Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Obsah

 

Bc. Lenka Studená, DiS. - sociální pracovník


➢ aktivně vyhledává potenciální zájemce o zapojení do projektu - osoby i celé rodiny v jejich přirozeném prostředí,
➢ oslovuje potencionální zájemce,
➢ vysvětluje možnosti a podmínky zapojení do projektu,
➢ mapuje situaci a potřeby účastníků projektu, vč. jejich zdrojů řešení situace a rizik,
➢ realizuje přímou práci s cílovými skupinami,
➢ podporuje cílové skupiny k udržení či získání adekvátního bydlení,
➢ realizuje preventivní aktivity i řešení ztráty bydlení,
➢ stanoví s jednotlivci či rodinami z cílových skupin jejich individuální cíle, vč. kroků k jejich dosažení,
➢ plány spolu s účastníkem projektu vyhodnocuje,
➢ podporuje účastníky projektu v samostatnosti,
➢ zplnomocňuje a aktivizuje je,
➢ zvyšuje sociální dovednosti účastníků projektu ve vazbě na bydlení, bezproblémového užívání bytu,
➢ podporuje ekonomický a ekologický životní styl,
➢ podporuje mimosoudní způsob řešení konfliktů, vede záznamy o prováděných úkonech,
➢ řeší bytovou situaci cílových skupin ve spolupráci s ostatními aktéry,
➢ koordinuje a vyhodnocuje služby, poskytované cílovým skupinám,
➢ komunikuje s ostatními pracovníky projektu, města, Úřadu práce, nestátních neziskových organizací.


Petra Valdmanová – dluhový poradce


➢ aktivně vyhledává potenciální zájemce o zapojení do projektu,
➢ vysvětluje možnosti a podmínky zapojení do projektu,
➢ mapuje situaci a potřeby účastníků projektu, vč. jejich zdrojů řešení situace a rizik,
➢ analyzuje dokumenty cílové skupiny,
➢ realizuje přímou práci s cílovou skupinou, zejm. preventivní aktivity ke snížení rizika sociálního vyloučení z důvodu předluženosti,
➢ zjišťuje potřeby ve vazbě na vzdělávání v dluhové a právní gramotnosti, na základě těchto zjištění pak buď sám realizuje vzdělávání nebo stanoví obsah vzdělávání, které dodá externí dodavatel (dluhová, finanční, právní gramotnost, hospodaření s domácím rozpočtem, rizika půjček),
➢ posiluje kompetence cílové skupiny v souvislosti s dluhovou problematikou,
➢ poskytuje dluhové poradenství,
➢ spolu s účastníky projektu kompletuje podklady pro insolvenční návrhy,
➢ úzce spolupracuje s ostatními členy týmu na řešení situace cílové skupiny,
➢ spolupracuje s dalšími pracovníky města, úřadů veřejné správy, nestátních neziskových organizací, zaměstnavateli,
➢ doprovází účastníka projektu na jednání s věřiteli, exekutory a úřady a pomáhá v hájení jeho zájmů.


Petra Valdmanová – aktivizační pracovník


➢ aktivně vyhledává potencionální účastníky projektu,
➢ navazuje kontakt s cílovou skupinou v jejím přirozeném sociálním prostředí,
➢ mapuje potřeby a problémy cílové skupiny zejména ve vztahu k občanskému soužití a výskytu sociálně-patologických jevů,
➢ mapuje situaci a potřeby účastníků projektu,
➢ stanoví jejich cíle, vč. kroků k jejich dosažení a vyhodnocuje je,
➢ realizuje přímou práci s cílovou skupinou, která spočívá zejména ve zprostředkování informací o obecně uznávaných společenských normách i právních normách, o rizicích sociálně-patologických jevů, kterými jsou látkové i nelátkové závislosti, drobná kriminalita apod.,
➢ rozšiřuje cílovým skupinám obzory v oblasti dopadů patologického či neobvyklého chování (např. s ohledem na vnímání majoritou),
➢ mapuje disproporce mezi vnímáním norem cílové skupiny a vnímáním norem většinové společnosti a navrhuje pak řešení,
➢ aktivizační pracovník využívá individuálních schůzek s účastníky projektu, ale na základě jejich potřeb plánuje a realizuje či jinak zajišťuje skupinová setkání – workshopy a přednášky na témata identifikovaná jako problematická,
➢ formuluje obsah těchto setkání,
➢ posiluje kompetence cílové skupiny v souvislosti s prosazováním vlastních zájmů společensky přijatelnou formou,
➢ zprostředkovává kontakt na oficiální instituce a podporuje u cílových skupin důvěru v ně,
➢ asistuje při kontaktu s institucemi.


Bc. Zdeněk Harapát - odborný garant


➢ je zodpovědný za realizaci projektu po obsahové stránce,
➢ podílí se na evaluaci projektu,
➢ tvorbě Koncepce práce s dluhy.
➢ metodicky podporuje sociálního pracovníka, aktivizačního pracovníka a dluhového poradce, konzultuje s nimi postup při řešení problémů cílových skupin,
➢ podílí se na vyhodnocování cílů účastníků projektu,
➢ kontroluje jejich plnění a poskytuje pracovníkům přímé práce zpětnou vazbu,
➢ zajišťuje porady a kazuistická setkání pracovníků projektu a pomáhá k reflexi jejich práce.
➢ garant v případě nepřítomnosti, je-li to nezbytně nutné pro realizaci činností projektu a podporu cílových skupin, zastupuje ostatní pracovníky projektu na dobu nezbytně nutnou.