Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Zpravodaj

Rotavský zpravodaj květen 2020

pozn. v tištěné formě bude zpravodaj k dispozici od 1. 5. 20 v KIC Rotava

Kalendář

Obsah

Květen 2018

Typ: ostatní
Květen 2018

KVĚTEN

Vážení spoluobčané,

v těchto dnech předáváme sociální byty. Rekonstrukce těchto bytů byla ukončena 23. 2. 2018. Podmínkou dotace, kterou jsme na rekonstrukci bytů získali, bylo jejich předání nejpozději do 3 měsíců od ukončení rekonstrukce. Předání bylo naplánováno od 15. 5. 2018.

K tomu, aby bylo možné byty předat, bylo nutné už jen zajistit revize elektrických rozvodů, aby bylo možné zapojit elektroměry a připojit tak byty na elektrickou síť. Povinnost zajistit revize spadá do působnosti „Odboru ekonomiky a majetku“, který má na starosti správu bytů. Provedení revize je otázku maximálně 14 dnů.

Při předávání bytů jsme zjistili, že odbor ekonomiky a majetku provedení revizí nezajistil. Omlouváme se za způsobené potíže všem novým nájemníkům a situaci se snažíme co nejrychleji vyřešit. Spolupracujeme i s externími firmami, které nám pomáhají zajistit urychlené provedení revizí a připojení bytů do elektrické sítě.

Chceme všechny ujistit, že pokud došlo k pochybení ze strany úřadu, přijmeme opatření, aby v budoucnu k takovým situacím už nedošlo. Velké uznání a poděkování patří těm úředníkům, kteří se snaží tuto situaci řešit v co nejkratší době.

Ing. Mgr. Miroslav Šůs
starosta města

 

 

Dobrý den,

14. 5. 2018 proběhlo zasedání zastupitelstva města, které se zabývalo vytvořením podmínek pro otevření zubní ordinace v Rotavě. Jelikož je situace okolo otevření ordinace trochu nepřehledná, rádi bychom informovali o stávajícím stavu. Chceme Vás ujistit, že máme velký zájem dostat do Rotavy co nejvíce zdravotních služeb a zachovat dostupnost lékařské péče, a to i na další léta. To, jak byla situace řešena v předcházejících letech, směřuje spíše k utlumení a nutnosti hledání lékařské péče mimo naše město. Proto máme velký zájem nejenom otevřít co nejdříve novou zubní ordinaci, ale také řešit zdravotní služby jako celek. Chceme dát dohromady koncepci rozvoje zdravotní péče na Rotavě, připravit strategii a začít dělat postupné kroky.

Na zastupitelstvu jsme se shodli, že zpět odkoupíme zdravotní středisko. Zahájili jsme jednání o jeho odkoupení a převedení do majetku města. Současně s tím jsme už domluvili návštěvu projektanta Chirany, který posoudí, jak je potřeba upravit prostory tak, abychom mohli co nejdříve otevřít zubní ordinaci. Proto jsme se setkali s paní doktorkou MUDr. Dagmar Marchez a domluvili spolupráci a následné kroky pro co nejrychlejší postup k otevření zubní ordinace na Rotavě.

V současné době probíhá obnova zeleně v našem městě. Článek najdete na adrese: e_download.php?file=data/editor/199cs_1.pdf&original=V%C3%BDsadba%20strom%C5%AF%20ve%20m%C4%9Bst%C4%9B.pdf

Ing. Mgr. Miroslav Šůs
starosta města

 

 

Vážení občané,

jistě jste si mnozí z Vás všimli, že jsme 7. 5. 2018 měli zavřený úřad. Na návrh paní tajemnice jsme absolvovali na Karlštejně „teambuilding“ pod vedením zkušeného psychologa PhDr. Miloslava Hrubého z firmy Manager Consulting Karlovy Vary.

Začali jsme tím, že jsme trochu poznali sami sebe a naše nastavení. Pro mnohé z nás to bylo hodně překvapivé. Následně jsme si udělali test osobnosti dle Kirsbiho. Tzv. „Test temperamentového založení (MBTI)“.  Zjistili jsme, jaký jsme typ člověka a jaké preferujeme strategie jednání a našeho chování. Na to navazoval test o „stylu jednání“. Výsledek testu ukázal, jakým způsobem jednáme, zda asertivně, pasivně, agresivně či manipulativně. Většina z nás měla na prvním místě asertivní chování, tedy dobrou přípravu pro správné jednání a komunikaci.

