeho města - pozváni byli zástupci významných firem a obě ředitelky příspěvkových organizací.  Spolu se zástupci PČR jsme měli řešit především bezpečnost občanů Rotavy a samotný průběh celé akce.

  Ještě před oficiálním oznámením se mě někteří občané chodili ptát, co se vlastně chystá a proč. Protože považuji za správné informovat veřejnost o dění v našem městě, svolala jsem zasedání zastupitelstva na mimořádný termín 17.10.2012 přesto, že původně tento termín nebyl v plánu na letošní rok. Zároveň jsem chtěla, abyste právě vy občané měli možnost vyjádřit se k této situaci dříve, než proběhne jednání se Stranou rovných příležitostí.

  Do sálu Slovanského domu jste přišli v nebývalém počtu a za to bych Vám chtěla poděkovat. Hlavním bodem programu byla bezpečnost ve městě, právě s ohledem na chystané shromáždění. V úvodu jsem seznámila přítomné se všemi důležitými okolnostmi a poté jsem všechny informovovala o své účasti na Mezinárodní konferenci prevence kriminality v Sokolově. Vzhledem k tomu, že si myslím, že právě tento přístup se některým spoluobčanům příliš nezamlouvá, seznámila jsem přítomné alespoň s částí mého vystoupení. Zjednodušenou verzi uvádím v tomto čísle v samostatném příspěvku. 

  Pokud bych měla stručně vyjádřit, co mně osobně na celé záležitosti nejvíc vadí a co mě zaráží, pak to bude především to, že někteří lidé nejsou schopni pochopit, že jakákoliv demonstrace nevyřeší žádný problém.  Naopak, opět se zvýší napětí mezi obyvateli, opět přijdou další, kteří se budou snažit řešit věci novou demonstrací. Nás to bude stát spoustu času a v neposlední řadě i peněz.  A co mi vadí na rozdíl od pořádajících nejvíc, je to, že nám všem ubližují tím, že celé Rotavě kazí pověst. Namísto toho, abychom v tisku četli o naší přírodě, čteme jen o tom, kdo, kdy a za jakým účelem u nás pořádá demonstrace.

  Z Vaší strany zazněly naprosto jednoznačně nesouhlasné hlasy se situací ve městě. Všechny připomínky byly opodstatněné a žádaly zastupitele o pomoc. Strategii současného vedení města popsal člen rady pan Duludis a Váš potlesk vyjádřil jednoznačný souhlas.  I na dalším jsme se shodli. Zákony musí bezpodmínečně platit pro všechny stejně.

  Ještě před začátkem jednání mě požádal o možnost vystoupit v diskuzi Ing. Hrůza, jednatel Rotas strojírny a.s.. To by nebylo nic neobvyklého, protože se jako občan, kterému na našem městě záleží, zúčastňuje téměř každého zasedání. Ing.Hrůza informoval o svém přístupu k tomuto problému a zdůraznil, že podobné akce v žádném případě nevedou k řešení. Vyzdvihl důležitost dobré pověsti našeho města a víru ve zlepšení našeho života. Myslím, že všechny přítomné překvapil sdělením, že výsledkem jednání, které osobně vyvolal, je možnost zrušení oznámeného shromáždění ze strany svolavatele. Místo toho nabídl jednání, na kterém by se problémy řešily programově a konkrétně za účasti zástupců všech skupin občanů. Podmínkou, která mohla přiblížit tento záměr realitě, byl souhlas Města. Dovolila jsem si proto nechat v tomto případě hlasovat Vás občany, kteří jste na zastupitelstvo přišli, a výsledkem bylo jednoznačné ano. Rozhodli jste o tom, že jsme šli na jednání s vedením SRP a dalšími zástupci svolavatele s tím, že si řekneme každý své připomínky a pokusíme se najít kompromis, pokud bude shromáždění zrušeno.

  Jednání se zúčastnilo 27 zástupců všech zúčastněných subjektů a jeho výsledek již znáte. Shromáždění se neuskutečnilo a bylo svolavatelem zrušeno. Podmínky pro budoucí spolupráci byly nastaveny. Dodržování zákonů pro všechny bez rozdílu a pomoc těm, kteří ji skutečně potřebují.  Pokud zastupitelé přijmou nabídku Ing.Hrůzy, bude koordinátorem celého projektu právě on.  Nebudu předbíhat v úvahách, na kolik bude naše snaha úspěšná, ale jedno vím zcela jistě. Pokud se má něco v Rotavě zlepšit, pak je právě tohle jediný možný způsob.

Iva Kalátová, starostka města

 

 

Mezinárodní konferenci prevence kriminality v Sokolově

  Ve dnech 3. a 4.10.2012 jsem se zúčastnila Mezinárodní konference prevence kriminality v Sokolově a byla jsem požádána, abych přednesla příspěvek místo jednoho z účastníků, který z programu vypadl. Vzhledem k tomu, že nás ve svých příspěvcích několikrát chválil jak hejtman Karlovarského kraje, tak i jeho náměstek, zejména ve vztahu k výsledkům ve veřejné službě, byla moje pozice o trochu jednodušší, protože, přiznejme si upřímně, naše pověst není v rámci republiky nijak příznivá a to není vůbec dobré. Přestože jsem měla na přípravu poměrně málo času, snažila jsem se Rotavu představit v co nejlepším světle a pokusila jsem se o jakousi širší analýzu našeho boje s kriminalitou, který by měl především sloužit ke zlepšení občanského soužití.

Boj s kriminalitou jako nástroj ke zlepšení občanského soužití v Rotavě

  Podle  poslední statistky u nás žije zhruba 3.500 přihlášených osob. Tento počet se v průběhu posledních let nijak výrazně nezměnil, ale nejdůležitějším faktorem, který negativním způsobem ovlivnil život v Rotavě, je především změna ve skladbě obyvatel. Dá se důvodně předpokládat, že přibližně 100 dalších osob žije ve městě bez přihlášení. Míra nezaměstnanosti u nás v současnosti dosahuje dvojnásobku celorepublikového průměru. Diskuze o tom, zda je, či není Rotava sociálně vyloučenou lokalitou, je zbytečná, protože podle Gabalovy analýzy se tato lokalita klasifikuje na základě několika faktorů, tj. nezaměstnanost, kriminalita a počet vyplacených sociálních dávek. S  ohledem na tato kritéria jsme sociálně vyloučenou lokalitou, byť se s tím neradi smiřujeme a vůbec se nám toto označení nelíbí.

  Jak se s těmito problémy poprat se může zdát na první pohled složité, ale mně pomohla odpověď na jednoduchou otázku: Co potřebuje člověk, který v Rotavě žije, aby se cítil dobře a neřešil problémy soužití s ostatními tím, že se odstěhuje? Odpověď je jednoduchá:  Vytvořme mu právě takové podmínky, aby zůstal. Teoreticky to také není nic složitého, protože můžeme vycházet ze základních lidských potřeb. Člověk bude spokojený tam, kde má možnost slušně bydlet, chodit do práce, vychovávat děti, prožít klidné stáří, bude mít zabezpečené určité sociální podmínky a v neposlední řadě se bude cítit bezpečně. Proto jsme se rozhodli aktualizovat a přizpůsobit Plán rozvoje Rotavy právě tak, aby v sobě zohledňoval jednak cílové skupiny s ohledem na věkovou strukturu občanů, ale také cílové skupiny s ohledem na životní potřeby tak, abychom oslovili opravdu co nejširší spektrum obyvatel a nedocházelo k preferencím té, či oné skupiny. Tato podmínka zároveň zabezpečuje rovný přístup ke všem.

  Jak jsem se zmínila, změnila se u nás skladba obyvatelstva. Tuto skutečnost má na svědomí samo město.  Krátce po roce 2000 došlo k uvolnění prodeje  bytů v majetku města a ti, kteří v nich bydleli, je koupili za zlomek tržní ceny. Prodej probíhal v několika fázích s postupným navyšováním ceny, až se zastavil na čtyřnásobku původní hodnoty. Když se prodal celý dům, případně dva vchody, založili si jejich obyvatelé Společenství vlastníků jednotek a stali se tak spolumajiteli velkého panelového rodinného domu, který má v průměru 30 vlastníků. Do tohoto procesu začala vstupovat spekulace s byty, která s sebou přinesla neregulovatelný příliv nových občanů, včetně těch problematických. Tuto situaci se snažíme řešit upravenými podmínkami pro nakládání s byty, mezi které nově patří odkoupení bytů do vlastnictví města a tzv. dluhové prázdniny.  Přestože je krátká doba na to, abychom hodnotili přínos těchto opatření, objevily se již dílčí úspěchy.

