Město Rotava
Rotava

Popis realizace

Pečovatelská služba Rotava

 • IČ 00259551
 • DIČ CZ00259551
 • Sídliště 721, PSČ 357 01
 • Telefon: 777 927 193, FAX 352 350 610

Popis realizace poskytování pečovatelská služba Rotava s účinností od 1. 10. 2019

Pečovatelská služba Rotava je spolufinancována z dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2020.

Základní údaje

 • Zřizovatel Pečovatelské služby: Město Rotava, Sídliště 721, PSČ 357 01
 • Sídlo pečovatelské služby: Rotava, Sídliště 714, PSČ 357 01
 • Web: www.rotava.cz

Vedoucí PS a sociální pracovník:

Tel. na pečovatelky:

 • Pečovatelka:  tel. 777 717 704
 • Pečovatelka: tel. 778 880 047
 • Pečovatelka: tel. 773 761 291

Pečovatelská služba je terénní a ambulantní služba poskytovaná dle § 40 zákona č. 108/2006 sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Cílová skupina: osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodiny s dětmi a senioři, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Věková struktura cílové skupiny je bez omezení věku. Služby jsou určeny pro občany žijící na území města Rotava, Smolná a Oloví.

Provozní doba:

 • Pondělí až pátek: 6:30 - 15:00 hod.
  • Na základě předchozí dohody s uživatelem lze v pracovní dny poskytovat úkony péče o vlastní osobu a pomoc při osobní hygieně od konce provozní doby do 22:00 hodin.
 • V sobotu, neděli a ve svátek je po předchozí domluvě s uživatelem možnost poskytnutí nezbytně nutných úkonů (pouze  úkony přímé péče o klienta) v předem domluvený čas v rozmezí:    7:00 - 22:00 hodin.     

Poslání a cíle pečovatelské služby

Posláním pečovatelské služby je poskytovat pečovatelskou službu uživatelům prostřednictvím individuální podpory či pomoci v jejich domácnosti, aby mohli zůstat ve svém domácím prostředí, které považují za důstojné a přirozené.

Cílem služby je u uživatelů:

 • usilovat o zachování si v maximálně možné míře svůj dosavadní způsob života, zejména v domácím prostředí,
 • zachovávat optimální míru samostatnosti a nezávislosti a odpovědnosti za své chování, jednání, rozhodování, přispívat tak k prožití plnohodnotného života,
 • podporovat uživatele v oblastech, v nichž jsou jejich schopnosti sníženy,
 • poskytovat sociální služby tak, aby uživatel zůstal součástí komunity a místního společenství
 • podporovat uživatele služeb v podílení se na společenském životě s ohledem na jejich zdravotní stav a předcházet tak sociálnímu vyloučení.

Místo poskytování

 • Pečovatelská služba je poskytována terénní formou, tzn.: poskytuje se osobám ve vymezeném čase v jejich domácnosti

Uzavírání smlouvy

Uzavření smlouvy předchází sociální šetření (jednání se zájemcem o službu), při kterém se sociální pracovník a klient nebo jeho právní zástupce domluví na podmínkách poskytování služby (rozsah úkonů, míra součinnosti s klientem, způsob platby, hodinu návštěv pečovatelek, apod.).

Smlouva je uzavíraná na dobu:

 • neurčitou
 • určitou - v případě, že se jedná o smlouvu uzavřenou na dobu trvání rekonvalescence.

Odmítnutí zavedení pečovatelské služby

Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze, pokud

 1. neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
 2. nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 3. osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Ukončení smlouvy o poskytování služby

Klient pečovatelské služby je oprávněn vypovědět smlouvu o poskytování služby kdykoliv, bez udání důvodu.

Poskytovatel pečovatelské služby je oprávněn vypovědět či odstoupit od smlouvy pouze v případech uvedených ve smlouvě v čl. č. 6,

 • poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že uživatel nevyužije služeb po dobu delší než šest měsíců.
 • poskytovatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že uživatel v daném termínu nezaplatí úhradu stanovenou touto smlouvou za poskytované služby
 • Z důvodu uplynutí doby, v případě že se jedná o smlouvu uzavřenou na dobu určitou.

Pečovatelská služba je poskytována v domácnosti klienta, v předem dohodnutém rozsahu úkonů a předem dohodnutém čase, dle stanoveného individuálního plánu.