Odpoledne jsme se dostali k oblasti fungování úřadu a vytvoření tzv. „Metaplánu“. Všichni jsme napsali, co je potřeba zlepšit v práci úřadu. Ze všech podnětů vzešly 3 oblasti: „Organizace a řízení“,  „Personalistika a motivace“ a „Vztahy a interní komunikace“. Vytvořili jsme 3 skupiny a každá zpracovala jednu oblast a navrhla řešení pro její zlepšení.

  1. Organizace a řízení

V rámci zlepšení organizace je potřeba určit přesnou organizaci a odpovědnost za chod jednotlivých agend. Provést stanovení pracovních náplní úředníků, protože většina úředníků nezná svou pracovní náplň a ani ji při podpisu pracovní smlouvy či při změně zařazení nedostala. Následně nastavit odpovídající ohodnocení pracovníků. Současně s tím i upřesnit odpovědnost vedoucích pracovníků. Při vedení projektů či dotací bylo je vhodné předem stanovit odměnu za vedení projektu a neměnit pravidla během řízení projektu. Vedoucím pracovníkům by se měla dát možnost pro své oddělení rozdělovat odměny, protože nejlépe mohou posoudit, jak pracovníci pracovali, a mohou je odměnit za to, co dělají dobře a co dělají navíc. Také se zdůraznilo, že je potřeba provést na úřadě reorganizaci.

 

  1. Personalistika a motivace

Každý z odborů se potýká s přepracovaností, proto by bylo vhodné provést audit a popřípadě zvýšit počet pracovních míst a stanovit „spravedlivé pracovní náplně“.  Stanovit plán školení a výběr provádět ve spolupráci s pracovníkem, který by měl možnost si určit, které školení je pro něj vhodné a které by chtěl ještě absolvovat.  K dané pracovní pozici a náplni práci je třeba mít také odpovídající mzdové ohodnocení a možnost pružné pracovní doby a hlavně vytvořit tzv. sytém „stínování“ neboli pružného zastupování, protože v současném stavu nikdo nezná práci druhého úředníka. Na to navazuje i vylepšení programového vybavení. 

 

  1. Vztahy a interní komunikace

Jako první je potřeba řešit vzájemnou komunikaci, vědět o úkolech, které jednotlivá oddělení mají. Vytvořit vzájemnou zastupitelnost pro případ nemoci či dlouhodobé nepřítomnosti na pracovišti. Byl vznesen i požadavek na častější komunikaci, vzájemnou důvěru, být odborníkem a mít i charakter. Vytvářet klidnou pracovní atmosféru, sdílení co nejvíce informací mezi všechny úředníky. K tomu by se mohlo použít i nové programové vybavení pro zjednodušení a zrychlení jejich předávání. Současně s tím je potřeba spojit personalistiku a marketing, neboť tyto dvě věci mohou velice dobře napomoci rychlejšímu předávání informací a lepší atmosféře jak v úřadu, tak i ve městě.

V závěrečném shrnutí se konstatovalo, že v současnosti je na úřadě bezmocnost a chaos a každý se musí sám snažit najít informace a způsob, jak komunikovat s ostatními úředníky. Daná situace nastala po odchodu většiny vedoucích pracovníků na dlouhodobou nemocenskou nebo čerpání studijního volna. V současné době nejsou k dispozici jejich agendy a nedošlo k předání rozdělaných agend ani informací o rozpracovaných úkolech. Navíc nejsou stanoveni pověření zástupci, kteří by jejich práci zastali. Proto všichni pracujeme s informacemi, které se k nám dostaly, a jak se postupně ukazují jednotlivé úkoly včetně dotačních titulů. Nejrychlejším a nejjednodušším řešením momentálního stavu, by bylo provést „personální audit“, aby se provedla systemizace pracovních míst, přerozdělily se činnosti mezi odbory. Vytvořit zastupitelnost jednotlivých pracovních pozic, najít slabá místa a popřípadě aby byl úřad personálně posílen. V návaznosti je třeba upravit stávající předpisy a vytvořit i nové, které budou pomáhat k hladšímu běhu úřadu. Budou vytipovány klíčová místa, stanovení jejich priorit a také stanovit pracovní náplně úředníků, především vedoucích pracovníků. Dát jim přesné pravomoci a k tomu odpovídající odpovědnost. V návaznosti na to stanovit finanční ohodnocení. Tím by se měla změnit atmosféra na pracovišti.

Bylo by vhodné dát prostor větší pracovní iniciativě, podpořit větší výkonnost, zapojit více inovace a více využívat moderních IT systémů. Zapojit do předávání zkušeností spolupráce i starší úředníky, kteří by předávali své zkušenosti mladším kolegům.

