Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Zpravodaj

Rotavský zpravodaj květen 2020

pozn. v tištěné formě bude zpravodaj k dispozici od 1. 5. 20 v KIC Rotava

Kalendář

Obsah

Březen 2017

Typ: ostatní
Březen 2017

 

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vás v tomto čísle našeho Zpravodaje seznámila s tím, jak vypadá současná organizační struktura městského úřadu, který prošel mnoha změnami. Rada města na podzim loňského roku schválila dodatek k organizačnímu řádu, který v sobě zahrnoval jednak zřízení pozice tajemníka/tajemnice městského úřadu a zároveň rozdělení jednotlivých agend do nově zřízených odborů – odboru ekonomiky a majetku (OEM), odboru tepelného a vodního hospodářství (OTVH), odboru rozvoje a investic (ORIM) a odboru kultury a sociálních věcí (OKS). Beze změny zůstal pouze odbor správních agend a personalistiky (OSAP).

Na základě výběrových řízení na obsazení pracovních pozic tajemníka /tajemnice a vedoucích odborů byla vedoucí místa obsazena takto: se souhlasem ředitelky krajského úřadu jsem do funkce tajemnice městského úřadu jmenovala paní Ing. Moniku Hurtovou. Ostatní vedoucí pracovníci byli jmenováni radou města. Odbor ekonomiky a majetku vede paní Ing. Adriana Havalová a pod jejím vedením bude OEM zabezpečovat rozpočet, nakládání s finančními prostředky města, účetnictví, pokladnu, místní poplatky, bytové hospodářství (správu bytového fondu), technickou a ekonomickou správu společenství vlastníků jednotek a evidenci movitého i nemovitého majetku, včetně pozemků a hrobových míst. Odbor tepelného a vodního hospodářství byl nově zřízen zejména proto, aby byla samostatně vyčleněna hlavní ekonomická činnost města, tedy provozování vodního hospodářství. Pokud zastupitelstvo města bude souhlasit, měla by do agendy OTVH od 1. 1. 2018 spadat také správa tepelného hospodářství. Vedoucím odboru je pan Karel Böhm.  Vedoucí odboru rozvoje města a investic je paní Dagmar Čáslavová a mezi hlavní činnosti odboru bude patřit údržba veškerého majetku města a veřejného prostranství, veřejně prospěšné práce, investiční akce, dotace, silniční úřad a veřejné osvětlení. Jednou z nejzásadnějších změn je vznik nového odboru kultury a sociálních věcí, kam byli převedeni stávající zaměstnanci organizačních složek KIC a knihovny a Pečovatelské služby. Vedoucím byl jmenován pan Bc. Zdeněk Harapát. Zatím bez obsazeného místa vedoucího zůstává odbor správních agend a personalistiky, na které je vypsáno výběrové řízení. Základními agendami jsou evidence obyvatel, matrika, přestupky, základní registry, archivace a skartace a zpracování mezd.

Chtěla bych popřát všem vedoucím úředníkům mnoho úspěchů v jejich spolupráci s ostatními zaměstnanci tak, abyste byli s jejich prací spokojeni především vy, občané. Věřím, že se to úřadu pod vedením tajemnice paní Ing. Moniky Hurtové podaří.

Protože je funkce vedoucího odboru neslučitelná s výkonem funkce zastupitele, přijala jsem rezignaci pana Karla Böhma a nově se zastupitelkou města stala Mgr. Martina Bečková, které tímto přeji mnoho úspěchů.

Někteří z Vás jistě zaznamenali změnu telefonních čísel pevných linek na úřad. Proto bych Vás chtěla upozornit na novou digitální ústřednu, která je v provozu od února. Díky tomu je možné volajícím přesměrovat telefonické hovory i na mobilní čísla zaměstnanců. Toto přesměrování  bude pro Vás občany zdarma.  V tomto vydání jsou uvedena pouze telefonní čísla na pevné linky podatelny jako hlavní ústředny a na vedení města. V dalším čísle Zpravodaje budou zveřejněny všechny činnosti městského úřadu tak, jak je mají v kompetenci jednotliví referenti, včetně e-mailových adres a telefonických kontaktů.

Iva Kalátová, starostka města


Vytvořeno: 17. 6. 2019
Poslední aktualizace: 17. 6. 2019 16:14
Autor: Blanka Legezová