Individuální plán sestavuje klient v součinnosti s určeným klíčovým pracovníkem. Tento pracovník při pravidelných návštěvách hodnotí, zda služba splňuje jeho očekávání, zda mu skutečně přináší pomoc a podporu, kterou od služeb očekává.

Zázemí pečovatelské služby

Zázemí pečovatelské služby se nachází v Domě pro příjmově vymezené osoby na adrese Rotava, Sídliště 714. Tvoří jej kancelář, kuchyňka, prádelna se dvěma pračkami, žehlírna, úklidová místnost, sociální zázemí, sprcha a skladovací prostory. Zřizovací listina obsahuje vymezení majetku PS v domě pro příjmově vymezené občany takto: PS pro zajištění úkolů užívá majetek zřizovatele v rozsahu inventárního zápisu, který určuje jeho rozsah. V domě pro příjmově vymezené osoby bydlí nájemníci na základě smluvního vztahu s městem Rotava v nájemních bytech, kteří dle svých potřeb a na základě podaných žádostí mohou využívat pečovatelskou službu. Ostatní klienty pečovatelské služby navštěvuje pečovatelka v jejich domácnostech v katastrálním území města.

Úhrady – platba za poskytované služby

Ceny služeb za jednotlivé úkony jsou dány vyhláškou MPSV ČR č.505/2006 Sb.,  v platném znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb.

Výše úhrad za jednotlivé dohodnuté úkony a způsob platby je dán smlouvou uzavřenou mezi klientem a společností.

 • Pečovatelská služba je poskytována za úhradu dle ceníku, který je schválen Radou města Rotava. Ceník je vyvěšen na nástěnkách před Městským úřadem Rotava, v domě v čekárně praktického lékaře, na vývěsce před městským domem Rotava a ve společných prostorách, kde má zázemí pečovatelská služba jsou umístěny informační letáky s popisem služby.

Bez úhrady se pečovatelská služba poskytuje dle zákona č.108/2006 Sb., § 75, odst. 2 v těchto případech:

 • rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí.
 • účastníkům odboje.
 • osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č.119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb., nebo u nichž bylo odsuzující soudní rozhodnutí pro trestné činy uvedené v § 2 zákona č.119/1990 Sb., ve znění zákona č. 47/1991 Sb., zrušeno přede dnem jeho účinnosti, anebo byly účastny rehabilitace podle § 22 písm. c) zákona č.82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, jestliže neoprávněný výkon vazby nebo trestu odnětí svobody činil celkem alespoň 12 měsíců, popřípadě méně, pokud tento výkon měl činit 12 měsíců, avšak skončil ze zdravotních důvodů před uplynutím 12 měsíců.
 • osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, jestliže  rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle § 17 odst. 1  zákona  č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, anebo ve vojenském táboře nucených prací, jestliže rozkaz o jeho zařazení do tohoto tábora byl zrušen podle § 18 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., ve znění zákona č. 267/1992 Sb., a zákona č. 78/1998 Sb., anebo v centralizačním klášteře s režimem obdobným táborům nucených prací, pokud celková doba pobytu v těchto zařízeních činila 12 měsíců, popřípadě méně, pokud tato doba měla činit 12 měsíců, avšak skončila ze zdravotních důvodů před uplynutím 12 měsíců. 

Konkrétní způsob platby je sjednán ve smlouvě o poskytování pečovatelské služby.

Klient volí z následujících možností:

 • v hotovosti, prostřednictvím pověřeného pracovníka pečovatelské služby oproti stvrzence o platbě,
 • převodem na účet města Rotava,
 • poštovní poukázkou.

Informace o službě

Pečovatelská služba má zpracován soubor informací o svých službách, který je dostupný veřejnosti, a to ve formě odpovídající potřebám a možnostem cílové skupiny.

 • Informace o pečovatelské službě, včetně všech žádostí o pečovatelskou službu jsou veřejně dostupné na webové stránce města Rotavy www.rotava.cz .
 • Důležité informace o poskytování sociálních služeb jsou také uveřejňovány v Rotavském zpravodaji, který vychází každý měsíc.
 • V čekárně praktického lékaře, na vývěsce před městským domem Rotava a ve společných prostorách, kde má zázemí pečovatelská služba jsou umístěny informační letáky s popisem služby.
 • Průběžně probíhají letákové akce na informovanost občanů města Rotavy.
 • V registru poskytovatelů sociálních služeb (http://iregistr.mpsv.cz/).