  Stejně velkým problémem jako bydlení je nezaměstnanost. Zabezpečit dostatek pracovních míst pro všechny nezaměstnané není v našich silách. Proto jsme přistoupili k řešení, které je pouze přechodné, ale je bezpochyby určitým přínosem. Rotava je velice úspěšná ve výkonu veřejné služby a veřejně prospěšných prací. Počet účastníků veřejné služby se v současnosti pohybuje mezi 40 až 60.  Prvního října jsme zvýšili počet pracovních smluv uzavřených na hlavní pracovní poměr na dobu jednoho roku v rámci výkonu veřejně prospěšných prací na 20 a získali tak stejný počet nových pracovních míst.

  Jak jsem zmínila, dosahuje míra nezaměstnanosti dvojnásobku celorepublikového průměru, to znamená téměř 20 procent.  Nemohu tento fakt nechat jen jako pouhé konstatování, protože skutečnost je ještě horší. Zveřejňované hodnoty se opírají o počet osob evidovaných na úřadu práce. Nejsou mezi nimi ti, kteří v Rotavě žijí bez přihlášení k trvalému pobytu ani ti, kteří se do evidence úřadu práce prostě nepřihlásí.  Tito lidé ale ve skutečnosti zaměstnání nehledají, stávající situace jim vyhovuje a jsou to ponejvíce právě ti, kteří občanské soužití narušují.

  Řešení bytové politiky i nezaměstnanosti považuji za maximální úspěch a víc asi zatím v tomto ohledu nejsme schopni udělat. Řekněme, že posledním, ale neméně důležitým bodem, který patří do uspokojování životních potřeb obyvatel a vytvoření tak podmínek pro spokojený život občana, je pocit bezpečí. Pokud se kohokoliv zeptám, kdy se bude cítit v bezpečí, bez dlouhého přemýšlení mi každý odpoví: když nebudu mít strach z těch, kteří nám život ztěžují svým chováním. Otázku bezpečí občanů se pokoušíme řešit prostřednictvím účasti v Programu prevence kriminality a v nejbližších dnech bude vybudován kamerový systém, který by měl vytvořit více bezpečných zón v sídlištních lokalitách. Během dubna letošního roku proběhlo výběrové řízení na pozice asistentů prevence kriminality, z nichž byli vybráni ti, kteří prokázali v rámci výběrového řízení předpoklady pro tuto práci. Výběrovou komisi tvořila celá pracovní skupina prevence kriminality, jejíž složení zaručovalo co neobjektivnější přístup při určování konečného pořadí. Prezentace práce asistentů medii jako „romské hlídky honící nepřizpůsobivé občany“ po městě, zpočátku moc neprospěla a názory na jejich činnost se u obyvatel různí. Myslím si ale, že jejich činnost není neúspěšná. Jedním z úspěchů je například to, že jsme s jejich pomocí dokázali omezit majetkovou trestnou činnost a vandalismus zejména v zahrádkářské kolonii, kde jsme řešení právě těchto deliktů během letních měsíců počítali na desítky.

  Zde je potřeba zmínit tolik diskutovanou Vyhlášku města o veřejném pořádku, kterou jedna skupina lidí vítá, druhá ji považuje za diskriminační. A právě proti této Vyhlášce města měla být plánovaná demonstrace namířena. Na toto téma jsme diskutovali již několikrát a pokaždé se stejným výsledkem. Vadí pouze lidem, kteří chtějí, aby jim vadila. Na tomto místě si dovolím vyjádřit vlastní úvahu: Pokud bychom se častěji zamýšleli nad příčinou, proč vyhláška vznikla a nezabývali se tolik důsledky, které s sebou přinesla, byla by pro mnoho lidí určitě pochopitelnější. Na otázku těch, kteří se mě ptají, jestli neuvažujeme o jejím zrušení, odpovídám „neuvažujeme“, ale nedodávám že „nikdy“.

 Iva Kalátová, starostka města

ŘÍJEN 2012

Vážení spoluobčané,

   opět se spolu přibližně po měsíci setkáváme. V tomto vydání zpravodaje bych se chtěla zastavit u událostí, které se odehrály v nejbližší době, nebo nás v nejbližší době čekají. Především bych vás však chtěla seznámit se zásadní změnou v oblasti bytového hospodářství v našem městě.

  Zastupitelstvo města se na svém zasedání dne 12. září zabývalo mimo jiné problémy s byty v Rotavě. Pokusím se vám alespoň ve zkratce přiblížit celý problém, který se sice bezprostředně dotýká zejména Sídliště, ale dlužné částky chybějící v rozpočtu města mají negativní dopad na nás všechny. Snažila jsem se shrnout nejdůležitější body v pracovním materiálu, který jsem nazvala Strategie bytového hospodářství v Rotavě, a věřím, že se tento materiál po úpravách zastupiteli stane jedním z hlavních bodů nové koncepce rozvoje našeho města.

  Ze  statistik, které jsme zpracovali na MěÚ, i na základě získaných znalostí jsemvypracovala návrh řešení, které by vedlo nejen ke stabilizaci, ale snad i ke  zlepšení stavu, který si troufám nazvat zoufalým. Bytový fond města má následující strukturu: ve vlastnictví máme celkem 245 bytů, z toho 207 obsazených nájemníky. 38 bytů je tedy volných, ale pouze 23 z nich je v domech, které vlastní město /tedy bloky č.9 a 17,  Nejdecká 213 a  427,  Smolná 90/.  Zbylých 15 bytů je součástí domů, které jsou ve vlastnictví Společenství vlastníků jednotek /dále jen SVJ/, a je určeno k prodeji. Náklady na tyto prázdné byty jsou v porovnání s náklady na byty v našich domech více než dvakrát vyšší a byty se v podstatě neprodávají. V roce 2011 byla tato suma vyčíslena zhruba na 300.000,- Kč a tuto položku evidujeme v rozpočtu jako „náklady na neprodané byty“.

  Jedním z důvodů, proč se byty neprodávají, je ale i to, že zájem o byty v naší lokalitě výrazně poklesl. Zde jistě mnozí z vás namítnou, že to nevadí, protože než prodat byt do vlastnictví někoho, kdo obsadí byt „neplatiči“ a sám nebude platit nebo jej využije ke spekulaci, pak je lepší, aby byl prázdný. S tímto názorem nelze než souhlasit. Skutečnost, že byty v majetku města neprodáváme, není podle mého názoru negativní, ale problém je v tom, že nemáme možnost jakýmkoliv jiným způsobem s těmito byty pracovat. Např. uvolnit tyto byty k pronájmu na bydlení nebo je upravit na zařízené ubytovací jednotky (apartmány) ke krátkodobému pronájmu, a tak si vytvořit alespoň minimální vlastní ubytovací kapacitu. Dále je nutné, aby podmínky pro prodej bytů byly upraveny tak, aby město mělo možnost tento prodej regulovat a zamezilo možným nežádoucím transakcím. Nejzásadnější změnou v návrhu bylo zřízení věcného břemene zapsaného do katastru nemovitostí, které s sebou nese právo na odkoupení prodaného bytu pro město v podstatě navždy, nebo alespoň do té doby, dokud se jej samo nevzdá.  Teprve za takto nastolených podmínek bychom mohli nejen regulovat a kontrolovat prodej bytů, ale zároveň bychom měli možnost eliminovat náklady na neobsazené byty výše uvedenými způsoby.