Z toho by měl vzejít nový návrh organizační struktury více odpovídající jednotlivým činnostem a zaměření odborů, nastavení spolupráce jednotlivých úředníků. Zároveň bychom neměli zapomenout na motivaci pracovníků, možnost jejich růstu a vytvoření personální rezervy. Bylo by třeba respektovat navržená doporučení vzešlá z personálního auditu.

 V poslední části jsme se otestovali na naše schopnosti „zvládání konfliktů“ a zjistili jsme, jaký kdo z nás preferuje styl vyjednávání a zda jsme schopni najít kompromis, nebo tvrdě prosazujeme své cíle.

Výsledkem celého dne bylo doporučení dát dohromady organizaci úřadu, zlepšit komunikaci a uklidnit atmosféru tak, aby úřad začal fungovat jako služba pro občany.

Na základě těchto doporučení se rada města domluvila a s panem PhDr. Miloslavem Hrubým na vzájemné spolupráci při personálním auditu, vytvoření funkční organizace úřadu a podpoře při výběrových řízeních.

Ing. Miroslav Šůs

starosta města

 

 

Vážení spoluobčané,

během několika dnů bychom měli provést změny ve fungování úřadu a práci úředníků tak, abychom naplnili evropskou směrnici GDPR na zvýšenou ochranu osobních údajů. Cílem nařízení je zvýšení ochrany osobních údajů a ztížení jejich zneužití.

Zahájili jsme úvodní analýzu činností úřadu, která by měla určit, co je potřeba v činnosti úředníků upravit či změnit tak, abychom splňovali podmínky ochrany osobních údajů. Tak například, jedna úprava je viditelná každému, kdo navštíví kanceláře úřadu, museli jsme doplnit zámky na dvířka skříní, ve kterých jsou umístěny dokumenty obsahující osobní údaje.

V této souvislosti bychom velice rádi připomněli naši vizi fungování úřadu jako služby občanům. K tomu je potřeba úředníků, kteří jsou profesionálové a pracují bez ohledu na politické vedení úřadu. Pro podporu jejich práce a ochranu se jejich pracovní vztah řídí zákonem o úřednících. Tento zákon nejen že chrání úředníky před vlivem politických stran, ale současně jim ukládá povinnosti. Rádi bychom Vás seznámili s několika povinnostmi, které jsou v zákoně uvedeny.

  • jednat a rozhodovat nestranně bez ohledu na své přesvědčení a zdržet se při výkonu práce všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost rozhodování
  • zdržet se jednání, které by mohlo vést ke střetu veřejného zájmu se zájmy osobními, zejména nezneužívat informací nabytých v souvislosti s výkonem zaměstnání ve prospěch vlastní nebo někoho jiného
  • v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl při výkonu zaměstnání a v souvislosti s ním
  • zachovávat pravidla slušnosti při úředním jednání a vůči ostatním zaměstnancům působícím ve veřejné správě

V uplynulém měsíci jsme se seznámili se stavem jednotlivých akcí. Chtěli bychom zmínit následující akce, které se v nejbližší době zahajují nebo ukončují. Podepsali jsme smlouvu na výměnu vodovodu v ulici Příbramská a U Kina v celkové částce 8,5 mil. Kč. Uzavírá se výběr žadatelů na přidělení sociálních bytů, na jejichž rekonstrukci jsme čerpali dotaci. Současně bychom měli začít využívat nové auto pro sociální služby.

V několika málo dnech budeme předávat firmě STRABAG a.s. staveniště a začnou práce na projektu „Výstavba samostatného parkovacího systému ve městě Rotava“, na který jsme dostali potvrzení o přidělené dotaci. Tímto Vás prosíme o trochu trpělivosti, neboť se uzavře část parkoviště a po dobu výstavby bude omezen počet parkovacích míst.

Na úpravnu vody jsme pro zlepšení sledování úpravy vody pořídili dva nové měřicí přístroje. Jedná se o zákaloměr, který bude vyhodnocovat zakalení přiváděné vody do úpravny, a druhým měřicím přístrojem je přístroj na měření pH vody. Tento přístroj bude zapojen do systému automatického dávkování chemikálií a pomůže zpřesnit dávkování chemikálií pro úpravu kyselosti vody.

Přejeme příjemný den

Miroslav Šůs

starosta města

 

 

 

Vážení spoluobčané,

ve středu 25.4.2018 se konal den se starostou, vedením města a zastupiteli. Velice mile nás překvapil zájem Vás občanů o tuto akci a Vaše velká účast nás potěšila. Je znát, že Vám opravdu jde o město a jeho fungování.

