Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Obsah


Výzvy k podání vysvětlení

 1. Pokud jste našli za stěračem vašeho vozidla lístek, na kterém je uvedeno: „VÝZVA pro nepřítomného pachatele přestupku, spáchaného stáním motorového vozidla“, dostavte se na služebnu Městské policie Rotava do pěti dnů, k projednání přestupku. S sebou si přineste doklad totožnosti, řidičský průkaz a osvědčení o registraci vozidla. Po tomto termínu bude přestupek předán příslušnému správnímu orgánu.
 2. Na písemnou výzvu, která byla doručena na adresu vašeho bydliště, je potřeba se dostavit v uvedeném termínu. V naléhavých případech si lze domluvit jiný termín. V případě, že osoba výzvě, bez dostatečné omluvy nebo bez závažného důvodu, nevyhoví, může být dle zákona o obecní policii předvedena.
   

Odchyty zvířat
Toulaví nebo opuštění psi na území města Rotava budou dočasně umístěni v záchytném kotci v areálu technických služeb. V případě, že se nepodaří nalézt majitele, nebo se majitel sám do tří dnů nepřihlásí, pes bude převezen do některého ze smluvních útulků. U ostatních zvířat bude v rámci možností zajištěna jiná dočasná péče. V případě, že se vám ztratil pes, popřípadě i jiné zvíře, kontaktujte strážníky, nebo asistenty prevence kriminality, kteří poskytnou informaci, zda vaše zvíře bylo odchyceno a kde je umístěno.
 

Ztráty a nálezy
Není-li znám vlastník nalezené věci, je nálezce povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu obci, na jejímž území byla nalezena. Nálezce se proto může obrátit na strážníky MP, policistu nebo přímo na Městský úřad. V případě, že jsou nálezem doklady, je postup stejný, příslušné orgány zajistí, aby se s nálezem nakládalo dle zákona.
 

Odtahy vozidel
Informaci, zda bylo vaše vozidlo odtaženo, protože

 • tvořilo překážku v provozu na pozemních komunikacích,
 • stálo na vyhrazeném parkovišti a omezovalo řidiče vozidla, pro které bylo parkoviště vyhrazeno,
 • o odstranění vozidla rozhodl vlastník pozemní komunikace z důvodu nezbytného naplnění účelu dočasného zákazu nebo omezení stání nebo zastavení silničních vozidel,

 se dozvíte na telefonních číslech:

 • Městské policie Rotava, tel.: 777 750 480
 • Obvodního oddělení Police ČR Rotava, tel.: 974 376 770 

Odtažená vozidla jsou bezpečně umístěna v areálu technických služeb. Cena za nucený odtah silničního vozidla je stanovena na 2.000,- Kč včetně DPH, kterou je nutné uhradit na pokladně MěÚ Rotava, kde bude vystavena faktura za tuto službu. Provozovatelé odtažených vozidel budou písemně vyzváni k jejich převzetí a pokud tak neučiní, všechna nevyzvednutá vozidla budou po zákonné lhůtě předána firmě zajišťující ekologickou likvidaci vozidel. Dále je stanoveno parkovné, za každý den následující po odtahu, ve výši 50,- Kč.
 

Vraky a autovraky
Dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích:

 • Vrakem je každé silniční vozidlo, které je trvale technicky nezpůsobilé k provozu a není opatřeno registračními značkami, nebo které je zjevně trvale technicky nezpůsobilé k provozu.

Pokud není znám majitel, je v tomto případě na okno vozidla vylepena výzva, aby bylo vozidlo uvedeno do náležitého stavu, nebo aby bylo z komunikace odstraněno. Jestliže nebude v zákonné lhůtě vyhověno, je vozidlo předáno firmě zajišťující ekologickou likvidaci vozidel.

Dle zákona 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, se pro účely tohoto zákona rozumí, že autovrakem je každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí (dále jen "vozidlo") a stalo se odpadem podle § 3

§ 37 Povinnosti při nakládání s autovraky

 1. Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen autovrak předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků.
 2. Vlastník vozidla před jeho předáním podle odstavce 1 je povinen umístit vozidlo na místo, kde nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí ani nenaruší estetický vzhled obce či přírody nebo krajiny.
 3.  Vozidlo umístěné v rozporu s odstavcem 2 (dále jen "opuštěné vozidlo"), přemístí obecní úřad bezodkladně na náklady jeho vlastníka na vybrané parkoviště. Informaci o umístění opuštěného vozidla na vybrané parkoviště zveřejní obecní úřad na své úřední desce. O umístnění vozidla písemně informuje jeho vlastníka, pokud je ho možné identifikovat.