  Kromě úpravy podmínek pro prodej bytů byl součástí předkládaného materiálu návrh na uvolnění nákupu bytů do majetku města, také na základě nových konkrétně stanovených podmínek. Do této doby nebyly žádné takové podmínky nastaveny. Zdůvodnění vychází ze současné situace, která přinesla výrazný pokles ceny bytů a to opět na úroveň, která nahrává k nekalým praktikám. Zároveň se některá Společenství vlastníků jednotek dostala díky narůstajícím dluhům neplatičů do dluhové pasti a nemají nejen na vyplacení přeplatků z vyúčtování za teplo a ohřev vody za rok 2011, ale ani možnost se s nimi vypořádat, protože na odkoupení bytů (např. v dražbě) nemají potřebné finanční prostředky. Tato skutečnost přivádí ostatní spoluvlastníky, kteří úhrady za služby i fond oprav platí za sebe i za neplatiče, do neřešitelné situace. Také město platí za neplatiče, pokud má v takovém domě bytovou jednotku ve vlastnictví. Věřím, že každé SVJ, které se dostane s neplatiči do fáze dražby, uvítá, že tuto bytovou jednotku může městu nabídnout k odkoupení. Na základě dohody pak bude SVJ  platit náklady na neobsazený byt a hledat aktivně do tohoto bytu vhodného nájemníka. Nyní platí náklady na byt obsazený mnoha lidmi mnohem vyšší částky. Zamezí se také nárůstu dluhů. Pokud by současná situace pokračovala i nadále, nebudou mít SVJ ani na placení povinných poplatků za služby a bude jim hrozit přinejmenším přerušení dodávky těchto služeb. Řešením není ani navýšení plateb do fondu oprav, protože i platící lidé mají svůj finanční limit a nebudou moci do nekonečna platit za druhé. Týká se to zejména seniorů, kteří se v mnoha případech dostávají i díky této skutečnosti na hranici chudoby. Navržené podmínky pro nakládání s byty v Rotavě - pro prodej bytů ve vlastnictví města i pro odkoupení bytů do vlastnictví města byly zastupitelstvem schváleny.

  Dále ZM schválilo Podmínky tzv. dluhových prázdnin, které umožňují všem, kteří mají vůči městu závazek ve formě dluhu, splatit jej do 31.12.2014  a požádat poté o snížení poplatku z prodlení. Jen pro upřesnění: občané dluží městu za nezaplacené nájemné a služby za užívání bytů celkem 5.800.000,- Kč. Tuto částku má na svědomí 211 občanů. Z toho je u 130 z nich dluh vyčíslen na částku nižší než  20.000,- Kč.

 

  Schválení nových podmínek jak pro prodej a odkoupení bytů, tak i podmínek dluhových prázdnin považuji za velmi významný krok, ale je jen na nás občanech, zda této pomoci ze strany vedení města využijeme. Veškeré informace a pomoc Vám ochotně poskytnou zaměstnanci MěÚ na odboru správy majetku města.

  Ve čtvrtek 1. listopadu odjedou dva autobusy s 90 občany na zájezd do Prahy. Na programu bude kromě návštěvy divadelního představení také prohlídka Národního divadla. Jakým způsobem a za kolik se budou vstupenky prodávat se dočtete v tomto vydání Zpravodaje v samostatném příspěvku KIC. Do přímého prodeje půjde 60 vstupenek a 30 zbývajících věnujeme jako malé poděkování zdarma nejvýznamnějším sponzorům a dále spolkům a organizacím, které nám při pořádání různých akcí nejvíce pomáhají.

  Poslední řádky mého příspěvku bych chtěla věnovat akci, která proběhla v sobotu 15. září pod názvem Pohádkový les. Jak vyplývá z ohlasů malých i velkých účastníků, bylo toto odpoledne velmi příjemným a milým zpestřením a všichni si setkání s mnoha pohádkovými postavami užili.  Kdo vydržel až do samotného cíle, který byl na Sluníčku, nelitoval a dočkal se odměny. Každý malý účastník dostal diplom, dárek z tomboly, zdarma občerstvení a ti, kteří ještě měli sílu, mohli se vyřádit na trampolínách.  Dospěláci si jídlo a pití zaplatili a přispěli tak na další akce KICu, protože veškerý výtěžek z prodeje bude využit k tomuto účelu. Takže vyslovuji velký dík pohádkovým postavám, hasičům, vzpěračům, pořadatelům a všem, kteří i jinak přiložili ruku k dílu a také vám, milí dospěláci a děti, kteří jste přišli.

Iva Kalátová, starostka města

 

ZÁŘÍ 2012

Vážení spoluobčané,

  tentokrát se spolu setkáváme po dvouměsíční prázdninové odmlce. Věřím, že jste si všichni toto období užili co nejpříjemněji. Jako pokaždé, i tentokrát se s vámi pokusím podělit o některé nejdůležitější novinky z července a srpna.

  Ve dnech 13. až 15.7. jsem se  zástupci našeho města navštívila naše partnerské město v Německu Veitshöchheim. Během této návštěvy jsem se seznámila alespoň ve zkratce se samotným městem a jeho historií i se způsobem řízení města. Zaujalo mě mnoho věcí. Ve školství to bylo zejména řešení celodenního pobytu ve  škole, kdy na povinnou výuku navazovalo využití volného času, stráveného v areálu samotné školy do večerních hodin. V sociální oblasti hraje nezastupitelnou úlohu stát a pomáhá městům finanční podporou řešit například krizové období mladé generace. Prohlídka denního stacionáře právě pro mladé lidi ve věku 15 až 18 let, kteří nepokračují v jakékoliv další formě vzdělávání, mě nadchla. Během pobytu v  tomto zařízení se všichni mladí připraví na vlastní vstup do života učením se základních věcí, které by kdykoliv v budoucnu mohli potřebovat - vaření, ale i příprava a obsluha u stolu, domácí a zahradnické práce, včetně třeba pokládky dlažby nebo základní údržby zahradnické techniky, dále získávají základní finanční gramotnost atd. Do všech oblastí se v plné míře promítá tržní hospodářství. Město přispívá všem spolkům a sdružením, ale zároveň požaduje, aby se všichni snažili vylepšit si příjmovou stránku svých účtů vlastní výdělečnou činností. Zvláštní důraz je kladen na kulturní a historické památky a v souvislosti s tím na podporu turistického ruchu. V tomto směru máme u nás opravdu velké rezervy. Co se týká vedení města samotného, je v tomto ohledu mnoho společného. V čele města stojí starosta, který nemá místostarosty, ale 2. a 3. starostu. V zastupitelstvu jsou zastoupeny také různé politické strany a sdružení jako u nás. Jejich jediným a společným cílem je rozvoj města a je to opravdu vidět. Z této cesty jsme, kromě zážitků a nových zkušeností, přivezli finanční dar v hodnotě 600,- € pro náš kostel v Rotavě. Ve středu 22.8.2012 jsem tento dar předala v zasedací místnosti městského úřadu faráři a vikáři Římskokatolické farnosti Kraslice p. P. Fořtovi za účasti několika členek farnosti. Bylo to nesmírně milé a pohodové setkání, které ve mně zanechalo dobrý pocit a dodalo mi energii do další práce. Věřím, že stejný pocit zůstal i v mých hostech.

  Předposlední srpnový víkend patřil zahrádkářům, kteří vystavovali v sále Slovanského domu. Podle mých informací bylo nás návštěvníků téměř 250, což je úctyhodný počet. Myslím, že každý, kdo si našel v těchto parných dnech chvilku a zavítal mezi zahrádkáře, nelitoval. Jako tradičně byla výstava velice příjemně uzpůsobena a kromě výpěstků zahrádkářů zde vystavovali i na naši školáci a předškoláci. Nesmím zapomenout ani na ochutnávky salátů, u kterých se zastavil skoro každý a dožadoval se receptů. Zaslechla jsem, že se můžeme těšit na to, že v dalších vydáních je pro nás zahrádkáři postupně otisknou. A pokud by by byli někteří příliš netrpěliví, všechny recepty jsou na webových stránkách ZO ČZS Rotava. Návštěva výstavy byla dalším milým zážitkem z prázdnin a upřímně se těším na další. V souvislosti s tímto tématem bych se chtěla zastavit ještě u jedné významné události. Přibližně ve dnech, kdy se k vám dostane toto vydání zpravodaje, oslaví své překrásné životní jubileum pan Věnek Jirmus. Vážený pane Jirmusi, dovolte mi, abych se i já připojila k dlouhé řadě gratulantů a touto cestou Vám poděkovala za aktivní přístup k veřejnému životu i za pomoc a spolupráci při pořádání různých akcí naším městem. Zároveň si dovolím vyjádřit přesvědčení, že tato spolupráce bude stejně úspěšně pokračovat i v dalších letech a k tomu Vám z celého srdce přeji, abyste se ještě mnoho let těšil pevnému zdraví a dál kolem sebe rozdával životní optimismus, elán a pohodu.