V úvodu jsme informovali o stavu rozběhnutých akcí, chodu úřadu a představili naši vizi spolupráce a fungování. Povedlo se nám dát do rady zástupce ze všech stran a skupení, zvolený ve volbách a naastavit tak možnost spolupráce napříč všem stranám. Domluvili, že rada se bude setkávat nejenom již schválených termínech, ale každou středu od 15 hodin. Zdůraznili jsme, že činnosti a věci, které fungují, podporujeme, pokud lze vylepšujeme a zrychlujeme. U těch věcí, které nefungují, jsou problematické nebo neodpovídají naší představě o fungování úřadu, řešíme a hlavně přidáváme další nové věci, které v naší době překotně přicházejí, jako je implementace evropské směrnice GDPR, nové směry, které vláda stanovila při rychlejším nasazování digitálního zpracování informací a e-govermentu. Zdůraznili jsme, že naše vize fungování úřadu je „SLUŽBA OBČANŮM“. Úřad by měl fungovat tak, aby Vám občanům pomáhal v řešení Vašich situací a problémů a ne že jsou tu lidé pro úřad. Na tom chce opravdu pracovat a postupně všechny úřadníky přesvědčit a naučit, že jsou „profesionální úředníci“, kteří pracují a fungují bez ohledu, jaké politické vedení je právě na radnici. V současné době je velmi obtížná situace, protože k dnešnímu dni jsou nepřítomny tři vedoucí pracovnice ať už z důvodu nemoci, tak i z důvodu čerpání studijního volna. V této krizové situaci přislíbila pomoc paní Olga Slouková, členka finančního výboru, která dlouhá léta pracovala na finanční kontrole karlovarského kraje a má vynikající přehled o činnost na ekonomickém odboru. Současně s tím jsme domluvili spolupráci účetní, na dobu nezbytně nutnou, která by pomohla s prací přetíženého ekonomického odboru.

Následovala diskuze občanů a nové vedení zajímalo, které největší problémy řeší naši občané a se kterými můžeme pomoci. Shrneme-li je, jedná se o bezpečnost v okolí budovy kavárny, RIA a přilehlého parkoviště, dále parkování na trávě, chodnících a přímo před vchody jednotlivých domů a i mytí aut v těchto prostorech.

S městkou policií jsme projednali zlepšení jejich služby, nastavení nových pravidel a tras pro pochůzky jejich i APK (asistenti prevence kriminality). Současně s tím jsme prodiskutovali návrh, který vznikl již před několika dny, zajistit výměnnou stáž našich APK u MP v Sokolově pro získání zkušeností při službě v jiném městě a zkušení APK ze Sokolova by přišli předávat své zkušenosti do našeho města. Již jsme získali předběžný souhlas starosty Sokolova pana Bc. Jana Picky a oslovili jsme i krajského náměstka pro bezpečnost Mgr. Petra Kubise, zda by se i kraj nepodílel na tomto projektu a získané zkušenosti by se mohly použít i v jiných městech.

Padli také výtky v oblasti kultury cestování autobusy zajišťující dopravu na trase Kraslice – Sokolov, ať už jde u velikost autobusu v časech, kdy je největší počet cestujících, tak i o kvalitu a technický stav autobusů jezdících přes naše město. Některé z nich jsou v takovém stavu, že při dešti se řine voda na cestující.

Povedlo se kontaktovat ředitele dopravní společnosti AKV Karlovy Vary a dojednána schůzka ohledně kvality autobusů na 10.5.2018, kde bychom velice rádi slyšeli stanovisko. Současně jsme kontaktovali náměstka karlovarského kraje Martina Hurajčíka a požádali o jeho vyjádření popřípadě i přítomnost na sjednané schůzce.

Proběhla i stížnost na kvalitu prodeje v bývalém prostoru prodejny Albert a zda by nešlo najít investora, či se spojit s obchodními řetězci, zda by nebylo možné vystavět prodejnu odpovídající našemu městu a trochu více zpřístupnit nákupy našim občanům.

Na základě tohoto požadavku jsme znovu oslovili jednotlivé obchodní řetězce a snad se s některým z nich domluvíme.

Přejeme příjemné a krásné květnové svátky.

Miroslav Šůs

Starosta města


Vytvořeno: 17. 6. 2019
Poslední aktualizace: 17. 6. 2019 16:22
Autor: Blanka Legezová