Pokud vlastník nepřevezme vozidlo z vybraného parkoviště po marném uplynutí lhůty 2 měsíců od informování vlastníka a v případě nemožnosti jeho identifikace od zveřejnění informace podle odstavce 3, má se za to, že vozidlo je autovrak. Obecní úřad naloží s autovrakem podle odstavce 1.

Náklady spojené s postupem podle odstavců 3 a 4 je povinen uhradit obci poslední vlastník opuštěného vozidla uvedený v registru motorových vozidel.
 

TPZOV (tzv. „botička“)
Strážník je oprávněn použít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla,

 1. které bylo ponecháno na místě, kde je zakázáno stání nebo zastavení vozidla,
 2. které stojí na místě, do kterého je vjezd zakázán místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích,
 3. které stojí na chodníku, kde to není povoleno, nebo
 4. je-li vozidlem proveden neoprávněný zábor veřejného prostranství

       a jeho řidič není na místě přítomen.

Technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla se odstraní bez zbytečných průtahů

 1. po projednání přestupku v blokovém řízení
 2. prokáže-li osoba, která na místě vozidlo ponechala, strážníkovi svou totožnost, nebo
 3. po provedení úkonů nezbytných ke zjištění totožnosti provozovatele vozidla, pokud o odstranění TPZOV požádala jiná k tomu oprávněná osoba

Pro odstranění se obracejte na strážníky Městské policie Rotava telefonicky na čísle 777 750 480. 

Pokud nikdo nepožádá o odstranění TPZOV do 30 dnů od umístění, vozidlo bude odtaženo na náklady jeho provozovatele.
 

Měření rychlosti
Vybrané lokality, kde budou provádět strážníci MP Rotava měření rychlosti, vždy je to možné v obou směrech jízdy:

 1. ul. Sídliště od ZŠ Rotava k autobusové zastávce Zátiší
 2. ul. kpt. Jaroše po celé její délce
 3. ul. Kraslická v úseku od křižovatky s ul. Hornická po křižovatku s ul. Příbramská

​​​​​

Městský kamerový dohlížecí systém a další zařízení
Městská policie v Rotavě používá v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, ke své práci Městský kamerový dohlížecí systém (dále jen MKDS), kameru ve vozidle, osobní kamery a také fotopasti. Pracoviště MKDS se nachází na služebně Městské policie a obsluhu zajišťují strážníci. V současné době má tři otočné kamerové body na ulici Sídliště a další tři pevné body se nacházejí na sběrném dvoře MěÚ Rotava. Nahrávky jsou po určité období ukládány pro další možné využití, např. po potřeby Policie ČR, orgánům obce nebo dalším orgánům, je-li to nutné k plnění jejich úkolů.
Kamerové body:

 1. Sídliště č. p. 649 – snímá obě parkoviště u sportovní haly, křižovatku před poštou, prostranství před bloky domů č. 9 a 10 v ulici Sídliště
 2. Sídliště č. p. 721 (budova MěÚ) – snímá parkoviště před MěÚ, ul. Sídliště od pošty až ke zdravotnímu středisku, prostranství před nákupním střediskem a hernou RYO
 3. Sídliště č. p. 604 – snímá prostranství za blokem domu č. 4 a 5. v ulici Sídliště, zdravotní středisko, prostor před domem s pečovatelskou službou až k budově ZŠ Rotava

Nyní je kamerový systém v rekontrukci, kdy dojde k jeho rozšíření i na další místa a obsluhovat jej budou moci i policisté na obvodnim oddělení v Rotavě. Fotopasti se nacházejí v rekreačním areálu Sluníčko, na městském hřbitově a třetí je umístěna individuálně, dle potřeb MP Rotava nebo PČR. Kamera ve vozidle je umístěna za čelním sklem a snímá vše, co posádka před sebou vidí a spolu s osobními kamerami je strážníci používají při plnění svých úkolů a zákroků. Záznamy mohou být součástí důkazního řízení.

kontakty