 

  V srpnu se také konalo mimo řádný termín zasedání ZM. Na něm zastupitelé odsouhlasili návrh na umístění bankomatu České spořitelny namísto stávajícího. O konkrétním datu instalace a uvedení do provozu nového bankomatu vás bude městský úřad včas informovat a v dalších číslech budou zveřejněny i podmínky výběrů pro klienty ostatních bank. Majitelé účtů České spořitelny mají výběr hotovosti samozřejmě zdarma.

  První  listopadový den nás čeká výlet do Prahy, o kterém jsem psala v jednom z minulých čísel. Nyní má téměř konkrétní podobu, a proto vám prozradím několik informací. Odjezd z Rotavy bude přibližně ve 13.00 hod. Mezi 16.00 až 17.00 hod. proběhne prohlídka historické budovy Národního divadla. Poté se přesuneme ke Stavovskému divadlu, kde zhlédneme od 19.00 hod. téměř tříhodinové představení Mikve, ve kterém uvidíme  I.Janžurovou, V.Hybnerovou, J.Bouškovou, T.Medveckou a další. V nočních hodinách se vrátíme zpět domů. O tom, jakým způsobem, za kolik a kde budete moci zakoupit vstupenky /včetně jízdného/, vás budeme informovat v příštím vydání RZ i prostřednictvím městského rozhlasu. Předběžná kalkulace ceny počítá i s dotací od města z uspořených prostředků z ostatních akcí, kterých jsme dosáhli i díky sponzorským darům i činnosti mnoha dobrovolníků.

  A nakonec ještě jedna milá povinnost. Pan farář P. Fořt a paní ředitelka MŠ Mgr.J.Červenková mě nezávisle na sobě požádali, abych ve svém článku poděkovala pracovníkům odboru správy majetku města, zejména pracovníkům veřejné služby a  VPP  za pomoc při všech pracích nejen během prázdnin. Konkrétní poděkování patří všem za práci na hřbitově, při údržbě prostranství u kostela a v MŠ při úklidu a přípravě školky na provoz v novém školním roce. Velmi ráda toto poděkování tlumočím a připojuji se k němu nejen já osobně, ale i jménem ostatních občanů, kteří jsou stejného názoru a píší mi děkovné emaily.

Iva Kalátová, starostka města

 

ČERVENEC - SRPEN 2012

Vážení spoluobčané,

  v každém svém článku se snažím, abych Vás seznámila s nejdůležitějšími událostmi, jež proběhly v  období od minulého čísla. Vždycky se snažím, abyste se dozvěděli především o akcích, které nemohou být prezentovány jiným způsobem.

  Až vyjde toto číslo Zpravodaje, budou školní prázdniny. Přesto bych se jen na okamžik chtěla zastavit u setkání s oceněnými žáky, které proběhlo 21.6.2012.  Tato tradice se mi líbí a v ostatních městech vůbec není samozřejmostí. Školní docházka je sice povinná a jaksi se očekává, že žáci ji v přiměřeném časovém úseku absolvují. Někteří ji nejen absolvují, ale vykonají pro školu i něco mimo běžný a očekávaný rámec, a proto jsou přijímáni starostou města navíc oproti ostatním, kteří si na MěÚ přijdou jen pro závěrečné vysvědčení.  Přijetí se koná v nejkrásnějších prostorách našeho města - v obřadní síni. A podle mého názoru jsou tyto prostory opravdu výjimečné. Na úřad může přijít každý běžný občanvyřídit jakýkoliv problém s kompetentním úředníkem. Ale do těchto míst se otvírají dveře pouze při určitých příležitostech  jako jsou svatební obřady, či vítání občánků. Anebo se otevírají při příležitostech zvláštních - a těmi je například tradiční setkání s oceňovanými žáky naší školy. Věřím, že se jim naše setkání líbilo stejně jako mně a s odstupem času si na něj vzpomenou v dobrém a s patřičnou hrdostí. I neformální posezení v zasedací místnosti MěÚ proběhlo v přátelském duchu a po počátečních rozpacích se rozběhla diskuze, při které jsme se museli hlásit o slovo.

  14.6.2012 jsem se spolu s místostarostou Ing.J.Šedlbauerem zúčastnila Školní akademie, kterou naše základní škola  oslavila své 45.výročí v sále Slovanského domu. V řadách diváků byli rodiče i příbuzní i další hosté, kteří svým potleskem odměňovali všechny účinkující. Poděkování nepatří pouze jim, ale i těm, kteří se zúčastnili jako pomocníci. Na všech tvářích byla vidět zodpovědnost a snaha, aby se jim jejich vystoupení povedlo co nejlépe.  Stejně tak děkuji i všem zaměstnancům školy, kteří věnovali desítky hodin nácviku a organizaci celé akce.  Myslím, že pětačtyřicetiletá škola byla v den oslavy na všechny své ratolesti opravdu hrdá.

  A ještě jednu věc mám na srdci. Stále častěji slýchám otázku, zda se nám práce v zastupitelstvu či v radě daří. Tak tedy odpovím všem, kteří mají právě tuhle starost. Zda daří, či nedaří, to můžete ohodnotit pouze vy občané při příštích komunálních volbách. Ale chci vám všem sdělit jednu skutečnost, která je před vašimi zraky utajena, protože k ní nebylo přijato žádné usnesení a ani v zápise z žádného jednání se neobjeví.  V  zastupitelstvu jsme učinili jeden zásadní krok, ke kterému jsme společně dospěli během několika málo pracovních porad.  Začali jsme jednat dohromady u jednoho stolu bez ohledu na to, jak se každý z nás ucházel o vaši přízeň v rámci předvolebního boje. Mám pocit, že přesto, že je každý z nás příslušníkem jiného politického či apolitického uskupení, k opozičnímu boji mezi námi dojde opět až před dalšími volbami. Hlavním nebo spíš nejdůležitějším cílem v současné době pro většinu z nás je vytvoření Koncepce rozvoje Rotavy s dlouhodobějším výhledem, abychom vám, našim občanům a našemu městu, pomohli v rámci možností vytvořit co nejspokojenější život. Na tomto plánu budeme společně pracovat následující měsíce tak, aby byl schválen ještě do konce letošního roku. Chceme, aby tato Koncepce v sobě zahrnovala všechny oblasti našeho života včetně bytové problematiky, školství, sportu a kultury, řešení infrastruktury a zároveň zohledňovala všechny věkové skupiny obyvatel od miminek až po seniory. Tyto řádky jsou vyjádřením mého pocitu a přesvědčení, že jsme schopni takto pracovat. Děkuji proto všem zastupitelům, kteří se na vytvoření takové koncepce budou podílet a pak ji společně budou také uskutečňovat.

  Vzhledem k tomu, že se setkáme opět až v září, přeji vám všem co nejpříjemněji strávené léto se spoustou pěkného počasí.

Iva Kalátová, starostka města

 

ČERVEN 2012

Vážení spoluobčané,

  v tomto vydání Zpravodaje bych vás chtěla trochu podrobněji seznámit s tím, co je pro vás nové a k čemu je nutná větší informovanost, abyste právě vy získali větší přehled. V minulých vydáních jsem psala o Projektu prevence kriminality, do kterého se naše město přihlásilo a na který jsme získali dotaci. Během května se po boku strážníků MP začali objevovat čtyři vaši spoluobčané s označením Asistent prevence kriminality /APK/ města Rotavy. Chtěla bych vás s nimi a s jejich prvními dny blíže seznámit.

  Ve dnech 20.4. a 30.4.2012 proběhlo v Rotavě dvoukolové výběrové řízení na obsazení pozic APK. VŘ bylo řádně vyhlášeno a zveřejněno na úřední desce, na webových stránkách i vyhlášeno místním rozhlasem. Starostkou města byla jmenována tříčlenná hodnoticí komise složená ze zástupců města s tím, že pracovní skupině prevence kriminality byla nabídnuta možnost disponovat

poradním hlasem. Zřízení pozic asistentů bylo dále prezentováno v místním tisku i na zasedání zastupitelstva města. Na schůzce pracovní skupiny PK bylo jednohlasně odsouhlaseno, že s výsledky 1. kola VŘ budou členové skupiny seznámeni a využijí možnosti poradního hlasu.