Informace o ochraně osobních údajů

Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 20161679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů poskytovatel shromažďuje a zpracovává osobní údaje uživatele jen v rozsahu nezbytně nutném pro účely plnění podmítek smlouvy o poskytování pečovatelské služby a za účelem splnění svých zákonných povinností, které jsou poskytovateli uložené platnou legislativou. Osobní informace o uživateli jsou zpracovávány do té míry, aby bylo zaručeno řádné poskytování pečovatelské služby. Shromážděné osobní údaje o uživateli jsou poskytovatelem uchovávány v závislosti na jejich potřebnosti pro poskytování služby, nejdéle však 10 let od ukončení poskytování služby.

Vyřizování stížností

Stížnost je reakce uživatele, která směřuje na službu a její kvalitu. Stížnost nebo jakýkoli podnět a připomínka je chápána jako důležité poselství o spokojenosti uživatele s poskytovanou službou a o tom, zda služba odpovídá potřebám uživatelů. Je to důležitý zdroj informací o možnostech, jak zlepšit  službu. Současně jde o nástroj kontroly uživatele nad službou, která je mu poskytována.

Stížnost, podnět nebo připomínku může podat uživatel nebo rodina uživatele, zástupce, opatrovník, kterýkoliv občan. Stížnost lze podat  formou ústní, telefonickou, písemnou (může být napsána na kterémkoliv listě, nemusí být pouze na tiskopisu tomu určeném), elektronickou, anonymní. Pokud podává stížnost uživatel, může být zastoupen kteroukoliv osobou, kterou si uživatel určí. O každé stížnosti je učiněn zápis na formuláři k tomu určeném. Stížnost bude vyřízena do 30 dnů od podání.

Stížnost lze podat poskytovateli pečovatelské služby – pečovatelce, vedoucímu pečovatelské služby, starostovi.

Stížnosti se podávají v domě pro příjmově vymezené občany, kde sídlí pečovatelská služba, nebo v kanceláři na městském úřadě Rotava u vedoucího PS Bc. Zdeňka Harapáta případně na podatelně MěÚ ústně, telefonicky, písemně – rovněž i v elektronické podobě na e-mailové adrese harapat@rotava.cz, tel.: 777 724 214.

Stížnost lze podat i anonymně – poštou nebo do schránky důvěry, která je umístěna u MěÚ Rotava. K vyřizování stížnosti si může stěžovatel určit svého zástupce. Má-li stěžovatel za to, že stížnost, kterou podal, nebyla řádně vyřízena, může požádat o přešetření vyřízení stížnosti nebo podat stížnost zřizovateli tj. Město Rotava nebo nezávislé instituci.

Rozsah poskytovaných služeb v domácnosti klienta

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití                               
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek                    
 • pomoc při prostorové orientaci, při samotném pohybu ve vnitřním prostoru
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík        

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • pomoc při úkonech osobní hygieny (v domácnosti)                                              
 • pomoc při základní péči o vlasy, nehty                                                                  
 • pomoc při použití WC                                                                                            

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • donáška jídla                                                                                                         
 • pomoc při přípravě jídla a pití                                                                              
 • příprava a podávání jídla a pití (vaření)                                                                

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • běžný úklid a údržba domácnosti                                                                         
 • běžný úklid sociálního zařízení                                                                            
 • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (sezonní úklid, úklid po malování, okna) – u klientů využívající běžný úklid                           
 • donáška vody                                                                                                      
 • topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení                
 • běžné nákupy (do 5 kg)  - tzv. malý nákup                                                           
 • běžné nákupy (do 10 kg)                                                                                      
 • velký nákup, například týdenní, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti (nad 10 kg)                                                      
 • pochůzky (lékař,pošta,zařizování na úřadech) – do 1/2 hod                                
 • praní a žehlení prádla (ložní i osobní), popřípadě jeho drobné opravy                                        

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod):

 • doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři,
 • na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět 
 • doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět

Město

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 4
DNES: 69
TÝDEN: 402
CELKEM: 1899108

Univerzální překladač

Překlad (translations)