  Přihlášky v řádném termínu odevzdalo 12 uchazečů. Jeden uchazeč nesplnil podmínku vzdělání, a proto byl z VŘ vyřazen. 11 zbylých adeptů bylo pozváno na osobní pohovor, kterého se účastnila výběrová komise a zároveň celá pracovní skupina. Na základě osobního telefonického i písemného pozvání se dostavili všichni řádně a včas.

Po krátkém uvítání jsme všem položili stejné, předem odsouhlasené otázky:

1. Řekněte, kdo je podle Vás asistent prevence kriminality a jaké má úkoly? 
2. Proč jste přihlásil/a  právě Vy - motivace?
3. Jaký je podle Vás největší problém v Rotavě?
4. Jak jste připraven/a na případné slovní útoky osobně a ve vztahu k Vaší rodině?
5. Jaká je Vaše silná stránka, resp. co Vám ve Vaší práci nejvíce pomůže?

  Po úvodních projevech nervozity se v krátkém čase podařilo uvést přítomné do běžného rozhovoru, takže přijímali otázky pozitivně a ne jako u výslechu. Postupně si uvědomovali i důležitost okamžiku a při všech odpovědích působili velice zodpovědně. Po krátké přestávce každý sám za sebe zhodnotil všechny adepty a určil pořadí všech od 1. do 11. místa. Součtem všech umístění jsme vytvořili konečné pořadí a vyhodnotili první 4 místa jako přímé postupující – 3 muži a 1 žena a dvěma dalším (ženám) byla nabídnuta pozice náhradníků. Všichni přijali a následující den v 8.00 hodin byli přítomni na školení, které proběhlo ve dvou dnech 2. a 3.5.2012 a vedl jej garant projetu z Ministerstva vnitra pan Z. Pankrác. Školení se týkalo všech vybraných asistentů a jejich náhradníků a samozřejmě i mentora. Programu se zúčastnili i 3 strážníci MP, kteří měli tuto aktivitu dobrovolnou a neplacenou a mentor APK /koordinátor/ p. J. Pešek. Účel školení byl splněn beze zbytku na výbornou a takové bylo i závěrečné hodnocení pro ministerstvo vnitra. 

  Pokud má být projekt úspěšný tak, aby i ve skutečnosti přinesl pozitiva pro občany Rotavy, je nutné vytvořit fungující systém především mezi MP, APK a Městem a se všemi dalšími spolupracujícími subjekty - PČR, ZŠ a MŠ a samozřejmě i vámi občany. Asistenti nejsou lidé, kteří budou zodpovědní za to, že se v našem městě sníží kriminalita, ani nebudou zastupovat MP, ale budou vašima očima i ušima. Budou se snažit pomoci především vám při řešení různých problémů. Nebojte se s nimi hovořit o tom, co byste chtěli vědět a co vám není jasné. Vnímejte prosím jejich upozornění na prohřešky či přestupky pozitivně tak, abychom se jim dále snažili předcházet. Jejich pozice není jednoduchá, ale všichni jsou ochotni pomoci a chtějí se svého úkolu zhostit co nejlépe, i když je pro ně tato situace v každém ohledu nová její složitost si plně uvědomují. Všichni jsou běžní občané Rotavy, jsou jedni z vás a především na vaší straně. Já osobně si přeji, aby jim jejich motivace pro dobrou věc vydržela co nejdéle a nerezignovali na své pozice.

  Kontakty - nová  telefonní čísla na MP i na APK jsou v tomto vydání ve zvláštní tabulce. Kromě toho se k vám dostanou i prostřednictvím samotných strážníků i asistentů a budou k dispozici i u všech zaměstnanců úřadu. Dne 27.6.2012 se v zasedací místnosti MÚ uskuteční setkání nejen se zástupci MP, ale přítomni budou i asistenti PK. Na programu bude nejen hodnocení činnosti, ale vy budete mít možnost směřovat své dotazy všem přítomným a nemusí se týkat pouze prevence kriminality. Toto veřejné setkání je určeno právě vám, proto jste na něj srdečně zváni.

  Další probíhající akcí, i když ne už přímo novinkou, je činnost veřejné služby, o které již bylo dříve také zmíněno a která si zaslouží prostor k osvětlení jejího fungování, protože se na mě s různými dotazy obracíte velmi často.

  Veřejná služba je nově od 1.1.2012 nastavena tak, že pokud je k ní uchazeč o zaměstnání v evidenci na úřadu práce doporučen, je povinen odpracovat maximálně 80 hodin za měsíc v rámci této služby.  Druh prací je velmi obsáhlý, od úklidových prací přes odborné činnosti až po např. pořadatelské služby. Všechny mají jeden společný rys, kterým je práce ve veřejném, nikoliv soukromém zájmu.  Přístup města může být nastaven tak, že si samo město vybere vhodné kandidáty podle aktuální potřeby nebo se bude snažit zapojit do této aktivity co nejvíce lidí. My jsme zvolili variantu zapojení co největšího počtu občanů.  Tato práce je odměňována tak, že každý, kdo se úspěšně zúčastní prací ve VS, zůstává v evidenci na úřadu práce a dál může pobírat dávky, ale ten, kdo tuto práci odmítne nebo ji nevykoná řádně, bude z evidence uchazečů o práci na dobu devíti měsíců vyřazen. Toto nastavení by asi bylo v pořádku. Bohužel je velké množství takových, kteří nemohou být do VS doporučeni, protože nejsou pro tuto práci zdravotně způsobilí. Toto mi ale nepřísluší hodnotit.

  Více mě trápí skutečnost, že chybí pracovní příležitosti pro ty, kteří o práci skutečně stojí. Abychom problém s možností získat práci vyřešili alespoň částečně, snažíme se získat co nejvíce míst tzv. veřejně prospěšných na celý úvazek, tzv. VPP, abychom mohli řádně zaměstnat co nejvíce lidí, kteří se ve veřejné službě nejlépe osvědčili. Zatím máme podepsané smlouvy na 2 místa, před podpisem je 5 smluv a v jednání dalších 5. Celkem tedy 12 míst VPP na dobu jednoho roku. 

  V současné době máme ve veřejné službě téměř 40 občanů našeho města, což je v rámci kraje druhý nejvyšší počet. Ještě v únoru jich bylo pouze 10. Díky dotaci, kterou jsme od KV kraje obdrželi, se můžeme pustit i do některých prací, na které je možné využít tyto finanční prostředky na nákup pracovních pomůcek a materiálu a nevyužívat VS pouze k úklidu ve městě, i když tím nechci nijak tuto práci snižovat. Mnoho z vás právě čistotu v ulicích chválí a nejvíce jste potěšeni tím, že se údržba prostranství nesoustřeďuje pouze na Sídliště, ale snažíme se udržovat i ostatní části města včetně dolní Rotavy. I když udržet čistotu a pořádek je v podstatě nadlidský úkol vzhledem k tomu, jak jsme někteří schopni v krátkém časovém úseku „nepořádek opět obnovit“ s tím, že máme přece lidi, kteří to po nás uklidí.

  Všichni samozřejmě nechválí, ale mají i své připomínky. Na jednu z nich musím zareagovat na tomto místě. Zmínila jsem, že veřejná služba může konat práce ve veřejném zájmu, proto by se údržba a úklid měly dotýkat pouze pozemků ve vlastnictví města, nikoliv pozemků soukromých. Stalo se, že jsme v rámci čištění příkopů podél silnic vyklidili i přilehlou část silnice, která je v majetku Krajské správy údržby silnic, a tak je majetkem soukromým. Za toto se nazlobenému občanovi omlouvám a chci zdůraznit, že nešlo o zneužití veřejné služby, jak to označil, ale o to, že jsme pouze uklidili nepořádek, který byl nahromaděn v tomto prostoru. Stejný problém nastane i se soukromým pozemkem, kam byl v době nepřítomnosti majitele opakovaně naházen odpad a tato část vzhledu města v dané lokalitě opravdu škodí. Ale pravidla jsou jasně daná a my je musíme respektovat.

V rámci činnosti veřejné služby kromě údržby a úklidu máme naplánované tyto akce:

 rozpracované akce:

-  oprava a nátěr stávajícího oplocení hřbitova
-  pokládka příkopových tvárnic a úprava terénu v ulici Příbramská
-  oprava stávajícího oplocení a úprava terénu sběrného místa
-  opravy bytů
-  úprava terénu v dolní Rotavě
-  zástup uklízečky v ZŠ

připravované akce:

-  oprava a nátěr oplocení MŠ a ZŠ
-  oprava oplocení a nátěr atrakcí dětského hřiště
-  opravy komunikací
-  vyklízení bytů a sklepních prostor

-  příprava kulturních akcí,
-  úklid Slovanského domu 

  Dovolte mi, abych poděkovala všem kmenovým zaměstnancům úřadu, kteří se věnují organizaci veřejné služby, stavební komisi, která vhodnou práci doporučuje a zejména pak panu K. Böhmovi, který sám v terénu koordinuje všechny práce /není to v jeho pracovní náplni/ a spolu s ostatními se zasazuje o to, aby veřejná služba měla smysl. Také stálí zaměstnanci jsou tím správným přínosem - rekonstrukce záchytných kotců je toho důkazem. A nakonec velký dík patří všem těm, kteří jsou a budou do veřejné služby zařazeni, protože bez jejich přístupu bychom ničeho nedosáhli.

  Omlouvám se za obsáhlost článku, který se věnuje pouze dvěma probíhajícím akcím, ale podle mého názoru je třeba, abyste byli o všem správně informováni. Je to jediný způsob, jak si můžete vytvořit objektivní pohled.

Iva Kalátová, starostka města

KVĚTEN 2012

Vážení spoluobčané,

  v tomto vydání našeho Zpravodaje se budu věnovat uplynulým událostem, ale také se pokusím zodpovědět některé otázky, které mi stále častěji někteří z vás pokládají.

  Začátkem dubna se v sále Slovanského domu uskutečnilo divadelní představení. Přišlo vás opravdu hodně, sešlo se nás téměř sto. Na všech tvářích bylo vidět napjaté očekávání, protože si málokdo uměl představit, o co vlastně půjde. Jen několik okamžiků po zahájení byly obavy všech v nedohlednu. Celý sál se hodinu a půl otřásal smíchem a potleskem a mezi hlavními aktéry se objevila více než desítka našich spoluobčanů. Celé představení ukončil dlouhotrvající potlesk ve stoje a všichni do jednoho jsme věděli, jak příjemně jsme strávili tento večer. Těchto akcí by mělo být více. Zatím je v plánu alespoň říjnový zájezd do Národního divadla na představení v hlavní roli s M. Donutilem.

  Na lednovém ZM byla schválena účast našeho města v Programu prevence kriminality vyhlášeném MVCR.  Rotava přihlásila dva projekty - Zřízení městského dohlížecího kamerového systému a Zřízení pozic asistentů prevence kriminality, o kterých jsem se zmínila v jednom z předchozích vydání.  Oba projekty byly úspěšné a našemu městu byla přiznána dotace ve výši necelých 1,5 mil. Kč. Na zasedání Krajského zastupitelstva 19.4.2012 nám byla schválena částka 343 tis. Kč jako dotace z rozpočtu kraje na veřejnou službu. Tyto finanční prostředky můžeme použít na drobné opravy a úpravy ve městě, na které bychom jinak museli dosáhnout z  našeho rozpočtu. Z těchto úspěchů mám velkou radost, jen mě mrzí, že se o takto důležitém rozhodnutí Kraje dozvídám od lidí žijících mimo Rotavu, kteří mi volají a blahopřejí Rotavě, přestože máme svého krajského zastupitele.

  Otázka, kterou řeší mnoho z vás, je tolik diskutovaný problém provozovatele tepelného hospodářství. Je zcela mylný názor, že se město vzdalo finančního daru, který nám chtěl dát provozovatel ze zisku za rok 2011. Tento finanční dar byl formulován tak, že bychom se jeho přijetím dostali do rozporu se zákonem. Tyto prostředky ovšem nezůstanou provozovateli, ale budou rozděleny mezi konečné spotřebitele, tedy mezi vás občany, prostřednictvím vyúčtování. Při řešení této otázky by si někteří z nás měli častěji uvědomovat, že je naší povinností především hájit zájem občanů a města a ne ekonomický zájem jiných subjektů.

  V červnu proběhnou konkurzy na místa ředitelů /ředitelek/ Mateřské i Základní školy v Rotavě. Častá otázka zní: Proč? Z novely školského zákona totiž vyplývá, že tomu, kdo tuto funkci k lednu letošního roku zastává nepřetržitě více než šest let, končí pracovní poměr na daném pracovišti 31. července 2012. Zřizovatel může tedy vyhlásit konkurz v souladu se zákonem. RM rozhodla vyhlásit konkurzy v obou našich zařízeních, abychom předešli případným spekulacím. Smyslem ovšem není personální výměna, jak jsou tyto konkurzy prezentovány, ale jejich účastníci představí své vize a plány rozvoje školství v Rotavě, což by nám mohlo pomoci najít správný směr pro další vzdělávání našich dětí. Složení komisí je v tomto případě dané vyhláškou, aby byla zaručena co největší objektivita. Budou to tito členové: dva určení zřizovatelem, jeden určený ředitelem krajského úřadu, dále odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství podle druhu a typu příslušné školy nebo školského zařízení, jeden pedagogický pracovník příslušné právnické osoby vykonávající činnost školy, školní inspektor České školní inspekce a jeden člen školské rady, je-li zřízena. Já osobně si pouze přeji, abychom tento tak důležitý krok zvládli co nejlépe a aby jmenovaní ředitelé /ředitelky/ byli těmi nejsprávnějšími lidmi na svých místech.

  Na závěr bych se chtěla zmínit o tom, že město Rotava bude mít nové internetové stránky. Všichni ti, kteří by chtěli mít v prostoru stránek z jakéhokoliv důvodu prezentaci sebe či své firmy (na základě legálního živnostenského oprávnění), se mohou přihlásit na městském úřadě u místostarosty p.Elíze nebo v pokladně u pí. Říhové se svými požadavky, které budou následně předány zpracovateli. Název firmy, jaké poskytuje služby, adresa, kontakt, případně odkaz na vlastní web. Součástí prezentace bude i zobrazení na mapě. Ostatní bych chtěla požádat, aby přispěli svými náměty, co by chtěli na stránkách města najít. Předpokládáme také, že jedna sekce pod názvem Okénko občanů bude vyčleněna právě na příspěvky občanů (postřehy, zajímavé fotografie, stížnosti či pochvaly atd.).

Iva Kalátová, starostka města

 

DUBEN 2012

Vážení spoluobčané,

  v tomto vydání březnového Rotavského zpravodaje se s vámi opět mohu podělit o nevšední zážitky, které přinesl uplynulý měsíc a jsou každý svým způsobem výjimečné. Nebylo by správné, aby zapadly mezi mnoha všedními každodenními událostmi. A o starostech psát nechci, protože těch máte každý určitě dost vlastních.

  V pátek 16. března jsem se s místostarostou p. Elízem zúčastnila vyhlášení cen Křesadlo 2011, kterou organizovalo Mateřské centrum Karlovy Vary a.s.. Tato akce se konala v překrásném prostředí Klášterního kostela sv. Antonína Paduánského v Sokolově za účasti nejvyšších představitelů Karlovarského kraje a dalších významných hostů. Samozřejmě byli přítomni i ti nominovaní, kteří postoupili do užšího výběru mezi 21 nejúspěšnějších adeptů na tuto cenu. Ocenění těm nejúspěšnějším se uděluje každoročně a jeho nejvýstižnější charakteristikou je motto, které celou historii Křesadla provází: „Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“. K tomu není potřeba cokoliv dodávat, snad jen smeknout. Rotava nominovala 2 adepty, resp. adeptky, o kterých jsme se zmínili již v minulém čísle. Jen pro připomenutí, byla to paní E. Rojíková  za založení a vedení pěveckého sboru Heimatchor a paní M. Bečková za mnoho hodin strávených po dobu 12 let vedením kroniky města. Řečeno sportovní terminologií, obě postoupily do nejužšího finále a tohoto galavečera se zúčastnily. Byl to neuvěřitelný pocit vidět obě, každou ve své kategorii, na podiu s ostatními a slyšet upřímný potlesk všech přítomných při vyhlašování. Ještě jednou proto oběma blahopřeji a zároveň děkuji za jejich neocenitelnou práci pro Rotavu.

  Tímto večerem nás provázel moderátor Honza Picka a svým profesionálním výkonem přispěl k té nejvyšší úrovni a úspěchu celého programu. Tato skutečnost by pro vás asi nebyla tak důležitá, kdyby se tento muž neobjevil hned další den v Rotavě, aby uváděl další akci, kterou byl náš Městský ples. Vy všichni, kteří jste se v sobotu večer ve slavnostní náladě vypravili do Slovanského domu, a nebylo vás málo, mi určitě dáte za pravdu, že nám dělal vynikající společnost. Osobně jsem byla opravdu ráda, že i přes svůj nabitý program přijal naše pozvání a pomohl nám vše zvládnout tak, že označení „reprezentační ples“ bylo na místě. Aby byl tento večer úspěšný, bylo potřeba, aby se zapojilo mnohem více lidí. Jednak to byli sponzoři, kterých bylo více než tři desítky, a jednak dobrovolníci, kteří se zúčastnili nejen příprav, ale také organizování celého plesu.  Zaměstnanci městského úřadu pro vás připravili všechny ceny od sponzorů, o které se losovalo /byla jich rovná stovka/, a sami věnovali hlavní cenu - dárkový koš v nemalé hodnotě. Viděla jsem, jak se s blížícím se termínem někteří zapojili a byli nervózní, zda bude mít večer úspěch, protože to prostě byla i jejich vizitka a jim především záleželo na tom, abyste se dobře bavili. Vzpěrači zabezpečili samotnou organizaci u vstupu do sálu, kde probíhalo nejen placení vstupného, ale zároveň se zde platil „vhoz“ zdarma obdržených poukázek do slosovací bedny. Tyto lístky byly rozlišeny nejen barevně, ale také razítkem. Do slosování se jich dostalo téměř osm set. Losovalo se každou hodinu cekem třikrát. Všichni seděli na svých místech a na stolech měli připravené barevné sestavy lístků. Když moderátor vyhlásil, že bylo vylosováno číslo to a to, barva lístku červená, modrá nebo žlutá a přidal ještě druh orazítkovaného zvířátka, všechny hlavy se jako na povel sklonily a s nadějí v očích hledaly vítězný kupon tak dlouho, dokud se od některého stolu neozvalo vítězné „bingo“ a šťastlivec nevyrazil pro odměnu. Mezi jednotlivými koly slosování hrála k tanci Březovská desítka. Byli jsme svědky vystoupení světelné show, někteří si dali guláš či jiné kapalné občerstvení, o které se postarali zaměstnanci restaurace Slovanský dům. Neplánovaným, ale o to hezčím, bylo sólo p. J. Kroce s manželkou, který oslavil v těchto dnech 84 narozeniny a po parketu se pohyboval jako ryba ve vodě. Ještě od šatny při odchodu domů se vrátil, aby si nenechal ujít tango, které právě hráli.  Každý, kdo se zúčastnil, ohodnotí úspěšnost letošního plesu podle svého, snad si každý pro sebe našel něco pozitivního a nelitoval, že přišel.  Já si myslím, že byla škoda, že byl ples tak krátký a skončil po jedné hodině, kdy přestala hrát hudba. Ale mohu vás ujistit, že organizátoři během večera už vymýšleli zlepšováky na příští rok, aby vás spokojených bylo ještě více.  Díky všem za pomoc a moje hodnocení pro všechny je na jedničku.

Iva Kalátová, starostka města

BŘEZEN 2012

Vážení spoluobčané,

  opět bych  vás chtěla alespoň ve zkratce informovat o událostech od minulého vydání našeho Rotavského zpravodaje, které se nějakým způsobem odlišují od těch ostatních, běžných.

  Dne 27.ledna jsem se zúčastnila členské schůze  ZO ČZS Rotava. Na programu bylo i předání různých ocenění jednotlivcům. Největší pozornost upoutala stříbrná medaile a diplom od Republikové rady ČZS, které získali naši zahrádkáři za mimořádné zásluhy o ČZS a dlouholetou obětavou práci pro rozvoj zahrádkářského hnutí. Obojí je vystaveno na městském úřadě spolu s trofejemi vzpěračů. Takové ocenění opravdu potěší a gratulace patří všem, kteří se o něj zasloužili. Na druhou stranu mě pak o to víc mrzí, že se mezi námi najdou vandalové a zloději, kteří v zahrádkách škodí. Toto bylo hlavním tématem diskuze a já jsem za vedení města přislíbila pomoc při řešení nejen tohoto problému, ale i všech dalších, které je trápí.

  Jednou z událostí, o které bych se měla zmínit, bylo to, že nám byla nabídnuta možnost uspořádat v našem městě divadelní představení v rámci projektu Comenius 2012 - Podpora kultury s EU. Bylo vybráno představení Don Quijote de la mAncha  v hlavní roli se světovým chůdohercem Lenoire Montainem, které cestou humoru přibližuje velkou literární postavu Dona Quijota a zároveň myšlenky našeho velkého pedagoga J.A. Komenského. Tato vynikající komedie divákům přináší spoustu smíchu a zábavy, ale také potěšující dárečky. Představení je velice komunikativní, setkává se s nebývalým úspěchem u diváků všech věkových skupin. Inscenace se stala legendární, slaví již 24 let od prvního uvedení a má za sebou 4000 repríz. Této nabídky jsem využila a chtěla bych vás na tuto jedinečnou akci se symbolickým vstupným co nejsrdečněji pozvat. Věřím, že se pro vás stane výjimečným zážitkem. Další informace najdete v tomto vydání Zpravodaje.

  Ve druhé polovině ledna výrazně poklesla teplota vzduchu a začalo mrznout způsobem, na který nejsme běžně zvyklí. To s sebou přineslo problémy s vytápěním v některých domech a nebylo lehké tuto situaci řešit. Ale přece jenom něco pozitivního tato hříčka matky přírody přinesla. Koncem ledna jsme měli připravené kluziště. Postarali se o to na vlastní náklady hasiči a díky nim si mohli všichni malí i velcí užít ledové plochy k dovádění. Za všechny, kteří mě o to požádali, ale i za sebe tímto způsobem našim hasičům děkuji.

  V tomto čísle najdete také několik novinek. Po několika jednáních jsme se se strážníky MP rozhodli, že zkusí uzpůsobit svou práci tak, aby byla efektivnější a pokud možná i prospěšnější pro vás občany.  Podrobněji o této záležitosti píší ve svém článku. Druhou novinkou je první samostatný příspěvek Pečovatelské služby, která se rozhodla oslovovat vás občany pravidelně a informovat o své činnosti.

  A nakonec bych chtěla upozornit na anketní schránku. Je umístěna v přízemí městského úřadu pod schodištěm. Umístila jsem ji tam z toho důvodu, že se ke mně dostala anonymní stížnost některých maminek na provoz mateřské školy. Abych mohla objektivně zhodnotit tuto situaci, žádám nejen rodiče, ale i ostatní občany, aby vyjádřili své mínění, a to nejen na toto téma. Neměli bychom se přece bát vyjádřit otevřeně své názory.

Iva Kalátová, starostka města

ÚNOR 2012

Vážení spoluobčané,

  scházím se s vámi podruhé v letošním roce. Na místě je jedno blahopřání a poděkování, které by nemělo zůstat bez povšimnutí. Máme kroniku a zároveň také kronikářku. Touto kronikářkou je paní Martina Bečková. To asi většina z vás ví. Ale to, že už podruhé vyhrála soutěž o nejlepší kroniku, kterou každoročně vyhlašuje Karlovarský kraj, ví málokdo. A já bych jí touto cestou chtěla poděkovat a poblahopřát k tak velkému úspěchu. Uspět v takové konkurenci opakovaně je opravdu obdivuhodné.  Je mezi námi dost lidí, kteří se svou aktivitou snaží přispět k dobré pověsti našeho města, ale je také potřeba, abychom o nich věděli. A navíc je pro mě velice příjemné psát o pozitivních věcech, zvláště v dnešní době, kdy máme starostí až nad hlavu.

  Když už jsem u těch dobrých zpráv, musím zmínit jméno člověka, který nám svou činností dává také něco navíc. Je jím pan RNDr.P.Rojík. Jeho besedy jsouneopakovatelným zážitkem pro ty, kteří se jich zúčastní. A já vím, že má příznivců stále víc. Zastavit se v této uspěchané době a najít si dvě hodiny volného času ve všední odpoledne je pro většinu pracujících nesmírně těžké. Přesto během těchto besed praská naše knihovna ve švech. A pochvaly si ke mně najdou cestu. A já je mezi různými stížnostmi ráda slyším. Díky, pane Rojíku, za to, že nám umožníte aspoň na chvilku uniknout všem starostem a prožít desítky minut v jiném, příjemném světě.

  Vzhledem k tomu, že se každé vydání připravuje s předstihem - uzávěrka je každého osmnáctého předchozího měsíce, není možné informovat vás o všech událostech, které musí projít schválením ZM tak, že jsou schváleny. Ale v době, kdy budete zpravodaj číst, budete již vědět, zda byla či nebyla připravovaná akce, o nichž se chci zmínit, schválena.

  Za prvé je to možnost zúčastnit se dotační výzvy, kterou vypsalo Ministerstvo vnitra ČR pod názvem Podpora prevence kriminality.  A já bych byla ráda, abychom prostřednictvím této akce získali finanční prostředky na vybudování funkčního kamerového systému. V letošním roce alespoň v základu a v dalších letech bychom se pokusili jej rozšířit. Kromě toho je možné zažádat o finanční prostředky na vytvoření pracovních pozic Asistentů prevence kriminality, kteří by pomohli při prevenci kriminality v nejvíce ohrožených místech tam, kam „nedohlédne“ kamerový systém. Mezi zahrádkami, u Kačáku, mezi garážemi, ale třeba i v ranních hodinách před školou.

  Dále se bude ZM zabývat otázkou zřízení Domu dětí a mládeže v Rotavě. Požádala jsem p.K.Böhma, aby pro vás na toto téma připravil krátký článek, který je také v tomto vydání.

  Poslední bodem programu ZM, o kterém bych se dnes chtěla zmínit a který mnoho z vás bude zajímat, je možnost začlenění Společenství vlastníků jednotek pod správu města. Já vím, že si teď říkáte: „Proč? Vždyť nás nedávno poslali pod Rozvoj?“ Ano poslali a já se důvody, proč se tak stalo, nechci v tuto chvíli zabývat. Ale nyní bych chtěla, aby se spolupráce s vámi obnovila.  Před koncem roku jsem měla na toto téma nezávazné jednání s předsedy SVJ, kde jsme si některé věci vyjasnili. Pokud se ptáte na důvody, které mě k tomuto kroku vedly, je odpověď jednoduchá. Správa rotavských by měla být v Rotavě, pokud to je možné, a možné to je. A navíc odpovím otázkou: A proč by to tak nemělo být? Je na každém SVJ, aby tuto možnost zvážilo a na svých shromážděních rozhodlo, zda tuto nabídku přijme či nikoliv.

  Věřím, že zastupitelé všechny tyto body programu projednají a rozhodnou tak, abyste byli spokojeni.  O podrobnostech k jednotlivým akcím vás budu informovat v dalších vydáních zpravodaje.

Iva Kalátová, starostka města

LEDEN 2012

Vážení spoluobčané,

  na konci roku se bilancuje a hodnotí, na začátku roku si dáváme předsevzetí a navzájem si přejeme, aby se nám splnila různá přání, abychom byli zdraví, abychom byli úspěšní v osobním a pracovním životě. Ať už je to jedno či druhé, na hodnocení uplynulého roku nebo plány do budoucna je potřeba, abychom se na sebe dokázali dívat realisticky. Jsem na úřadě čtyři měsíce a to je krátká doba na to, abych mohla cokoliv zvažovat v širším kontextu. To je především na vás, abyste zhodnotili fungování úřadu, rady a zastupitelů.

  Je dobré si přiznat, že se něco podařilo, něco ne. Na úřadě je potřeba vytvořit tým odborně způsobilých, spolupracujících lidí, o který se vy, občané, můžete opřít. To není věc neřešitelná. Je ale nezbytně nutné, abychom kladli mnohem větší důraz na profesionalitu a vzdělání úředníků. Nesmí se stávat, abychom neuměli vyřešit problém kvůli základním neznalostem.

 

  Na svém posledním zasedání Zastupitelstvo města schválilo vyrovnaný, ale značně snížený rozpočet na rok 2012. Dá se říci, že by to měl být rok úsporný, který bude vytvářet především fond rezerv. To neznamená, že bychom měli pouze pasivně přežívat. Chtěla bych, abychom se zúčastnili některých dotačních projektů, které jsou již vypsány a počítají s naší minimální finanční účastí. Je to zejména projekt na podporu zaměstnanosti a projekt na podporu prevence kriminality, kde bychom mohli získat finanční prostředky na kvalitní a funkční kamerový systém.

  Opět budeme s rozpočtem pracovat z měsíce na měsíc a zvažovat objektivně každý výdaj. O rezervách na straně příjmů vás budu informovat aktuálně. O nich se bude jednat konkrétně na zasedáních ZM. Do toho všeho se promítají problémy, které se nás všech v poslední době dotýkají a které já velice intenzivně vnímám.

  Je to jak hospodářská krize celoevropského rozsahu, tak problém tzv. nepřizpůsobivých, který se dotýká přímo našeho města. Já označení „nepřizpůsobivý“ člověk nemám ráda. Nevidím v něm ani diskriminační ani rasistický podtext. Ale mám obavu, že jsme si tento termín prostě vymysleli, protože se bojíme nazývat věci pravými jmény. Jsme obyvatelé státu. A stát, již od dob antického Řecka, neznamená nic jiného než úmluvu mezi jeho obyvateli. Občané budou dodržovat nastavené právní předpisy a stát jim na oplátku poskytne ochranu a vytvoří podmínky pro co nejlepší existenci. Tak by to mělo být. Každý z nás má nějaký žebříček hodnot. Troufám si říct, že mnoho z nás má na prvních místech zdraví a jakési hmotné zabezpečení. Ostatní příčky jsou záležitostí spíše individuální. Ale nikoho z nás by nenapadlo začlenit na první příčky morálku a zodpovědnost. Proč? To je jednoduché. Považujeme tyto hodnoty za samozřejmé podmínky naší existence. No a naopak právě ty lidi, kteří tyto hodnoty postrádají a vysvětlují si demokracii tak, že si vlastně mohou dělat, co chtějí, jsme si zvykli označovat za nepřizpůsobivé. Přitom „přizpůsobení se“ je jednou z podmínek, za kterých může člověk žít v této společnosti. Bojím se odpovědět si na otázku, co by se asi stalo, kdybychom se my všichni schovali za označení nepřizpůsobivý a začali se podle toho chovat? To samozřejmě není řešení.

  V tom všem shonu a při pracovních povinnostech se naštěstí vždycky najde okamžik, který dokáže otupit ostří kritiky a dodává mi chuť do další práce. Bylo to předvánoční setkání se seniory nebo třeba svatební obřad, kdy jako by se v obřadní síni zastavil čas a starosti jsou odsunuty někam daleko. Jsou to okamžiky, při kterých vystupuje do popředí jen úcta, láska a tolerance.

  V nedávné době se odehrála příhoda, která by neměla být považována za výjimečnou, ale není tomu tak, a proto se o ní zmíním. Na služebnu Městské policie večer dorazili manželé, kteří zapadli do příkopu autem ve Smolné a přišli požádat o pomoc. Během několika málo minut bylo auto za pomocí MP a ochoty zaměstnance úřadu vyproštěno. Nic neobvyklého až na to, že kromě řádně zaplaceného poplatku na úřadě, zůstala na zadním sedadle auta MP ležet dvoustovka jako všimné. Druhý den byla manželům odeslána naším strážníkem zpět. I to se u nás v Rotavě stalo.

  Problém hospodářské krize se mi samozřejmě vyřešit nepodaří, ale problém žití v Rotavě snad trochu ano. Nikdy se nesmířím s nezodpovědností a nemorálním chováním. A to ani v sousedských či pracovních vztazích, ale ani na úrovni nejvyšších politiků, kteří na svou zodpovědnost vůči nám jaksi zapomněli a svými rozhodnutími naše problémy více či méně tiše tolerují. A já vám můžu slíbit, že budu vždycky stát na straně slušných lidí.

Iva Kalátová